Új jogszabály a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Az átverés ellenAz átverés ellenAz európai uniós irányelvekhez igazodva az Országgyűlés teljesen új törvényt alkotott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (2008. évi XLVII. Törvény). A szeptembertől hatályba lépő jogszabály tilt mindenfajta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, különösen, ha az megtévesztő vagy agresszív. A törvény melléklete részletesen (31 pontban) rögzíti, melyek azok a gyakorlatok, amelyek mindenképpen tisztességtelennek minősülnek. Ha valaki ilyennel találkozik, jelezze az illetékes hatóságnak.

Az átverés ellenAz átverés ellenAz európai uniós irányelvekhez igazodva az Országgyűlés teljesen új törvényt alkotott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (2008. évi XLVII. Törvény). A szeptembertől hatályba lépő jogszabály tilt mindenfajta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, különösen, ha az megtévesztő vagy agresszív. A törvény melléklete részletesen (31 pontban) rögzíti, melyek azok a gyakorlatok, amelyek mindenképpen tisztességtelennek minősülnek. Ha valaki ilyennel találkozik, jelezze az illetékes hatóságnak.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

1. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás magatartási kódex aláírója.

2. Annak valótlan állítása, hogy a magatartási kódexet valamely közigazgatási hatóság vagy közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv jóváhagyta.

3. Minőségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkülönböztető jelölés jogosulatlan feltüntetése.

4. Annak valótlan állítása – akár önmagában az árunak a kereskedelmi kommunikációban való megjelenítése által -, hogy a vállalkozást, annak kereskedelmi gyakorlatát vagy áruját valamely közigazgatási hatóság, közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy erre feljogosított magánjogi jogi személy engedélyezte, jóváhagyta vagy elismerte, vagy ilyen állítás az engedélyezési, jóváhagyási, illetve elismerési feltételeknek való megfelelés nélkül.

5. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás annak elhallgatásával, hogy a vállalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesítő árut a kínált áron nem fogja tudni – az árura, a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra figyelemmel – megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató reklám).

6. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás, majd

a) a felhívásban szereplő áru fogyasztóknak való bemutatásának visszautasítása,
b) az árura vonatkozó megrendelés felvételének vagy az áru ésszerű időben való szolgáltatásának visszautasítása, vagy
c) hibás példány bemutatása
egy másik áru eladásösztönzésének a szándékával (bait-and-switch reklám).

7. A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.

8. Az értékesítést követően teljesítendő szolgáltatás vállalása úgy, hogy a szerződés megkötése előtt a vállalkozás nem a letelepedésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén tart kapcsolatot a fogyasztóval, majd – anélkül, hogy a szerződéskötés előtt erre a fogyasztó figyelmét egyértelműen felhívta volna – a szolgáltatásnak kizárólag egy ettől eltérő nyelven való elérhetővé tétele.

9. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen forgalmazható.

10. A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátosságai lennének.

11. Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztői tartalom használata az áru értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem tűnik ki egyértelműen a tartalomból vagy a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből (szerkesztői tartalomnak álcázott reklám).

12. Valótlan tény állítása a fogyasztó vagy családja személyes biztonsága fenyegetettségének természetére és mértékére vonatkozóan, arra az esetre, ha a fogyasztó nem vásárolja meg az árut.
13. Meghatározott vállalkozás által előállított áruhoz hasonló áru reklámozása olyan szándékosan megtévesztő módon, hogy a fogyasztó azt gondolhatja, hogy az árut – a valóságtól eltérően – ugyanaz a vállalkozás állította elő.

14. Piramis-elvre épülő olyan eladásösztönző rendszer létrehozása, működtetése vagy támogatása, ahol a fogyasztó azzal a lehetőséggel számol, hogy – elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetéséből, és kevésbé az áruk értékesítéséből vagy fogyasztásából eredően – valamilyen juttatásban részesülhet.
15. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás felhagy a tevékenységével vagy áthelyezi az üzletét.

16. Annak állítása, hogy az áru megkönnyíti a szerencsejátékokban való nyerést.

17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

18. Téves tényszerű információ közlése a piaci feltételekről vagy az áru fellelhetőségének lehetőségeiről azzal a szándékkal, hogy a fogyasztót az árunak a szokásos piaci feltételeknél kedvezőtlenebb feltételek melletti megvételére, illetve igénybevételére bírja rá.

19. A kereskedelmi gyakorlat keretében verseny vagy díj meghirdetése anélkül, hogy a meghirdetett díjak vagy azok helyett más ésszerű megfelelő kiosztásra kerülne.

20. Az áru „ingyenes", „díjtalan", „térítésmentes" vagy hasonló jelzőkkel való leírása, ha a fogyasztónak a kereskedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokbavételével, illetve fuvarozásával összefüggő elkerülhetetlen költségeken felül bármit is fizetnie kell.

21. A reklámanyagban számla vagy más hasonló, fizetési felszólítást tartalmazó dokumentum küldése azt a hamis benyomást keltve a fogyasztóban, hogy már megrendelte a reklámozott árut.

22. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése, hogy a vállalkozás nem a saját vállalkozásával, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával összefüggő célból jár el, vagy egyébként hamisan fogyasztóként való fellépés.

23. Olyan hamis benyomás keltése, hogy az áruval kapcsolatban az értékesítést követően teljesítendő szolgáltatás biztosított az értékesítés helyétől eltérő tagállamban.

24. Olyan benyomás keltése a fogyasztóban, hogy nem hagyhatja el az üzlethelyiséget, amíg nem köt szerződést.

25. A fogyasztó személyes felkeresése a lakóhelyén, figyelmen kívül hagyva annak távozásra és vissza nem térésre felszólító kérését.

26. Telefonon, távmásolón (telefaxon), elektronikus levelezés, illetve azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz vagy más távközlő eszköz útján ismétlődően és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése, kivéve amennyiben ez a vállalkozás szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

27. Biztosítási szerződésen alapuló követelést érvényesíteni kívánó fogyasztótól olyan iratok bemutatásának megkövetelése, amelyek a követelés megalapozottságának megítélése szempontjából ésszerűen nem tekinthetők lényegesnek, vagy a fogyasztó vonatkozó írásbeli megkeresésére a válaszadás rendszeres elmulasztása azzal a céllal, hogy ez visszatartsa a fogyasztót szerződéses jogainak gyakorlásától.

28. Reklámban kiskorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut.
29. Azonnali vagy halasztott fizetés követelése a vállalkozás által szállított vagy nyújtott áruért, illetve az áru visszaszolgáltatásának vagy megőrzésének követelése, ha azt a fogyasztó nem rendelte meg (nem kért értékesítés), kivéve, ha a szerződésnek megfelelő helyettesítő áruról van szó.

30. A fogyasztó kifejezetten arról való tájékoztatása, hogy ha nem vásárolja meg az adott árut, veszélybe kerül a vállalkozás vagy alkalmazottja munkája vagy megélhetése.

31. Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt vagy egyéb előnyhöz jutni, miközben valójában nincs ilyen nyeremény, illetve előny, vagy a nyeremény, illetve egyéb előny érvényesítése, illetve igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött.

www.ofe.hu

ORFK: Törvényességi felülvizsgálat: Közterületen sajtótájékoztatóhoz nem kell engedély és bejelentés

www.police.huwww.police.hu Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője hivatalból a 2008.07. 30-án a Ráckevei Rendőrkapitányság által, dr. Budai Gyula ellen gyülekezési joggal visszaélés szabálysértése miatt folyamatban levő ügy törvényességi felülvizsgálatát rendelte el.

www.police.huwww.police.hu Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője hivatalból a 2008.07. 30-án a Ráckevei Rendőrkapitányság által, dr. Budai Gyula ellen gyülekezési joggal visszaélés szabálysértése miatt folyamatban levő ügy törvényességi felülvizsgálatát rendelte el.

Megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont személy nem országgyűlési képviselő.

Alkotmányjogászokkal történt egyeztetés során megállapította azt is, hogy a közterületen megtartott sajtótájékoztatók nem esnek a gyülekezési törvény hatálya alá, így azokat a rendőrségre bejelenteni nem kell.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a jelen ügyben folyó szabálysértési eljárást felülvizsgálja és a szükséges intézkedést az eljárás megszüntetésére az illetékes szabálysértési hatóság felé megteszi.

A Rendőrség mindenkit biztosít arról, hogy a sajtónyilvánosságot semmilyen formában nem korlátozza.

ORFK Szóvivői Iroda

http://www.police.hu/nyitooldal/cikkek/orfk_080730_2.html

Társadalmi felelősségvállalás egyedi köntösben

  http://www.romaversitas.hu/http://www.romaversitas.hu/

Együttműködési megállapodást kötött a Romaversitas Alapítvány és a Raiffeisen Bank. A Raiffeisen Bank a megszokott támogatási formáktól eltérően testre szabott támogatásban részesíti az alapítványt. A védnöki megállapodás keretében a bank a jövő tanévben két, pénzügyi területen tanuló hallgató 10 havi ösztöndíját illetve könyvvásárlási támogatását vállalja, és gyakorlati helyet is biztosít számukra.

  http://www.romaversitas.hu/http://www.romaversitas.hu/

Együttműködési megállapodást kötött a Romaversitas Alapítvány és a Raiffeisen Bank. A Raiffeisen Bank a megszokott támogatási formáktól eltérően testre szabott támogatásban részesíti az alapítványt. A védnöki megállapodás keretében a bank a jövő tanévben két, pénzügyi területen tanuló hallgató 10 havi ösztöndíját illetve könyvvásárlási támogatását vállalja, és gyakorlati helyet is biztosít számukra.

A Romaversitas Alapítvány a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok képzési és anyagi támogatását tűzte ki célul. Segítségével – melynek magját a rendszeres havi ösztöndíj biztosítása jelenti – a főiskolás és egyetemista roma hallgatók teljes egészében a tanulmányaikra, szakmai fejlődésükre koncentrálhatnak.

Az alapítvány társadalmilag értékes és tartalmas tevékenysége révén elismert roma szakemberek képzése és elhelyezkedése válik lehetővé az államigazgatás, oktatás, média, művészetek és a tudományos élet számos területén.

Az alapítvány új támogatója, a Raiffeisen Bank egyedi konstrukcióban segíti a hallgatók minőségi képzését: két pénzügyi pályára készülő roma hallgató felett vállal védnökséget. A megállapodás szerint a Raiffeisen Bank átvállalja az Alapítványtól a 2008-2009-es tanévben kettejük 10 havi ösztöndíját illetve könyvvásárlási támogatását.

E védnökség olyan rendszerességre és személyességre épülő kapcsolatot jelenthet, mely magában foglalja a hallgatókkal való hosszú távú együttműködés, és gyakorlat megszerzésének lehetőségét is: a bank a speciális együttműködés keretében vállalja, hogy gyakorlati helyet is biztosít a tehetséges hallgatók számára a Raiffeisen Bankban.

A támogatottak már bizonyítottak: a Romaversitasnak köszönhetően magas tanulmányi átlagokkal és nyelvvizsgával rendelkeznek. Varga Tünde a Pécsi Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi Kara IV. éves közgazdász-gazdálkodási szakos hallgatója, Gerócs Attila pedig ugyanitt III. éves közgazdász-gazdálkodási szakos hallgató.

Felelős társadalmi szereplőként védnöki támogatásával a Raiffeisen Bank hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez, a diszkriminált kisebbség egyenrangúként való elismeréséhez, és a kiválasztott hallgatók minőségi támogatásához. A társadalmi felelősség figyelembevétele pedig mint közismert, egyre inkább az üzleti sikerek egyik legfontosabb zálogává válik.

„Napjaink szaporodó társadalmi konfliktusai demonstrálják, hogy valóban szükség van a vállalatok újfajta üzleti magatartására és a társadalomhoz való viszonyuk újragondolására." – mondja Havas Gábor, a Romaversitas igazgatója. „Örömmel és köszönettel fogadjuk a Raiffeisen segítségét, és reméljük, hogy a sikeres védnöki együttműködés további követőkre talál."

Versenyabroncs-megoldások az országúti teherszállításban is

 www.goodyear.huwww.goodyear.hu

A világ legnagyobb versenyabroncs-gyártójaként a Goodyear kifejezetten a teherautó-versenyzők számára fejlesztette ki Goodyear Racing Drive nevű abroncsait. Az új termék tervezése, fejlesztése és gyártása során a kiemelkedő versenyteljesítmény elérése volt a cél. Ezt a tulajdonságot a közúti fuvarozásban is kamatoztatni lehet. Az új, újrafutózott termék a 2006-ban bemutatott Goodyear Truck Racing abroncs párja, és kitűnően illusztrálja a futózott termékek tartósságát és megbízhatóságát.

 www.goodyear.huwww.goodyear.hu

A világ legnagyobb versenyabroncs-gyártójaként a Goodyear kifejezetten a teherautó-versenyzők számára fejlesztette ki Goodyear Racing Drive nevű abroncsait. Az új termék tervezése, fejlesztése és gyártása során a kiemelkedő versenyteljesítmény elérése volt a cél. Ezt a tulajdonságot a közúti fuvarozásban is kamatoztatni lehet. Az új, újrafutózott termék a 2006-ban bemutatott Goodyear Truck Racing abroncs párja, és kitűnően illusztrálja a futózott termékek tartósságát és megbízhatóságát.

Az új termék bevezetése előtt a Goodyear a Truck Racing abroncsot ajánlotta minden kerékpozícióra. A Goodyear Racing Drive elsősorban a meghajtott tengelyen nyújt kitűnő teljesítményt, ugyanis nagyobb felületen érintkezik az úttal, mint elődje. A felhasznált futókeverék összetétele hasonló, ugyanolyan jól állja a verseny közben fellépő magas hőmérsékletet, a sérüléseket és a jelentős kopás hatásait. A Goodyear Racing Drive mintázata aszimmetrikus, így a húzó abroncs sokkal hatékonyabban működik. A mintázat ezen felül kötött forgásirányú, lekerekített vállakkal kiegészítve, ami által az abroncs kiemelkedő tapadást és stabilitást tesz lehetővé. Az abroncsot – specifikációja szerint – egy 6500 kg-os jármű még 40 Celsius fokos hőmérsékleten is akár 170 km/h sebesség mellett használhatja…

A Goodyear Racing Drive bevezetésére alapos laboratóriumi és gyakorlati tesztelés után került sor. A gumiabroncs mindenben megfelel az ECE 109 minőségi előírásnak.

"A Goodyear Racing Drive több célkitűzésünket teljesítette. A Goodyear Truck Racing kormányzott abroncsokat az új húzó abroncsokkal kiegészítve a sofőrök még jobb eredményeket érhetnek el. A Goodyear Racing Drive emellett azt is bizonyítja, milyen nagy teljesítményre képesek a futózott abroncsok akár extrém feltételek mellett is" – mondta Jürgen Spielmann, a Goodyear európai teherabroncs-technológiai igazgatója.

A Goodyear Truck Racing abroncs karkasza megegyezik a Goodyear Regional RHS II 315/70R22.5 abroncséval. Tervezésekor kiemelt szempont volt a biztonság és a teljesítmény egyidejű növelése, a túlmelegedés elkerülése, valamint a hosszirányú merevség fokozása. A gumit különleges futókeverék egészíti ki, mintázata megnöveli az érintkezési felületet. Az abroncs megfelel mindazon minőségi követelményeknek, amelyek a Goodyear összes teherabroncsára vonatkoznak, emellett teljesíti az európai CEE 54 szabvány előírásait.

A Goodyear Truck Racing abroncs mintázata aszimmetrikus, így az érintkezési felületen egyenletes a tehereloszlás és különlegesen magas a mechanikai sérülések elleni védelem. A mintázat kitűnő tapadást biztosít poros és nedves úton egyaránt, míg a lekerekített külső és a szögletesebb belső vállak tovább növelik a stabilitást.

A FIA jóváhagyását követően az új abroncs már versenyengedéllyel is rendelkezik. A Goodyear Truck Racing abroncsok kizárólagos gyártója a francia FEDIMA France. A cég nemcsak a bajnokság futamaira, hanem számos egyéb versenyre is szállít verseny teherabroncsokat Európa-szerte.

A Goodyear Tire and Rubber Company a világ legnagyobb versenyabroncs-gyártója. A vállalat évente több mint félmillió versenyabroncsot szállít világszerte. A kamionversenyek fontos részét képezik a vállalat tevékenységének, ugyanis a versenypályák tapasztalatait jól lehet az országúti abroncsok fejlesztésében kamatoztatni. Ez a technológiai transzfer számos jelentős újítást eredményezett az abroncsok szerkezetében, a felhasznált anyagokban és a mintázat kialakításában, valamint a mérnökök továbbképzésében.

Minőségi alkotások fontos falakra

 Balázs Alfréd: GrálBalázs Alfréd: Grál

Tizenegy szlovákiai magyar képzőművész huszonegy alkotása látható július 30-tól augusztus 14-ig a Millenáris Piros-Fekete Galériájában.

 Balázs Alfréd: GrálBalázs Alfréd: Grál

Tizenegy szlovákiai magyar képzőművész huszonegy alkotása látható július 30-tól augusztus 14-ig a Millenáris Piros-Fekete Galériájában.

A Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete, a Balassi Intézet és a Miniszterelnöki Hivatal júniusban hirdetett pályázatot szlovákiai magyar képzőművészek számára fontos belső terek barátságosabbá tételére.  A Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetsége a nyár folyamán új épületbe költözik,  és fogadóhelyiségeinek, illetve folyosóinak falait a nyertes képzőművészek alkotásaival szándékozik díszíteni.

Pézman Andrea: KodexPézman Andrea: KodexA pályázaton 24 művész vett részt, valamennyien eleget tettek a feltételeknek, azaz felsőfokú képzőművészeti végzettséggel rendelkeznek, vagy ilyen irányú tanulmányokat folytatnak és szlovák állampolgárok. Egy művész három alkotás fotóját küldhette el a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének címére. A fotók névtelenül kerültek az öttagú szakmai zsűri elé. (Hajdu István művészettörténész, a Balkon c. Folyóirat főszerkesztője, Ivan Gerát, a Szlovák Művészettörténeti Intézet igazgatója, Hushegyi Gábor pozsonyi esztéta, Krasztev Péter, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének pozsonyi igazgatója, valamint Heizer Antal pozsonyi magyar nagykövet) A bírálók az egyes alkotások esztétikai értékein túl azt is figyelembe vették, mennyire illeszkedik a műalkotás az épület belső terébe.

 A Millenáris Piros-Fekete Galériájában a látogatók szavazhatnak kedvenc képeikre, a magyarországi műgyűjtők, galériások pedig válogathatnak a kiállított művekből, illetve felvehetik a kapcsolatot a képzőművészekkel, akik közül sokan először állítanak ki Budapesten. Megnyitó helyett a szervezők ünnepélyes tárlatzáróra készülnek augusztus 14-én 15.00 órakor, ezt követően az alkotások visszakerülnek Pozsonyba, a nagykövetség épületébe.

Az ötletgazdák célja egy olyan rendhagyó állandó kiállítás létrehozása, amely felkeltheti a kortárs képzőművészet iránt érdeklődő külföldi diplomaták és üzletemberek figyelmét a művészek iránt.

A tárlat anyaga a http://www.holnap.sk/ oldalon is látható.

MTV: már épül a pekingi stúdió – Gőzerővel dolgoznak a tévéstábok

 IBC: International Broadcasting Center, nemzetközi televíziós központ.: Itt készül a világ minden TV társaságának olimpiai közvetítése.Itt van az MTV stúdiója is.IBC: International Broadcasting Center, nemzetközi televíziós központ.: Itt készül a világ minden TV társaságának olimpiai közvetítése.Itt van az MTV stúdiója is.

Kedd hajnalban megérkezett Pekingbe a Magyar Televízió olimpiai csapatának első delegációja. A 13 műszaki szakemberből, 2 operatőrből, egy rendezőből, egy riporterből, a főszerkesztőből és két nemzetközi kapcsolattartóból álló csapat az érkezés után azonnal nekiállt az építkezésnek.

 IBC: International Broadcasting Center, nemzetközi televíziós központ.: Itt készül a világ minden TV társaságának olimpiai közvetítése.Itt van az MTV stúdiója is.IBC: International Broadcasting Center, nemzetközi televíziós központ.: Itt készül a világ minden TV társaságának olimpiai közvetítése.Itt van az MTV stúdiója is.

Kedd hajnalban megérkezett Pekingbe a Magyar Televízió olimpiai csapatának első delegációja. A 13 műszaki szakemberből, 2 operatőrből, egy rendezőből, egy riporterből, a főszerkesztőből és két nemzetközi kapcsolattartóból álló csapat az érkezés után azonnal nekiállt az építkezésnek.

A nemzetközi televíziós központ (IBC) alagsorában található, 176 nm-es stúdió és szerkesztőségi helyiségek berendezésével, valamint az adást lebonyolító műszaki eszközök összeszerelésével kezdték az olimpiai munkálatokat az MTV szakemberei július 29-én.

Az MTV első delegációja Pekingben.Az MTV első delegációja Pekingben.Az építési munka legalább egy hetet fog igénybe venni, a napi 16 órányi adás ebből a stúdióból megy majd augusztus 8-ától. Az óriási, több mint 350.000 négyzetméter alapterületű, 7 szintes létesítmény egyébként leginkább egy felbolydult méhkasra emlékeztet: 120 ország tévétársaságainak közel 20.000 munkatársa dolgozik már most azon, hogy a nézők a jövő héttől a lehető legjobb minőségben élvezzék az olimpiai közvetítéseket.

Az épülő vezérlőhelység.: Ez az állapot várta a kedd hajnalban megérkező műszaki kollégákat, akik a főszerkesztő vezetésével érkeztek egy héttel a riporterek és szerkesztők előtt, hogy összeállítsák a magyar stúdiót.Az épülő vezérlőhelység.: Ez az állapot várta a kedd hajnalban megérkező műszaki kollégákat, akik a főszerkesztő vezetésével érkeztek egy héttel a riporterek és szerkesztők előtt, hogy összeállítsák a magyar stúdiót.Pekingben már minden a játékok körül forog, a városban járókat mindenütt színes zászlók és molinók kísérik, az épületekről pedig Mao vigyázó tekintete helyett az olimpiai kabalafigurák mosolyognak vissza.

„Minden nap csak az autók felét engedik az utakra (egyik nap a páros, másik nap a páratlan rendszámúakat), és még most is tízezrével ültetik a fákat a közterületeken. A szervezők szép lassan véghezviszik a lehetetlent: megtisztítják a fővárost a szmogtól. A levegő valóban sokkal jobb, mint akár néhány hónappal ezelőtt is volt, így hát Peking – a szó szoros értelmében – szép kilátással várhatja majd a rajtot" – tudósít Schulek Csaba, az MTV sportfőszerkesztője.

Pekingben óriási a készülődés: a város különböző pontjain elhelyezett óriáskivetítők mutatják a visszaszámláló órát augusztus 8-án este 8 óra 8 percig, vagyis a megnyitóünnepség kezdetéig, miközben a kocsikra legalább kettesével tűzik ki a kínai zászlókat, az önkéntesek pedig büszkén feszítenek olimpiai egyenruhájukban.

„Az egy főre jutó kínaiak száma jelenleg úgy tíz körül mozog: ennyien figyelik a vendégek minden lépését, kérését. Igaz, a helyiek az ígéretekkel szemben nem tanultak meg angolul, legfeljebb csak a yes és a no szavak ismeretéig jutottak el – de azokat sem következetesen használják. Viszont mindenre mosolyognak, így – a szervezőket jellemző gigantománia ellenére – könnyen lehet, hogy a pekingi is egy igazi „emberarcú" olimpia lesz" – teszi hozzá a helyszínről a sportfőszerkesztő.

Gazdára talált a Pöttyös retro Ladája avagy retro – integető Kádár János nélkül

 1.1.

A közel 3 hónapos Pöttyös promóció lezárásaként, a TotalCar-os Winkler Róbert és Bazsó „Karotta" Gábor közreműködésével került átadásra a liciten nyert retro Lada. A boldog tulajdonos a nyolcvanas évek lakótelepi hangulatát idéző tuning autóval távozhatott.

 1.1.

A közel 3 hónapos Pöttyös promóció lezárásaként, a TotalCar-os Winkler Róbert és Bazsó „Karotta" Gábor közreműködésével került átadásra a liciten nyert retro Lada. A boldog tulajdonos a nyolcvanas évek lakótelepi hangulatát idéző tuning autóval távozhatott.

A márciusban indított Pöttyös promóció nagyot szólt. A kampány alatt közel százezer Túró Rudi rajongó regisztrált a márka weboldalán, akik összegyűjtött pontjaikért közel százféle, a nyolcvanas évek hangulatát idéző retro cuccot, vagy épp trendi ajándékot vásárolhattak a Pöttyös raktárában. A legértékesebb ajándékok csak liciten voltak megnyerhetők. A licitre vállalkozó lelkes Rudisták akár egy zsír új Audi A3 Cabriolet-ért, egy Piaggio Vespa-ért, vagy akár egy teljesen egyedi, retro-ra designolt Ladáért is "megmérkőzhettek. A retro Lada kulcsát Szabó Zoltán Orosházáról vehette át, aki 25.500 ponttal nyerte meg az autóért folytatott „küzdelmet", amihez megközelítőleg 12.750 db Rudit kellett elfogyasztania.

2.2.A Népstadion Szoborpark szocreál miliője tökéletes helyszíne volt az átadási eseménynek. A nyolcvanas évek hangulatát idéző négykerekűt Winkler Róbert és Bazsó „Karotta" Gábor közreműködésével az EastBlock autótuning csapata keresztezte a Túró Rudival. A slusszkulcs átadását megelőzően első kézből tőlük hallhattuk, hogy hogyan készült a Retro Lada.

Az 1200-es Lada tuningja az eredeti állapot megőrzése mellet főként az autentikus, nyolcvanas évekbeli hangulat kialakítását jelentette. Winkler Róbert szerint: „Épp ezt csinálták jól az Indiánék. Semmi durva tanyasi pimp, semmi ültetés-alufelni. A beltérben is beérték néhány visszafogott poénnal. Maga a külső alapszín egy csoda, a kiegészítő színek-festmények láttán meg elállt a szavunk. Egyszerűen a legízlésesebb munkájuk, amit eddig csináltak." Ugyancsak nagy feltűnést adott a hatvanas évek hangulatát tükrözö hipermodern Trabant, benne az ős fogaskerekűről megismert farács ülésekkel és hipermodern hangrendszerrel. Mindehhez a Népstadion Szoborpark kissé hadirokkant sportolói asszisztáltak. A múlt kísértett.A távolság azonban mindent megszépít. Ehhez hozzájárult a retro úszonna, a klasszkus lángos, jó nehéz, de finom kenyértésztából, a Márka, a Traubi szóda és természetesen az elmaradhatatlan virsli mustárral. Sőt azok közül is voltak néhányan, akik vagy az éljan május elsejét énekelték, esetleg a „dolgozó népet szolgálták". Megoregedtek. A bornzot is megeszi az idő. Különösen ha nem tartják karban. De legalább nem a össznépi kohóban végezték.

A slusszkulcs átadásával végleg bezárt a Pöttyös Raktár, ahol hetente átlagosan mintegy százezer látogató járt, ami több mint 37.000 új rajongót hozott a márkának.

3.3. 4.4.
5.5. 6.6.
7.7. 8.8.
9.9. 10.10.
11.11. 12.12.
13.13. 14.14.
15.15. 16.16.
17.17. 18.18.
19. A nyertes19. A nyertes 20.20.
21.21. 22.22.
23.23. 24.24.
25.25. 26.26.
27.27. 28.28.

Mentesítő vonatok a Dinnyefesztiválra

Medgyesegyházán, a hétvégén, augusztus 1-3-a között rendezik meg a Dinnyefesztivált. A rendezvény ideje alatt a programok késő este érnek véget, ezért a MÁV-START Zrt. mentesítő vonatokat közlekedtet pénteken, szombaton, és vasárnap éjfél után, annak érdekében, hogy megkönnyítse a fesztiválozók haza utazását.

Medgyesegyházán, a hétvégén, augusztus 1-3-a között rendezik meg a Dinnyefesztivált. A rendezvény ideje alatt a programok késő este érnek véget, ezért a MÁV-START Zrt. mentesítő vonatokat közlekedtet pénteken, szombaton, és vasárnap éjfél után, annak érdekében, hogy megkönnyítse a fesztiválozók haza utazását.

A mentesítő vonatok mindhárom nap éjszaka 1 órakor indulnak Medgyesegyházáról, és Békéscsabára, illetve Mezőhegyesre közlekednek. A Medgyesegyháza-Békéscsaba között közlekedő vonat 1.31 percre ér Békéscsabára, a Medgyesegyháza-Mezőhegyes viszonylatban közlekedő személyvonat 1.40 perckor ér Mezőhegyesre. A vonatok a kiindulási és célállomások között minden megállóhelyen megállnak.

Révay András: Kicsi, zöld és nagyon tiszta (Hága 1. rész)

 

 Aki nyári szabadsága egy részét városi, de kellemes, pihentető, elsősorban kulturális élményekben gazdag környezetben szeretné eltölteni, kevés jobb helyet talál magának Hollandia „második fővárosnál". Az utazás gyors egyszerű, nem is nagyon drága, a látnivalók hiányára sem panaszkodhat a turista.

 

 Aki nyári szabadsága egy részét városi, de kellemes, pihentető, elsősorban kulturális élményekben gazdag környezetben szeretné eltölteni, kevés jobb helyet talál magának Hollandia „második fővárosnál". Az utazás gyors egyszerű, nem is nagyon drága, a látnivalók hiányára sem panaszkodhat a turista.

 Hága, befogadó város. Az emberek nyíltak, barátságosak – nagyon sokfélék. Nemcsak az egykori holland gyarmatbirodalom tükröződik vissza az arcokon, a színességhez – a szó valódi értelmében is – napjaink történelme is jócskán hozzájárul. A háború befejezése óta az ENSZ és az Európai Unió számos szervezete választotta székhelyéül, ezekben több tízezer alkalmazott dolgozik, diplomaták, szakemberek, családostól.

Kirándulásomnak mindjárt a legelső délutánján becsöppentem egy filmbemutatóra. Az egyik holland TV-társaság nyomon követte a frissen érkező EU alkalmazottak első néhány hetének történéseit. Volt köztük egyedülálló francia nő, német férfi, kétgyermekes magyar család. Arra voltak kíváncsiak: milyen gondokkal találják magukat szemben azok, az egyébként magasan képzett emberek – no meg persze családtagjaik – akik európai polgárként most néhány évig Hágában fognak élni, dolgozni. A film mottójául választott mondat sokat elárul a hágaiak gondolkozásáról: „Ők tükröt mutattak, és mi megtudtuk, hogy változnunk kell." A filmet, a díszbemutatót követő napon már a TV-ben láthatták a hágaiak, akik megtudhatták azt is, hogy a mintegy negyvenezer ENSz és EU munkatárs jelenléte évi másfél milliárd(!) euró bevételt jelent a városnak. Milyen jó lenne, ha az idegenforgalomban fontos szerepet játszó magyar városok megpróbálkoznának hasonló film elkészítésével!

Hágáról elmondhatjuk: kétemeletes város. Mint minden sommás megállapítás – amit külföldön az ember tesz – ez sem teljesen igaz. Az első benyomások mégis ezt támasztják alá. A forgalom nyugodt, a belvárosban viszonylag kevés az autó, a busz- és villamosközlekedés jó. Az viszont teljesen természetes, hogy majdnem minden utcában van kerékpárút, gyakran mindkét oldalon. Ha középen húzódik, olykor még szélesebb is, mint az autók számára fenntartott sáv. Akár gyalog, akár gépkocsival közlekedünk, nagyon kell vigyázni, mert a kerékpárosok a legváratlanabb irányból bukkanhatnak fel és az itteni KRESz szerint többnyire nekik van elsőbbségük. Szerencsére az emberek roppant segítőkészek. A térképpel a kezében sétálót megszólítják, segítséget ajánlanak. Erre olykor szükség is van, mert itt sem divat minden sarkon az utcanév-tábla. Ennélfogva annak meghatározása, hogy éppen hol is vagyunk, még térképpel is okozhat némi fejtörést. Az utcai órákban sem bízhatunk. Sok van belőlük, de a többségük egyáltalán nem jár, ha mégis, a legritkább esetben pontosak.

 A turisták többsége – valószínűleg minden városban – először a történelmi, műemléki jellegű negyedet keresi fel. Binnenhof, a Holland Parlament épülete a listán minden bizonnyal a legelsők között szerepel. A hollandoktól nem idegen a ceremónia. Ezt a szép, kéttornyos épületet a királynő minden évben, hagyományosan, szeptember harmadik keddjén (Prinsjesdag), az ülések megnyitása alkalmából keresi fel. Aranyozott hintón érkezik, keresztül a városon, a látványosságra várakozók legnagyobb örömére. A menet ugyanis díszes, a hintót a királyi család tagjai is elkísérik. Az uralkodóház errefelé nagyon népszerű. Április 30-án, az előző uralkodó, Juliana születésnapján nagy ünnepségeket tartanak, hiszen Beatrix királynő is pont ezen a napon lépett trónra, 1980-ban.

Hága nem nagy város, így a belváros területe sem az. A Parlamenttől néhány percnyi sétával érkezhetünk a Nagytemplomhoz (Grote Kerk), ahol déltájban csodálatos, hosszú harangjátékkal örvendeztetik meg az arra járókat. Belsejének megtekintéséről sajnos le kell mondanunk, mert bemenni viszont csak a nyilvános rendezvények alkalmával lehet. Ezek az első pillanatban kissé meglepőek, olykor egészen szokatlanok. Rendezhető a templomban színházi előadás, balett, ültetett fogadás artista-bemutatóval színesítve és egy seregnyi más rendezvény. Mindezekről a főkapu mellett kihelyezett – fényképeket is tartalmazó – hirdetőtábláról tájékozódhatunk vagy akár az Internetről is: http://www.grotekerkdenhaag.nl/ címen.

 Ha sétánkhoz egy másik irányt választunk, akkor sem kell messzire menni, hogy egy fontos helyszínre találjunk. Hágában nem kevesebb, mint negyvenöt múzeum van, közülük az egyik leglátványosabb a Mauritshuis. Johan Maurits van Nassau – Siegen (1604 – 1679) egy időben Észak-Brazília holland kormányzója volt. Ez a ház az ő felügyelete alatt, a holland kormány számára épült 1633-ban – innen származik a múzeumnak helyt adó épület mai neve. A világ egyik legszebb gyűjteménye található itt a holland festészet „aranykorából". Bár az épület kicsi, bent nincs tömeg, a leghíresebb képekhez is egészen közel szabad menni, minden részletet alaposan megfigyelhetünk. Igaz, legalább egy teremőr minden szobában van és mozgó járőrök is cirkálnak állandóan. Van is mire vigyázni! Fényképhűségű, csodálatos Rubens képe: „Öreg hölgy és egy fiú gyertyával". Itt látható Rembrandt híres Önarcképe és a méltán világhíres „Dr. Tulp anatómiaórája" 1632-ből. Holbein, Vermeer és még sok hasonlóan nagyszerű festő alkotásai előtt időzhetünk, a figyelmes szemlélő pedig azt is felfedezheti, hogy már 1663-ban is fújtak a gyerekek szappanbuborékot.

 Még mindig a Parlamenttől indulva, dönthetünk úgy is, hogy inkább a bevásárló-utcákat vesszük célba. A Spuistraat ugyanis közvetlenül a Parlament mögött kezdődik. Belőle jobbra – balra hasonlók ágaznak ki, így helyesebb inkább bevásárló negyedről beszélni. Az egészen olcsó boltoktól a luxusáruházakig, itt minden megtalálható. Amint ez már az ilyen helyeken szokás, egy sereg kisebb – nagyobb étterem, kínai, török, vietnami, koreai vendéglő is van. A kereskedelmi kultúra Hollandiában más, lényegesen magasabb színvonalú, mint amihez mi idehaza szoktunk. A vásárlásért sok helyen matricákat adnak, amiből elegendő darab összegyűjtve ajándékra váltható. Ez főleg a gyerekes családok számár jelent könnyebbséget. Az árakat összehasonlítgatni nem érdemes, van, ami olcsóbb, van, ami drágább, úgy mint bárhol máshol a világon. Azért nézzünk mégis egy példát: három darab fél kilogrammos – nagyon finom – magos kenyeret öt és fél euróért kapunk, de ha kérjük, géppel azonnal fel is szeletelik és fóliázva, csomagolva adják át.

(folytatjuk)

Alkotmányellenes a totális dohányzási tilalom Németországban

Amikor a jog jogtalanságba fordul...Amikor a jog jogtalanságba fordul…A Német Alkotmánybíróság az euro bürokratákkal szemben meghozta első, mondhatni korszakos döntését. Ahogy a Szlovák alkotmánybíróság megtiltotta a pakolási díjnak nevezett, minden szolgáltatások nélküli sarc szedését, még adó jogcímen is, hasonlóan lehet értékelni ezt a német Alkotmánybírósági döntést. 

Amikor a jog jogtalanságba fordul...Amikor a jog jogtalanságba fordul…A Német Alkotmánybíróság az euro bürokratákkal szemben meghozta első, mondhatni korszakos döntését. Ahogy a Szlovák alkotmánybíróság megtiltotta a pakolási díjnak nevezett, minden szolgáltatások nélküli sarc szedését, még adó jogcímen is, hasonlóan lehet értékelni ezt a német Alkotmánybírósági döntést. 

 Alkotmányellenes a dohányzási tilalom Baden-Württembergben és Berlinben a német alkotmánybíróság szerdai döntése szerint. A két tartományban a 75 négyzetméternél kisebb, csupán egyetlen helyiséggel rendelkező kocsmákban ismét lehet dohányozni.

A karlsruhei testület azután foglalt állást, hogy két kocsma és egy diszkó tulajdonosa, üzleti veszteségeire hivatkozva, megtámadta a törvényt, amely idén július 1. óta már mind a 16 német tartományban érvényben van.

A bíróság ítélete alapján az általános tilalom egyelőre érvényben marad, de 2009 végéig új rendelkezéseket kell kidolgozni. A testület a panaszoknak helyt adva úgy határozott, hogy az érintett két tartományban a 75 négyzetméternél kisebb, csupán egyetlen helyiséggel rendelkező kocsmákban azonnali hatállyal ismét lehet dohányozni.

A hatályos törvénynek megfelelően az egészség védelme érdekében Németországban tilos a dohányzás a középületekben, pályaudvarokon, repülőtereken, valamint a vendéglátóipari létesítményekben.

Ez utóbbi alól kivételt képeznek azok az éttermek, vendéglők, illetve kocsmák, amelyek külön dohányzóhelyiséggel rendelkeznek, s ily módon a passzív dohányzás kockázata nem áll fenn.

Ez az Euro-bürkrata idiotozmus ebben a változatában – s ahogy nálunk is keresztül akarják masszírozni a Parlamenten, gyakorlatiléag a fajo megkülönböztetésekkel azonos módon bünteti a dohányosokat. (White only, vagy Juden verboten). Az egy csoporttal teljes mértékben kirekesztően bánik, bünteti, szankcionálja.

 Azt nem veszi figyelembe: a dohányzás egy társadalmi jelenség (ugyanolyan kulturdrog, mint az alkohol vagy a kávé). Itt a jelenség forrásainál lehet nevelni, de nem lehet egy egy társadalmi csoporttal kirekesztően bánni. Ugyanakkor nagyon fontos tény, hogy Angliában ahol keresztültaposták sokezer tradicionális PUB szűnt meg. Létük egyszerűen értelmetlenné vált és ezzel a közösségi lét területei szűntek meg. Ez pedig mint tudjuk a birka lakossághoz vezethet. És a birkákat jól lehet zokszó nélkül megnyírni. Egészen addig míg kisebesedik a bőrük és belepusztulnak.

Viselkedésükben és erkölcseikben egyes dohányzásellenes csoportok – éppen kirekesztő erőszak-politikájuk miatt – semivelé sem jobbak, mint azok, akik a faji alapon történő elkülönítést megvalósították az USA-ban. Ezt tette helyre a Német Alkotmánybíróság döntése, amely a hatalom arroganciájával szemben mintha ésszel kezdené megvédi a német-európai uniós polgárokat.

(Szerkesztőségünk nemdohányzó, és nem áll kapcsolatban egyetlen dohányiparban érdekelt céggel sem!)

Remek természetfotók a Természettudományi Múzeumban

 

2008. július 29-én nyílt meg a múzeum és a GEO Magazin gondozásában „A világ legjobb természetfotósa, 2007 – A világ legjobb természetfotói"   (Wildlife Photographer of the Year of 2007) vándorkiállítás.  A megnyitón  dr. Matskási István főigazgató  és  Radisics Milán, a NaturArt elnöke tájékoztatta a megjelenteket.

 

2008. július 29-én nyílt meg a múzeum és a GEO Magazin gondozásában „A világ legjobb természetfotósa, 2007 – A világ legjobb természetfotói"   (Wildlife Photographer of the Year of 2007) vándorkiállítás.  A megnyitón  dr. Matskási István főigazgató  és  Radisics Milán, a NaturArt elnöke tájékoztatta a megjelenteket.

A nemzetközi természetfotós verseny legjobb képeiből összeállított vándorkiállítás  második alkalommal szerepel a Magyar Természettudományi Múzeumban, ezúttal a 2007-es év nyertes alkotásaival.

A BBC Wildlife Magazin és a Natural History Museum közös rendezésében megvalósuló kiállítás több mint negyven éves múltra tekinthet vissza, s immár a világ természetfotósainak legnépszerűbb vetélkedési lehetőségévé nőtt.

1964-ben, az akkor Animals néven futó magazin hirdette meg először a versenyt, melyre hatszáz képpel neveztek a résztvevők, madarak, emlősök és egyéb állat kategóriában.  2007-ben viszont már a 78 országból beérkezett 32.300 pályamunkából válaszhatott a zsűri.  Londonban a kiállítást egy év alatt egymillió látogató tekintette meg.

A múzeumigazgató utalt a kiállítást elindítók érdemeire, a magyar résztvevők elismerésre méltó szereplésére,  köztük a zsűri munkájába bevont Radisics Milán részvételére, s megköszönte a szponzorok támogatását.

Radisics Milán magyar fotográfus, a NaturArt elnöke megnyitó beszédében elmondta, a verseny szervezőit az a célkitűzés vezérelte, hogy a természetfotót a többi művészeti ággal azonos rangra emelje, így mutassa be a lehető legszélesebb közönség előtt a Föld szépségét, élővilágának gazdagságát, sokszínűségét.

Ismertette a zsűri munkásságának hátterét;  a verseny győztes képeit három csoportra osztott, tíztagú zsűri választotta ki, egy elnök hozta közös nevezőre a döntéseket, egyenlő szavazat esetén az ő döntése volt a meghatározó. Az első szakaszban az összes fényképet átnézték, a másodikban, melyben Radisics Milán is résztvett,  alkalmazták az első szűrést, utána 11-12 ezer kép került tovább, a következő szűrő után maradt 1000-1500,  a végső döntést öttagú zsűri hozta meg. Két esélyes kép került egy sorba, egy brit versenyző és egy orosz fotós képe.  Utóbbi „Medveportré" képe véletlen felvételként született, a fotós búvárkodás közben halakat akart fotózni, amikor váratlanul feltűnt előtte egy medve.  A zsűri a brit fotós mellett tette le voksát, mert az ő felvétele szándékoltan a témára irányult.

A nyertes tehát a brit Born Osborne elefántos képe lett, ő nyerte „Az év természetfotósa 2007" című első díjat.

A lefotózott elefántbikát az alkotó három hétig figyelte autóból a botswanai Chobe nemzeti prkban, mire sikerült a felvétel.

A pályamunkák papír és elektronikus formában is érkeztek, kezelésüket speciális szoftver biztosította.

A magyar természetfotósok sikereit jelző díjak; 

-a legjobb 26 év alatti fotósnak járó Erik Hosking díjat ismét Máté Bence nyerte,

-kategóriagyőztes lett Kari Csaba „Az egyetlen Föld" kategóriában a Hold előtt elhúzó lökhajtásos gépet ábrázoló  

 képével,

-különös dicséretet érdemelt és helyet kapott a kiállításon

     Somogyi Márk képe a „Városi élővilág" kategóriában,

     Násfay Béla képe az „Egyéb állatok viselkedése",

     Haarberg Orsolya képe a „Vad helyek" kategóriában.

A magyar természetfotózás sikereként könyvelhető el ez a verseny is, végül is 10 magyar fotó került a falra.

A magyar szövetség saját kiállítását is megrendezi, negyedik alkalommal, 2008 októberében. A pályamunkákat csak ajánlatokkal, hiteles portfolióval együtt fogadják, fejezte be ismertetőjét az elnök.

A Magyar Természettudományi Múzeumban a külföldi munkákat felvonultató eredeti kiállítási anyag bemutatása mellett a versenyen sikeresen szereplő magyar fotósok képeiből  un. szatellit kiállítást rendeznek.

A Ludovika tér 2-6 alatti múzeum a hét minden napján  10-18 óra között várja a látogatókat.

http://www.mttm.hu/

A londoni Természettudományi múzeum:  

http://www.nhm.ac.uk/

A BBC Wildlife Magazin:

http://www.bbcwildlifemagazine.com/

Harmat Lajos

Foto:Tarcsi Géza

Tej termékpálya: koncentrálódási kényszer a világpiacon és hazánkban is.

 

A GfK Hungária és az Agrár Európa Kft. új közös tanulmánysorozatot indít, melynek első része a tejszektor helyzetét térképezi fel, azzal a szándékkal, hogy az érintett termelőknek, feldolgozóknak és forgalmazóknak, valamint a szakigazgatás, a finanszírozás és a kapcsolódó szakmák számára nyújtson segítséget.

 

A GfK Hungária és az Agrár Európa Kft. új közös tanulmánysorozatot indít, melynek első része a tejszektor helyzetét térképezi fel, azzal a szándékkal, hogy az érintett termelőknek, feldolgozóknak és forgalmazóknak, valamint a szakigazgatás, a finanszírozás és a kapcsolódó szakmák számára nyújtson segítséget.

Miközben a tej világpiacán a kilátások továbbra is kedvezőek, növekszik a termelés, a felhasználás és a világpiaci forgalom is, az EU tejszektorának növekedése korlátozott, hiszen az szinte teljes mértékben a belső piac bővülésétől függ – áll a GfK Hungária és az Agrár Európa Kft. közös, a tejszektort feltérképező tanulmányában.

A középtávú kilátásokat illetően a helyzetet mindenképpen befolyásolja, hogy a szárazság a nagy szereplők közül nem csupán Ausztrália és Új-Zéland, de India és Argentína tejszektorát is tartósan érintheti. A világpiac növekedéséből Új-Zéland és az Egyesült Államok lesz az, mely leginkább képes lesz kivenni a részét, míg az EU exportja várhatóan csak kis mértékben bővül.

Az Európai Unió tejpiaci szabályozása gyakorlatilag folyamatos fejlesztés alatt áll, minek egyik legfontosabb célja a világpiaci viszonyokhoz való alkalmazkodás. Az előrejelzések 2014-ig a tejtermelés és felvásárlás tavalyi szinten maradását vetítik előre. Ezen belül a régi tagok (EU-15) termelése előreláthatólag stagnál, az új tagoké (EU-12) pedig 3 százalékkal csökken.

Az előrejelzések alapján a tejhozamok és a tehénállomány egymással ellentétes irányú változása nem lesz egyenletes. A várhatóan 9 százalékos hozamemelkedésből az EU-15 6 százalékkal, a tíz új tag 24 százalékkal, a legújabb két tag – Románia és Bulgária – 5 százalékkal részesedik. A tehénállomány ugyanakkor 5 százalékkal csökken a régi tagoknál, 20 százalékkal a 10 új tagállamban, és 10 százalékkal a 2 legújabb tagállam esetében, ami összességében 8 százalékos csökkenést fog várhatóan mutatni.

Ha mindennek a vállalati stratégiákra gyakorolt hatását vizsgáljuk, akkor azok alapjául egyértelműen a további növekedés és a fogyasztók tömegtermékektől való elfordulása szolgál meghatározó elemként.

A koncentrálódás kényszere alól Magyarországon sem mentes a tejszektor. A kedvezőtlen makrogazdasági környezet a fizetőképes kereslet csökkenése révén is közvetlenül hat a tej termékpálya szereplőire. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a piac kiszámíthatósága sokat romlott az elmúlt években. Ez ellen csak a szervezettség növelése, a szövetkezés és stratégiai együttműködés révén lehet hatni, de szükség lenne a szabályozási környezet stabilizálására is.

A tavalyi év tendenciáit vizsgálva a GfK Hungária háztartások privát fogyasztását vizsgáló ConsumerScan felméréséből kiderül, hogy – tovább növelve a szektor problémáit – a vásárlások aránya majd mindegyik tejtermék kategória esetében visszaesést mutattak.

Ez a visszaesés a legtöbb tejtermék kategóriánál a 2008. év eddig vizsgált januártól áprilisig tartó időszakában is folytatódott.

A tejtermékek kiskereskedelme eközben szintén a koncentrálódás felé halad. 2007-ben a háztartások az otthoni fogyasztásra történő összes tejtermék vásárlásainak már az 57 százalékát adták a modern kereskedelmi (hipermarket, szupermarket, diszkont, Cash&Carry) egységekben beszerzett termékek. „Ez a szám az egyes tejtermék kategóriákban eltérő arányokat mutat. Míg a folyadék tejeknek az 51 százaléka, addig a tejfölöknek már 64, a joghurtoknak 76, a sajtoknak pedig 80 százalékát szerezték be a háztartások a modern kereskedelmi egységekben" – mondta el Sánta Zoltán, a GfK Hungária Piacfejlesztési menedzsere.

Eközben a tejszektor kilátásai is vegyesek. Miközben Magyarországon a tehénállomány csökkenésével már nem, az állomány nagyobb telepekre való koncentrálódásával még számolni kell. Jellemzően a takarmánytermő terület nélküli tehenészetek száma fog tovább csökkenni. A tejtermelés csökkenésére már nem kell számítani; a nyerstej exportja idén várhatóan a 2007-es szint alatt marad. „Véleményünk szerint a felvásárlási árak éves átlagban 80-82 forint körül alakulnak – mondta el Fórián Zoltán, az Agrár Európa Kft. üzletág vezetője. „Azt, hogy ez sem kizárólag hazai jelenség, mutatja, hogy nemrég tanácskozott Brüsszelben az európai Tej Irányító Bizottság és az ott elhangzottak szerint az uniós nyerstej-átvételi ár 38 eurócent körül fog stabilizálódni. Bár a forint-euró árfolyam igen nehezen kalkulálható, ez 240 Ft/eurónál már 90 forint feletti árat jelent" – fűzte hozzá a szakember.

www.gfk.hu

Csökkenti a veszteségeket az új szabályozás

A gépjármű zálogjogi nyilvántartás szabályozásának ésszerűsítéséről és az ehhez szükséges törvénymódosítási javaslatok őszi kormány és parlamenti beterjesztéséről állapodott meg a Magyar Lízingszövetség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Közjegyzői Kamara.

A gépjármű zálogjogi nyilvántartás szabályozásának ésszerűsítéséről és az ehhez szükséges törvénymódosítási javaslatok őszi kormány és parlamenti beterjesztéséről állapodott meg a Magyar Lízingszövetség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Közjegyzői Kamara.

A gépjármű finanszírozás legnagyobb kockázatát az jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a hitellel finanszírozott gépjármű nem szolgál megfelelő biztosítékul, ha az adós magánszemély, vagy cég ellen végrehajtási, vagy felszámolási eljárás indul. Éppen ezért a Lízingszövetség már két évvel ezelőtt kezdeményezte a gépjárműre bejegyezhető ingó zálogjog finanszírozó társaságokat érintő reformját, amelyhez időközben a Bankszövetség és a Közjegyzői Kamara is csatlakozott. Hosszas egyeztetéseket követően a múlt héten az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium azt az ígéretet tette, hogy – törvény- vagy rendelet-módosítással – a módosító javaslat az őszi ülésszakban a parlament elé kerülhet, és 2009. január 1-én hatályba léphet a kívánt szabályozás.

Ha egy finanszírozó cég gépjármű hitelt felvevő ügyfele ellen végrehajtási eljárás indul, a végrehajtó lefoglalhatja a gépjárművet, akkor is, ha az a gépjármű hitel fedezeteként szolgált. Előfordulhat, hogy az adós rendesen törleszti a gépjármű hitelét, mégis lefoglalják és elárverezik az autóját, akár közüzemi számlatartozás, vagy adótartozás fejében is. Ráadásul az árverezés során – a Lízingszövetség gyakorlati tapasztalatai szerint – az autók jóval a piaci ár alatt kelnek el.

„A jelenlegi szabályozás legnagyobb hibája, hogy a gépjárműre bejegyzett ingó zálogjog nem jelenik meg sem a gépjármű hivatalos okmányaiban, sem az okmányirodai nyilvántartásban." – hangsúlyozza Lévai Gábor, a Lízingszövetség főtitkára és hozzáteszi: az eljárás maga a közokirati kényszer, és ezért a közjegyzői közreműködés miatt hosszadalmas és költséges is, egy autóra akár 50 ezer forintba is kerülhet a zálogbejegyzés. A gépjárművek zálogjogi nyilvántartását a Közjegyzői Kamara vezeti, ám ez nem tartalmazza az autók egyedi azonosítóit, így a rendszámát, vagy az alvázszámát. Ebből az következik, hogy ha valaki el akar adni egy jelzáloggal terhelt gépkocsit, azt bizonyos esetekben anélkül is megteheti, hogy erről az új tulajdonos az adásvételkor tudomást szerezne.

A Lízingszövetség által javasolt zálogjogi reform lényege éppen abban áll, hogy a zálogjogi nyilvántartás egészüljön ki ezekkel az azonosító adatokkal, legyen kötelező az okmányirodák és a végrehajtó számára a nyilvántartásban a gépjárműre bejegyzett korlátozások ellenőrzése mind tulajdonos váltást, mind árverezést megelőzően, és a nagyközönség számára legyen ingyenes online hozzáférés a Közjegyzői Kamara adatbázisához. „A Közjegyzői Kamara támogatja a Lízingszövetség javaslatát, véleményünk szerint a szükséges belső átalakítások, illetve a zálogjogi nyilvántartásban szereplő gépjárművek ingyenes, interneten keresztüli lekérdezésének fejlesztése 3-4 hónap alatt elkészíthető." – tette hozzá Tóth Ádám, a Közjegyző Kamara elnöke.

„A javaslat másik fontos eleme, hogy a gépjármű zálogszerződés érvényességéhez – egyébként az új Polgári Törvénykönyv tervezetével összhangban – szűnjön meg a közokirati kényszer." – hangsúlyozza dr. Gadó Gábor, az IRM igazságügyi és polgári jogi szakállamtitkára. Így nem kellene befizetni a közjegyzői díjat sem és az eljárás is jelentősen lerövidül, hiszen az egységes formájú gépjármű zálogszerződés a finanszírozási szerződéssel együtt kerülne aláírásra, és a finanszírozó cég nyújtaná be a Közjegyzői Kamarához. A jogszabály módosítás védi a használt gépkocsi vásárlókat is, hiszen a gépjárművek forgalmi engedélyében és a tulajdonjog átírásakor az okmányirodában is megjelenik majd az esetleges jelzáloggal való terheltség.

Az Igazságügy Minisztérium az egyeztetések alapján támogatja a Közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. Törvény módosítását annak érdekében, hogy a gépjárműveken való jelzálogjog alapítása magánokiratba foglalt zálogszerződés alapján a közjegyzői kamara módosított adattartalmú nyilvántartásába való bejegyzéssel történjen, és a gépjárművek terhei a korábbi gyakorlatnak megfelelően a forgalmi engedélyben is feltüntetésre kerüljenek.

A magyar gépjármű finanszírozási piac szereplői 2007-ben 690 Mrd Ft, 2008. első félévében pedig 319 Mrd Ft összegben finanszíroztak személy és kishaszon-gépjárműveket. Ebből 2007-ben 540 Mrd, 2008 első félévében 233 Mrd Ft kihelyezés hitel formájában valósult meg. A lízingcégek által finanszírozott teljes gépjármű-hitel portfolió meghaladja az 1.000 Mrd Ft-ot.

A Lízingszövetség adatai szerint az elmúlt 3 évben több, mint 24.000 gépjárművet foglaltak le, ezek értéke meghaladta a 40 Mrd Ft-ot. A lefoglalt gépjárművekből közel 4.000-et el is árvereztek, a finanszírozó cégek ebből származó effektív vesztesége csak 2007-ben meghaladta az 5 Mrd Ft-ot!

Élesedő harc a böngészők piacán: fej-fej mellett a Firefox és az Internet Explorer!

 2008 július havi felmérés adatai 1. rész2008 július havi felmérés adatai 1. rész

Meglepő eredménnyel zárult az Adverticum július havi felmérése a hazai felhasználók alapvető szoftverhasználatáról. Az előző hónap eredményei alapján várható Firefox előretörés minden várakozáson felüli lett: a Firefox 3 11%-os részesedést szerzett, ráadásul úgy, hogy a Firefox ha nagyon kis mértékben is, de megelőzte a nagy rivális Internet Explorert. A verziószám nélküli böngészőhasználatban a Firefox részesedése 48,9% az Internet Exploreré 46,8%!

 2008 július havi felmérés adatai 1. rész2008 július havi felmérés adatai 1. rész

Meglepő eredménnyel zárult az Adverticum július havi felmérése a hazai felhasználók alapvető szoftverhasználatáról. Az előző hónap eredményei alapján várható Firefox előretörés minden várakozáson felüli lett: a Firefox 3 11%-os részesedést szerzett, ráadásul úgy, hogy a Firefox ha nagyon kis mértékben is, de megelőzte a nagy rivális Internet Explorert. A verziószám nélküli böngészőhasználatban a Firefox részesedése 48,9% az Internet Exploreré 46,8%!

Ez közel 7%-os előretörést jelent az előző hónaphoz képest. Igaz, két fontos tényező is közrejátszott: egyrészt ebben az időszakban volt a Firefox 3 „letöltés napja", és emiatt a sajtó és az internetezők figyelme fokozottan irányult erre a böngészőre. Másrészt a nyári időszakban a szabadságolások miatt megnőtt az olyan felhasználók aránya, akik fogékonyabbak az alternatív megoldások iránt. Azaz ez az arány elképzelhető, hogy szokatlan kiugrás, és néhány héten-hónapon belül az Explorer visszaszerzi a vezető helyét. Az Adverticum jövő havi mérése már erre is adhat választ.

2008 július havi felmérés adatai 2. rész2008 július havi felmérés adatai 2. részA mérésben 2,4 millió böngésző adata szerepel, az adatok július első hetében kerültek rögzítésre. A listát a múlt hónaphoz képest bővítettük az alacsony népszerűségű alternatív böngészők adataival is kiegészítettük.

Az Adverticum AdServer azon böngészőket „látja" és méri, amelyek megjelenítik az Adverticum AdServer által kiszolgált hirdetéseket, így torzíthatják az adatokat adblockerek, mobiltelefonos böngészők. A torzítás azonban nem befolyásolja az időről időre megismételt mérésekből kiszámítható trendeket, sőt alapvetően az arányokat sem, magát a mérést egy – a maga nemében egyedülállóan széleskörű – mintavételes eljárásnak lehet tekinteni. A minta mérete valóban óriási: a mérés során több mint 3 milliárd hirdetést jelenített meg az Adverticum.

Arena Plaza: biztonsági intézkedések a megszaporodott bombariadók ellen

 

Az utóbbi időkben megszaporodott a bombariadók száma az Arena Plazában, ezért a pláza vezetősége úgy döntött, hogy szigorít a biztonsági rendszerén, mivel vásárlói és munkatársai nyugalmának érdekében kötelessége elejét venni a rendszeres vakriasztásoknak.

 

 

Az utóbbi időkben megszaporodott a bombariadók száma az Arena Plazában, ezért a pláza vezetősége úgy döntött, hogy szigorít a biztonsági rendszerén, mivel vásárlói és munkatársai nyugalmának érdekében kötelessége elejét venni a rendszeres vakriasztásoknak.

 

 Az Arena Plaza a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve mától üzemelteti azt a rendszert, mely rögzíti a bejövő telefonhívásokat és azonnal képes beazonosítani a hívó felet.

Az elmúlt időszakban egyre több bombafenyegetést kapott a bevásárlóközpont, ám a riasztások mindegyike vakriasztás volt. Az összes riasztás telefonon érkezett a bevásárlóközpontba. Minden alkalommal kiürítették az Arena Plazát, de a tűzszerészek egyszer sem találtak bombát az épületben.

Az Arena Plaza vezetősége úgy döntött, hogy a VIII. kerületi Rendőrkapitányság segítségét kéri abban, hogy minél hamarabb véget vethessenek ennek a vakriasztás-sorozatnak. Július 29-től egy olyan szoftvert működtetnek a pláza telefonhálózatán, mely azonnal képes lenyomozni a bejövő hívások lokális forrását és egyben rögzíti is ezeket a hívásokat.

Az Arena Plaza menedzsmentje felhívja a figyelmet, hogy a bevezetett intézkedések törvényszerűek, melyeknek az a célja, hogy a bombariadóval fenyegetőzők, akik ezzel a tevékenységükkel bűncselekményt követnek el, minél hamarabb a bíróság előtt feleljenek tetteikért.