A romák csak a szájukat tátották

Nemrégiben megtisztították az Udvarhely szégyenfoltja­ként elkönyvelt Budvár-negyedi szemeteskukák környékét. Az akció folytatásaként tegnap az egyik tömbház mellett e­meletnyi magasságban felhalmozódott hulladékot szállították el. A város költségén, hi­szen az ott lakókat semmiképp nem lehet rávenni a rendra­kásra.

Nemrégiben megtisztították az Udvarhely szégyenfoltja­ként elkönyvelt Budvár-negyedi szemeteskukák környékét. Az akció folytatásaként tegnap az egyik tömbház mellett e­meletnyi magasságban felhalmozódott hulladékot szállították el. A város költségén, hi­szen az ott lakókat semmiképp nem lehet rávenni a rendra­kásra.

Csak a roma tömbházak melletti konténerek körül 70 köbméternyi szemetet szállítottak el a múltkor – tudtuk meg Bakó Katalintól, a városháza munkatársától. Az akcióról akkor lapunknak nyilatkozó Tikosi László ígéretet tett arra, hogy a romák lakta tömbház mellett szinte emeletnyi ma­gasságig érő szemétdombokat is eltakarítják. Erre most került sor, a városháza és az AVE Harghita Kft. összefogásával. Tegnap kotrógéppel láttak neki az évek óta felhalmozódott, erősen fertőzésveszélyes hulladék eltávolításához. Hosszas keresgélés után egyetlen olyan vállalkozót találtak, aki nekilátott ennek az orrfacsaró feladatnak, a közös megegyezés szerint addig, amíg elviselhető a bűz – mondta Bakó Katalin. Kérdésünkre, hogy létezik-e olyan törvényes megoldás, melynek révén az ott lakókat kényszeríthetnék arra, hogy környezetüket maguk tegyék rendbe, Bakó azt mondta, régóta keresik, de egyelőre nem sikerült ilyet találni. Ezért a mihamarabbi változás érdekében a város költségén és saját alkalmazottaival oldják meg inkább.

Kidobálják az ablakon
A hatalmas hulladékmennyiség nem csupán háztartási szemétből gyűlt össze, hanem főként úgy, hogy a város területén összeguberált és végül számukra is használhatatlan dolgokat a romák egyszerűen kidobálták az ablakon. Az ott lakó romák túlnyomó többsége egyáltalán nem vette ki részét saját környezete meg­tisztításából, leginkább csak ácsorogtak, tátották a szájukat, és akadályozták a munkát.

Kudelász Nóbel

Az eredeti írás megjelent:

Udvarhelyi Hiradó – Románia XIX. évfolyam, 167. szám, 2008-Aug-27, Szerda 

http://www.uh.ro/uh/cikk_olvas_aktualis.php?id=35922

Szekeres Attila: Perdöntő bizonyíték a csángók eredetéről

 

Lassan helyükre kerülnek a dolgok, s a történelemtudomány Romániában is elnyeri méltó helyét, azaz kiderül a valóság a román nép és a Románia területén élő népcsoportok történetéről. Idő kérdése, de már jó jelekkel találkozhatunk.

 

Lassan helyükre kerülnek a dolgok, s a történelemtudomány Romániában is elnyeri méltó helyét, azaz kiderül a valóság a román nép és a Románia területén élő népcsoportok történetéről. Idő kérdése, de már jó jelekkel találkozhatunk.

 Mostantól rájöhet a román közvélemény, hogy kik is valójában a csángók. Egy jászvásári hattagú kutatócsoport Silviu Văcaru, az A. D. Xenopol történelemtudományi intézet főkutatója vezetésével hozzálátott egy eddig feldolgozatlan dokumentációs forrás kiadásához. Három év leforgása alatt tizennégy kötetben igyekeznek megjelentetni a moldvai kincstár 1820-1852 közötti jellegzetes adóösszeírásait, a katagráfiákat. Most látott napvilágot az első kötet, mely Roman vidékének 1820-beli katagráfiáit tartalmazza Lucian-Valerian Lefter fiatal történész doktorandusz gondozásában.

A katagráfiák a moldvai kincstár által a XIX. század első felében készített adóösszeírások, amelyekben a két legfőbb adónem begyűjtését jegyezték fel. Jellegzetességük, hogy cirill betűkkel írták, tehát hallás után, így a neveket nem tették felismerhetetlenné, mint ahogyan a római katolikus egyházi összeírásokban, anyakönyvekben latinosították a neveket. A katagráfiában János Jánosként szerepel és nem Ioannesként, Antal Antalként és nem Antoniusként, tehát megkülönböztethetőek a magyar nevek.

Magyarok, székelyek Moldvában

Nézzünk konkrét példákat! Prăjăştii Unguri nevű faluban – már a település neve is jelzi, hogy magyarokról van szó – olyan nevek találhatók, mint Mihai Antal, Ilieş Martin. Ezek a cirill betűs szövegből románra való átírásban jelennek így meg, de természetesen, Mihály Antalról meg Illyés Mártonról van szó. Aztán ott van Giurgiu Ferenţi! Feltevésünket megerősítette a kötet gondozója, Ferenczi Györgyről van szó! Ugyanígy találkozunk Márton Ferenc, Péter Tamás, Ferenczi Márton, Péter Mihály, Kamarás János (Ianoş Comoraş), Bálint Mihály, Katona Antal, Pérer Gergely Miklós, Gábor György, Fekete Péter (Petre Fichiteu), Istók György nevű adófizetőkkel, Józsa nevű magyar tanítóval (Jojă, dascăl ungurescu). Ekkor még nem tértek át a hivatalos kétnevűségre. Sok férfinév mellett az szerepel, hogy székely vagy magyar. Például: Frenţă ungurul, Anton săcuiu, Adam săcuiu, Iujă săcuiu.

A nevek önmagukért beszélnek. Sok településen találunk magyarokat. Nézzük csak Halasfalva (Hălăuceşti) esetét. Többek között Anton Imbrii, Mihai Cadăr, Ianuş Dudaş, Petre Cherăcheş, Ianuş Husariul, Martin Andriaş Petre, Mihai Fărcăş, Petre Doboş szembeötlő. De egész felsorolás szól székely katonákról (săcui ce sîn tot din Hălăuceşti, numindu-se ostaşi), no meg magyar tanítója van a falunak (Martin dascal ungurescu), s magyar papja, ugyanis egyik fejezetben azt sorolják fel, hogy kik mentesülnek a tizedbeszolgálás alól (cei ci să scutesc de preot ungurescu).

Az adóösszeírásokat románok végezték, a neveket hallás után, de természetesen, kissé átrománosítva írhatták, s a megfejtést, a cirillből a latin írásba való átültetést is románok végezték, tehát természetes a románhoz való hasonulás, de így is szembeötlőek a magyar származású nevek.

A forró kása

A sorozat bevezetőjét Mircea Ciubotaru történész professzor, a Ioan Cuza Tudományegyetem tanára jegyzi. Érezhető, hogy tisztán látja a helyzetet, de elég diplomatikusan fogalmaz, valahogy kerülgeti a forró kását. Nem elítélendő, hisz sokan megégették magukat, akik a csángók valós eredetére próbáltak rávilágítani. Mindenképpen dicséretes vállalkozásról van szó. Kíváncsian várjuk a majdani reakciókat, főleg, amikor az összes, főleg a csángó vidékekről szóló katagráfia napvilágot lát.

A továbbiakban a bevezetőből idézünk saját fordításban:

A katagráfiákból kitűnik a Moldvába való tömeges erdélyi és bukovinai bevándorlás a XVIII. század végén és a következő század első felében. A látványos demográfiai robbanást nem lehet természetes szaporulattal magyarázni, hanem éppen a határon túlról érkezett bevándorlók letelepedésével. Ezeket erdélyi, székely, magyar, lengyel, orosz nevek bizonyítják: Ardeleanu, Bîrgǎoanu, Bîrsan, Braşovanu, Ciuhureanu, Cosovanu, Doljǎscu, Gǎlǎţanu, Hǎnganu, Huşanu, Mǎrgineanu, Moroşanu, Ocneanu, Rǎileanu, Sîrcanu, Topoliceanu, Ungureanu stb. Egy falu lakosságának megnégyszereződése fél évszázad alatt (például Szabófalva esetében) jellemző volt erre a korszakra. Ezeket elsősorban a földhöz kötöttség feloldásával – Havasalföldön 1746-ban és Moldvában 1749-ben -, valamint az erdélyi nemzetiségi és vallási üldöztetésekkel magyarázzák (…).

A katagráfiák megkönnyítik a moldvai nemzeti és felekezeti kisebbségek jobb megismerését. A kérdés elsősorban a moldvai római katolikus népesség eredetét illeti, mely nagyon ellentmondásos témává vált vallási és nacionalista okokból, valamint az etnikai beolvasztási folyamatok jelensége miatt. Az érintett településeken élő családok genealógiai kutatása során a katagráfiákban megtalálhatóak a legrégebbi dokumentált nemzedékek, így meg lehet állapítani, hogy ezek a családok az 1800-as években románok vagy más nemzetiségűek voltak. Ilyen meggondolásból elsődleges a Bákó, Neamţ és Roman kerületek katagráfiáinak kiadása, ugyanis itt mai napig léteznek mind nemzetiségi, mind vallási szempontból vegyes települések.

Moldvában a székelyeket már a XVI. században említik írott dokumentumok, később, a XVIII. század folyamán (1718-ban, 1744-ben, majd 1761 és 1764 között) sokan menekültek Erdélyből Moldvába a főúri rend üldöztetése és véres megtorló intézkedései miatt, aztán 1778-ban újabb menekülteket jegyeztek: az I. székely határőrezred szökevényeit. Az ő utódaik, akik Roman vidékén katolikus falvakban telepedtek le, azok a székelyek, akik ,,katonáknak neveztetnek", s akiket Agiudeni (Dzsidafalva), Gherăieşti (Girestre), Iuganii din Deal, Tupilaţi, Mirceşti és Hălăuceşti (Halasfalva) falvakban jegyeztek a népszámlálási jegyzőkönyvekbe.

A katagráfiákat gyakorlatilag mellőzték napjaink történelmének egyik legösszetettebb és legellentmondásosabb témakörének – a csángók eredete, ottani tartózkodásának kezdete és e római katolikus közösségeknek a többségi ortodox román népességhez viszonyított aránya – tanulmányozása során. A kérdések megválaszolásához össze kell vetni a katagráfiákban található bonyolult, de pontos információkat az 1773-tól vezetett Status animarumokban* található részletes adatokkal. (…) Így megfigyelhetőek, feldolgozhatóak, minősíthetőek a nemzetiségi, nyelvi és felekezeti kölcsönhatások, leginkább az asszimiláció, de ugyanakkor az etnikai és vallásos konzervativizmus, nyelvi összevegyülés, identitástudat.

(…) A dokumentumok objektív feldolgozása során el kell ismerni azt az általános jelenséget, miszerint egy kisebbségi létbe szorult és a többségi nemzettől elszakadt nemzeti közösség elveszíti eredeti nemzeti önazonosságát. Az esetleges nemzeti identitásváltás a katagráfiák figyelmes elemzése során inkább tetten érhető, mint a Status animarumok vizsgálatakor, mivel erre a legékesebb bizonyíték a személynevek latinosítása, valamint a kétféle forrásban fellelhető nevek összehasonlításából eredeztethető. (…) Sok esetben a katolikus népesség eredetére egyértelműen utalnak a vezetéknevek: Ungur (magyar), Săcui (székely), Leah (lengyel).

A katagráfiákban a felekezetváltás is tetten érhető, főleg a katolikusról az ortodox vallásra való áttérés.

*Status animarum: a lakosság háztartásonkénti egyházi nyilvántartásba vétele húsvétkor, latinul

A tanulmány eredetileg megjelent:

http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=12299

Euró és svájci frank betéti akció kiemelkedő kamattal

 www.erstebank.huwww.erstebank.hu

Deviza betéti akciót indított 2008. augusztus 18-tól az Erste Bank Hungary Nyrt.: a pénzintézet ügyfelei most kiemelkedő betéti kamat mellett helyezhetik el megtakarításaikat fél éves futamidejű euró és svájci frank lekötött betétben. Euró megtakarítás esetén a kamat évi 4,6 százalék (EBKM: 4,72 százalék), svájci frank esetén pedig évi 2,8 százalék (EBKM: 2,82 százalék).

 www.erstebank.huwww.erstebank.hu

Deviza betéti akciót indított 2008. augusztus 18-tól az Erste Bank Hungary Nyrt.: a pénzintézet ügyfelei most kiemelkedő betéti kamat mellett helyezhetik el megtakarításaikat fél éves futamidejű euró és svájci frank lekötött betétben. Euró megtakarítás esetén a kamat évi 4,6 százalék (EBKM: 4,72 százalék), svájci frank esetén pedig évi 2,8 százalék (EBKM: 2,82 százalék).

Sztanó Imre, az Erste Bank lakossági üzletágért felelős igazgatósági tagja elmondta: az új betéti akcióval a meglévő közel 750 ezer lakossági ügyfél közül elsősorban azok számára kívántak kedvezni, akik megtakarításaikat devizában tartják, vagy a kedvező átváltási árfolyam miatt tervezik a deviza megtakarítást. Számukra az Erste Bank az akció időtartama alatt azt is lehetővé teszi, hogy amennyiben a forintban elhelyezett betéteiket devizára váltják át, akkor az átváltás díjmentes lesz és számlakonverziós deviza közép árfolyamon történik. 

Az akció során elhelyezhető minimum összeg 500 euró vagy svájci frank, az akciós kamat elérésének azonban feltétele, hogy az elhelyezni kívánt összegnek teljes egészében bankon kívüli forrásból kell származnia. Ez azt jelenti, hogy a betét összege 2008. május 31. előtt nem volt sem látra szóló számlán, sem lekötésben, sem befektetésekben az Erste Banknál vagy az Erste Befektetési Zrt.-nél. Sztanó Imre közölte: az Erste deviza lekötött betétek akciós kamatai ismétlődő betétlekötési konstrukció esetén csak az első kamatperiódusra érvényesek, a betétlekötés második periódusától kezdve már az aktuális 6 havi standard ismétlődő betéti kamatok érvényesek. Ennek mértéke euró lekötés esetében az elhelyezett összegtől függően évi 4,10-4,35 százalék (EBKM: 4,20-4,46 százalék), a svájci frank esetében pedig  évi 2,50-2,71 százalék (EBKM: 2,55-2,77 százalék).

FRANCIA LÁTOGATÓ ERŐSÍTHETI A MAGYAR ESS-AJÁNLAT NEMZETKÖZI TÁMOGATOTTSÁGÁT

 

2008 augusztus 28-án  Magyarországra látogatott Bernard Bigot, a Francia Atomenergia Biztosság (CEA) főbiztos-elnöke. Utazásának célja az volt, hogy az Európai Neutronkutató Központ (ESS) helyszíndöntésében meghatározó szerepet játszó szakértőként a debreceni megvalósítás körülményeiről, feltételeiről tájékozódjon. Bigot Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel és az ESS-projekt szakmai csapatával folytatott megbeszélésein győződhetett meg az állami elkötelezettség mértékéről, a tudományos, pénzügyi és jogi háttér minőségéről. Az ESS székhelyéért Debrecen mellett a spanyol Bilbao és a svédországi Lund városai versenyeznek. E vetélkedésben döntő fontosságú lehet a kiterjedt nemzetközi együttműködés, az európai nagyhatalmak támogatásának elnyerése.

 

2008 augusztus 28-án  Magyarországra látogatott Bernard Bigot, a Francia Atomenergia Biztosság (CEA) főbiztos-elnöke. Utazásának célja az volt, hogy az Európai Neutronkutató Központ (ESS) helyszíndöntésében meghatározó szerepet játszó szakértőként a debreceni megvalósítás körülményeiről, feltételeiről tájékozódjon. Bigot Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel és az ESS-projekt szakmai csapatával folytatott megbeszélésein győződhetett meg az állami elkötelezettség mértékéről, a tudományos, pénzügyi és jogi háttér minőségéről. Az ESS székhelyéért Debrecen mellett a spanyol Bilbao és a svédországi Lund városai versenyeznek. E vetélkedésben döntő fontosságú lehet a kiterjedt nemzetközi együttműködés, az európai nagyhatalmak támogatásának elnyerése.

Az ESS projekt nemzetközi összefogással megvalósuló, megtérülő beruházás, amely mind a kivitelezési szakaszban, mind működése során több ezer munkahelyet teremt. Az ESS környezetébe települő kutatóhelyek és a high-tech iparági szereplők beruházásai jelentős továbbgyűrűző gazdaságélénkítő hatással lehetnek a kiválasztott térségre.

A beruházás azon a helyszínen jöhet majd létre, amely számára legkorábban áll rendelkezésre a szükséges nemzetközi pénzügyi támogatás, és amelyet emellett az ESFRI (Európai Strarégiai Kutatási Infrastruktúrák Fóruma) nemzetközi szakmai szervezet is alkalmasnak ítél a berendezés befogadására. A nagyberendezés megvalósítási helyszíne tehát nem pályázati úton és nem közösségi szinten, hanem az érdekelt (tag)országok meggyőzése révén kerül kiválasztásra. Ezért döntő fontosságú tényező az európai nagyhatalmak, különösen Németország és Franciaország támogatásának megszerzése.

A francia álláspont meghatározó intézménye a CEA és személyesen Bernard Bigot, aki 2003 óta az intézmény főbiztos-elnöke. A CEA a legnagyobb francia K+F szervezet 15 ezer munkatárssal és évi 3.3 milliárd eurós költségvetéssel. Fő profilja a magfizikai kutatások (hadi és civil vonatkozásban), az atomenergetika és az anyag- és élettudományok. A CEA a nagy kutatási infrastruktúrák franciaországi és nemzetközi letéteményese.

Bernard Bigot azzal a céllal látogatott hazánkba, hogy tanulmányozza az Európai Neutronkutató Központ magyarországi megvalósításának feltételeit. A projekt széleskörű tudományos támogatásáról Pálinkás József, az MTA elnöke biztosította a CEA elnökét. Bigot a kapott információk és benyomások alapján tesz jelentést a francia döntéshozóknak. A magyar fél bízik abban, hogy e látogatás is hozzásegíthet az ESS-ügyben Franciaországgal kötendő stratégia partnerség kialakításához.

Mi is az ESS?

Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) az Európai Unió legnagyobb tervezett kutatás-fejlesztési berendezései közé tartozik. Létesítését az indokolja, hogy a neutronforrások iránti igény az elkövetkező évtizedekben várhatóan jelentősen nőni fog. A kontinensen egyedülálló projekt műszaki paramétereiben előreláthatóan magasabb színvonalat képvisel majd a világ más neutronforrásaihoz képest. Kimagasló paraméterei, rendkívül széleskörű multidiszciplináris használhatósága miatt évi több ezer kutató végezhet általa kísérleteket.

A berendezés lényege, hogy a neutronsugár-forrásból származó, vizsgálandó mintára bocsátott neutronnyalábok ütköznek a vizsgált anyag atomjaival, ami eltéríti a neutronok irányát. Az eltérülés paramétereinek vizsgálatával leírható az anyag szerkezete. A neutron nem roncsolja a vizsgált anyagot. Néhány példa a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazására:

 • Izotópgyártás,
 • Orvosi gyógykezelések (agydaganatok és más rákbetegségek gyógyítása),
 • Gyógyszerkutatás, génszerkezet-vizsgálatok,
 • Kenőanyagok kifejlesztése, öntisztuló falfestékek, szennyezés lepergető felületek,
 • Hidrogéncella kutatás, szupravezető-kutatás, energetikai kutatások,
 • Elem átalakítás (radioaktív hulladékok megsemmisítése

Europarlament , 2008. szeptember 1-4., Brüsszel

 

Kivételesen Brüsszelben tartja a nyári szünet utáni első rendes plenáris ülését az Európai Parlament.(Mint ismeretes Strasbourgban leomlott a plafon az ülésteremben) A képviselők vitáznak a grúziai konfliktusról és az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről, jelentéseket fogadnak el az adócsalás elleni harcról, a repülőjegy-foglalási rendszerekről és a nőkről kialakított sztereotípiák elleni küzdelemről. Többek között a digitális műsorszórásra való átállás kapcsán tárgyalják a képviselők a telekommunikációval foglalkozó jogszabálycsomagot.

 

Kivételesen Brüsszelben tartja a nyári szünet utáni első rendes plenáris ülését az Európai Parlament.(Mint ismeretes Strasbourgban leomlott a plafon az ülésteremben) A képviselők vitáznak a grúziai konfliktusról és az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről, jelentéseket fogadnak el az adócsalás elleni harcról, a repülőjegy-foglalási rendszerekről és a nőkről kialakított sztereotípiák elleni küzdelemről. Többek között a digitális műsorszórásra való átállás kapcsán tárgyalják a képviselők a telekommunikációval foglalkozó jogszabálycsomagot.

 • Vita az EP-ben a grúziai helyzetről
 • Palesztin foglyok Izraelben: állásfoglalásról szavaz az EP
 • Uniós összefogással keresnék az eltűnt gyerekeket
 • Repülőjegy-foglalási rendszerek: erősebb verseny, alacsonyabb árak
 • Állatklónozás az élelmiszeriparban?
 • Uniós stratégia az adócsalás ellen
 • Telekom-csomag az EP-ben
 • A nemek közötti egyenlőségről az EP-ben
 • Nők a médiában: lealacsonyító sztereotípiák
 • Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

Vita az EP-ben a grúziai helyzetről

Az Európai Parlament a Tanács rendkívüli ülése után, szeptember 1-jén, 19:30-as kezdettel vitatja meg a Grúziában kialakult helyzetet. A képviselők szerdán délben állásfoglalást is elfogadnak a témában.

A hétfői vitában az EU elnökségének képviseletében felszólal Bernard Kouchner, francia külügyminiszter.

Palesztin foglyok Izraelben: állásfoglalásról szavaz az EP

A július 9-én tartott plenáris vita után a képviselők állásfoglalásban mondanak véleményt az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről.

„Milyen fellépéseket tervez a Bizottság annak érdekében, hogy biztosítsa a nemzetközi jog és a nemzetközi egyezmények Izrael Állam általi tiszteletben tartását?" – kérdezte a júliusi, strasbourgi plenráis ülésre benyújtott szóbeli kérdésében negyvenhat EP-képviselő. A szöveg szerint az izraeli börtönökben sokszor törvénytelenül tartanak fogva palesztinokat, akikkel esetenként megalázó és lealacsonyító módon bánnak.

A július 9-ei plenáris vita után most állásfoglalást fogad el a parlament.

Izrael időközben, augusztus 25-én 198 palesztin foglyot engedett szabadon.

Sajtóközlemény a szóbeli kérdésről

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/32585-189-07-28-20080624BRI32584-07-07-2008-2008/default_p001c003_hu.htm

A 2008. július 9-ei vita jegyzőkönyve (a beszédek nyelvein)

http://www.europarl.europa.eu//sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-015+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Uniós összefogással keresnék az eltűnt gyerekeket

Az Európai Parlament elnöke a következő ülésszakon hirdeti ki azt az EP-képviselők többsége által aláírt írásbeli nyilatkozatot, amely egy, gyermekek eltűnéséről értesítő rendszer kidolgozására és szoros együttműködésre szólítja fel az uniós tagállamokat.

A képviselők szerint az Európában egyre gyakoribb gyermekrablások a legembertelenebb bűncselekmények közé tartoznak.

A nyilatkozat figyelmeztet: az elrabolt gyermekek megmentésének esélye az idő előrehaladtával egyre romlik, viszont „nem létezik sem európai szintű, gyermekeltűnésől értesítő rendszer, sem az Európai Unió nagy részét átfogó, helyi vagy nemzeti rendszer".

Az EP ezért felkéri a tagállamokat, vezessenek be egy gyermekeltűnésekől értesítő rendszert. Ez azonnal továbbítaná a sajtóhoz, a határőrséghez és a rendvédelmi szervekhez az eltűnt gyermek nevét és fényképét, az eltűnésre, illetve a gyanúsított gyermekrablókra vonatkozó információkat, valamint megadná a tájékozódásra használható telefonszámot (116 000, ahol működik) is.

A képviselők a tagállamokat a szomszédos országokkal való szorosabb együttműködésre szólítják fel, és a nemzeti szerveknek támogatást és képzést nyújtó közös szervezet létrehozását kérik.

Az írásbeli nyilatkozat szövege

http://www.europarl.europa.eu//sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2008-0036+0+DOC+PDF+V0//HU&language=HU

Repülőjegy-foglalási rendszerek: erősebb verseny, alacsonyabb árak

Az Európai Parlament első olvasatban tárgyalja az utazási irodák által használt számítógépes repülőjegy-foglalási rendszerekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és egyszerűsítését. A szakbizottsági képviselők szerint a változtatások után fokozódik a versenyt, és így alacsonyabbak lesznek az árak. A rövid repülőutak alternatívájaként vonatjegyet is fel kellene kínálni.

A foglalási rendszerekkel kapcsolatos, jelenleg hatályos szabályozás légi szállítókra, utazási irodákra, és bizonyos esetekben vasútüzemeltetőkre vonatkozik.

A húsz éve elfogadott jogszabály bevezetése óta a piac gyökeresen megváltozott. Korábban például a légitársaságok elsősorban saját foglalási rendszerekkel dolgoztak, ma viszont ezek  többnyire függetlenek. A korábbi szigorú előírások az Európai Bizottság szerint a mostani körülmények között visszafogják a versenyt – így például arra ösztönzik a társaságokat, hogy a saját honlapjukon árulják jegyeiket -, ezzel pedig magasan tartják az árakat.

A bizottsági javaslat lényege az, hogy a légitársaságok és a foglalási rendszerek korlátozás nélkül tárgyalhassanak a légi szolgáltatások értékesítésének feltételeiről, és hogy erősödjön a verseny az alacsonyabb árak és a jobb szolgáltatások érdekében.

Azok a szállítók, amelyek egyben egy foglalási rendszer tulajdonosai is, a többi foglalási rendszernek is kötelesek lesznek megadni mindazon információkat, amelyeket saját leánycégüknek adnak.

A képviselők a szakbizottságban ragaszkodtak ahhoz, hogy a foglalási rendszerekben feltüntetett árak pontosan megegyezzenek a fogyasztó által fizetendőkkel, tehát tartalmazzák az összes adót, díjat, pótdíjat, amelyet a légi- vagy vasúttársaságnak kell fizetni.

Rövid úton inkább sínen

Azoknál a rendszereknél, amelyek sorrendbe rakják a legkedvezőbb utazási lehetőségeket, a képviselők előírnák, hogy a 90 percnél nem hosszabb repülőutak mellett alternatívaként tüntessék fel a megfelelő vonatösszeköttetéseket is.

A szakbizottság azt is javasolta, hogy a jövőben a foglalási rendszerek könnyen érthető formában tüntessék fel a repülő egy utasra eső széndioxid-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását is, úgy, hogy ezek összehasonlíthatók legyenek a megfelelő busz-, illetve vonatút adataival.

Jelentéstevő: Timothy Kirkhope (EPP-ED, UK)

Jelentés (A6-0248/2008) – A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzata

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0248&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0243

Timothy Kirkhope

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Kirkhope&partNumber=1&language=HU&id=4542

Állatklónozás az élelmiszeriparban? 

„Etikailag indokoltnak tartja-e az Európai Bizottság az állatok és utódaik élelmiszer-ipari célú klónozását" – erről a kérdésről is vitázik az EP. A képviselők állásfoglalásról is szavaznak.

A brit, néppárti Neil Parish az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról kérdezi az Európai Bizottságot.

A benyújtott szöveg a következő:

„A 98/58/EK irányelv kimondja, hogy »tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák, vagy okozhatják«. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv előírja, hogy a Közösségnek és a tagállamoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatok kíméletére vonatkozó követelményeket a mezőgazdasági és a kutatási politika kialakítása és végrehajtása során.

Osztja-e a Bizottság a nézetet, miszerint a klónozás kedvezőtlenül befolyásolja az állatok jólétét, és jelentősen csökkenteni fogja az állatállomány genetikai sokféleségét, és így növelné az esélyét annak, hogy egész csordákat tizedelne meg egy-egy olyan betegség, amelyre az állatok hajlamosak?

Gondoskodna-e a Bizottság a klónozással létrehozott állatokra és utódaikra vonatkozó hosszú távú állatvédelmi és állategészségügyi iránymutatásokról?

Mit tett a Bizottság ez ideig a fogyasztók tájékoztatása és az állatok klónozásáról és annak lehetséges következményeiről (az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére, az emberi egészségre és biztonságra vonatkozó előírások megszegése, a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás) folyó nyilvános vita előmozdítása érdekében? 

Etikailag indokoltnak tartja-e az Európai Bizottság az állatok és utódaik élelmiszer-ipari célú klónozását, és milyen érvek támasztják alá a Bizottság értékelését? 

Mit tett a Bizottság mostanáig annak megakadályozása érdekében, hogy a klónozással létrehozott állatok és utódaik importja bejusson az élelmiszerláncba?

Tervezi-e a Bizottság konkrét javaslatok előterjesztését az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásának, a klónozott állatok, utódaik és spermájuk, valamint a klónozott állatokból vagy utódaikból előállított termékek importjának betiltása céljából?"

Szóbeli kérdés: Neil Parish (EPP-DE/UK) – Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása

Dokumentum (O-0069/2008 – B6-0545/2008)

Bizottság

Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

Vita: 2008. szeptember 1., hétfő

A szóbeli kérdés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2008-0069&language=HU

Neil Parish

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Parish&partNumber=1&language=HU&id=4528

Uniós stratégia az adócsalás ellen

„Vegyék végre komolyan az adócsalás elleni harcot" – ezt üzeni a tagállamoknak az EP jelentéstervezete.

Az Európai Parlament a Bizottság utóbbi években kiadott számos, adócsalással kapcsolatos közleményére reagál Sharon Bowles (liberális, brit) véleményadó jelentésével, amely elsősorban az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégiával foglalkozik.

Az adócsalásnak betudható, teljes (közvetlen és közvetett) adóveszteség a becslések szerint éves szinten 200-250 milliárd euró az EU-ban. Ez az unió GDP-jének 2-2,25 százaléka.

A tisztességeseket büntetik

„Az adócsalás súlyos következményekkel jár a nemzeti költségvetésekre és az Európai Unió forrásrendszerére, az ésszerű és átlátható adózás elvének megsértéseit eredményezi", és torzítja a versenyt. Ráadásul „a tisztességes vállalkozások versenyhátrányt szenvednek az adócsalás miatt, és az adóbevétel kiesését végső soron az európai adófizetők kompenzálják más adók formájában" – áll az EP jelentéstervezetében.

A képviselők szerint az EU adócsalással kapcsolatos stratégiájának fő célja az adóbevételek adócsalás miatti veszteségeinek kezelése.

Az EP „felhívja a tagállamokat, hogy vegyék végre komolyan az adócsalás elleni harcot".

Származási hely szerinti áfa

A képviselők úgy vélik, „továbbra is hosszú távú megoldást jelent az adócsalás elleni hatékony küzdelemben a származási elven alapuló hozzáadottérték-adó (HÉA)-rendszer létrehozása". Eszerint a tagállamok közötti HÉA-köteles ügyleteket a származási országban adóztatnák a nulla kulcs alkalmazása helyett.

A jelentés „emlékeztet arra, hogy a feketegazdaság megszüntetése csak megfelelő ösztönzések alkalmazásával valósítható meg".

Egész Európában hasonló büntetéseket a csalók ellen

A szöveg kiemeli, hogy „a tagállamok nem küzdhetik le elszigetelten a határokon átnyúló adócsalást", és hogy „az összes tagállam adóbevételeinek a belső piaccal kapcsolatos védelme érdekében a tagállamoknak hasonló intézkedéseket kell hozniuk a csalók ellen, különösen a büntetések és a büntető eljárások terén, függetlenül attól, hogy hol következett be a bevételkiesés". A képviselők ilyen együttműködés kialakítására várnak javaslatokat a Bizottságtól.

Adóparadicsomok

A jelentés szerint „az adóparadicsomok gátolják a lisszaboni stratégia végrehajtását, mivel lenyomják az adókulcsokat és általában a jövedelemadókat, fokozva ezáltal az adóverseny hatásait, ami gyengíti a tagállamok fiskális szuverenitását".

A képviselők úgy vélik, „az adóparadicsomok megszüntetéséhez többek között a következő háromágú stratégiára van szükség: az adókikerülés elleni küzdelem, a megtakarítási irányelv hatályánakfz bővítése, és az OECD felkérése arra, hogy tagjai révén szankcionálja a nem együttműködő adóparadicsomokat".

A parlament felszólítja az uniót, „az adóparadicsomok megszüntetését tegye világszerte prioritássá".

Jelentéstevő: Sharon Bowles (ALDE, UK)

Jelentés: (A6- /2008) – Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia

Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia

Gazdasági és Monetáris Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 1., hétfő

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0312&language=HU

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2033

Sharon Bowles

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2033

Telekom-csomag az EP-ben

A szeptember végi szavazás előtt a mostani plenáris ülésen vitáznak a képviselők a telekommunikációs jogszabálycsomagról, amely foglalkozik többek között a fogyasztók jogainak erősítésével, a 112-es vészhívó elérhetőségének kiterjesztésével, valamint az összehangolt uniós frekvenciakezeléssel is.

Az elektronikus hírközlő hálózatok (például vonalas és mobiltelefon, internet, internetes hangátvitel) szabályozásával foglalkozik a Malcolm Harbor (néppárti, brit) által gondozott jogszabálytervezet, amely frissíti a korábbi rendelkezéseket.

Teljes körű tájékoztatás

Az új szabályok erősítik a fogyasztók védelmét. A szolgáltatónak például – a szerződéskötés előtt – egyértelmű tájékoztatást kell adnia a díjakról és az esetleges hozzáférés-korlátozásokról. A fogyasztó figyelmét fel kell hívni az internet használata során előfordulható veszélyekre, így például a személyes adatokkal való esetleges visszaélések lehetőségére is. A számítógépről való adatgyűjtést (például a „sütik" elfogadásának engedélyezését) is a fogyasztó egyértelmű hozzájárulásának kell megelőznie.

A szolgáltatóknak átlátható, összehasonlítható módon kell közölniük aktuális áraikat, díjaikat, az általános szerződési feltételeket és azt is, hogy milyen feltételekkel lehet felmondani a szerződést. A szabályozás egyik célja, hogy a fogyasztók egyértelműen meg tudják ítélni, melyik szolgáltató nyújt számukra kedvezőbb feltételeket.

112

A 112-es vészhívó 2002 óta működik. A képviselők most szeretnék elérni, hogy a szám minden elektronikus kommunikációs eszközzel elérhető legyen, úgy, hogy beazonosítható legyen, honnan kértek segítséget. Bár egyes, internetes hangátvitellel (VOIP – voice over internet protocol) foglalkozó szolgáltató megkérdőjelezte ennek technikai megvalósíthatóságát, a szakbizottsági képviselők úgy vélték, ezek a problémák áthidalhatók.

Uniós frekvenciakezelés

Catherine Trautmann (szocialista, francia) jelentése szerint uniós szinten kell optimalizálni a rádiófrekvenciák kiosztását, hogy megfelelően tudják ellátni a vezeték nélküli szolgáltatások, a rádió, a mobiltévé, a szélessávú internet és például az e-kormányzás, e-egészségügy igényeit, úgy, hogy ezek közben ne zavarják egymást. Ehhez a tagállamok és a Bizottság közötti harmonizációra, közös stratégiai tervezésre van szükség.

A most módosítandó keretirányelv ezért arra kéri a Bizottságot, indítson el egy „rádióspektrum cselekvési programot".

Az irányelvtervezet szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy bármely technológia, illetve szolgáltatás használhassa az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára elérhető bármely frekvenciát, összhangban a nemzet frekvenciakiosztási tervekkel, és a Nemzetközi Hírközlési Unió szabályozásával.

Európai Hírközlési Szabályozók Testülete

Az ipari szakbizottság Pilar del Castillo Vera (néppárti, spanyol) jelentésében azt javasolja, állítsák fel az Európai Hírközlési Szabályozók Testületét. Ez a 27 nemzeti szabályozó hatóságból állna. A nemzeti hatóságoknak szabályozási döntések meghozatala előtt ezzel a testülettel és a Bizottsággal kellene konzultálniuk.

A testületet egyharmad részben a Bizottság, kétharmad részben pedig a nemzeti hatóságok finanszíroznák.

Digitális frekvenciatöbblet

Az ipari szakbizottság egy véleményadó jelentést is a plenáris ülés elé terjeszt. A Patrizia Toia (liberális, olasz) által jegyzett szöveg az analógról digitális műsorszórásra  való átállás során felszabaduló frekvenciák felhasználásáról szól.

Az új technológiával 2012-ig a korábban használt magas minőségű frekvenciák mintegy háromnegyede megüresedik. A jelentés szerint a felszabaduló spektrum felosztásának szempontjairól uniós szinten kell dönteni.

A képviselők 100 MHz nagyságrendű tartományt szánnának a mobil szélessávnak és egyéb például közbiztonsági, közlekedésbiztonsági szolgáltatásoknak.

Közös vita – Elektronikus kommunikáció

Jelentéstevő: Catherine Trautmann (PES, FR)

Jelentés: (A6- /2008) – Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0321&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0247

Catherine Trautmann

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Trautmann&partNumber=1&language=HU&id=1129

Jelentéstevő: Pilar del Castillo Vera (EPP-EED, ES)

Jelentés: (A6- /2008) – Az elektronikus hírközlési piac európai hatósága

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

A szavazás a következő ülés alkalmával történik

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Viata: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0316&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0249

Pilar del Castillo Vera

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=del+Castillo+Vera&partNumber=1&language=HU&id=28390

Jelentéstevő: Patrizia Toia (ALDE, IT)

Jelentés: (A6- /2008) – A digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű kiaknázása Európában, A digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló frekvenciaspektrum felhasználásának közös koncepciója

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

A szavazás a következő ülés alkalmával történik

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0305&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2099

Patrizia Toia

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Toia&partNumber=1&language=HU&id=28340

Jelentéstevő: Malcolm Harbour (EPP-ED, UK)

Jelentés: (A6- /2008) – Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

A szavazás a következő ülés alkalmával történik

Közös vita vége

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0318&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0248

Malcolm Harbour

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Harbour&partNumber=1&language=HU&id=4538

A nemek közötti egyenlőségről az EP-ben

Többek között kvótákkal, oktatással, uniós együttműködéssel küzdene az EP nőjogi szakbizottsága a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségért.

Iratxe García Pérez (szocialista, spanyol) a nők és férfiak közötti egyenlőség ez évi alakulását vizsgálta véleményadó jelentésében.

A szöveg kiemelten szól a nőkkel szembeni erőszak leküzdésének fontosságáról. A képviselők felszólítják a Bizottságot és a tagállamokat, „vezessenek be a prostitúció iránti kereslettel szemben új jogi, igazgatási, oktatási, szociális és kulturális intézkedéseket".

Kvóták

A jelentés szerint sem helyi, sem nemzeti, sem uniós szinten nem elégséges a nők döntéshozatalban való részvétele. A tervezetben az áll, hogy az EP „ezért felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében vegyenek fontolóra határozott fellépéseket". A szakbizottság szerint „a választási kvóták alkalmazása pozitív hatással van a nők képviseletére".

A képviselők szerint fontos, „hogy a nők képesek legyenek a szexuális és reproduktív jogaik feletti ellenőrzés hathatós gyakorlására".

A szakbizottság „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az elmúlt néhány évben nem történt előrelépés a nemek közötti bérszakadék kérdésében". A képviselők ezért az eddigi intézkedések értékelését, és újak alkalmazását kéri a tagállamoktól.

Az EP szakbizottsága felkéri a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy február 22-ét nyilvánítsák az „egyenlő munkabér nemzetközi napjának".

A sztereotípiák ellen

A parlament „a médiában megjelenő, nemekkel kapcsolatos sztereotípiák megszüntetése, valamint az egyenlőséget támogató viselkedésminták munkahelyen és a családban történő népszerűsítése érdekében" már fiatal kortól, az iskolákban megkezdené ezen értékek átadását.

A jelentés „üdvözli a Bizottság és a szociális partnerek közötti konzultációt, amelynek célja a szakmai, a családi és magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatos jogalkotási és nem jogalkotási keretrendszer javítása".

Jelentéstevő: Iratxe García Pérez (PES, ES)

Jelentés: (A6- /2008) – A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008

A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd 

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0325&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2047

Iratxe García Pérez

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Garc%C3%ADa+P%C3%A9rez&partNumber=1&language=HU&id=28298

Nők a médiában: lealacsonyító sztereotípiák

Gyakori a nők lealacsonyító ábrázolása a médiában, hirdetésekben. A sztereotípiákkal sokszor már egészen kis gyerekek is találkoznak. Az EP nőjogi szakbizottsága felelősségteljesebb magatartást vár a hirdetőktől, és többek között nemzeti médiafigyelő szerveket hozna létre, amelyek fogadnák a panaszokat.

„A marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt  hatásáról" készített véleményadó jelentést Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, svéd)

A szöveg szerint „a férfi és női sztereotípiák a nemek közötti egyenlőséget célzó különböző közösségi programok ellenére továbbra is nagymértékben elterjedtek".

A képviselők arra kérik az uniós intézményeket és a tagállamokat, „dolgozzanak ki a médiában tapasztalható, nőkkel szembeni szexista sértések vagy a nők lealacsonyító ábrázolása elleni zéró toleranciára irányuló, tudatosságnövelő intézkedéseket az Unióban".

Túl sovány lányok

A szöveg hivatkozik egy 2004-es, „A nők elleni erőszak nem játék" című spanyol tanulmányra, amely arra jutott, hogy az új elektronikus média sztereotip, szexista és gyakran megalázó képet mutat a nőkről. A tanulmány szerint „a videojátékok többsége a nőkkel szembeni megkülönböztető sztereotípiák újratermelésének olyan újabb eleme, amely fenntartja a nők emberi jogainak megsértését, és azt banálissá teszi".

Egy idézett brit tanulmány szerint pedig „a testről alkotott ideális kép médiában történő megjelenítése hátrányosan érintheti a nők önbecsülését – különösen a kamaszokét – és azokét, akik hajlamosak olyan táplálkozási rendellenességekre, mint az anorexia nervosa és a bulimia nervosa". A jelentés arra kérik a hirdetőket, legyenek felelősségteljesebbek, és „reálisabban mutassák be a testről alkotott képet", és különösen „mérlegeljék körültekintőbben a termékek rendkívül vékony nőkkel való reklámozását".

Gyerekek veszélyben

A szöveg szerint „a gyermekeknek szóló televíziós műsorokban bemutatott hirdetésekben megjelenő sztereotípiák különleges problémát jelentenek, mivel potenciálisan hatnak a nemi szocializálódásra és következésképpen arra, hogy a gyermekek hogyan tekintenek önmagukra, családtagjaikra és a külső világra".

A jelentéstevő úgy véli, „a nemek közötti esélyegyenlőség eléréséhez meg kell kérdőjelezni a hagyományos nemi szerepeket".

A parlamenti szakbizottság „különös aggályának ad hangot a szexuális szolgáltatások hirdetése miatt, amely megerősíti a nőket tárgyként megjelenítő sztereotípiákat".

Nemzeti médiafigyelő szervek

A jelentés azt is kéri a tagországoktól, „hogy hozzanak létre a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó különleges részleggel és szakértelemmel rendelkező nemzeti médiafigyelő szerveket annak érdekében, hogy fogadhassák a nyilvánosságtól beérkező panaszokat, díjakat ítélhessenek oda a média- és reklámszakembereknek a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért, tanulmányozhassák a nők helyzetét a médiában és jelentést tehessenek arról, valamint rendszeresen és szisztematikusan nyomon követhessék a nemek ábrázolását a médiatartalomban".

Jelentéstevő: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, SE)

Jelentés (A6-0199/2008) – A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre

A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd 

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0199&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2038

Eva-Britt Svensson

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Svensson&partNumber=1&language=HU&id=28134

Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

Három, a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló jelentésről vitázik az EP. A tervezetek a nemzetközi osztályozási rendszert ültetnék át az uniós jogrendszerbe. A jelentéseket Amalia Sartori (néppárti, olasz) készítette.

AZ ENSZ-szintű egyetemes harmonizált rendszer (GHS) célja, hogy könnyebben azonosíthatók legyenek az egyes anyagok és keverékek tulajdonságai (például a mérgezésveszély). Eszerint a veszélyes vegyszereket megfelelően kellene jelölni a címkéken, a biztonsági instrukciókat pedig piktogramokkal és a veszélyre figyelmeztető szavakkal (például „veszélyes" vagy „vigyázat!") kellene illusztrálni.

Az uniós jogszabálycsomag a REACH rövidítésű uniós vegyipari szablyozással összhangban óvná az emberi egészséget és a környeztet a vegyi anyagok kezelése, szállítása és használata során.

Az egyes kockázatok leírásának, jelölésének egységesítése költségmegtakarítást is jelent a vállalatok számára.

Megállapodás a Tanáccsal

A Tanács és az EP delegációja között létrejött megegyezés értelmében a GHS-rendszert át kell ültetni az uniós jogszabályokba. Az EU-ban jelenleg három, meglehetősen bonyolult rendszert alkotó irányelv van hatályban. Az új rendszer a címkézés, osztályozás és csomagolás harmonizációjával együtt megtartaná a környezet- és egészségvédelem jelenlegi, magas szintjét. A vegyi anyagok újraosztályozását és címkézését 2010. december 1-jéig, a keverékekét pedig 2015. június 1-jéig kell elvégezni. A jelenlegi, osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló irányelv-csomag 2015. június 1-jén veszti hatályát. Az átmeneti időszakban mindkét rendszert alkalmazni fogják.

Az új jogszabály értelmében a vállalatoknak maguknak kell elvégezniük az anyagok osztályozását. A jogszabály IV-es függelékben megtalálható a már harmonizált, uniós szinten besorolt anyagok listája.

Állatkísérletek

A képviselők csökkentenék az állatkísérletek számát. Az új jogszabály végrehajtása során így csak abban az esetben lehetne állatkísérletet alkalmazni, ha más módszer nem garantálja az adatok megbízhatóságát. Az embereken, illetve főemlősökön végzett kísérletezés tilos lesz.

Közös vita – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Jelentéstevő: Amalia Sartori (EPP-ED, IT)

Jelentés: (A6-0140/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0121

Jelentés: (A6-0142/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/24/EK irányelv kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0212

Jelentés: (A6-0141/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 648/2004/EK rendelet kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0213

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 3., szerda

Amalia Sartori

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Sartori&partNumber=1&language=HU&id=4423

Kettős változás a gázórák leolvasás rendszerében Budapesten

 

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. tulajdonában lévő gázmérők leolvasását 2008. szeptember 1-jétől – immár digitális fényképezőgéppel rögzítve a gázmérő állását – az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. munkatársai végzik. Az adatrögzítésben bekövetkező változás nemcsak a leolvasás pontosságát, hanem az esetleges fogyasztói reklamációk gyorsabb kivizsgálását is elősegíti.

 

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. tulajdonában lévő gázmérők leolvasását 2008. szeptember 1-jétől – immár digitális fényképezőgéppel rögzítve a gázmérő állását – az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. munkatársai végzik. Az adatrögzítésben bekövetkező változás nemcsak a leolvasás pontosságát, hanem az esetleges fogyasztói reklamációk gyorsabb kivizsgálását is elősegíti.

2008. szeptember 1-jétől a Díjbeszedő Holding Zrt. helyett – a FŐGÁZ Zrt. 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalatának, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megbízásából – az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. munkatársai fogják a mérőleolvasást végezni.

Ugyanezen dátumtól kezdve a leolvasás módja is megváltozik, hiszen más földgázelosztó társaságokhoz hasonlóan a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. is bevezeti az aktuális mérőállás digitális fényképpel történő dokumentálását.

A földgázfogyasztás elszámolási alapját a gázmérőn leolvasott, köbméterben kifejezett mérőállás és az előző leolvasás során leolvasott mérőállás különbsége képezi. A korrekt elszámoláshoz elengedhetetlen a pontos leolvasás; a most bevezetésre kerülő változás, a digitális fotó azonban nemcsak a pontosabb leolvasást, illetve számlakibocsátást szolgálja, hanem segítséget nyújt az esetleges reklamációs ügyek gyorsabb kivizsgálásában is.

A fényképes mérőleolvasás az éves elszámolás kerületi ütemezésének megfelelően kerül bevezetésre, így elsőként szeptemberben a VI. valamint a XII. kerületi fogyasztóinknál végezzük az új módszer szerint a gázmérők leolvasását.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a gázmérő leolvasók kizárólag a gázmérő számlálójának állását dokumentálják, azaz az elkészült digitális fényképen csak a gázmérő és tartozékai (jogi zár, nyomásszabályzó) szerepelhetnek.

Ezúton is kérjük ügyfeleinket, hogy segítsék az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. munkatársainak munkáját a lakásba (a gázmérőhöz) történő bejutás lehetővé tételével, mivel ez nemcsak a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., hanem fogyasztóink jól belátható érdeke és egyben törvényi kötelezettsége is.

Természetesen továbbra is mindegyik gázmérő leolvasó fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkezik, aminek meglétét a leolvasás megkezdése előtt szíveskedjenek ellenőrizni. Amennyiben mégis kétely merülne fel a leolvasó jogosultságával kapcsolatban, úgy azt a 477-1300 telefonszámon lehet ellenőriztetni.

Révay András: Háromnapos mulatság

 

 Nem kell Budapestről messzire utazni annak, aki egy jó hangulatú, szórakoztató hétvégét szeretne eltölteni – az egész családjával együtt. Elegendő, ha szeptember 5-7. között kilátogat a XVIII. kerületi Bókay kertbe.

 

 Nem kell Budapestről messzire utazni annak, aki egy jó hangulatú, szórakoztató hétvégét szeretne eltölteni – az egész családjával együtt. Elegendő, ha szeptember 5-7. között kilátogat a XVIII. kerületi Bókay kertbe.

 A közel egy évtizedes múltra visszatekintő SzeptEmberFeszt minden évben egyre több látogatót vonz Pestszentlőrincre. A főváros egyik legnagyobb gasztronómiai eseményére mintegy százezer embert várnak az idén. Maksa Zoltán humorista, mintha csak a fesztivál szóvivője lenne, úgy ismertette a háromnapos rendezvény legfontosabb adatait. Négy színpadon százhúsz zenei program zajlik majd és a bográcsokban legalább harmincféle pörkölt várja a bátor kóstolókat! Az elmúlt nyolc évben megszokott óriásbogrács most nem lesz jelen, helyette sokkal kisebb bográcsokban főznek a versenyző csapatok és a bemutatkozásra vállalkozó éttermek szakácsai.

Magyarországon kétféle ember él – mondta el a rendezvényről szólva dr. Mester László, a kerület polgármestere, a rendezvény egyik fővédnöke: aki már részt vett a SzeptEmberFeszten, és aki majd ezután vesz részt rajta. A tizenhat hektáros Bókay kertbe szervezett rendezvény az elmúlt évek alatt gyorsan kinőtte a kerületet, ma már talán a fővárost is. Sokan látogatják külföldről, a díszvendég most egy bajor kisváros, Roding lesz. A főváros egyik legnagyobb gasztronómiai – idegenforgalmi rendezvényének már vannak hagyományos elemei is. Szombaton az önkormányzatok, polgármesterek főzőcsapatainak versenye, vasárnap pedig a parlamenti „honanyák" főzőversenye az egyik legkedveltebb esemény. A rendezők minden évben kirukkolnak valami újjal és ez most sem lesz másként, bár a fesztivál sikerének titka inkább másban rejlik. Az emberek ki vannak éhezve arra, hogy egy jóízűt beszélgessenek és közben egy jóízűt egyenek is!

 A honanyák főzőversenyének kitalálója dr. Gurmai Zita, az Európai Parlament képviselője szerint olyan közösségteremtő eseményről van szó, ami kiállta az idő próbáját. Mintát is tud adni, mert itt a jobb- és baloldali képviselők a közélet más területein gyakori acsarkodás helyett barátságosan szót értenek egymással, még meg is kóstolják a másik főztjét. Ez olyan alkalom egy politikus számára, amikor valódi énjét is megmutathatja az emberek között. Ebben az évben Helmuth Kuhne német EU képviselő is ellátogat – feleségével együtt – a Bókay kertbe. A képviselő asszony, aki egyben a fesztivál védnöke is, saját versenyművéről annyit elárult: egyszerű és olcsó ételt fog készíteni. A Szilvásváradi tarka-barka elkészítésekor tarkabab, virsli, kolbász, paradicsom és paprika kerül majd a bográcsba.

 A fesztivál másik fővédnöke, Simon Gábor államtitkár azért tartja értékesnek a rendezvényt, mert ilyen esemény kevés van az országban. Ez egy olyan közéleti, kulturális, gasztronómiai rendezvény, ahová a családok a gyerekekkel együtt el tudnak jönni. A SzeptEmber Feszt minden évben helyt ad a civil társadalmat foglalkoztató kérdések megvitatásának. Az idén az „elfogadás kamionja"-jába térhetnek be a látogatók. A Kézenfogva Alapítvány – az ötlet életre hívójának célja, hogy az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek társadalmi egyenértékűségére irányítsa a figyelmet. A járművet úgy alakították át, hogy viszonylag kis térben többféle benyomás érje a látogatót, lásson, halljon, sőt maga is cselekvő részeszévé váljon a kamion világának. Videó üzenőfalon bárki elmondhatja benyomását, élményeit, egyúttal megtapasztalhatja, hogy milyen nehézségeket kénytelenek leküzdeni az értelmi fogyatékos emberek életük során nap, mint nap. Újra lesz civil sátor, melyben az info-sarokban megtalálhatók lesznek az Európai Unióval kapcsolatos kiadványok, tájékoztató füzetek.

 A Rádió 6 Dél-Budapest és Pest megye rádiójának is nevezhető. Ügyvezető igazgatója, L. Róbert Attila azt ígérte, saját Roadshow keretében hoznak ide népszerű művészeket a „Bogrács színpadra". Náluk fog fellépni Roy és Ádám, Szekeres Adrienn és Zséda, hogy csak a legismertebbeket említsük. Az eseményekről már az első pillanatoktól kezdve szórakoztató helyszíni közvetítést is adnak, még játékokat is szerveznek a közönségnek, benne radaros sebességmérést, ahol a leggyorsabb díja egy GPS lesz.

 A Nemzeti Gasztronómiai Társaság alelnöke, Németh József emlékeztetett arra: a gulyás, a pörkölt, a paprikás az egyetlen paraszti étel, amit már a XVIII. században elismertek a nemesek is. Ilyenek nélkül nem volt ünnep. Előbb borssal, később paprikával készültek. A SzeptEmberFeszten a díjazott szakácsok – akik éttermeket is képviselnek – harmincnál több változatát mutatják be. Még kecskebéka pörkölt is kerül a tányérba! A tűzpiros kalocsai paprikával, a makói hagymával, szürkemarha húsából szinte csodákat tudnak varázsolni. Ilyen ételekkel sehol a világon nem vallunk szégyent. A látogatók kóstolójegyeket vehetnek és a kengurutól a mangalicáig igen sokféle íz közül választhatnak.

 Nyugodtan egyetérthetünk a SzeptEmberFeszt főrendezője, Gál Gábor kijelentésével: ez a rendezvény sok év után sem veszített vonzerejéből. Igaz, a szervezők arra is ügyelnek, hogy a lehető legolcsóbban lehessen jóllakni. Egy tányér pörköltet már kétszáz forintért is lehet majd kapni és a legdrágább sem kerül hatszáznál többe. A szórakoztató részelemek igyekeznek önálló eseménnyé válni. Az ismert festőművész és zenész, Ef Zámbó István a PORT.hu színpadon elhangzó zeneszámok ihletésére a helyszínen készíti el legújabb, 3,6 x 2,4 méteres festményét. Az elkészült mű 60 x 60 cm-es darabjait árverésre bocsátják, bevétele jótékonysági célokat szolgál. Ismét megrendezik a Rekordok Napját. Sebestyén István, a magyarországi Guiness-rekordok hivatalos regisztrátora ezt még azzal egészítette ki, hogy a több mint kétszáz hazai Guiness-rekord többsége gasztronómiai jellegű. A rendezvényen most jelen lesz Nick Árpád, aki szörnyű súlyú járműveket képes a fogával tartott kötéllel elhúzni. Vendég lesz egy hastáncos csapat, tömeges palacsintasütők és maratoni réteskészítők is. Megmutatják a világ legkisebb karácsonyfáját és hajtogatott papírhajóját. Lesz egy – nem is akármilyen – rekordkísérlet: egy város területén, egyszerre elkövetett, legtöbb közlekedési sebességhatár túllépés! A festmény is rekordnak ígérkezik.

 Az ugyancsak hagyományos, és most már a negyedik Média Grill Party rendezője Koch Mária. Ezen a rendezvényen színészek, újságírók, sportolók versenyeznek grill ételek készítésében. Vasárnap tíz órától déli egy óráig készülnek a művek, ezt a zsűrizés követi. A korábbi években a versenyen részt vett már az MTV, a Danubius Rádió, a Pesti Est csapata. Hozzájuk újoncként csatlakozik az idén a TV Sport-1 és Sport-2 csapata és Őze Áron is először érkezik. Élénk fantáziáról árulkodnak a már bejelentett ételnevek – Szervált szelet, Parázsló marhahát a zöldségeskertben – is. A zsűriben művészek kapnak majd helyet és a „Vidék ma" csapata elkészíti Magyarország kedvenc ebédjét.

http://www.szeptemberfeszt.hu/

„A száműzött zene” koncertsorozat 2008. szeptember 5-7.

 Bársony PéterBársony Péter

Az ötlet Wirthmann Julianna és Dr Peter Simon baráti beszélgetése során született, Kanadában.A folytatás itthon is és a világ túlsó oldalán is lelkes kutatómunkát jelentett, amelynek során a zenei élet kiválóságai segítették  az előbbre jutást. A teljesség igénye nélkül néhány név: Dr Batta András, Bársony Péter, Lőrincz Andrea, Mácsai János, Szirányi János, Hollós Máté.

 Bársony PéterBársony Péter

Az ötlet Wirthmann Julianna és Dr Peter Simon baráti beszélgetése során született, Kanadában.A folytatás itthon is és a világ túlsó oldalán is lelkes kutatómunkát jelentett, amelynek során a zenei élet kiválóságai segítették  az előbbre jutást. A teljesség igénye nélkül néhány név: Dr Batta András, Bársony Péter, Lőrincz Andrea, Mácsai János, Szirányi János, Hollós Máté.

Néhány hónap alatt elfelejtettnek gondolt művek is előkerültek, közben emlékek gazdagították a kutatókat, hiszen pl. amikor Justus György neve felmerült, kiderült, hogy Mácsai János édesanyja személyesen ismerte őt, sőt a kórusában énekelt.

Hollós MátéHollós MátéKuti Sándorról Hollós Máténak mesélt édesapja – Hollós Korvin Lajos – akitől megtudta, milyen nagyszerű muzsikus volt Kuti, milyen kiválóan zongorázott, és hogyan alakult ki barátságuk, amikor Kuti megzenésítette Hollós Korvin Lajos verseit, barátja pedig szöveget írt az ő zenéjére. Sajnálatos módon elveszettnek hitték Kuti Sándor műveit, így amikor kiderült, hogy mégiscsak maradt Kuti életmű, boldogan vették fel a koncert programjára.

Batta AndrásBatta AndrásDr Peter Simon neve fogalom a zenei világban, ezért Dr Batta András teljes szívvel állt a közös projekt mellé, ahogy ő mondja: szellemi emléktáblát állítani a majdnem feledésbe merült zeneműveknek.

A program elkészült, sőt egy CD-t is kiadnak, amely igazi zenei csemege. Egyszerre mutatja be a fiatal, életörömtől és tehetségtől fűtött zenészek munkásságát, ugyanakkor emléket állít nekik, hiszen sajnálatos módon életük nem teljesedhetett ki, mert a sors közbeszólt.

Ahogy hallgatjuk a melódiákat elképzeljük, mi lett volna, ha nem csupán húsz-harminc-negyven évet kapnak az élettől…

A koncertek alatt bizonyára ugyanezeket a gondolatokat fogják átélni a zenebarátok is.

Íme a három nap programja:

2008.szept.5.19:30

RégiZeneakadémia
In memoriam Budai Pál, Gyulai Elemér, Justus György, Kósa György, Kuti Sándor, Pártos Ödön, VándorSándor,WeinerLászló
Km: Bársony Péter (brácsa), Gulyás Márta (zongora), Ittzés Gergely (fuvola), Mali Emese (zongora), Rohmann Ditta (gordonka), Szabadi Vilmos (hegedű); a Liszt Ferenc Kamarazenekar (hangversenymester: Rolla János)

2008.szept.6.19:30

RégiZeneakadémia
Music in Exile –

A száműzött zene: Poles Apart –

Avilágkétvégén
SzymonLaksésMieczyslawWeinbergművei
Km.: ARC – Artists of the Royal Conservatory of Music Toronto – Erika Raum (hegedű), Benjamin Bowman (hegedű), Steven Dann (brácsa), Bryan Epperson (gordonka), Joaquin Valdepeñas (klarinét), David Louie (zongora), Dianne Werner (zongora); műv. vez.: Simon Wynberg

2008.szept.7.18:00

BartókBélaEmlékház
Music in Exile – A száműzött zene: Continental Britons – Európai britek
Szymon Laks, Matyas Seiber, Mieczyslaw Weinberg, Hans Gál és Franz Reizenstein művei
Km.: ARC – Artists of the Royal Conservatory of Music Toronto – Erika Raum (hegedű), Benjamin Bowman (hegedű), Steven Dann (brácsa), Bryan Epperson (gordonka), Joaquin Valdepeñas (klarinét), David Louie (zongora), Dianne Werner (zongora); műv. vez.: Simon Wynberg

Lenhardt Ibolya

A világpiac újdonságai Budapesten –első kézből – 2008. szeptember 25. INFORMATIKAI BIZTONSÁG NAPJA

(Hunyadi) Mátyás király halotti pajzsa(Hunyadi) Mátyás király halotti pajzsa 

Negyedik alkalommal rendezik meg az Informatikai Biztonság Napját 2008. szeptember 25-én Budapesten a MOM Parkban.  AZ ITBN az infobiztonság hazánkban legnagyobb eseménye, amelyet maga a szakma összefogása hozott létre azzal a céllal, hogy az aktuális kérdésekről, legújabb megoldásokról egy helyen tájékozódjanak. Az ITBN minden auditor, biztonsági szakértő vagy felügyelő, szervezeti döntéshozó, gazdasági és cégvezetők számára hasznos információt hordoz, azok számára pedig, akik beruházási vagy szakmai döntések előtt tájékozódni szeretnének az IT Biztonsági piac egészéről, kihagyhatatlan.

(Hunyadi) Mátyás király halotti pajzsa(Hunyadi) Mátyás király halotti pajzsa 

Negyedik alkalommal rendezik meg az Informatikai Biztonság Napját 2008. szeptember 25-én Budapesten a MOM Parkban.  AZ ITBN az infobiztonság hazánkban legnagyobb eseménye, amelyet maga a szakma összefogása hozott létre azzal a céllal, hogy az aktuális kérdésekről, legújabb megoldásokról egy helyen tájékozódjanak. Az ITBN minden auditor, biztonsági szakértő vagy felügyelő, szervezeti döntéshozó, gazdasági és cégvezetők számára hasznos információt hordoz, azok számára pedig, akik beruházási vagy szakmai döntések előtt tájékozódni szeretnének az IT Biztonsági piac egészéről, kihagyhatatlan.

A konferencia keretében minden korábbinál több, világújdonság jelenik meg a rendezvényen: három szekcióban 44 előadáson közel 1000 IT biztonsági szakember tájékozódik az újdongásokról. A rendezvényhez kapcsolódó szakkiállításon pedig már több mint 36 kiállító jelezte részvételét. 

Az idei esemény legfontosabb szerepe, hogy első kézből, már helyben tájékozódhatnak a világpiac újdonságairól az érdeklődők. Ezt jelzi, hogy a konferencia záró előadása is: Dr. Richard Reiner, kanadai IT Biztonsági szakértő – a világ legtöbb biztonsági gyártójának fejlesztési tanácsadó cégének, az Assurent Secure Technologies alapítója – a világot fenyegető új biztonsági veszélyekről tart beszámolót.

A program idén első alkalommal egy korábbi hiányt is orvosol: soha eddig nem került sor az informatikai biztonsági piac hazai tudatos áttekintésére. Ebben az évben az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az esemény szervezőinek megbízásából a Bell Research elvégezte az I. független magyarországi IT Biztonsági felmérést, amelynek részleteiről a konferencián számolnak be.

Az ITBN idén egy különlegességgel is magára vonzza a figyelmet: kiállításra kerül Mátyás Király halotti pajzsának hiteles másolata is. A pajzs, amely a biztonságtechnika jelképe, története során először kerül múzeumon kívül bemutatásra.

http://www.itbn.hu/

I. WWF–The Explorer Zöld Regatta – 99 hajó a környezettudatos gondolkodásért

 

A környezettudatos gondolkodás népszerűsítéséért szállt vízre több mint ötszáz vitorlázó, 99 hajójával, az I. WWF-The Explorer Zöld Regattán, Balatonföldváron. A II. UNIQA Balaton Regatta túravitorlás verseny sorozat hetedik futamán, a bajnoki pontokért küzdő versenyzők mellett az ingatlan szakma képviselői az I. Ingatlan Regattán mérhették össze tudásukat.

 

A környezettudatos gondolkodás népszerűsítéséért szállt vízre több mint ötszáz vitorlázó, 99 hajójával, az I. WWF-The Explorer Zöld Regattán, Balatonföldváron. A II. UNIQA Balaton Regatta túravitorlás verseny sorozat hetedik futamán, a bajnoki pontokért küzdő versenyzők mellett az ingatlan szakma képviselői az I. Ingatlan Regattán mérhették össze tudásukat.

Kellemes napsütés, és kiváló vitorlázó szél fogadta Balatonföldváron a II. UNIQA Balaton Regatta túravitorlás mezőnyt. A versenyzők ezúttal nem csak egymás ellen, hanem a környezettudatos gondolkodás népszerűsítéséért is versenyeztek.

IrokézIrokézA reggel 11 órai rajtot követően az első szakaszt háromnegyedes szélben, kreuzolva tette meg a mezőny, majd a Sajkodi-öbölbe kihelyezett bóját megkerülve, fél szélben haladt tovább, az akali öböl felé. Innen fordulhattak vissza a résztvevők Balatonföldvár felé. Az utolsó szakaszon a merészebbek spinakkerrel (hátszélvitorlával) érhettek célba.

KacorKacorAz élen állók már az első bójához érve meglehetősen nagy előnyre tettek szert. A mezőny közepén azonban nagyon szoros, szinte test-test elleni harcot is láthattunk a versenyzőktől. Láng Róbert az RC44-essel gyakorlatilag a rajttól kezdve az élre állt és közel négy perc előnnyel nyerte meg a versenyt. Végig a második helyen haladt a Kacor amely hat perccel a harmadiknak befutó Irokéz előtt ért célba.

Magic DragonMagic DragonA Yardstick I-es osztály versenyét a Kacor nyerte. Miután a bajnokságban legnagyobb ellenfele, a Kepi csak a tizedik helyen végzett, a Kacor az utolsó előtti futamon nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A második helyet a Béla Úr szerezte meg a Wesport előtt.

Idei első győzelmét aratta a Dolce Vita, Yardstick II-ben a Flipper és a Márta előtt. A bajnokságot vezető Kisvacaknak a hatodik hely is elegendő volt, hogy a ponttáblázat élén maradjon.

RC44RC44Két héten belül második versenyét nyerte a Dudu Yardstick III-ban, a Mormota és a Pepper előtt.

Az I. WWF-The Explorer Zöld Regattával közösen rendezték az ingatlan szakma képviselői számára kiírt I. Ingatlan Regattát, amelyet a Z-Agro Ingatlan Kft csapata nyert az Ingatlan Bank Zrt csapata előtt.

SzélvhajhászSzélvhajhászA II. UNIQA Balaton Regatta következő futamát, a II UNIQA Race Endet, szeptember 27-én rendezik, Balatonszemesen.

I. WWF-The Explorer Zöld Regatta, Balatonföldvár végeredmény:

ABSZOLÚT BEFUTÁSI SORREND

1. RC44                          1:43:35

2. Kacor                         1:47:03

3. Irokéz                         1:52:59

4. Magic Dragon             1:53:42

5. Westport                     1:59:43

6. Szélvész                      2:00:49

 

YARDSTICK I

1. Kacor

2. Béla Úr

3. Westport

4. Veron

5. Carrera

6. Madicken

 

YARDSTICK II

1. Dolce Vita

2. Flipper

3. Márta

4. Rozália

5. Erzsébet

6. Kisvacak

 

YARDSTICK III

1. Dudu

2. Mormota

3. Pepper

4. Four Sails

5. Soczi

6. Bátor

*A Yardstick osztályok eredményét, az adott csoporton belül értékelve

II. UNIQA Balaton Regatta 2008 versenynaptár

2008. május 24.           II. UNIQA Regatta, Badacsony

2008. június 7.              Fonyód-Keszthely (2 futam)

2008. július 12.             Szigliget

2008. július 26.             Balatonlelle

2008. augusztus 16.      Siófok

2008. augusztus 30.      Balatonföldvár

2008. szeptember 27.   II. UNIQA Race End, Balatonszemes

 

Szakmai Regatták 2008 versenynaptár

2008. június 7.              I. ITH Regatta

2008. július 12.             I. Samsung F480 Média Regatta

2008. július 26.             II. Pilsner Urquell HoReCa Regatta

2008. augusztus 16.      I. Autós Regatta

2008. augusztus 30.      I. Ingatlan Regatta, I. Zöld Regatta

 

A II. UNIQA Balaton Regatta együttműködő partnerei:

UNIQA Biztosító Zrt, Balatoni Hajózási Zrt, Pilsner Urquell, Jeep-Chrysler-Dodge, Dallmayr, Anda Present, Zwack Kosher, Seiko, Sodexo, Hungária Pezsgőpincészet, Gordiusz Alfa, Westport, Echo Residence, Presenta

http://www.balatonregatta.hu/

http://www.horecaregatta.hu/

Kilencven éve végezték ki a cári családot Jekatyerinburgban

Az orosz cári család 1911-benAz orosz cári család 1911-ben

Belsazer ward in selbiger Nacht

Von seinen Knehten umgebracht

/Heinrich Heine/

1918. július 16-17-ra virradó éjszaka, az akkor Jekatyerinburgnak nevezett (1924-1991 között Szverdlovszkra átkeresztelt; nevét 1992-ben visszakapó) uráli városban, Nyikolaj Ipatyev gazdag kereskedő házában egy bolsevik kivégzőosztag lemészárolta az ott fogva tartott II. Miklóst, az 1917 márciusában lemondott utolsó(előtti)[1] orosz cárt, és teljes családját; feleségét, Alekszandra Fjodorovna cárnét; öt gyermeküket, a 14 éves Alekszej cárevicset, Olgát (22), Tatyjanát (20), Mariát (18), Anasztasziát (16) és négy szolgájukat.

Az orosz cári család 1911-benAz orosz cári család 1911-ben

Belsazer ward in selbiger Nacht

Von seinen Knehten umgebracht

/Heinrich Heine/

1918. július 16-17-ra virradó éjszaka, az akkor Jekatyerinburgnak nevezett (1924-1991 között Szverdlovszkra átkeresztelt; nevét 1992-ben visszakapó) uráli városban, Nyikolaj Ipatyev gazdag kereskedő házában egy bolsevik kivégzőosztag lemészárolta az ott fogva tartott II. Miklóst, az 1917 márciusában lemondott utolsó(előtti)[1] orosz cárt, és teljes családját; feleségét, Alekszandra Fjodorovna cárnét; öt gyermeküket, a 14 éves Alekszej cárevicset, Olgát (22), Tatyjanát (20), Mariát (18), Anasztasziát (16) és négy szolgájukat.

Holttestüket ezután egy teherautóra rakták, és egy város közeli bányához szállították. A meztelenre vetkőztetett tetemeket egy aknába dobták. A tettesek egy nappal később visszatértek az aknához, az összefagyott holttesteket először megpróbálták elégetni (eltüntetni), de egy arra járó paraszt meglepte őket, s kénytelenek voltak más helyet keresni. Ott, Ganinya Jama közelében először Alekszej és Maria holttestét elégették, a többiekét a hajnal közeledtével egy mélyedésbe dobták, majd a tetemeket savval lelocsolták és elásták. A holttestek az 1991-es exhumálásig rejtve maradtak.

Bár azóta már sok víz lefolyt a Dunán, a Volgán, és még az Iszétyen is, a mai napig szárnyra kapnak legendák avval a bizonyos éjszakával kapcsolatban. Egyesek állítják, Anasztaszia hercegnő, vagy a cárevics nem is haltak meg, valahogyan túlélték a borzalmakat. Amerikában, Kanadában, Angliában, Szibériában már több „cári sarj" is feltűnt, pillanatnyi szenzációt okozva. Mások azt állítják, valójában nem is a cári család maradványait helyezték örök nyugalomra nagy pompával 1998. július 18-án Szentpéterváron, a Péter-Pál erődben. Az „igazi" maradványok vasúti talpfák, vagy keresztút (!) alatt fekszenek a mai napig az uráli erdőben.

A volt cárt és hozzátartozóit 1918. április 17-án szállították Szibéria „történelmi" fővárosából, Tobolszkból (ez az egyetlen szibériai város, ahol van „kreml"), ahol addig fogva tartották őket, Jekatyerinburgba. Itt, április vége és július között a város központjában, a Voznyeszenszkij-dombon elhelyezkedő Ipatyev-házban őrizték a foglyokat. [2] 

A volt cár és családjának őrizetét az Ipatyev házban Alekszandr Dmitrijevics Avdejev cseljabinszki származású vörös komisszár látta el, akivel a foglyok már Tobolszkban megismerkedhettek. Az Avdejev parancsnoksága alatt álló különítményt egyes források „lettként" (latyš) nevezik meg. Így maga a volt cár naplójában, az április 25-i bejegyzésében arról tesz említést, hogy, bár az őrségben van néhány volt tiszt a cári hadseregből is, azonban a többséget „lettek" alkotják.

„Lettek" alatt azonban alkalmasint magyarokat kell érteni. A korabeli orosz forrásokban számos esetben találkozhatunk azzal, hogy a nem oroszokat egyszerűen „lett"-nek nevezték. Ennek oka, hogy a vörösök oldalán nagyszámban harcoltak lett lövészek, olyannyira, hogy a „lett" ethnonym egyszerűen a külföldi (inosztranyec) gyűjtőnevévé vált.

Ma már talán kevésbé hangoztatott az a tény, hogy az első világháborúban orosz fogságba esett mintegy 100 000 magyar hadifogoly a polgárháborúban a vörösök oldalán harcolt (míg a Csehszlovák Légió a fehéreket támogatta Szibériában), köztük volt pl. Gyóni Géza, a tragikus sorsú költő. És köztük volt sok társával együtt Nagy Imre, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnöke is.

A vörös magyarok harcoltak a Távol-Keleten, az Amurnál, de az Urálban is. Jekatyerinburgban mai napig utca őrzi emléküket. 1918-ban gyakran lehetett látni Jekatyerinburg utcáin „osztrák egyenruhába" öltözött magyarokat. A fogoly cárné július 12-én azt írta a naplójába, hogy az Ipatyev-ház menti úton (ez Jekatyerinburg észak-déli „tengelye") zene mellett seregek vonultak: „úgy tűnik, ezek osztrák (értsd: az osztrák-magyar hadsereg egyenruháját viselő) hadifoglyok voltak, akiket a csehek ellen küldenek." 

Azt, hogy április végén az Ipatyev-ház őrsége magyarokból állt, közvetve magától Avdejevtől tudjuk. Az Ipatyev-ház őrizetében később részt vett, és az Avdejevet személyesen ismerő Anatolij Alekszejevics Jakimov 1919 májusában a fehér vizsgálóbizottság előtt tett vallomásában azt mondta: Avdejev elmondta neki, a „lettek", akik a házat őrizték: magyarok voltak. „Ő (azaz Avdejev) egész pontosan magyar őrségről beszélt, és nem valamilyen másmilyenről."

Ezt a magyar őrséget Jakimov beszámolója szerint nemsokára leváltották, majd orosz önkénteseket vezényeltek az ház őrizetére. Hogy május elején lecserélték az őrséget, a cár naplója is megerősíti. Jakimov vallomása szerint, amikor ők megérkeztek átvenni az őrséget, a magyarok már nem voltak ott.

Az új orosz őrség létszáma a legvalószínűbb variáció szerint 30 + 16 főből állt. 30 munkás-önkéntes a Sziszerty gyárból, és 16 önkéntes egy másik jekatyerinburgi gyárból. A harminc fős munkásbrigád tagjai ismertek – egy dokumentum tartalmazza neveiket – láthatóan mind oroszok voltak.

Július 4-én ( a régi naptár szerint június 21-én) jelentős változás történt, Avdejevet leváltották, és a helyére Jakov Mihajlovics Jurovszkijt, a régi, kipróbált bolsevikot nevezték ki az Ipatyev-ház, vagy ahogy a dokumentumokban nevezték, „Különleges Rendeltetésű Ház" őrségének parancsnokává. Jurovszkij megérkezése után (július 4.) azonnal a belső őrség lecserélését kezdeményezte, Andrejev embereinek leváltását. Jurovszkij azt állította, a Rendkívüli Bizottság (RB) egy osztagot küld ki: ebből arra lehet következtetni, hogy a bolsevik legfelsőbb vezetés vezényletével zajlott az őrcsere, s lényegében már ekkor megtörténtek az előkészületek a volt cár kivégzésére. Ugyanezen a napon Filipp Iszajevics Goloscsekin, az Uráli Katonai Körzet fő komisszárja, Lenin személyes jó ismerőse Jekatyerinburgból Moszkvába utazott, Leninhez, megbeszéléseket folytatni. Valószínűleg e megbeszéléseken pecsételődött meg végleg a cári család sorsa.

Még július 4-én megtörténik a belső őrség kicserélése – ezt egy Jekatyerinburgbúl Moszkvába küldött távirat is igazolja, jelezve egyúttal az új belső őrség fontosságát. A volt cár írja naplójában ugyanekkor: „A házon belül új lettek állnak őrségben, a külső őrség ugyanaz maradt".

M. I. Letens (az Ipatyev-házat őrző egyik gárdista) 1918. augusztus 7-én, a fehér vizsgálóbizottság előtt [3] tett vallomásában azt mondta, hogy a házat 56-an őrizték, 30 munkás a Sziszerty-gyárből, 16 további jekatyerinburgi vörösgárdista és 10 „lett".

Kérdés, kik voltak ezek a „lettek", ez a tíz főből álló, láthatóan különleges osztag, amely július 4-én érkezett az Ipatyev házba? Okunk van feltételezni, hogy e tízfős csoport már július 4-én úgy érkezett a házba, hogy fel voltak készítve a cár és családja lehetséges kivégzésére. Tanúvallomások is megerősítik, hogy a kivégzésre egy speciális csoport érkezett (A. A. Sztrekotyin vörösgárdista vallomása). A rendelkezésünkre álló adatokból kikövetkeztethetően a tíz fős különleges osztagban heten magyarok és hárman oroszok voltak.

A „lett" osztagról tudjuk azt, hogy tagjai július 4-ét megelőzően a jekatyerinburgi „Amerika" szállodában tartózkodtak, s onnan érkeztek a házhoz (az egykori „Amerika" szálló épülete ma is megvan).

További beszámolók is 10 „lettet" neveznek meg az Ipatyev-ház – már Jurovszkij alatti – belső őrségeként. Jakimov azt állítja vallomásában, az érkező „lettek" közül öten oroszok voltak, öten nem oroszok. Jakimov 4 orosznak fel is idézte a nevét, ezek: Kabanov, Jermakov, Portyin, Kosztouszov. Jakimov e vallomása nem ellentmondásmentes: más tanúk a 10 érkező „lettből" csak Kabanov nevére emlékeznek. Jurovszkij egy későbbi vallomásában azt állítja, a Rendkívüli Bizottságtól öt vagy hat „lettet" kapott, de a nevükre nem emlékszik. Azért így is tanulságosak Jakimov szavai: „Az Amerika-szállóból érkezőket mind kivétel nélkül „lettnek" hívtuk. A nem oroszokat azért neveztük „lettnek", mert nem oroszok voltak. Azt nem tudtuk, hogy ezek valójában lettek-e vagy nem, ezt senki nem tudta közülünk. Teljesen lehetséges, hogy nem lettek voltak, hanem magyarok [sic!]." A nyilvánvaló etnikai eltéréstől függetlenül az osztagban lévő oroszokat is „lettnek" nevezte a már Ipatyev-házban tartózkodó őrség. Ezt az újonnan érkező csapatot az Ipatyev-ház alsó szintjén szállásolták el, közülük néhányat a leendő kivégzés helyszínén.

Milyen konkrét bizonyíték van arra, hogy ezek a „lettek", a július 4-én érkezett új belső őrség tagjai – legalábbis részben – valóban magyarok voltak?

Az első és legfontosabb az ún. Meier-lista. Johann Meier, ausztriai német, az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia katonája, később fogságba esvén belépett a bolsevik pártba. 1918 tavaszán az uráli katonai körzetben vállalt szerepet. Aktívan agitálta a bolsevik eszméket a hadifoglyok körében. 1918. július 16-17-én éjjel az Ipatyev házban tartózkodott. Később Németországban, majd az NSZK-ban élt (1964-ben halt meg). Az NSZK-ban publikálta a nála lévő dokumentumokat a cári család kivégzésének részleteiről.

Így a 7Tage német folyóirat 1956. augusztus 25-i számában jelent meg az a 1918. július 18-án Jekatyerinburgban kelt dokumentum, amely egy névsort tartalmaz, az „Ipatyev-ház «különleges megbízatású» osztagának" névsorát (lásd dokumentum). Meier azt állította, a névsort bizonyos A. Mebiusztól kapta az Ipatyev házban. Mebiusz kiléte meglehetősen rejtélyes, hasonló nevű személy ismert mint az Uráli Katonai Körzet kommiszárja 1918-ban, ám pontos személyazonossága tudtommal ismeretlen. Más beszámolók is megerősítik egy bizonyos „Mebiusz" jelenlétét – kiléte nem világos. A kivégzés estéjén az Ipatyev-házban valóban feltűnt egy láthatólag magas rangú ismeretlen személy, aki a „lett" őrség tagjaival beszélt – nem oroszul, hanem a tanúk számára valamely ismeretlen, érthetetlen nyelven…

A „különleges osztag" névsora a következő neveket tartalmazza: Gorvat Laoisz, Fiser Anzelm, Edelstein Izidor, Fekete Emil, Nad Imre, Grinfeld Viktor, Vergazi Andreasz, majd külön (!) három orosz név Vagamov Szerge(j), Medvegyev Pav(el), Nyikulin. Végül a lap alján a „főnök" neve: Jurovszki(j). Azaz a legvalószínűbb transzkripcióban: Horvát Lajos, Fischer Anzelm, Edelstein Izidor, Fekete Emil, Nagy Imre, Grinfeld Viktor, Verhas András, és külön Szergej Vagamov, Pavel Medvegyev, Nyikulin, és végül Jurovszkij.

Az első hét személy neve egyértelműen magyar eredetűnek látszik.

Bár az irodalomban az is felmerült, hogy Meier listája pusztán hamisítvány, vagy kitaláció („a KGB manipulációja"), maguk a jekatyerinburgi adatok tökéletesen visszaigazolják annak hitelességét.

Az Ipatyev-ház területén számos, ceruzával írt firkát fedeztek föl a fehér vizsgálóbizottság tagjai. Ezek kettő kivételével mind orosz nyelvűek, a legtöbbször rendkívül vulgáris, obszcén, a volt cárt és a cárnét gyalázó feliratok. De van köztük egy magyar nyelvű felirat is! A felirat oroszul kezdődik, de aki írta, láthatólag gyengén bírta az oroszt: Vargas karau…1918.VII.15…majd a felirat magyarul folytatódik: Verhas Andras 1918.VII / 15e örsegen. (a másik nem orosz felirat egy német nyelvű Heine-idézet a kivégzés pincéjében – egyben e cikk mottója).

A magyar feliratot hátrahagyó személy pontosan az, aki Meier listájában Vergazi Andreasz néven szerepel! Ez a magyar katona őrködött a jekatyerinburgi Ipatyev-ház egyik őrposztján 1918.július 15-én, egy nappal a kivégzés előtt. Kutatásaim során megtaláltam ezen személy nyomát Jekatyerinburgban. Egy 1921-es jekatyerinburgi hadifogolyösszeírás alapján a következőket tudjuk Verhas (Vergas?) Andrásról: Budapesten született, 32 éves, magyar nemzetiségű, „technikus-mechanikus" végzettségű. A jelek szerint ő is azon magyarok közé tartozott, akik maradtak Oroszországban 1921 után is (tehát nem tért haza).

Még július 14-én este visszaérkezett Moszkvából Jekatyerinburgba S. I. Goloscsekin, Lenin különmegbízottja. Késő este Goloscsekin a helyi bolsevik vezetőket tájékoztatja a döntésről: a cári családot kivégzik, s a kivégzésre legkésőbb július 18-ig sor kerül. Másnap az Ipatyev-ház őrsége is megkapta az információt, hogy eljött az idő. Megkezdődik a „likvidáció" előkészítése. 16-án este a kivégzőosztag és a vezetőség megbeszélést tartott (ekkor érkezett a titokzatos, oroszok számára érthetetlen nyelven beszélő Mebiusz is a házba).

A mit sem sejtő cári család nyugodtan feküdt le aludni, a cárné még ezen az utolsó napon is vezette naplóját. A tanúvallomások egyértelműen arról számolnak be, a cári család és szolgáik mit sem sejtve ballagtak le az Ipatyev-ház pincéjébe, miután hajnali 2-kor felébresztették őket (mondván, biztosabb helyre viszik őket).

De vajon Meier listája ténylegesen a kivégzőosztag névsorát tartalmazza-e?

A kivégzés részletei elég jól ismertek, jó néhány részletes beszámoló rendelkezésünkre áll a véres éjszakáról. Bár az egyes beszámolók bizony tartalmaznak ellentmondásokat, egyfajta „összkép" mégis nagy biztonsággal kirajzolható. Miután a fehérek elfoglalták Jekatyerinburgot (1918. július 25-én), maguk is folytattak vizsgálatot, és a szovjet időkben is igyekeztek néhány alkalommal a részletek tisztázására (1934-ben, 1945 nyarán, 1964-ben). Így több-kevesebb bizonyossággal meg lehet adni a kivégzésben részt vevők névsorát.

Az egyes tanúvallomásokat egyeztetve az alábbi táblázatban foglalható össze a kivégzésben részt vevők névsora, a vallomástevők (dőlt betű) verziói szerint:

Meier-lista

Jurovszkij

Medvegyev K.

Medvegyev P.

Jakimov

Sztrekotin

Jurovszkij

Jurovszkij

Jurovszkij

Jurovszkij

Jurovszkij

Jurovszkij

Medvegyev P.

Medvegyev P.

Medvegyev P.

P. Medvegyev

Medvegyev P.

Medvegyev

Nyikulin

Nyikulin

Nyikulin

Nyikulin

„Okulov" [4] 

Vagamov

7 magyar

7 (6) „lett"

7 „lett"

7 „lett"

„lettek"

6-7 ismeretlen

Medvegyev K.

Medvegyev K.

Jermakov

Jermakov

Jermakov

Jurovszkij társa

2 RB tag

11 fő

11 (12) fő

12 fő

12 fő

11 fő ?

10-11 fő

Jermakov vallomása is ismert, 1945-ből, de az annyira nyilvánvalóan eltér a többitől, hogy nem vehető komolyan számításba (eszerint csak hárman vettek részt a kivégzésben). Nyikulin élete vége felé, 1964-ben (1965-ben halt meg) azt állította, hogy nyolcan vettek részt a kivégzésben: Jurovszkij, Nyikulin, a két Medvegyev, Jermakov, Kabanov és még ketten. Ez ugyanaz a Kabanov, akit Jakimov említ a „lettek" között. Viszont maga Nyikulin 1965-ben már egy levélben teljes bizonyossággal állította, hogy Kabanov nem vett részt a kivégzésben!

Látható tehát, hogy a kivégzésben biztosan részt vett Jurovszkij, P. Medvegyev, Nyikulin, illetve 6 vagy 7 „lett". Ezek az adatok így egybevágnak a Meier-listával. Az egyetlen kivétel a csak a Meier-listán szereplő „Vagamov" név, amely sehol másutt nincs meg: lehetséges, hogy ő Jermakovval azonosítható akit Jakimov is említ a „lettek" között, s akinek részvétele a mészárlásban aligha kétséges? [5].

Medvegyev szerepe kétséges. Tehát 11 vagy 12 fő vett részt a kivégzésben. P. Medvegyev vallomása egybevág a Meier-listával annyiban is, hogy a „letteket" 7 + 3-as csoportra osztja. P. Medvegyev állítása szerint hét „lett" (azaz a magyarok) külön szobában lakott, míg a többi három „lett" egy másik heliységben. P. Medvegyev állítása szerint a 10 „lett" Jurovszkijjal együtt érkezett az Ipatyev-házba (július 4.).

Jakimov vallomása szerint mind a 10 „lett" részt vett a kivégzésben, kettő puskát tartott a kezében, de ezek nem lőttek. Jakimov azt állítja, nem az összes „lett" lőtt, hanem csak „néhányan". Ez talán egybevethető Jurovszkij azon megjegyzésével, miszerint ketten vagy hárman a „lettek" közül megtagadták azt, hogy belelőjenek a gyemeklányokba.

Jermakov szerint egy „lett" a külső őrségből csatlakozott a kivégzőbrigádhoz.

A vallomások szembevetése egyértelművé teszi: a július 4-én az „Amerika" szállóból érkezett 7 (magyar) + 3 (orosz) fős halálbrigád részt vett a kivégzésben, bár közülük legalább ketten végül nem lőttek.

Eredetileg 11 személy volt kijelölve a kivégzésre (hogy mindegyik fogolyra egy fegyver essen), de aztán – talán a két „lett" visszalépése miatt? – tizenkettedikként csatlakozhatott K. Medvegyev is.

Ami magát a kivégzést illeti, a tanúvallomásoknak köszönhetően az is meglehetős részletességgel ismert. Vérfagyasztó olvasmány. Itt legyen elég annyi: a volt cár és cárné azonnal meghaltak, ők kapták a legtöbb lövedéket és a leggyorsabban. A gyermekek halála sokkal kínosabb volt. A lányok ruhája alatt ugyanis – Maria kivételével – a család drágakövei voltak elrejtve. A lövedékek visszapattogtak a lányok testéről. Néhány percnyi lövöldözés után Alekszej és a lányok, Gyemidova szolgálónő még életben voltak, az egyik hercegnő a földön fekve karját a fejéhez emelte. A lövések már így is kihallatszottak az épületből, ezért úgy határoztak, szuronnyal ölik meg a még élőket. Ezt Jermakov próbálta elvégezni, sikertelenül (a drágakövek miatt). Végül Jurovszkij a még mocorgó lányokat egyenként főbelőtte.

A legtöbb feltevés a listában szereplő Nagy Imre kapcsán fogalmazódott meg. Több orosz történész is azt állította, hogy a listában szereplő Nagy Imre nem más, mint a későbbi 1956-os magyar forradalom mártír miniszterelnöke (pl. V. A. Viner, V. A. Kozlov, de a Magyarországon is jól ismert E. Radzinszkij).

Nagy Imre a kérdéses időszakban valóban Oroszországban tartózkodott, 1918-ban Szibériában volt, 1918 szeptemberében esett a csehszlovák hadtest fogságába. Elvben lehetséges, hogy 1918 júliusában Jekatyerinburgban tartózkodott – viszont ez egyelőre nem több, mint feltételezés. Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az Ipatyev-házban tartózkodó és a kivégzésben résztvevő Nagy Imre megegyezik a későbbi miniszterelnökkel, s tekintettel e név gyakoriságára, ezt nem is állíthatjuk.

Persze ehhez jó lenne tisztázni, hol is tartózkodott pontosan Nagy Imre 1918. július 4-18 között? Jó lenne tudni a többi részvevő sorsát is, vajon van-e valami nyoma akár Magyarországon, akár Oroszországban Horváth Lajosnak, Fischer Anzelmnek, Edelstein Izidornak, Fekete Emilnek, Grinfeld Viktornak, Verhas Andrásnak?

Egy nagyon halvány nyom: Jurovszkij 1934-es vallomásában azt mondta, bár nem emlékszik a „lettek" nevére, azt hallotta, ketten közülük jelenleg (1934) Moszkvában élnek.

Ami a „temetést" illeti, nem világos, hogy a magyarok itt részt vettek-e. Jakimov szerint Jurovszkijjal együtt 3 „lett" is felkapaszkodott a holttesteket szállító teherautóra, két másik – biztosan „nem orosz lett" a vér és egyéb maradványok eltűntetésébe kezdett. Jakimov az arcukat is megjegyezte, az egyik „fiatal, szemüveges, a másik fiatal, 22 év körüli, szőke." Meier jelenléte biztosan fixált.

A szakirodalomban olyan vélemény is olvasható, miszerint a magyarok részt vettek a tetemek elrejtésében, majd ezután kivégezték őket. Egy közeli bányamélyedésben legalábbis, 8 kilométerre a Ganyina Jámától, öt, osztrák-magyar uniformisba öltözött holttestet találtak.

A „lettek", azaz a július 4-én érkezett emberek ezután eltűntek Többé nem látták őket. Jurovszkij azt állította később, a kivégzés után egyenesen a frontra vezényelték őket.

Július 21-én a jekatyerinburgi lapok is hírül adták, a volt cárt kivégezték – igaz, azzal az álhírrel, hogy a cárevics és a cárné életben vannak. Ekkorra már a világsajtó is értesült a történtekről.

Jekatyerinburgot egy héttel a cári család kivégzése után foglalták el a fehérek. Utána azonnal megkezdődött a kivégzés körülményeinek vizsgálata, amely lényegében egészen Jekatyerinburg fehér megszállása alatt folytatódott.

Maga az Ipatyev-ház már nem áll. 1975. július 30-án Andropov KBG elnök javaslatára a Szovjetunió legfelsőbb vezetése (!), beleértve Brezsnyevet is, titkos határozatot hozott az Ipatyev-ház megsemmisítéséről, megelőzve az „imperialista körök" várható propagandáját a Romanovok ügyében, mivel egyre több külföldi látogató felbukkanása várható Szverdlovszkban (Szverdlovszk, 1992-ig zárt város!). A ház lebontása 1977 őszén – Borisz Jelcin tanácselnöksége idején – meg is történt.

Ma az egykori Ipatyev-ház helyén Jekatyerinburg legnagyobb temploma áll. 2000 augusztusában az Orosz Ortodox Egyház a vértanú szentek közé emelte II. Miklóst és családját. A Ganyina Jama helyén ma egy férfimonostor van.

1918-1919 folyamán a Romanov-család összesen 19 tagját gyilkolták le (köztük 7 gyermeket). Az 1918-1922 között dúló oroszországi polgárháborúban több mint 8 millió ember halt meg, részben a fehér- vagy vörösterror áldotaként.

Dokumentumok:

– Гибель царской семьи. Franfrurt am Main 1987.

– Письма святых царственных мучеников из заточения. Санкт Петербург 1998.

– И. Ф. Плотн<

Az eredeti cikk megjelent:

http://www.posztinfo.hu/hir.php?id=4126

Októbertől változnak a földgázárak

 

2008. október 1-től a közüzemi lakossági földgázárak átlagosan 6,55 százalékkal, a nem lakossági átlagárak 9,4%-kal emelkednek. A változást a nemzetközi piac folyamatosan emelkedő kőolajárai indokolják.

 

2008. október 1-től a közüzemi lakossági földgázárak átlagosan 6,55 százalékkal, a nem lakossági átlagárak 9,4%-kal emelkednek. A változást a nemzetközi piac folyamatosan emelkedő kőolajárai indokolják.

A földgáz importárát a kőolajtermékek, végső soron a kőolaj ára határozza meg. 2008 júliusáig a kőolajárak ismét tovább emelkedtek; míg 2008 elején 90 USD körül volt egy hordó kőolaj ára, addig július közepére ez az érték 140 USD fölé emelkedett, ami 60%-os áremelkedést jelent. Július közepe óta a kőolaj és a kőolajtermékek árai valamelyest mérséklődtek, azonban ezen csökkenésnek – amennyiben tartós is marad – csak a későbbi (2009. januári, áprilisi) földgázár-módosításokra lehet hatása.

A földgáz importárak a kőolajtermékek utolsó kilenc hónapos súlyozott átlagára alapján kerülnek meghatározásra. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a földgázfelhasználás mintegy 4/5-öd részben importból származik, közgazdasági szükségszerűség az importárak figyelembevétele a hazai árszabályozásban.

A Magyar Energia Hivatal a továbbiakban is folyamatosan nyomon követi a tendenciákat, és a jogszabályok értelmében negyedévenként tesz javaslatot – ha szükséges – az árak módosítására.

Az október 1-jei emelés egy átlagos (1660 m3/éves) fogyasztású háztartásnak havonta mintegy 1120 forintos többletkiadást jelent.

A 20 m3/h alatti lakossági hatósági földgáz átlagárak 2008. október 1-i változása

 

Jövedelmi kategória

Jövedelem-határok**

Jelenlegi támogatott átlagár*

Árváltozás

Támogatott átlagár* 2008. okt. 1-től

 

(Ft/hó/fogy.egys.)

(Ft/m3)

(Ft/m3)

(%)

(Ft/m3)

Támogatottak – I. csoport

0 –

57 000

83,1

8,07

9,71%

91,2

Támogatottak – II. csoport

57 001 –

71 250

90,4

8,07

8,93%

98,5

Támogatottak – III. csoport

71 251 –

85 500

101,2

8,07

7,97%

109,3

Támogatottak – IV. csoport

85 501 –

99 750

108,7

8,07

7,42%

116,8

Nem támogatottak

99 751 –

 

123,2

8,07

6,55%

131,3

*: Az árak az – átlagos fogyasztásra vetített – alapdíjat, valamint az adókat is tartalmazzák.

**: A 2008. január 1-től érvényes nyugdíjminimumnak (28.500 Ft) megfelelően.

A kormány tisztában van vele, hogy a folyamatosan emelkedő energiaárak a magyar lakosság számára egyre nagyobb terhet jelentenek. Ezért a lakosság terheinek enyhítését célzó gázár- és távhő támogatási rendszer 2008-ban is elérhető a rászoruló háztartások számára. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezelésébe tartozó, a családokban az egy fogyasztási egységre jutó nettó havi jövedelem alapján számolt gázártámogatás valamilyen formájában a gázt fogyasztó háztartások körülbelül 60 százaléka részesül.

Tekintettel arra, hogy a távhő előállítása a háztartások döntő többsége esetében földgázból történik, ezért a gáz árának emelkedésével a távhő díjának emelkedése is prognosztizálható (a távhő esetében ármegállapító hatóságként a települési önkormányzatok szerepelnek, így a díjrendszer országosan nem egységes). A támogatási rendszer kiterjed a távhővel fűtő, a jövedelmi feltételeknek megfelelő háztartásokra is, ami az érintett háztartások körülbelül 45%-a.

A magyar dohányipar vezető cége a BAT magyarázza a a dohányok Polónium 210 tartalmával kapcsolatos híreket

A poloniumA poloniumA Polónium 210 mindenhol előforduló elem. Jelen van a levegőben, a talajban és a talajvízben. Minden növény képes minimális mennyiségű Polónium 210 felvételére a talajból és vízből, vagy a levegőből lerakódott részecskékből.

A poloniumA poloniumA Polónium 210 mindenhol előforduló elem. Jelen van a levegőben, a talajban és a talajvízben. Minden növény képes minimális mennyiségű Polónium 210 felvételére a talajból és vízből, vagy a levegőből lerakódott részecskékből.

 

    
    A dohány egy növény, és ezért minimális mennyiségű Polónium 210 elemet tartalmazhat, amely többek között jelen van sokféle zöldségben és gyümölcsben, többek között a káposztában, a hagymában, a burgonyában, az eperben és a búzában is. Egy 1977-ben készült amerikai tanulmány kimutatta, hogy felnőtt férfi dohányosok esetében a Polónium 210 a következő arányban kerül a szervezetbe: a napi mennyiség 77,3 százaléka élelmiszerből, 4,7 százaléka vízből, 0,6 százaléka levegőből és 17,1 százaléka a dohányfüst belégzése révén jut a szervezetbe.

    Az Egészségügyi Világszervezet jelenleg próbálja meghatározni, hogy a dohányfüst melyik egyedi összetevője a legmeghatározóbb a betegségek, többek között a tüdőrák kialakulásában, de mindeddig nem jutottak arra a következtetésre, hogy a Polónium 210 lenne ebben az elsődleges összetevő.

Brazília, Kanada és Massachusetts Szövetségi Állam is megköveteli a gyártóktól, hogy mérjék fel, és készítsenek jelentést a közel 45 dohányfüst összetevőről, amelyeket gyakran Hoffman Analiteknek neveznek, de a Polónium 210 nem szerepel ezen a listán.

Továbbra is figyelemmel kísérjük az összes kutatást.
    
    UTALÁSOK, MISZERINT A DOHÁNYIPAR TITOKBAN TARTANÁ A KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT:

    A dohányban lévő radioaktív anyagokkal kapcsolatos tudományos vizsgálatok már az 1950-es években elkezdődtek, és azóta is folytatódnak. 1950-től 1990-ig több mint 100 tanulmányt publikáltak, amelyek a dohányban és dohányfüstben lévő radioaktivitást vizsgálták, és a tanulmányok többsége a Polónium 210-re összpontosított. Ezért ésszerűtlen azt állítani, hogy a dohányban lévő Polónium 210 jelenlétének tényét elrejtenék, vagy titokként kezelnék.
    
    POLÓNIUM 210 ÉS A MŰTRÁGYA:

    A polónium 210 nyomait találták szervetlen műtrágyában, amelyet a legtöbb mezőgazdasági növénynél használnak, beleértve a dohányt is. A dohányra a világ műtrágya használatának kevesebb, mint 5 százaléka jut – a műtrágya legnagyobb részét élelmiszertermékek esetében használják. A British American Tobacco a vele szerződésben álló gazdálkodóknak biztosít műtrágyát, amelyet kizárólag jó hírű gyártóktól vásárol. A polónium 210 kis mennyiségben általánosan megtalálható a levegőben és a talajban, a műtrágya használata nélkül is. 
     

    A Polónium 210 radioaktív anyaggal kapcsolatos nemrégiben jelentkezett, nagy figyelmet keltő hírekre reagálva, néhány kommentátor rámutatott arra, hogy a Polónium 210 megtalálható a dohányfüstben, és hogy a dohánygyártó cégek tudnak is erről a tényről. Ez igaz, és a Polónium 210 megtalálható a levegőben, az ivóvízben és az élelmiszerekben is.

    A Polónium 210-et általában a légkörben lévő radon radioaktív lebomlása hozza létre, amely aztán nagy távolságokra jut el a levegőben, mielőtt részecskék formájában, vagy az eső által lecsapódnak. A nagylevelű növények, mint a káposztafélék és a dohány, leveleinek felszínén kis mennyiségű Polónium részecske csapódhat le. Minden növény felvehet kis mennyiségben a talajban, és/vagy a vízben jelenlévő Polónium 210-ből.

    A táplálékbevitel képviseli a természetes módon előforduló Polónium 210 bevitelének fő forrását, és noha ez az anyag kis mennyiségben kimutatható a dohányfüstben, a dohányzás által bevitt Polónium mennyisége a normál étkezéssel bevitt anyag határain alul marad.

    Egy illinoisi tanulmány1 adatai azt mutatták ki, hogy egy felnőtt férfi dohányos napi Polónium bevitelének 77,3 százaléka származik élelmiszerből, 4,7 százaléka vízből, 0,6 százaléka levegőből és 17,1 százaléka a dohányfüst belégzéséből.

    A szokásos hétköznap élet folyamán egyetlen személy sem tudja elkerülni, hogy ne kerüljön Polónium 210 a szervezetébe.

    A dohányzással kapcsolatban a következetes közegészségügyi üzenet évtizedeken át az volt, hogy a dohányzás általában súlyos betegségek valós kockázataival hozható összefüggésbe. Az egyetlen mód, mellyel biztosan elkerülhetjük a dohányzás kockázatait, ha nem dohányzunk.

1 Spencer, H; Holtzman, RB; Kramer, L and Ilcewicz, FH, 1977, Metabolic balances of 210Pb and 210Po at natural levels, Radiat. Res. (69(1): 166-184.

Félév alatt közel harmadával csökkent a lejárt hitelességű lakás-mellékvízmérők száma – Tessék igyekezni!

 

Szeptemberben folytatódik az a tavaly nyáron indított tájékoztató kampány, melyben a lejárt hitelességű lakás-mellékvízmérők hitelesítésére hívja fel fogyasztói figyelmét a Fővárosi Vízművek.

 

Szeptemberben folytatódik az a tavaly nyáron indított tájékoztató kampány, melyben a lejárt hitelességű lakás-mellékvízmérők hitelesítésére hívja fel fogyasztói figyelmét a Fővárosi Vízművek.

    A mintegy 12 000 közösképviselőnek szóló levél az elmúlt félévben történt változások figyelembe vételével tartalmazza azt a frissített listát, amely a már lejárt vagy az év végéig lejáró hitelességű mérőkről nyújt tájékoztatást. Ezzel egyidőben szeptember-októberben minden, lejárt hiteleségű lakás-mellékvízmérővel rendelkező fogyasztónkat közvetlenül is emlékeztetik a hitelesítés szükségességére.

    Az idei év első felében tovább folytatódott az elmúlt évben már tapasztalható tendencia a lejárt hitelességű mérők cseréjének számában. A lejárt hitelességű mérők száma félév alatt 30%-kal csökkent. Míg év elején számuk még 375 000-re volt tehető, addig július végén már csak 260 167 darabot tartottunk nyilván. A legtöbb mérőt a 10-12 éve, tehát kétszeresen lejárt hitelességűek közül cserélték. A hitelesítésben a XVI. kerületiek jártak élen: itt 7 hónap alatt 62%-ról 36%-ra csökkent a lejárt hitelességű mérők aránya.

    Ezzel együtt az év során eddig összesen 20 910 darabbal nőtt az összes lakás-mellékvízmérő száma, ami ma eléri a 870 910 darabot. Ez azt bizonyítja, hogy a lassan minden fogyasztó számára nyilvánvalóvá váló hatévenkénti hitelesítés mellett is úgy ítélik meg ügyfelek, vízdíj szempontjából jobban járnak, ha a csak ténylegesen elfogyasztott, mért vízmennyiség után fizetnek.

    A Fővárosi Vízművek arra kéri azokat a fogyasztóit, akiknek lejárt hitelességű mérőjük van, hogy az év végi várható torlódás elkerülése érdekében már az év folyamán gondoskodjanak a hitelesítésről. Különösen azok figyelmébe ajánlják, hogy minél előbb indítsák el a folyamatot, akik a Fővárosi Vízművek által ajánlott partnereket szeretnék igénybe venni hitelesítésre, mert az ő esetükben október 1. után már csak emelt áron rendelhetik meg a mérők hitelesítését. Aki azonban szeptember végéig megrendeli, még a tavalyi áron végeztetheti el a munkákat, hiszen 2006 óta nem történt áremelkedés.

Természetesen továbbra is igénybe vehetik bármely más vízszerelő segítségét is, ebben az esetben azonban nem szabad megfeledkezni a cserét követő műszaki szakszerűségi vizsgálat elvégeztetéséről annak érdekében, hogy az új, hiteles mérő bekerüljön a Fővárosi Vízművek nyilvántartásába. Ennek a díja továbbra sem változik. (Azaz más szerelővel lehet dolgoztatni de nem érdemes… a szerk megjegyzése)

    A Fővárosi Vízművek szeptember 1-jétől mind személyes ügyfélszolgálati irodájában, mind a Vízvonalon hosszabb nyitva tartással áll ügyfelei rendelkezésére a hét egy napján.

    Külön figyelmet fordítanak a fogyatékkal élők kiszolgálására: mozgássérült ügyfelk számára akadálymentesített irodában külön asztal mellett biztosítják az ügyintézés lehetőségét, siket vagy hallássérült fogyasztóinkat jelnyelvi tolmács is segíti. A személyes ügyfélszolgálati irodánjukban létrehozott illemhely kialakításakor gondoltak a mozgáskorlátozottak, illetve a kisgyermekkel érkező anyukák igényeire is: akadálymentesített fülke, illetve pelenkázó is rendelkezésükre áll.
    Újabb lépés a rugalmas, az ügyfelek igényeit még jobban figyelembe vevő ügyfélkiszolgálás terén, hogy a Fővárosi Vízművek Dózsa György úti ügyfélszolgálati irodájában szeptember 1-jétől minden hétfőn meghosszabbított nyitva tartással, egészen este 8 óráig teljes körű ügyintézéssel várják fogyasztóinkat. Október 1-jétől péntekenként 14.00 óráig tart majd nyitva az ügyfélszolgálati iroda, addig – az új nyitva tartási rend megszokása érdekében – továbbra is 17.00 óráig várják ügyfeleinket. Pénztárukban  készpénzes és bankkártyás fizetésre is lehetőség nyílik.

Ugyancsak egy napon, csütörtökön a Vízvonal munkatársai is tovább, reggel 7 órától egészen este 8 óráig fogadják a hívásokat. A hét többi napján 7 és 19 óra között munkatársaik segítségével nyílik lehetőség az ügyintézésre, ezt követően pedig – amelyik esetben ez lehetséges – automata ügyfélszolgálat áll az ügyfelek rendelkezésére.

    Emellett számos esetben segítséget jelent http://www.vizmuvek.hu/ weboldal, ahonnan letölthetőek az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, mód nyílik a mérőállás-bejelentésre, a számlaegyenleg-lekérdezésre, vagy akár ki-ki maga is kiszámíthatja az esedékes díjat vízdíjkalkulátorunk segítségével.

Meghosszabbított nyitva tartás a személyes ügyfélszolgálati 
irodában: 
Munkanap
 Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
 
Nyitvatartás
8.00 -20.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00* 
 
Pénztárzárás
 19.00 óra
 16.00 óra
16.00 óra 
16.00 óra 
16.00 óra** 
*Október 1-jétől 14.00 óra 
**Október 1-jétől 13.00 óra
       

Munkanap
 Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Telefonos elérhetőség a Vízvonalon:
7.00 -19.00
7.00-19.00
7.00-19.00
7.00-20.00
7.00-19.00 


Telefon: 06-40 247 247 (Vízvonal)
Fax: 06-40 247 742
Internet: http://www.vizmuvek.hu/
E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu
Ügyfélszolgálati iroda: Budapest XIII.,
Váci út 23-27. (bejárat a Dózsa György út felől)
Levélcím: 1396 Budapest, Pf.: 491

– Olimpiai Reuters fotokiállítás és iPhone3G jutalom a legjobb olimpikonoknak

 

2008 augusztus 28-án pénteken a MOM Park Bevásárlóközpont Palace Mozijában ünnepélyesen megnyitották a Reuters-T-Mobile olimpiai fotókiállítást, amelynek képei az öt nappal korábban befejeződött pekingi nyári játékok legszebb és legizgalmasabb pillanatait, a versenyek főszereplőit, köztük a magyar sport büszkeségeit örökítik meg. A megnyitó jó alkalmat kínált arra, hogy a T-Mobile, mint a Magyar Olimpiai Bizottság Gyémánt Fokozatú Főtámogatója legsikeresebb olimpikonjainkat a napokban Magyarországon bevezetett harmadik generációs iPhone-jaival jutalmazza meg.

 

2008 augusztus 28-án pénteken a MOM Park Bevásárlóközpont Palace Mozijában ünnepélyesen megnyitották a Reuters-T-Mobile olimpiai fotókiállítást, amelynek képei az öt nappal korábban befejeződött pekingi nyári játékok legszebb és legizgalmasabb pillanatait, a versenyek főszereplőit, köztük a magyar sport büszkeségeit örökítik meg. A megnyitó jó alkalmat kínált arra, hogy a T-Mobile, mint a Magyar Olimpiai Bizottság Gyémánt Fokozatú Főtámogatója legsikeresebb olimpikonjainkat a napokban Magyarországon bevezetett harmadik generációs iPhone-jaival jutalmazza meg.

A felvételeket a Thomson Reuters ügynökség világszerte ismert fotóriporterei készítették Pekingben és más olimpiai színhelyeken, meghökkentő, máskor pedig mosolyra fakasztó alkotásaik igényes gyűjteménye – ahogy Sydney és Athén után – az idén is közönség sikerre számíthat Budapesten és az ország több olyan városában, amelyek sikeres olimpikonokkal képviseltették magukat a nyári játékokon.

Örvendetes, hogy a kiállításnak országszerte  általános iskolák is otthont adhatnak, így tehát a sport szépségét és különlegességeit bemutató felvételek azokat a fiatalokat is megérinthetik, akik ma még csak a jövő reménységei, de egyszer talán még olimpikonok is lehetnek.

A világpremiernek is számító kiállítást  Geraldine Rabl, a Thomson Reuters regionális  igazgatója,  a MOB Gyémánt Fokozatú Főtámogatója, a T-Mobile nevében Winkler János, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgató-helyettese, valamint Dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke együttesen nyitották meg. Az ünnepélyes eseményt megtisztelte  jelenlétével Kovács Katalin és Janics Natasa, akik athéni győzelmüket „lemásolva" Pekingben is a legjobbnak bizonyultak, továbbá Vajda Attila, aki az első magyar aranyérmet szerezte meg, az olimpiai mesterhármast megvalósító vízilabda válogatott képviseletében pedig a háromszoros aranyérmes Dr. Molnár Tamás és a második „ötkarikás" győzelmével büszkélkedő Gergely István is. Eljött a megnyitóra a Kozmann György és Kiss Tamás is, akik bronzérmet nyertek, de harmadik helyük felért egy olimpiai bajnoksággal is, és éppen ezzel tudtak méltó emléket állítani az olimpia előtt elhunyt kenuzó társuknak, Kolonics Györgynek.

Főszerepbe került az olimpiai tárlatnyitón Cseh László, a pekingi úszóversenyek háromszoros ezüstérmese, aki a tíz magyar érem közül hármat egymaga szerzett meg. A Kőbánya SC triplázója  érmes társainál korábban tért haza Kínából, s mint az első Pekingben kiérdemelt magyar érem gazdája, már a pénteki rendezvény előtt kipróbálhatta azt az iPhone 3G 16GB-os készüléket, amelynek egy-egy darabjával  a megnyító ünnepségen ajándékozta meg Peking aranyérmeseit a T-Mobile. Az iPhone 3G ötvözi az iPhone összes forradalmian új képességét a szélessávval, kétszer gyorsabb az első iPhone generációnál, beépített GPS-vevője révén helyfüggő mobilszolgáltatásokat képes nyújtani. A készüléket augusztus 22-e óta Magyarországon kizárólag a T-Mobile forgalmazza.

–         Szeretnék köszönetet mondani valamennyi olimpikon társam  nevében a T-Mobile-nak, amely nem csak számomra, hanem a MOB egyik legnagyobb és legrégebbi támogatójaként  minden magyar olimpikonnak segítséget nyújtott – mondta Cseh László, aki immár hetedik éve a T-Mobile Team erőssége. – Külön köszönet ezért az értékes és hasznos ajándékért, amelyre az olimpiai fotókiállítás valamennyi képét feltöltöttem és rögzítettem egy dátumot és egy város nevét, ami nem más, mint 2012 és London.

A kiállítás házigazdáinak nevében  Winkler János a MagyarTelekom Nyrt vezérigazgató-helyettese, a T-Mobile vezetője sok sikert kívánt Cseh Lászlónak és a háromszoros ezüstérmes jelenlévő csapattársainak, és velük együtt azoknak a lelkes szakembereknek, akik az érmek kovácsai voltak.

–         Tizenöt esztendő telt el azóta, hogy a T-Mobile előde a MOB és Magyar Olimpiai Csapat támogatója lett, és ennek a másfél évtizednek a magyar sportsikereihez valamit mindig hozzá tudtunk tenni: hol szövetségi, hol pedig egyesületi, szakosztályi vagy egyéni szponzorként – mondta Winkler János. – Pekingben nagyon magasan állt a mérce minden magyar sportoló előtt, és most nagyon jó  érzés kimondani azt, hogy a támogatott olimpikonjaink többsége ettől a magasságtól se riadt vissza.  A most megszerzett három olimpiai aranyéremmel együtt már tizenkét olyan magyar győzelmet számolhatunk, amelynek megszületéséhez társadalmi szerepvállalásunk fontos részeként  emberi és anyagi segítséget nyújtottunk. Külön öröm számomra, hogy egyetlen magyar doppingeset sem árnyékolta be a magyar csapat pekingi szereplését.

Mint 1996 óta mindig, a T- Mobile ezúttal is nagyon sokat áldozott arra, hogy a sporttal kapcsolatos elkötelezettségére a média eszközeivel is  felhívja a figyelmet. Az olimpia időszakában   Magyar Televízióban sűrűn kerültek képernyőre a T-Mobile erre az alkalomra készített szurkolásra buzdító szpotjai, de emellett a Magyar Rádió, a Juventus, a Sláger Rádió, a pont fm, valamint a Rádió1 hallgatói, és az origo, az index, a Nemzeti Sport Online, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság honlap és a Nemzeti Sport olvasói is nap mint nap találkozhattak a Magyar Olimpiai Csapat lelkes támogatójának híreivel és hirdetéseivel, játékaival és elismerését kifejező gratulációval