Ünnepeink

Halloween, Mindenszentek, Halottak napja - melyek egybefüggenek hagyományaikban

 

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez az egy-két nap, ez a hét az ima és az elhunytak emlékének időszaka. A múltat nem feledhetjük: ez a visszatekintés és a jövő parancsa.

Reformátusok, akik a szabadságharcért haltak meg

Az aradi tizenhármakAz aradi tizenhármakSokunknak gondot okoz manapság az aradi tizenhármak felsorolása, és még kevesebbet tudunk a szabadságharc utáni véres megtorlás többi áldozatáról. Október 6., a nemzeti gyásznap alkalmával ezúttal nem a kivégzett tábornokokról, hanem a forradalom leverése utáni református mártírokról - köztük lelkipásztorokról, tanítóról, katonákról és német gyárosról - emlékezünk meg.

Isten közelségében - Nagyboldogasszony ünnepe

Augusztus közepén a keresztény világ Jézus Krisztus anyját, Máriát ünnepli. A magyarság ősi ünnepe szerint Nagyboldogasszony napja az, amikor a magyarok Nagyasszonya, Mária testestől-lelkestől a Mennyországba távozott.

Szent István király „Égi királynénk” oltalmára bízta hazánkat - Szent István király és augusztus 15.

Augusztus 20 - ról hellyel-közzel valami keveset hallottunk diákként az iskolákban, de arról már nem, hogy István királyhoz két fontos eseménnyel kapcsolódik augusztus 15-e. Ez a nap Szűz Mária mennybe menetelének napja a keresztény világban.

Nagyboldogasszony ünnepe

A Katolikus Egyház augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Szűz Mária mennybevételét ünnepli. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány úgy tartja, hogy a Megváltó édesanyjának - hite jutalmaként - nem kellett a sírban várnia Jézus világ végi eljöveteléig, hanem halála után Isten rögtön föltámasztotta, és magához emelte a mennybe. Az egyház Krisztus első és legbuzgóbb követőjének megdicsőülését bemutatva jelet ad a világnak, hogy megéri Isten közelségében élni.

Brindisi Szent Lőrinc

Brindisi Szent Lőrinc (Giulio Cesare Russo) (1559-1619) olasz kapucinus szerzetes, pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja volt; fáradhatatlan vándorprédikátor. Születésének és halálának évfordulóján, július 22-én ünnepeljük emlékét.

Árpád-házi Szent László király

„Csillagok között fényes csillag" - június 27-én I. Szent László királyt ünnepeljük. A magyar lovagkor példaképe, mondáink hőse alighanem a legnépszerűbb magyar szent.

Úrnapja, Urunk Testének és Vérének főünnepe

Erdő Péter bíboros úrnapi szentmisét mutat be a Szent István-bazilikában 2010. június 6-án 10 órakor, melynek keretében felszenteli a templom új Oltáriszentség-kápolnáját. A korábbi kincstár helyén kialakított liturgikus tér Bukta Norbert művész alkotása.

Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe

A Húsvéti idő lezárását, Pünkösd ünnepét idén /2010./ május 23-án tartja az Egyház. „Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét, alleluja! És ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról, alleluja, alleluja, alleluja!" - énekli az Egyház minden szentmise bevezetőjében.

Mennybe fölment, alleluja! -- Jézus Krisztus mennybemenetele

Most vasárnap, május 16-án ünnepli Jézus Krisztus mennybemenetelét a magyar katolikus egyház. Arra emlékezünk, hogy Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomásaként fölment az Atyához a mennybe. A világegyházban a húsvétot követő negyvenedik napon, áldozócsütörtökön megült ünnepet Magyarországon a pünkösdöt megelőző vasárnapon tartjuk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Jézus születését kilenc hónappal megelőző nap, melyen Gábor arkangyal a megtestesülés örömhírével látogatott Máriához. A Szent Szűz válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdete teszi jelessé e napot.

Böjti étel a pattogatott kukorica avagy a Hamvazószerda és a torkos csütörtök

A hamvazószerdához köthető népi szokásokat a farsang és a nagyböjt összefüggésében kell értelmezni - mondta a Magyar Kurírnak Barna Gábor, a szegedi egyetem néprajzprofesszora. Mint mondta, húshagyókedden a bálokat éjjel 11-ig volt szokás befejezni, hogy még mindenki időben hazaérjen, és ehessen egy jót, mivel éjféltől szigorú böjt lépett életbe.

Kezdődik a húsvéti készület

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén 2010. február 17-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek fel, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

Advent első vasárnapjával elkezdődött az új katolikus egyházi év is

Advent első vasárnapján, november 29-én kezdődött el az új egyházi év.Ezen a napon kezdődik az új egyházi év, s egyben a karácsonyi ünnepkör, a megtestesülésben közénk érkező Krisztus várása. Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. A magyar nyelv Úrjövetnek is nevezi ezt az időt.

SZENT FERENC ÉS AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

  Szent Ferenc a farkassal. Molnár C. Pál festményeSzent Ferenc a farkassal. Molnár C. Pál festménye

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én.

 

Augusztus 15. Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevételének ünnepe

Szűz Mária mennybevételének ünnepe főünnep a Mária ünnepek között. Ősi magyar elnevezése Nagyboldogasszony.

Nagyboldogasszony ünnepe

Szűz Mária mennybevételét ünnepli 2009. augusztus 15-én a világegyház. A parancsolt ünnep - ami a katolikusok számára misehallgatási kötelezettséget jelent - ősi magyar elnevezése Nagyboldogasszony.

Augusztus 6: Transfiguratio, Urunk színeváltozása Jézus megdicsőülésének ünnepe

„Mikor ugyanis az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget nyert, ez a szózat hangzott hozzá a magasztos dicsőségből: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik! Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. És súlyos prófétai beszéd birtokában vagyunk, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg a nap fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem kél szívetekben." (2Pét 1,16-19)

Július 2. :Sarlós Boldogasszony

Július 2-a, Sarlós Boldogasszony napja (latinul Visitatio) Mária látogatását eleveníti fel Erzsébetnél. A megfogant és sarjadó élet feletti öröm kifejezéseként a búza érését, az aratás kezdetét is régtől e jeles napon ünnepelték.

Pünkösd - az ötvenedik nap, a Húsvéti időszak záróünnepe

Pünkösd a húsvéti idő záróünnepe (pentekoszté = ötvenedik nap), ami idén május 31-ére esik. „A Szentlélek Pünkösdkor, az Egyház születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette" - énekli az Egyház minden szentmise prefációjában.

Nagycsütörtök - az Oltári Szentség alapításának ünnepe az Utolsó vacsorára emlékezve

Nagycsütörtökön az Oltáriszentség és az egyházi rend, a papság megalapítását ünnepli a Katolikus Egyház. Délelőtt a püspökök egyházmegyéjük papjaival együtt miséznek a székesegyházakban. A hagyományos olajszentelési misén a főpásztorok megszentelik a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmáláshoz használatos krizmát. A papság a szertartás keretében megújítja a szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség alapítására.

Hozsanna Dávid fiának!

Hozsanna, Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! - Máté evangélista tanúsága szerint e szavakkal köszöntötték a pászka ünnepére Jeruzsálembe érkező Jézust a városban egybegyűltek, s ezt a felkiáltást ismételjük virágvasárnap a jeruzsálemi bevonulásra emlékezve. Ezen a napon kezdetét veszi a nagyhét, amikor az Egyház alapítását, Jézus kínszenvedését, kereszthalálát és feltámadását ünnepli a keresztény világ.

Ma Virágvasárnap van -Kezdődik a Nagyhét

Virágvasárnap az egyház felidézi Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe.

Hamvazószerda: a Nagybőjt kezdete

Hamvazószerda szertartása: a hamvazkodás: Porból tettél, porrá leszel...Hamvazószerda szertartása: a hamvazkodás: Porból tettél, porrá leszel...A húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete, hamvazószerda idén február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Január 6: Vizkereszt -Epiphania Domini – Urunk megjelenése

Január hatodikán, Urunk megjelenésének ünnepén XVI. Benedek pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában. Ugyanezen a napon Michael Sztaikosz görög ortodox metropolita vízszentelési szertartást végez Bécsben.

December 31 Sziveszter napja - az esztendő utolsó napja

 

BUÉK 2009!BUÉK 2009!Az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtől, I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetojének és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a nyugati kultúrkörben sokáig ide-oda tolódott. Volt idő, mikor december 24-én ünnepelték, de előfordult, hogy előrecsúszott vízkereszt, illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, és csak néhány évszázada, 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült január elsejére.

Ma Szent István a katolikus egyház első vértanújának ünnepe

Girogio Vasari: Szent István vértanúsága (1571)Girogio Vasari: Szent István vértanúsága (1571)Karácsony másodnapján emlékezik meg az Egyház az első vértanúról, aki a Szentlélekkel eltelve megvallotta az Üdvözítőt és vállalta érte a mártírhalált. Szent István ünnepéhez kapcsolódóan Márfi Gyula veszprémi érsek körlevélben fordult a hívekhez, melyet az alábbiakban adunk közre.

Szent Miklós - az "igazi" Mikulás?

 

1738 évvel ezelőtt született meg a Mikulás. Pontosabban annak ünnepe. Úgy tűnik, alapja valós történeti személy Szent Miklós, aki pedig azonos két alakkal.Ők két  azonos nevű történeti személyre vezethetőek vissza; a myrai Miklós püspök (270-343; más források szerint 245-326) és a pinorai Miklós püspök figurája az idők folyamán egy alakká olvadt össze, s ez a szent rövid időn belül a keresztény egyház egyik legnépszerűbb alakja lett szerte a világon. A világ ennek ellenére a myrai Szent Milkós püspökkel azonosítja, aki bizonyítottan létező személy volt, sírja és ereklyéi is ismertek. 

December 5: Az árulás napja

"Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj...""Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj..." 

Lassan nem hivatalos nemzeti ünnepeink rangjára emelkedett ez a nap. 2004. december 5-én történt, hogyaz ország lakosainak nagy része - megijedve a nyugdijas románok betelepülését hirdető álságos propagandától - megszavazta, hogy a történelmi folyamatok során elszakadt területeken élő magyarok ne kaphassanak magyar állampolgárságot.

Advent

 

A latin eredetű szó (adventus) megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Tegnap volt Advent első vasarnapja, amely a katolikus egyházi év kezdete.

Tartalom átvétel