Tanulmányok - elemzések

Jelentés a Magyarországi Kapitalizmus Állapotáról - 2008

 

Kötetünk -melyet teljes egészében letölthetnek olvasónik, aa 2008-ban megalakult Közjó és Kapitalizmus Intézet 2008-as jelentése.

Az adórendszer hatása a vállalkozás szabadságára - Egy lepapírozott adórendszer költségei - tanulmány

http://www.kozjoeskapitalizmus.hu/http://www.kozjoeskapitalizmus.hu/

A Közjó és Kapitalizmus Intézet a kapitalista világrend jelenségeit vizsgálja. Ennek keretében háttértanulmányokat készít, ennek szemszögéből vizsgálja a reális magyar valóságot.

Pótcselekvéses cégforradalmak

 

A sokszor, sokak által emlegetett, éppen most gyűrűző válság kapcsán gyakran hallunk céges elbocsátásokról. Nem egy esetben olyan szektorokban is, melyek cégeiről nem igazán hinné az átlag halandó. Ilyenkor óhatatlanul felmerül az, hogy ezek mögött a változások mögött nem annyira a válság érhető tetten, mint a válság mögé búvó vezetői inkompetencia. Ahogy arról korábban szóltunk is (http://www.euroastra.hu/node/23649 ).

Magyarország - A szélessávú kapcsolatban rejlő lehetőségek megragadása: az ígéret valósággá válik

 

A nagysebességű hálózatok mára az országok alapinfrastruktúrájának részévé, a tudásgazdaság alappilléreivé váltak. Hozzájárulnak a növekedéshez, illetve segíthetik a jelenlegi gazdasági válságból való kilábalást. A szélessávú hálózatok számos ország számára egyedülálló, költséghatékony lehetőséget kínálnak a versenyképesség javítására, illetve fizikai és földrajzi korlátaik leküzdésére.

Vatikán: Város a Dombon

A Vatikánváros központja természetesen a Szent Péter sírjára épült bazilika. További területén az apostoli palota komplexuma, a Vatikáni Múzeum épületei, a Vatikáni Kertek, egy ipari és egy kormányzati negyed osztozik.

Nyolcvanéves kibékülés – a Lateráni Szerződés és a Vatikánvárosi Állam születése

Nyolcvan évvel ezelőtt írták alá a lateráni pápai palotában azt a három szerződést (Patti lateranensi), ami végérvényesen rendezte az ún. „római kérdést", a Vatikánvárosi Állam létrehozásával biztosította a Szentszék függetlenségét, illetve szabályozta Olaszország és a katolikus egyház kapcsolatait.

Jób (Gumerov) szerzetespap: Patriarchák megválasztása: a bizánci tapasztalat - A patriarchák eszményképe Bizáncban

 

    

  Az ideális patriarcha jellemvonásai közé tartozik a tanítás képessége, a személyválogatás hiánya, vagyis, hogy egyformán viszonyul mindenki iránt, legyen szó akár magas rangú, akár alacsony helyzetű emberről, jellemző rá az igazságszolgáltatás során a szelídség, az engedetlenek iránt a szigorúság, az igazság és a hit dogmáinak félelem nélküli hirdetése, akár még a hatalmon lévőkkel szemben is.

Radikális változás a kereső- és a tartalomhálózati hirdetések viszonyában?

 

Vándor Eszter, az Arcus Search SEM tanácsadója a Google AdWords és az ETARGET versenyhelyzetét is újraértelmezi a keresőmarketing önellentmondását feldolgozó tanulmányában

Csath Magdolna: Miről is szól valójában az IMF-fel kötött megállapodás?

Csath Magdolna közgazdászCsath Magdolna közgazdászA parlamentben és a sajtóban is sokszor elhangzott, hogy egy jelentős hitelfelvétel nem egy szűk kör - a kormány - magánügye, hanem nemzeti ügy. Az új hitelt ugyanis - éppen úgy, mint a korábbiakat - nekünk mindannyiunknak kell majd visszafizetnünk.

 

Békefy Lajos: Angyalének az éjszakában

Annak a szent és titokzatos éjnek a világszínpadán, ahogyan Kálvin szokta volt nevezni: a theatrum mundiban valóban kozmikus hatású események, bejelentések mentek végbe. Ám a kellékek, a "díszletek" egyszerűek voltak: a csillag, a pásztorok, a nyáj, aztán az istálló, jászolbölcső, és a szellemi lények, az angyalok. Angyalok, ti fényes lelkek, miről énekeltetek az akkori világnak, s miről énekelnétek a mi mai, sokféle válságba beborult világunknak, és a szürke, elszürkített lelkeknek?

 

Elözönli az információ? Kezelje hatékonyan, és koncentráljon az üzletre

Egyszerű megoldások a Xerox tudósaitól a hatékony időbeosztásra és az információs áradat leküzdésére

Irodai biztonság a jövöben? a német Futurizon cég előrejelzése a közeli jövöre

  A kémrovarok támadásaA kémrovarok támadásaA Futurizon cég a Canon megrendelésére összeállított egy futurológiai előrejelzsét, amelyben a jövő irodáját, az informatikai és a jövőben várható rendszereket érő fenyegetéseket próbálja felmérni. A megrendelő jóvoltából adjuk közre az igencsak érdekes, helyenként megdöbbentő anyagot magyar fordításban.

Bajok a magyar radikalizmus körül -avagy miért tart ott ahol tart...

 Ahogy fenn, ott lenn, ahogy lenn ott fenn is... - irja Hermesz Triszgemesztosz a Tabula Smaragdinájában, amikor a fennti és lennti világ, mainapság inkább a vezetés és a nép viszonyát szemlélteti.  Sok ember számára a nemzeti radikalizmus egyfajta alternatíva volt, mely a jelen pártokban csalódottaknak kínált újabb reményt. De az utóbbi idők egyre elméregesedő vitái, személyekedései, hasadása, arra mutatnak, hogy a kétekedés lábát megvetette - vagy tán a piszkosszolgálati diverzió működik jobban mint Kádár idejében? - és a nemzeti oldal éppen olyan megosztottá vált, mint amilyenné a Kádári emigració alatt a külföldi magyarság. Ez pedig csak azoknak jó, akik jelenleg a húsos fazekakat körülülik. akkor is, most is a vád egyszerű volt. XY áruló!

Tézisek az erőszakba torkolló tüntetések kezeléséről

  2006 október 23.2006 október 23.

A közelmúltban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek egyeseket erőszakos cselekmények elkövetésére késztettek. Az események nyomán sokan kezdtek megoldások keresésébe, ma is sokan keresik arra a választ, hogy hogyan lehetne a 2008 nyarán történteknek a jövőben elejét venni. Az Eötvös Károly Intézet a következőkben rögzíti azokat a téziseit, amelyek mentén - álláspontja szerint - az alkotmányosság, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett a megoldáskeresés értelmes lehet. A tézisek javaslatokat is kirajzolnak, ezek az egyes tézisekhez fűzött magyarázatokban és a téziseket követő külön felsorolásban olvashatók. A teljes tézisek és a háttértanulmány a cikk végéről PDF ben letölthető!

Pedagógia és kommunikáció

 Jose Ismael Fernandez: DisciplineJose Ismael Fernandez: Discipline

A pedagógia folyamata sok szempontból nem más, mint a tanár és diák közti folyamatos kommunikáció. Gyakran felmerülő kérdés, vagy inkább megállapítás, hogy a fegyelmezetlenség, mint kommunikációs folyamatában fellépő zaj az oktatás folyamatára zavaró tényezőként hat. Amivel nagyjából egyet is lehet, és egyet is tudok érteni, hiszen a tanári munka értékét sokban csökkenti, ha a szokásos eredményt negatívan befolyásoló tényezőkön túl, még a diákok fegyelmezetlen viselkedésével is meg kell küzdenie a tananyag átadása során. A pedagógiai kommunikáció pedig néha csak őrlődés a fegyelmezés, az osztályozás és az értékelés malomkövei között

Eberhard Busch: Isten számára lehetetlen, hogy ne legyen irgalmas hozzánk... " Töredékek Kálvin etikájáról

Kálvin JánosKálvin JánosA nemzetközi reformátusság 2009-ben ünnepli reformátorunk, Kálvin János születésének 500. évfordulóját. Világszerte jelentős programok idézik fel életművét, biblikus tanítását, személyiségét és immáron történelmi méretű hatását. Ebbe a hatalmas megemlékezés-sorozatba mi a magunk szerény módján kapcsolódunk be, a Kálvin-év09 előzeteseként néhány alapvető tanulmányt közlünk reformátorunkról ma élő, kiváló református teológusok, Kálvin-kutatók tollából. E jelen tanulmány szerzője Dr. Dr. Eberhard Busch professzor, Kálvin és Barth Károly életművének kutatója, számos ilyen témájú könyv, tanulmány szerzője. A svájci teológus 1965-1968 között Barth Károly asszisztense volt Bázelben, doktori értekezését Barth Károly életművéről írta. 1973-1981 között a svájci DRS Rádió prédikátora volt. A Német Református Szövetségnek egy ideig elnöke, és ő hozta létre a Kálvin tanulmányokat gondozó bizottságot is. Tanított Amerikában, Kanadában, Németországban, Japánban, Angliában. Díszdoktora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek (2004) és a kolozsvári Egyesített Protestáns Teológiai Szemináriumnak is. (drbl)

Lajdi Péter: Amit a Magyar Szent Koronáról tudni illik

 A magyar Szent KoronaA magyar Szent Korona

Jelen dolgozatomnak fő célkitűzése nem e gazdag és szinte kimeríthetetlen téma minden oldalról történő elemzése és bemutatása, hanem mindazon lényeget érintő ismereteknek a tömör összefoglalása, melyeket a hazugság évtizedeinek álomkóros kábultsága után lassanként fölocsúdó magyar hazafiaknak legszentebb ereklyénkről tudniuk kötelesség.( Pap Gábor, Szántai Lajos és Csomor Lajos kutatási eredményei alapján saját gondolataimmal,meglátásaimmal kiegészítve.)

Csontos Gábor: Alázatosan jelentem: a neoliberalizmus csődbe ment! Paradigmaváltás előtt áll a világ.

 Alázatosan jelentem:Alázatosan jelentem:

Lapunk mint olvasóink tapasztalhatták a kezdetektől próbál eredeti forrásanyagokat közölni. Ebbeli kutakodásunkban leltünk rá a parlamenti középtől jobbra elhelyezkedő Csontos Gábor politológus elemző cikkére, mely a neoliberalizmus válságátról ad magyar szemmel jó körképet. Az írást szokás szerint kommentár nélkül közöljük:

Lénárt Ferenc: Magán titkosszolgálatok hazai megjelenése és működése

 

A nyilvánosság számára és hozzáférhető katonai szakfolyóirat, a Hadtudomány 2008 évi 5. számában érdekes és elgondolkodtató tanulmányt jelentetett meg Lénárt Ferenc tollából. A szerző arról - a különben sejtett, de soha meg nem erősített - tényről számol be, hogy Magyarországon bizony léteznek magán-titkosszolgálatok. Ezek általában pénzzel rendelkező hatalmi centrumok mellett - például multinacionális vállaltok, hasonló hazai formációk, bankok valamint politikai csoportosulások környékén alakulnak ki. A folyóirat a Magyar Hadtudomány Társaság  tudományos -nyílt minősítésű - szakfolyóirata.

Dr. Csath Magdolna: Amíg nem lesz Klebersbergünk...

A nemzetközi elemzések szerint a magyar oktatás szinvonala hosszú ideig kiemelkedően jó volt. Az oktatás jobban teljesített, mint a gazdaság. Az elmúlt néhány évben azonban rohamos lecsúszás tapasztalható minden vizsgált területen. Nézzünk ezzel kapcsolatban néhány jellemző mutatót!

Kiszely István: a magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását

 Kiszely IstvánKiszely István

Kiszely István jeles magyarságkutató volt az Erdélyi Napló-esték sorozat árpilisi meghívottja. A nagy közönségsikernek örvendő előadás szerkesztett, rövidített változatát olvashatják lapunk összeállításában.

Szekeres Attila: Perdöntő bizonyíték a csángók eredetéről

 

Lassan helyükre kerülnek a dolgok, s a történelemtudomány Romániában is elnyeri méltó helyét, azaz kiderül a valóság a román nép és a Románia területén élő népcsoportok történetéről. Idő kérdése, de már jó jelekkel találkozhatunk.

Kilencven éve végezték ki a cári családot Jekatyerinburgban

Az orosz cári család 1911-benAz orosz cári család 1911-ben

Belsazer ward in selbiger Nacht

Von seinen Knehten umgebracht

/Heinrich Heine/

1918. július 16-17-ra virradó éjszaka, az akkor Jekatyerinburgnak nevezett (1924-1991 között Szverdlovszkra átkeresztelt; nevét 1992-ben visszakapó) uráli városban, Nyikolaj Ipatyev gazdag kereskedő házában egy bolsevik kivégzőosztag lemészárolta az ott fogva tartott II. Miklóst, az 1917 márciusában lemondott utolsó(előtti)[1] orosz cárt, és teljes családját; feleségét, Alekszandra Fjodorovna cárnét; öt gyermeküket, a 14 éves Alekszej cárevicset, Olgát (22), Tatyjanát (20), Mariát (18), Anasztasziát (16) és négy szolgájukat.

Drábik János: Elektronikus pénz kibocsátása Magyarországon

Drábik JánosDrábik JánosAz Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-án adta ki a 18-i 2000/46/EK jelű irányelvét, amelyben rendelkezik az elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, e tevékenység folytatásáról és körültekintő felügyeletéről. Az említett irányelvet a Magyar Országgyűlés a 2004. évi XXXV. törvénnyel beiktatta a magyar jogrendszerbe. Az említett törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekről szól. A törvény leszögezi, hogy az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok további bővítésének érdekében és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel látta szükségesnek a törvény elfogadását.

Dr. Karasszon Dezső: Éneklésünk a 21. században (Hatvan éves a református gyülekezeti énekeskönyv)

"Az elkövetkező gyakorlat majd megméri egyrészt az énekeskönyvet, másrészt a vele élő vagy nem élő nemzedéket is. Akkor látszik majd meg, hogy az életnek itt és most mire van ezekből az énekekből szüksége, azt azonban ne feledjük el, hogy az, ami akár lelki és hitvallási, akár művészi és irodalmi szempontból értéktelen, soha és sehol nem használhat" - írta 1948-ban énekeskönyvünk előszavában annak szerkesztője, Csomasz Tóth Kálmán.

Mindennapi összeesküvés elméletünk: The Prison Planet - A Börtönbolygó

 http://www.prisonplanet.com/http://www.prisonplanet.com/

Az interneten ismert The Prison Planet azaz a börtönbolygó WEB helye az összeesküvés elméletek hiresen hirhedett web kikötője. Csak éppen ellentétben a kuruc.info val nem volt hatalom, vagy érdekcsoport, amelyik komoly energiát szentelne  becsukatásának. Így horribilis látogatószámmal sok év óta köszöni szépen jól van. Se nem anti, se nem pro. Egyik fél sem bánthatja büntetlenül.  Minden szervezetbe, kormányba és érdekcsoportba szépen belerúg, ha disznóságot sejt. Alex Jones - ő a site üzemeltetője köszi szépen szintén jól van. És naponta jelentkezik friss hírekkel.

A Pápai Himnusz

  A Pápai Himnusz kottájának 1.oldalaA Pápai Himnusz kottájának 1.oldala

A Vatikánváros, noha a világ legkisebb állama, az államiság minden szimbólumával, így saját himnusszal is rendelkezik.A Pápai Himnuszt azonban nem csupán a péteri szolgálat független gyakorlását biztosító miniállam, hanem az egész Egyház a magáénak érezheti. És bár kortársa, nem azonos azzal, amit Magyarországon ezen a néven ismerünk és éneklünk.(Hol Szent Pétert sírba téve...)

TÓTH KÁROLY:Az iszlám vallásról

KabaKabaI .A téma időszerűsége (1*)

Aki az iszlám és a többi egyistenhívő (monoteista) vallás társadalmi és kulturális befolyásának tekintetében tájékozódni akar, annak a világvallások térképét kell maga elé képzelnie. Azonnal látni fog két dolgot: egyrészt, hogy a „Könyv" vallásai - a zsidóság, a kereszténység és az iszlám - történelmileg egymásra épülnek. Köztük legősibb a zsidók vallása, majdnem hatezer éves, pontosabban 5768.

Hogyan (ne) mondjuk? - A gyakran tévesen használt kifejezések

 http://www.abilitypark.hu/http://www.abilitypark.hu/

Szellemi fogyatékos vagy értelmi fogyatékos? Világtalan vagy vak? Tolószékes, vagy kerekesszékes? Sokan nem tudják, melyik a helyes, a fogyatékos embereket nem sértő (PC azaz Political correct) kifejezés.

Pápai viselet - 3. Liturgikus öltözék

XII. Piusz liturgikus öltözékbenXII. Piusz liturgikus öltözékbenFolytatjuk a pápai viseletről szólo sorozatunkat. Most a liturgikus viselet változásait vesszük példáinkon szemügyre. Az első rész: http://www.euroastra.info/node/13911

Tartalom átvétel