Tanulmányok - elemzések

A Római Kúria intézményei (4) :Pápai Bizottságok

Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)A Római Kúria intézményei között olyan bizottságok is találhatók, amelyek egy-egy szakterület vonatkozásában látnak el koordinációs, felügyeleti, vagy tanácsadói funkciókat. Nem számítanak a dikasztériumok közé, és bár önállóak, gyakran valamely dikasztériumhoz kötődnek szervezetileg, vagy éppen elnökük személyében. Ez sorozatunk befejező része.

Magyarok a Szentszék szolgálatában

 A római pápát a világegyház kormányzásának napi munkájában segíti a Római Kúria, amelynek vezetői és hivatalnokai régen szinte csak olaszokból álltak, majd a nagyobb katolikus nemzetek közül is egyre többen bekerültek, míg mára szinte minden nemzet képviselteti magát a Szentszék hivatalaiban.

Gyakorlati antipedagógia

Élveboncolva...Élveboncolva... 

Az antipedagógia, ha úgy vesszük igen érdekes szó. Annyiban mindenképpen, hogy nem biztosan ugyanazt érti alatta egy pedagógiaelmélettel foglalkozó valaki és az utca embere. Az előbbi egy sajátos pedagógiai irányzatot fog érteni alatta, mely elutasítja az iskola közvetítette hierarchiába-kényszerítést, idomítást és a gyermek központba állítását tűzte ki zászlajára.

 

A Római Kúria intézményei (3) - Bíróságok és hivatalok

 Vatikánváros: Stanza segnaturaVatikánváros: Stanza segnatura

Folytatjuk az előzé részben megkezdett ismertetésünket. A pápa „minisztériumai" között a kongregációkon kívül az egyes szakterületek és tevékenységek előmozdításáért felelős tizenegy tanács, a peres ügyekben ítélkező három bíróság és három gazdasági hivatal található.

„Telepesek"

Dr Sólyom László az ebesi emlékmű avatásonDr Sólyom László az ebesi emlékmű avatásonA Hortobágyon és a Közép-Tisza vidékén tizenkét kényszermunkatábort létesítettek Rákosiék az elhurcolt családok számára. Ezek zárt, kutyákkal őrzött táborok voltak, hasonlóan a recski internáló táborhoz. 1950-ben 7 tábort létesítettek Polgár-Lenintanyán, Kócspusztán, Árkuson, Kónyán, Erzsébet-tanyán - Tiszaszentimrén, Kormópusztán és Bozas-Mihályhalmán, a további években még öt tábort hoztak létre, 1951-ben Ebesen, Elepen és Tedejen, 1952-ben Lászlómajorban és Borsóson.

A Római Kúria dikasztériumai 2. :Pápai tanácsok

Vatikán: Terza LoggiaVatikán: Terza Loggia

A pápa „minisztériumai" között a kongregációkon kívül az egyes szakterületek és tevékenységek előmozdításáért felelős tizenegy tanács, a peres ügyekben ítélkező három bíróság és három gazdasági hivatal található. Az előző részben az államtitkárságokat és kongregációkat mutattuk be.

A Római Kúria dikasztériumai 1. :Államtitkárság és kongregációk

Vatikán -Szt.Péter Bazilika BronzkapuVatikán -Szt.Péter Bazilika BronzkapuA Római Kúria jelentősebb hivatalait a világi államok minisztériumaihoz hasonló funkciót ellátó dikasztériumok alkotják. Az elnevezés az Államtitkárságot, a kongregációkat, a pápai tanácsokat, a bíróságokat és a hivatalokat jelöli.

Dr. Simó Endre :Igazságosabb és testvériesebb társadalomért c. konferencia záró előadása

Magyar Szociális FórumA közelmúlban szeptember 11-én tartotta a Magyar Szociális Fórum az Igazságosabb és testvériesebb társadalomért c. konferenciáát, amelynek előadásait a tanulmányok rovatunkban közöltük. Most a szervező zrszavát adjuk közre, melyben nem csak az előadások, hanem a vita összefoglalóját a levont következtetéséeket is olvashatjuk. Okulásul azoknak, akik a privatizációs szabadverseny(rablás) mindenhatóságában és a mindenekfeletti piac korrekségében hisznek.

Dr Gellai Imre: XVIII-XIX. századi fürdőélet Magyarországon - Régi budapesti fürdők

 Dr Gellai ImreDr Gellai ImreBudapesten sok ma már sajnos elfeledett fürdő is üzemelt a történelem során. Most a XVIII-XIX századiakat vesszük számba. Szerzőnk Dr Gellai Imre az elmúlt héten lett 75 éves.

Gazsó Ferenc: Igazságosság a modern társadalomban

 (i)gazság(i)gazság

Az igazságosság a társadalmi berendezkedés értékszempontú analízisének és minősítésének egyik alapkategóriája. Olyan komplex elemből összeszövődő fogalom, amely a társadalmi rendszerek teoretikus leírásában és empirikus vizsgálatában egyaránt sikerrel alkalmazható.

 

GOJÁK JÁNOS: A társadalomszervezés elvei az Egyház társadalmi tanításában

 Előadásom két részből áll. Az első részben a katolikus egyház tanításának szociális alapelveit mutatom be, röviden ezen értékekre támaszkodnék-, a második részben egy kifejezetten szociális jellegű társadalompolitikai modellt vázolok fel, melyben az említett elvek szervesen illeszkednek egymáshoz.. Az Egyház a maga társadalmi tanítását egyetemes érvényűnek, ugyanakkor nyitottnak tekinti, mivelhogy reagál a társadalmi változásokra. Ez a tanítás, ezek az elvek kritikai funkciót is betöltenek, mert mércéül szolgálnak minden társadalmi, gazdasági és politikai rendszer bírálatához.

Bajzák M. Eszter : Katolikus közoktatási intézmények a magyar közoktatási rendszerben

 Budapesti Piarista GimnáziumBudapesti Piarista Gimnázium

Az egyháznak, a keresztény embernek természeténél fogva az a küldetése, hogy hirdesse az üdvösség örömhírét, tegyen tanúságot a megváltó szeretetrõl, reményt és távlatot adjon a keresõnek. A katolikus iskola része ennek az egyetemes küldetésnek, különösen a hitre, emberségre nevelés kötelességének vonalán.

Simó Endre: A TB reform és a munkavállalók

És nálunk hol marad?És nálunk hol marad? 

  Sokunk életébe kerülhet, ha nem tudjuk megvédeni szerzett jogainkat, feltartóztatni az egészségügyi rendszer szétverését, a jóléti államiság leépítését. Intõ példa a gyõri fiatal esete, akit agyvérzéssel szállítottak kórházba, majd a biztonsági õr tovább küldte, ahelyett, hogy orvost hívott volna. A fiatalember nem élte túl, amit esetleg túlélhetett volna.

Horpácsi Illés :Kérdések és viták a Boldogasszony névvel kapcsolatban

Peter Paul Rubens. Mária mennybemenetele c.1626. Olajfestmény fán The National Gallery of Art, Washington, DC, USA.: Peter Paul Rubens. The Assumption of the Virgin. c.1626. Oil on wood. The National Gallery of Art, Washington, DC, USA. Ma Nagyboldogasszony ünnepét üli a katolikus világ.  Az ünnep és a Boldogasszony név eredetérõl most közreadjuk Horpácsi Illés igen nehezen elérhetõ, de annál érdekesebb tanulmányát. 

Szentszék és/vagy Vatikán?

 

Vatikánvárosi Állam térképeVatikánvárosi Állam térképeSokszor még hivatalos fórumokon is bizonytalanság tapasztalható a Szentszék és a Vatikán fogalmak használatában, a közbeszédben pedig általában szinonimaként használják e kettõt. Pedig két külön szervezetrõl, a nemzetközi jog két külön alanyáról van szó, amelyek nem fedik egymást. Magyarország a Szentszékkel nem pedig a Vatikánnal áll diplomáciai kapcsolatban.

Dr. Gellaí Imre: - A Kárpát-medence palackozott ásványvizei

A Kárpát medence topográfiája 

Ránézve a Kárpát-medencét is bemutató topográfiai térképre jól látható annak igazi medence jellege és jól látható mennyire meghatározó életében a víz szerepe. A peremi részeken lehulló csapadék a medence mélyebb területei felé áramolva végül a Dunán keresztül lép ki a medencébõl. Természetesen nem csak a felszínen, hanem a mélyben is jelentõs édesvíz készleteket rejt a medence. Ezek gazdagságáról, sokrétûségérõl és hasznosításáról szól cikkem.

Békefy Lajos: Az irgalom kultúrájáért

IrgalomGYORSHÍR: Világkongresszus az irgalmasságról a Vatikánban [2007-04-03](Róma/Bécs) - Egy év múlva, 2008. április 2-6. között a Vatikánban kerül sor az irgalmasság elsõ apostoli világkongresszusára - jelentette be a bécsi kardinális, Chr. Schönborn sajtókonferenciáján az osztrák fõvárosban.

Dr Gellai Imre: XVIII-XIX. századi fürdõélet Magyarországon -A biedermeier családiasság, a fürdõélet a Habsburg birodalomban

 

IBaden bei Wien KupolaI. Lipót gyermekei közül többen fölkarolták a fürdõk ügyét. A trónra kerülõ legidõsebb fiú, I. Ferenc folytatta elõdei fürdõpolitikáját. Az ásványvíz-behozatal csökkenése, majd megszüntetése érdekében támogatta a Habsburg-birodalomban a palackozás és a szállítás korszerûsítését, ezen túl pedig - korát kissé megelõzve, már idegenforgalmi célzattal is - a fürdõhelyek kiépítését.

Szollár Lajos: Mi a tét?- Társadalompolitikai megfontolások

  Gr. Szechenyi István

 ?Semmit rólunk nálunk nélkül"

(Széchenyi István: Hunnia)

 

 

Szilvási István: MIT VÁR AZ ORVOS - és az egészségügyi munkavállaló - az egészségügy reformjától?

  Megalázva

Mit is vár az orvos a reformtól? Semmiképpen sem azt, amit most kap: még több kiszolgáltatottságot, még több bizonytalanságot, még több ellene történõ hangulatkeltést, még rosszabb munkakörülményeket....

Szakolczay György :Az egészségügyi biztosítás javasolt reformja: egy politikai agyrém és elkerülhetetlen bukása

Több reform.. 

Az egészségügyi biztosítás javasolt reformjának és a javasolt reform gyors megvalósításának célja nem az egészségügy átalakítása, nem a magyar népesség egészségügyi állapotának javítása vagy akár megõrzése, és még csak nem is a költségvetés hiányának megszüntetése. A reformnak és gyors keresztülhajszolásának politikai célja van. A reform gyors keresztülhajszolása azt a célt szolgálja, hogy a reformhullám és intézkedéssorozat ez év végéig, 2007. december 31-ig befejezõdjön, ezt követõen a kedélyek megnyugodjanak, és az ország, 2010-ben, újraválassza a jelenlegi kormányt. Ez az elképzelés azonban megbukott.

Kovács Attila : Egy vagy több versengõ biztosító az egészségügyben

 Reform?

Az embert az állattól többek közt az különbözteti meg, hogy cselekedeteinek következményeit elõre becsülni tudja, azokat ezen eredmény ismeretében teszi vagy nem teszi. Valamennyi erkölcsi rendben pozitívum és elvárás, hogy ne engedjük a gyengébb, elesett embertársainkat elveszni, vállaljunk értünk felelõsséget. Ha másért nem, már csak azért is, hogy hasonló helyzetbe kerülvén, erre a segítségre magunk is számíthassunk. Ezek az elvárások hívták létre a társadalombiztosítási rendszereket. Ezen rendszerek célközönsége a hátrányos helyzetbe került emberek közössége, azaz a betegek (egészségbiztosítás), sérültek (balesetbiztosítás), idõsek (nyugdíjbiztosítás).

Dr. Kerpel-Fronius Sándor :Tudományosan megalapozott, gazdaságos és igazságos gyógyszerellátás

 Szürkeszakáll

A társadalmilag kielégítõ, szakmailag helyes gyógyszerellátás három alappilléren nyugszik: 1.) tudományosan alátámasztott egészségügyi igényen, 2.) a társadalom gazdasági teherbírásán és 3.) a szociális, valamint etikai elveken és értékeken. Az elsõ pillér szakmai kérdés, a 2. és 3. pillérek azonban szorosan összefüggenek egymással.

Jõn a Nyomorkirály: Bokros Lajos szépen lassan szivárog vissza a politikába

 Bokros Lajos

Jön jön... lopakopdva  szivárog vissza politikába a Rém. Bokros Lajos ex-pénzügyminiszter úr saját képében. Az MSZP Ésszerûség és felelõsség platformja tiszteletbeli elnökének választotta.(Már nem az a repost elõtti napon lemondott.)

Simay Endre István : Köztudatmódosítás ?Tanulmány -

1.A tudatmódosítás és hangulatbefolyásolás kapcsán legtöbbször a különbözõ, fizikai világban fellelhetõ anyagokra gondolunk. Vegyszerekre, gyógyszerekre, alkaloidokra és egyebekre, melyek közös jellemzõje, hogy valami megfogható formában eszi, issza, szúrja az azzal élõ delikvens.

 

Simay Endre István : Nevelésönelmélet - tanulmány -

 

1.A nevelésrõl, mint szóról már önmagában is sokféle juthat az ember eszébe. Ha a köznapi értelmezést vesszük alapul, akkor nem igazán választható el a neveltetésrõl, mely egyfajta társadalmi együttélést szolgáló szabályrendszerhez való alkalmazkodást is takar. Ebben aligha vitatná bárki a szülõk, és a családi környezet hatását, hiszen a család diszfunkcionalitását a hétköznapokban éppen a társadalmi normasértéseken keresztül tapasztalhatjuk meg embertársainknál.

Simay Endre István :Szeretetszerepek - Tanulmány

Az anyai szeretet mint mûvészeti téma örökAz anyai szeretet mint mûvészeti téma örökAz emberiség története a nemzedékek története. Igaz volt ez a nemzedékek közti információáramlás intézményesített és leiratokban megnyilvánuló megoldása elõtt is, és igaz azóta is, hogy az elsõ õsünk megtanította utódját az életbemaradáshoz szükséges tudnivalókra. Ez a tanítási folyamat nem csak az ember sajátja és a biológiai tanulmányok során szinte minden, az utódait maga nevelõ fajnál megtalálható. Fejletlenebb vagy fejlettebb formában egyaránt. Egyfajta viselkedési primitívként.

Félelem.com - film, vagy valóság

A fear dot com svéd kidású DVD borítójaA fear dot com svéd kidású DVD borítója 

Félelem.com (Fear.com - amerikai film): "Bizarr halálesetek sorozata történik a városban. Az áldozatok között csupán egy közös kapocs van: mindegyikük ellátogatott egy internetes oldalra, a felelem.com-ra, és 48 órával az elsõ letöltés után mind meghaltak." Esetünkben még nem történt halál, - vagy nem tudunk róla.

Német Krisztina: A sikertelenség elkerülése a diákoknál: A Waldorf iskola és a Motessori pedagógia - tanulmány

Rudolf Steiner a Waldorf módszer megteremtõjeRudolf Steiner a Waldorf módszer megteremtõje 

Jó ideje volt már, hogy általános, majd középiskolába jártam, de egyes kellemetlen érzések mind a mai napig  megmaradtak emlékeimben. Félelmek a feleléstõl, dolgozatírástól, egyestõl, kettestõl, de bizony sokszor a tanártól is. Ha nem felelsz meg, rossz jegyet, intõt, szidást kapsz. Sok-sok év az új ismeretekkel, tudományokkal, érdekességekkel, de telis-tele stresszel. Van azonban néhány iskola -szerencsére lényegesen több, mint amirõl írni fogok- ahol arra törekednek, hogy a gyermeknek a lehetõ legkevesebb stresszel, félelemmel teljenek azok az évek, melyek során az Õ képességeit figyelembe véve folyik az oktatás.

A matematika és a teológia -Jesenius konferenciaközpont - Tanulmányok

Confessio 2007/1 számNemrég jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában a Jesenius Központ elsõ konferenciakötete (Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció), Kodácsy Tamás szerkesztésében. Az alábbiakban a kötet ismertetését (Viczián István) és két tanulmányát: Kvasz László és Szirtes András munkáját közöljük a matematika és a teológia kapcsolatáról.

Tartalom átvétel