Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás: idén többen gondolkodnak váltáson

Melyiket válasszam?Melyiket válasszam?Az idősebbek, a hölgyek és az alacsonyabb végzettségűek körében nőtt leginkább a váltási kedv.

 

  Az idei évben 2007 szeptemberéhez képest mintegy 20 százalékkal növekedhet azoknak az aránya, akik kötelező gépjámű felelősségbiztosításukat a jelenlegitől eltérő biztosítónál kívánják megkötni. A lehetőségeket alaposabban feltérképezők körében is alapvető változás figyelhető meg: idén az idősebb korosztály, a hölgyek és az alacsonyabb végzettségűek körében nőttmeg a magukat érdeklődőknek vallók aránya.

Melyiket válasszam?Melyiket válasszam?Az idősebbek, a hölgyek és az alacsonyabb végzettségűek körében nőtt leginkább a váltási kedv.

 

  Az idei évben 2007 szeptemberéhez képest mintegy 20 százalékkal növekedhet azoknak az aránya, akik kötelező gépjámű felelősségbiztosításukat a jelenlegitől eltérő biztosítónál kívánják megkötni. A lehetőségeket alaposabban feltérképezők körében is alapvető változás figyelhető meg: idén az idősebb korosztály, a hölgyek és az alacsonyabb végzettségűek körében nőttmeg a magukat érdeklődőknek vallók aránya.

A tavalyi évhez képest tovább nőtt azoknak az aránya, akik azt tervezik, hogy részletesen megvizsgálják a kötelező gépjármű felelősségbiztosításukkal kapcsolatos lehetőségeket idén novemberben, az átszerződésre kijelölt hónapban.

Míg 2007 szeptemberében a saját gépjárművel rendelkező megkérdezetteknek 19,6 százaléka jelezte szándékát, addig az idén szeptemberben folytatott kutatás során már 23,4 százalék volt azon válaszadók aránya, akik saját bevallásuk szerint aktívan érdeklődni kívánnak a biztosítóváltás lehetőségeiről. Ez a potenciális átszerződők számában mintegy 20 százalékos növekményt jelent.

Az, hogy végül hányan döntenek a biztosítóváltás mellett, nagyban függ attól, hogy a szolgáltatók ajánlatai mennyiben fognak különbözni egymástól, azaz mennyit lehet majd megtakarítani egy-egy jól sikerült átszerződéssel. Érdekes kérdés lesz az is, hogy a MÁV Általános Biztosító Egyesület csődje és ügyfeleinek ezt követő kálváriája mennyire vette el a kedvet az egyesületi formában működő, és általában rendkívül kedvező díjakat kínáló biztosítókkal való szerződéstől.

Érdekes megfigyelni, hogyan változik a biztosítási lehetőségekkel kapcsolatosan érdeklődni szándékozók összetétele. Korábban jellemző volt, hogy a középkorú, magas iskolai végzettségű, magas jövedelemmel rendelkező rétegek voltak a legaktívabbak az átszerződést tervezők piacán. Ők azok, akik drágább autóval rendelkeznek, melyek éves díja olyan magas, hogy egy-egy kedvező ajánlat akár évi több tízezer forintot is hozhat a konyhára. Ráadásul ők azok, akik olyan nagyobb településeken élnek, ami tovább drágítja a kötelező biztosítás költségeit.

Az idei, 2008. évben az tapasztalható, hogy az érdeklődés leginkább az idősebbek, a hölgyek, és az alacsonyabb végzettségűek körében nőtt meg. Ez nem jelenti azt, hogy körükben lenne a legnagyobb a váltási hajlandóság, de a tavalyi évhez képest több ilyen ügyféllel találkozhatnak majd a biztosítók, biztosításközvetítők munkatársai.

Átszerződést tervezők a saját autóval rendelkező egyes demográfiai csoportokban, 2008. szeptember (az adatok százalékban kifejezve)
NEM
 – Férfi 23
 – Nő 23
ÉLETKOR
 – 29 év alattiak 21
 – 30-49 évesek 29
 – 50 év felettiek 17
ISKOLAI VÉGZETTSÉG
 – érettségi nélküli 23
 – érettségizett 23
 – diplomás 26
HÁZTARTÁS NETTÓ JÖVEDELME
 – 140 ezer Ft alatt 20
 – 140-200 ezer Ft 26
 – 200 Ft felett 23

A felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet készítette.

http://www.gfk.hu/

Október 31: A reformáció emléknapja

Martin LutherMartin Luther 

Luther Márton (Martin Luther) a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit.

Martin LutherMartin Luther 

Luther Márton (Martin Luther) a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit.

Luther a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé vitairatát.. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette.

Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

A történelemi protestáns felekezetek A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

Notarius Dei

Luther Mártont, a reformáció elindítóját szokták a Notarius Dei, azaz Isten jegyzõje névvel illetni. Luther 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette 95 pontját, amelyben fõleg a búcsúcédulák vagy bûnbocsátó cédulák gyakorlata ellen emelte fel szavát.

A 95 pont eredetije nem maradt fenn, de számos másolat és nyomtatvány õrzi a lutheri téziseket. Ennyit tudunk a történelemkönyvekbõl. De mi indokolta Luther fellépését, vagyis mi volt a hírhedt cédulák és a búcsú prózai háttere?Az akkori hivatalos tanítás szerint a bûnbocsátó cédulák megvásárlásával az ember eleget tehetett korábbi bûneinek, illetve a fizetés révén lecsökkenthette a már elhunyt hozzátartozóinak purgatóriumi idejét. A hiedelem szerint, amikor a pénz megcsörrent a perselyben, a pápa, mint a megváltó Jézus Krisztus földi helytartója, elengedte a fizetés mértékének megfelelõ bûnöket. Vagyis a búcsúnak egyfajta vezeklés, egyfajta elégtétel jellege volt. Csakhogy volt ennek az egész rendszernek egy prózaibb oka is. Az örök városban éppen nagy munkálatok folytak: épült a kereszténység máig legnagyobb temploma: a Szent Péter-templom. II. Gyula pápa 1506-ban Bramante építõmesterre bízta a munkálatok folytatását, õ pedig a reneszánsz tökéletesség eszményének megfelelõen monumentális terveket készített. Nagy tervek, nagy költségek. A pápai kincstár – bár gyõzte volna a kiadásokat – célirányos gyûjtést kezdett, s erre a legalkalmasabb mód a már említett bûnbocsátó cédula volt. Csakhogy Róma nem ismerte be nyilvánosan, hogy az építkezésre szól a gyûjtés. Egyszerûbb volt egy olyan "szolgáltatást" bevezetni, amely ellenõrizhetetlen, hiszen az egyszerû emberek hitéhez lett kapcsolva.Luther Márton a wittenbergi kolostor prédikátora és a helyi egyetem fiatal doktora volt. Visszaemlékezéseiben azt írja: "heves szenvedéllyel bújtam a szentírást és egyáltalán nem tudtam, mi az a búcsú, mint ahogy senki sem tudta". Azért kezdett el ellene prédikálni, mert mindenféle hírek terjengtek a cédulákkal való kufárkodásról. Az addig névtelen, ismeretlen Luther – a hagyomány szerint – 1517. október 31-én, déli 12 órakor szegezte ki 95 pontját, amely két héten belül ismertté vált egész Németországban. Tételei elsõsorban a búcsú intézménye és a pápaság viszszásságai ellen szóltak. Luther célja nem az volt, hogy "lejárassa" a katolikus egyházat, vagy, hogy "új vallást" alapítson. 95 tételét röpiratnak szánta: akadémikus körben vitára szólította fel a teológusokat. Ez a célja azonban nem valósult meg. Nem a hivatalos "nagy teológusok", hanem a kor értelmisége válaszolt és gondolta tovább a felvetéseket. A pápa kiátkozta Luthert, õ pedig elégette a kiátkozásáról szóló bullát. Tanait nem vonta vissza, s a német birodalmi gyûlés elõtt tette ismert kijelentését: "Itt állok, másként nem tehetek, Isten legyen segítségemre". Luther révén a reformáció elsõsorban Németországban és Európa északi felében: Dániában, Svédországban, Norvégiában és Finnországban terjedt el. A lutheri reformáció követõi a luteránusok, akiket ágostai hitvallásúaknak vagy más szóval evangélikusoknak nevezünk.

Hagyománnyá nemesült az emlék, s a vértanúkra a történelemkönyvek emlékeztetnek

A XVII. században, a török elnyomás alóli felszabadulás a katolicizmus megerõsödését hozta magával. A Habsburg-párti fõrendek visszatértek "Róma fennhatósága" alá és megindult egy erõteljes protestánsüldözés. 1673-ban 32 lelkészt idéz Pozsonyba a vértörvényszék. Hazaárulással vádolják õket. Harmincegyen lemondanak szolgálatukról, illetve a számüzetést választják. Csupán egy tér át a katolikus hitre, ami mentességet jelent a hazaárulás vádja alól. Egy évvel késõbb már 330 evangélikus és református prédikátor áll a vértörvényszék elõtt. A fenyegetõ halálbüntetés miatt sokan a számûzetést választják, vagy Erdélybe menekülnek, és az evangélikusok között voltak, akik áttértek. Akiket viszont nem tört meg a fenyegetés, börtönbe kerültek. 1675-ben 32 prédikátort gyalog hajtottak le Nápolyig, ahol rabszolgaként eladták õket. 26-an élték túl a gályarabságot. A fogság idején erõszakkal kényszerítették a foglyokat a katolikus misén való részvételre. Feljegyzéseik szerint (pl. Kocso Csergõ Bálint naplója, vagy Otrokocsi Fóris Ferenc: Furor Bestiae emlékirata) nem egyszer bottal, vagy puskatussal verték be a prédikátorokat az oltár elé és ütésekkel kényszerítették térdre, keresztvetésre. A hitvalló vértanúk emléke miatt visszás egy magyar reformátusnak a letérdeplés vagy a keresztvetés. Mára ez az emlék már hagyománynyá nemesült, s a vértanúkra a történelemkönyvek lapjai emlékeztetnek.

Keresztény és keresztyén

Két szó, amely ugyanazt jelenti nyelvünkben. Ám leírva, vagy kimondva olyan ez a szó, mint egy igazolvány: bemutatja az embert. A keresztény változatot használóról valószínû, hogy római katolikus, s aki azt mondja: "keresztyén", az minden bizonnyal református, de legalábbis valamelyik protestáns egyházhoz tartozik. A különbség abból adódik, ki honnan eredezteti a szót. A keresztény alapja a kereszt kifejezés, amely latinul így hangzik: crux, crucis. A keresztyén változat pedig a Krisztus névbõl, a görög christos szóból származik. (s-d)

Jankovich Miklós történész egy árverésen negyven aranyért vette meg a testamentumot – Luther végrendelete Magyarországon van

A reformáció elindítója beteges ember volt. A test gyöngeségét azonban alázattal és irigylésre méltó humorérzékkel viselte. Fennmaradt, hogy egy alkalommal, amikor székrekedése volt, mosolyogva annyit mondott: "az ember fenekének is meg kell adnunk a maga jogait". Krónikus gyomor- és vesebaja, valamint folyamatos fejfájása gyakran parancsolta õt ágyba. Saját "leltára" szerint pl. 1530-ban 10 hónapon át betegeskedett, ennek ellenére 30 iratot és 170 levelet írt, valamint 60 prédikációt mondott el. 1537-ben egy súlyos betegség alkalmával diktálta le elsõ végrendeletét, amelyet 5 évvel késõbb kibõvített. Ezt az 1542-es, ún. "nagy végrendelet" azért is tartják érdekesnek, mert a korabeli jogszokás ellenében nem gyermekeire, hanem feleségére hagyta vagyonát. A végrendelet azonban nemcsak mondanivalója, hanem sorsa miatt is érdekes. 1542-ben, vízkereszt napján írta, s két évvel késõbb mutatta meg a wittenbergi városbírónak, aki bevezette azt, a város számadási könyvébe. 1546. február 18-i halála után, a végrendeletet megerõsítette János Frigyes válaszófejedelem. Az irat azonban csak másolatokban maradt fenn, az eredeti példánynak 150 évre nyoma veszett. 1706-ban egy Juncker nevû német történész kezdett el kutatni a végrendelet eredeti példánya után, s megállapította, hogy az a szász választófejedelem udvari lelkészének tulajdonában van. Újabb 100 évig nincs nyoma a dokumentumnak, amely egyszer csak, 1804-ben feltûnik egy helmstedti árverésen. Itt vette meg 40 aranyért Jankovich Miklós történész, jogtudós. 1815-ben a szenvedélyes mûgyûjtõ a végrendeletet, több okmánnyal együtt a Magyar Evangélikus Egyháznak ajándékozta. Az egyháznak azonban nem volt még levéltára, így egy ideig Jankovichnál maradt a testamentum. Halála után, hagyatékával együtt a Magyar Nemzeti Múzeumba került, de nem feledkeztek meg arról, hogy Luther végrendelete az evangélikus egyházé, amely kérte is a kiadatását. Az ügy elhúzódott, s jött a nagy árvíz, ami elõl a múzeum levéltárát is menekíteni kellett. A felbecsülhetetlen értékû irat csak 1845-ben került az evangélikus egyházhoz, ahol a jegyzõkönyv szerint "piros bársonytokban, vaskazettába zárva, páncélszekrényben" tárolták. Eredetiségét 1878-ban vizsgálták meg a szakértõk, és megerõsítették: ez Luther saját kezûleg írt végrendelete. Utoljára az 1930-as években suttogtak a testamentumról. Titkos megbeszélések, tárgyalások sorozata irányult arra, hogy Magyarországról visszakerülhessen Wittenbergbe. Egy osztrák mûkincsügynök addig kilincselt, folytatott titkos egyeztetéseket, míg a hitleri Németország illetékeseitõl nem kapott ígéretet arra, hogy 100.000 márkát kínálnak fel a végrendeletért. Az ügyletet két dolog nehezítette: az egyik, hogy politikát kevertek a folyamatba, hiszen közvetlenül Hitler támogatását kérték a pénz megszerzéséhez. A másik, hogy a Magyar Evangélikus Egyház nem akarta eladni a dokumentumot. 1941 júniusában dr. Kapy Béla püspök végérvényesen tudatta a németekkel, hogy a "Jankovich-féle ajándékozási okmány nem teszi lehetõvé a végrendelet kiszolgáltatását". Luther Márton végrendelete tehát Magyarországon van. Az okmánynak nemcsak az az érdekessége, hogy Luther Márton saját kezû írása és eredeti példány, hanem az is, hogy a végrendeletet hitelesítõ tanúk között van a XVI. század másik nagy reformátora: Melanchton Fülöp is.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁCIÓ

Luther Márton és Kálvin János eszméi rövid idõn belül meghódították Európát. A török hódoltság miatt három részre szakadt Magyarországon, Erdély és a török fennhatóság alatti részek zavartalanul fogadták el a reformáció tanait. A Habsburg-ház felségterületén pedig lopva, üldöztetés mellett terjedt a római katolikus hagyományokkal szakító, és a szentírást, Krisztust középpontba állító vallás. Ám a hódításnak "külsõ" okai is voltak, hiszen 1526-ban Mohácsnál 6 katolikus püspök vesztette életét a 12-bõl. A letargiában és az erkölcsi romlásban új erõt jelentett a reformáció. Fontos tényezõ, hogy a katolicizmus liturgikus latin nyelvével szemben a protestánsok anyanyelven: magyarul hirdették az igét. A nemesség részérõl pedig egyfajta lázadás is volt, hogy nem a Habsburg-ház vallását gyakorolják. Dél-Magyarországon már 1551-ben püspökük van a lutheri és kálvini eszmék híveinek. A XVI. század végére a lakosság 80-90 százaléka protestáns. Fele részt reformátusok, negyed részben evangélikusok, a fennmaradó negyed részt alkotják az unitáriusok, római katolikusok, ortodoxok. Pedig az 1548-as országgyûlés még halálbüntetésre méltó eretneknek bélyegzi a reformátusokat. Oláh Miklós katolikus érsek 1561-ben zsinatot hív össze, amelyre egész Magyarországról csupán 119-en jöttek el. Az ellenreformáció Pázmány Péterrel bontakozik ki. Protestáns család gyermekeként 1583-ban tért át római katolikus hitre, s azt a célt tûzte ki maga elé, hogy protestáns Magyarországon született, de katolikus Magyarországon fog meghalni.

UJ Szó

Belga győztes a 12. Stella Artois Nemzetközi Sörcsapoló Bajnokságon

 

2008 október 29-én este Leuvenben, a Stella Artois hazájában osztották ki a 12. Stella Artois Sörcsapoló Bajnokság győztesének és helyezettjeinek járó díjakat. A rangos megmérettetésre 30 ország képviseletében érkeztek a versenyzők, akik közül legjobbnak a belga Tommy Goukens bizonyult, míg a második helyen egy kínai hölgy, Claire Dong, a harmadikon pedig Volodymyr Vavryk végzett Ukrajnából.

 

2008 október 29-én este Leuvenben, a Stella Artois hazájában osztották ki a 12. Stella Artois Sörcsapoló Bajnokság győztesének és helyezettjeinek járó díjakat. A rangos megmérettetésre 30 ország képviseletében érkeztek a versenyzők, akik közül legjobbnak a belga Tommy Goukens bizonyult, míg a második helyen egy kínai hölgy, Claire Dong, a harmadikon pedig Volodymyr Vavryk végzett Ukrajnából.

Hazánkat Dömötör Tamás (32) képviselte, aki a győri Royal Belgian Beer Café munkatársa. Először 3 évvel ezelőtt indult a hazai versenyen, amikor bejutott az országos döntőbe, tavaly pedig éles versengésben szerezte meg a második helyezést. A nemzetközi megmérettetésen idén vett rész először. Tamás a mindennapokban is igyekszik követni a Stella Artois rituális sörcsapolási szabályait, amelyet vendégei is nagyra értékelnek.

Az elsőként 1997-ben megrendezett verseny óta, immár 12. alkalommal gyűltek össze az országukban legjobbnak számító sörcsapoló szakemberek, hogy összemérjék tudásukat a nemzetközi porondon. Az idén 30 versenyző érkezett, hogy a két fordulóban kiderüljön, ki a legjobb. Az első megmérettetésben 2 pohár, szakszerűen megcsapolt Stella Artois elkészítése volt a feladat.

Ezután került sor a második fordulóra, ahol a csapolt Stella Artois mellett a Leffe, és a csapolt Hoegaarden szervírozása is része volt a feladatnak, nem beszélve a vendéggel való kapcsolat kialakításáról, ápolásáról . A versenyt tovább nehezíti, hogy a résztvevők a feladatokat színpadi körülmények között teljesítették, egy nemzetközi szakmai zsűri ellenőrzése mellett.

A magyar versenyző, Dömötör Tamás felkészítésében a Borsodi Sörgyár Zrt. sörcsapoló mestere, Melegh György működött közre. A hosszú felkészülési folyamat mellett Tamás a mindennapi munkájában is igyekszik követni azt a rituális mozdulatsort, amelynek a végén egy pohár Stella Artois valóban a legmagasabb élvezeti értéket biztosítja a vendég számára. Rendszeresen kap pozitív visszajelzést vendégeitől, hogy a sör tökéletes íze mellett a csapolás és a szakszerűen csapolt pohár sör látványa is izgalmas, valódi mestermunka.

Az előző évek tapasztalata egyértelműen alátámasztja, hogy a győri sörözőbe betérő vendégek nem „csak" egy pohár sörre vágynak, hanem szeretik látni, kicsit részt venni a Stella Artois tökéletességében. „Látom, ha a vendégek azért ülnek a pulthoz, hogy megfigyeljenek minden apró mozdulatot, ahogyan elnyeri végső formáját és ízét egy pohár Stella Artois. Nekem nagyon fontosak ezek az érdeklődő vendégek, visszaigazolják, hogy érdemes sok munkát belefektetni egy ilyen versenyre való felkészülésbe." – nyilatkozta Tamás.

A Stella Artois sörcsapolási rituáléja 9 fő lépésből áll. A csapolás a pohár többlépcsős tisztítási folyamatával kezdődik. A tisztaságot egy, a poharat szem elé, magasba emelő mozdulattal ellenőrzi a csapos. Ez után kerül sor a csapoló fejében pangó, úgynevezett cseppsör elengedésére. Majd a csapolóból a 45 fokos szögben tartott pohárba folyik a sör. Nagyon fontos, hogy a pohár nem érhet a csapolóhoz, illetve a csapoló feje sem érhet bele a pohárban lévő sörbe.

Amikor a pohár megtelik, a csaptól elemelve meg kell várni, amíg a hab túlcsordul és kifolyik a pohár külső falára. Ezt követő lépés, amikor a speciális habvágó késsel a csapos levágja a sör habját, amely nagyon fontos mozzanat a sör tökéletes ízének elérésében. A poharat ezt követően vízbe kell mártani a külső falán lefolyt sörhab eltávolítására. A folyamat végén már csak a cseppfogó gallér kerül a pohár nyakára, amely után a vendég asztalára, a megfelelően elhelyezett alátétre szervírozza a pincér a pohár Stella Artois-t.

http://www.borsodi.hu/

Az idei kötelező gépkocsi biztosítási tarifák elemzése avagy a fiatal vezetők járhatnak a legrosszabbul

 

„Az előző évek tendenciáitól eltérően az idei évben enyhén emelkedő átlagdíjakkal találkozhatnak az autósok, akik belelapoznak a biztosítók tegap – 2008 október 30-án – megjelent kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifáit tartalmazó kiadványba." – ad értékelést Bravik Attila, a CLB Független Biztosítási Alkusz ügyvezető igazgatója. „A várakozásoktól eltérően tovább bővült az adható kedvezmények köre, miközben számos társaság a korábbinál is több szempont alapján határolja körül a célcsoportjait. Jellemző tendencia, hogy a fiatal vezetők díja területtől függetlenül, nem egy biztosító esetében drasztikusan megemelkedett."

 

„Az előző évek tendenciáitól eltérően az idei évben enyhén emelkedő átlagdíjakkal találkozhatnak az autósok, akik belelapoznak a biztosítók tegap – 2008 október 30-án – megjelent kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifáit tartalmazó kiadványba." – ad értékelést Bravik Attila, a CLB Független Biztosítási Alkusz ügyvezető igazgatója. „A várakozásoktól eltérően tovább bővült az adható kedvezmények köre, miközben számos társaság a korábbinál is több szempont alapján határolja körül a célcsoportjait. Jellemző tendencia, hogy a fiatal vezetők díja területtől függetlenül, nem egy biztosító esetében drasztikusan megemelkedett."

2009-re minden eddiginél több, 15 társaság hirdette meg tarifáit. Az adatok első áttekintése alapján az alábbi tendenciák körvonalazhatók:

Alapdíjak

Megállapítható, hogy az elmúlt hetek pénzügyi válsága érezhető befolyást nem gyakorolt a kgfb-tarifákra, vagyis a biztosítók nem számítanak a forintárfolyam tartós és jelentős gyengüléséből fakadó kockázatnövekedésre (külföldi károkozás, alkatrészek beszerzése, stb.)

A várakozásoknak megfelelően összességében az idén megállt az előző évekre jellemző díjcsökkenés. Mindez nem jelenti azt, hogy az autósok nem találhatnak a saját szegmensükben a tavalyinál kedvezőbb díjat, de az átlagdíjak az első számítások alapján körülbelül követik az infláció mértékét. A tarifát struktúrája alapvetően nem változott a tavalyihoz képest, az idei kampányban újonc MKB tér el némileg a megszokottól: a gyártmány mellett a hengerűrtartalom helyett a gépjármű teljesítménye a mérvadó.

A másik új piaci szereplő, a Wabard elsősorban a 25 év feletti autósokat célozza igen kedvezményes tarifával, ugyanakkor általános tendencia, hogy a legkockázatosabbnak számító fiatal vezetők díja területtől függetlenül drasztikusan megemelkedett (pl. Aegon, Uniqa, Wabard).

A piacvezető Allianz esetében szintén megfigyelhető, hogy az ügyfelek előző években tapasztalható lemorzsolódásának tendenciáját az idén igyekszik kedvező díjakkal megfordítani.

Flották

A legtöbb társaság a flották esetében infláció alatt indexálja a díjait. Ebben a szegmensben azonban nehéz teljes képet alkotni, mivel jellemző, hogy az adott biztosító egyedileg is alkalmaz különféle kedvezményeket és pótdíjakat.

Tovább nőtt a kedvezmények köre és szerepe

Az előzetes várakozásoktól némileg eltér, hogy a legtöbb biztosító – elsősorban magánszemélyeket célzó – kedvezményei az előző éveknél is jelentősebben befolyásolják a végső díjak nagyságát. Az Allianz és a KÖBE esetében nem is maximalizálják az adható kedvezmények mértékét.

Tovább nyílik az olló az évfordulós díjak és az évközi díjak között, mivel a kampánykedvezmények általában növekedtek, egyes biztosítók esetében elérve a 30 százalékot is.

Tovább tágult a bónusz fokozatok után nyújtható kedvezmény, az UNION B10+++ a már három éve B10 kategóriában szereplő autósok számára virtuálisan B13-as fokozatot is alkalmaz – ennek előnye a +9%-os kedvezmény, hátránya, hogy ez a fokozat nem vihető tovább más társasághoz.

A társaságok többsége (leginkább: AEGON, Generali, MKB, Garancia, Signal) alkalmazza az együttkötési kedvezményt: erre az autós akkor jogosult, ha az adott biztosítónál már rendelkezik, vagy adott határidőn belül rendelkezni fog más biztosítással is.

Jelentősen bővült a gyerekkedvezmények szerepe is: az AEGON már egy gyerek után is 40(!) százalékos kedvezményt biztosít, de több gyermek után a Wabardnál is 25, míg a TIR-nél (gyerekszámtól függően) 10-16 százalékkal csökkenthetőek az alapdíjak.

A Genertel ugyanakkor módosította a tavaly bevezetett megelőlegezett kedvezményt: baleset esetén immár nem azonnal, csupán a következő évben korrigálják a díj nagyságát – ám ekkor az autós, ha ez számára nem kedvező, más biztosítóra válthat.

Néhány további érdekesség

Az új kedvezmények között szerepel a Generali BKV-bérlet kedvezménye (abból kiindulva, hogy aki kevesebbszer ül volán mögé, kisebb eséllyel okoz kárt), a Wabard pályakezdő fiataloknak nyújtott kedvezménye (némileg ellentmondva az alapdíjstruktúrának), de a K&H a tavaly többször vért adókat is preferálja véradói kedvezménnyel.

A Generali és a KÖBE lojalitás kedvezménye azokat célozza, akik a korábbi években nem váltottak, és több éven keresztül voltak más biztosító ügyfelei.

A biztositastipp.hu oldalon már a hétvégén tarifálhatunk

A fentiekből is látható, hogy a díjak összehasonlítása során számtalan szempontot kell figyelembe venni, ezért a választásban – a korábbi évekhez hasonlóan – kulcsszerepet játszanak az alkuszok. Az internetes szolgáltatások szerepe a gépjármű-biztosítások területén számottevően felértékelődött. Ezt felismerve a CLB a http://www.biztositastipp.hu/ oldalon már a hétvégén lehetővé válik mindenki számára a tarifaszámítás. A kalkulátor segítségével az autós – ha úgy dönt -, akár azonnal meg is kötheti új biztosítását. „A CLB emellett szükség esetén segít az ügyfél kártörténeti igazolásának beszerzésében, illetve káresemény esetén ingyenes kárügyintézési szolgáltatást is biztosít."- mondta el Bravik Attila.

Az autósoknak a tavalyi évhez hasonlóan egy hónapjuk lesz a döntésre, az érvényes szerződés felbontásáról 2007. december 1-jéig kell értesíteniük meglévő biztosítójukat (mivel ez szombati nap, gyakorlatilag november 30. a határidő). Az új biztosítás megkötésére az év végéig lesz lehetőségük.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2009 Allianz: rendkívüli kedvezmények és extra szolgáltatások az autósoknak

 

Az új ügyfeleknek versenyképes díjakkal, a meglévő és kárt nem okozó, személygépkocsival rendelkező lakossági (nem flotta) ügyfeleinek pedig változatlan díjakkal és további igénybe vehető kedvezményekkel kínálja gépjármű-felelősségbiztosítását (Gfb) 2009-ben az Allianz. A Közlekedési Múzeumben, jóegynáhány szép öreg Ford T modell táraságában ismertették a legújabb, most induló biztosítási kampány árait és feltételrendszerét.

 

Az új ügyfeleknek versenyképes díjakkal, a meglévő és kárt nem okozó, személygépkocsival rendelkező lakossági (nem flotta) ügyfeleinek pedig változatlan díjakkal és további igénybe vehető kedvezményekkel kínálja gépjármű-felelősségbiztosítását (Gfb) 2009-ben az Allianz. A Közlekedési Múzeumben, jóegynáhány szép öreg Ford T modell táraságában ismertették a legújabb, most induló biztosítási kampány árait és feltételrendszerét.

Magyarország piacvezető biztosítótársasága kiemelt szerepet szán az idei gfb-kampányában az integrált pénzügyi szolgáltatásoknak, így például több százezer meglévő ügyfelének kedvezményes tankolásra és vásárlásra jogosító Allianz Autós Hitelkártyát kínál előre megajánlott hitelkerettel.

Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató elmondta: az Allianz, mint a gépjármű-felelősségbiztosítási piac legjelentősebb szereplője kettős célt tűzött maga elé a 2009. évi gfb-kampányban. Egyrészről megbízhatóan magas színvonalon továbbra is szolgálnia kell meglévő több mint 1,6 millió ügyfelét, másrészről versenyképes díjat kell kínálnia a biztosítóváltás mellett döntő autósoknak. E kettős cél érdekében úgy döntöttek, hogy azoknak a személygépjárművel rendelkező meglévő lakossági ügyfeleknek, akiknek 2008-ban nem volt bonus-malus besorolást érintő káruk, a gépjármű-felelősségbiztosítást 2009-ben változatlanul, az ideivel azonos díjon nyújtja az Allianz. A biztosítót váltó új ügyfelek számára – kiemelten a 28-40 év közötti, korosztály körében – versenyképes díjakat kínál. Meglévő és új ügyfeleinek a pénzügyi csoport által kínált egyes termékekre kiterjedő kedvezményrendszert is érvényesít.

Hoványi Sándor vezérigazgató-helyettes a 2009. évre vonatkozó díjszabást ismertetve példaként kiemelte: egy 32 éves, Siófokon élő férfi esetében, akinek a szerződése A0-s besorolású, egy Opel Corsa 1,3 személygépkocsi kötelező biztosításának havi díja  2480 Ft* lesz 2009-ben az Allianznál. A bonus-malus besorolásnak megfelelően kiszámított díjból további kedvezmények alkalmazhatók. Amennyiben ennél ritkább díjfizetési gyakoriságot választana, akkor negyedéves gyakoriság esetén 3%, féléves gyakoriság esetén 5%, éves esetén 8% kedvezményben részesülne. Ha pedig az ügyfél – bármely díjfizetési gyakoriság mellett – a kényelmes és biztonságos csoportos beszedési megbízást választja, úgy újabb 5 százalék, és ha mindez az Allianz Banknál vezetett folyószámláról vagy hitelkártyáról történik további 5 százalék, azaz együttesen 10 százalék kedvezmény érhető el. Ezen felül az Allianz további 4 százalékot elérő díjkedvezményt biztosít, ha az ügyfél – a gyorsabb elérhetőség és a kényelmesebb kiszolgálás érdekében – megadja mobiltelefonszámát és e-mail elérhetőségét.**

Kálózdi Tamás értékesítési vezérigazgató-helyettes hozzátette: a gépjármű-felelősségbiztosítást kötő, vagy azzal rendelkező ügyfelek számára az Allianz a pénzügyi csoport által kínált egyes termékekre egyedülálló kedvezményrendszert dolgozott ki. Ennek keretében, ha az autósok legkésőbb 2009.01.01-jei kockázatviselési kezdettel a gépjármű-felelősségbiztosítás mellé teljes körű „Allianz Casco" biztosítást is kötnek, akkor a casco díjából 10% partnerkedvezményt kapnak. Az Allianz Otthonbiztosítás díjából most rendkívüli, 15 százalékos kedvezményt biztosítanak. Az Allianz Bank pedig a kedvezményes tankolásra jogosító Allianz Autós Hitelkártyát (THM: 35,52%)- amellyel literenként 9 forinttal olcsóbban lehet tankolni*** – mostantól hitelkerettel**** kínálja meghatározott feltételeknek megfelelő gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező ügyfeleinek. Emellett a biztosító továbbra is díjmentesen nyújtja az aktív kárrendezési szolgáltatását azoknak, akik személygépkocsira az Allianznál kötöttek határozatlan idejű, lakossági gépjármű-felelősségbiztosítást és teljes körű casco biztosítást.

Ami érdekes, hogy a régi ügyfelek megtartására is ügyelnek. Amennyiben NEM VOLT káreseményük az előző évben, akkor számukra a díj nem változik (emelkedik…). Mint szerkesztőségünk kérdésére elmondták: Nem tervezik a CASCO Önrész Biztosítás bevezetését sem, ami az idei szezon előtt jelent meg az egyik hazai biztosító kínálatában.

Azok az ügyfelek, akik az Allianz gépjármű-felelősségbiztosításukat a http://www.allianzdirect.hu/ honlapon kötik meg 2009. január 1-jén induló kockázatviselési kezdettel, 2008. november 1. – december 31. közötti időszakban-, három Allianz kiegészítő biztosítás közül választhatnak egyet, (a felsoroltak közül kettő korlátozott számban elérhető*****), amelynek díját az Allianz Direct átvállalja. A három kiegészítő biztosítás az Allianz Aktív Plusz, Assistance, illetve kiegészítő életbiztosítás.

Az ételeket azért tálalni is tudni kell!

 

Bár Magyarország kis ország, lakóinak mégis nagy étvágya van, és sokan nem is tudják, mennyire másként főzünk hazánk egyik szegletében, mint a másikban. Ezért az ATV-n olyan főzőműsort csinálnak, ahol  lefőzik az országot!

 

Bár Magyarország kis ország, lakóinak mégis nagy étvágya van, és sokan nem is tudják, mennyire másként főzünk hazánk egyik szegletében, mint a másikban. Ezért az ATV-n olyan főzőműsort csinálnak, ahol  lefőzik az országot!

            A Szakácskirály műsorában hat elődöntőben mérkőzik meg adásonként három-három szakács az ország kilenc régiójának mindegyikéből és a két középdöntőben három-három továbbjutó látható majd, hogy aztán az utolsó adásban, december 19-én eldőljön, ki viselheti egy évig a megtisztelő szakmai elismerést, ki lesz a Szakácskirály?!

            A verseny: Adott a „konyhastadion", amiben van három egyformán felszerelt konyha és minden, ami egy magyar háztartásban megtalálható. Plusz tíz százalék… Minden adásban lesz egy titkos hozzávaló, aminek felhasználásával a három szakács feladata egy-egy menüsor elkészítése. Ez a titkos hozzávaló, – ami lehet akár egy gyümölcs, vagy egy markáns fűszer – képezi a menüsor gerincét és dominálnia kell minden fogásban.

1.1. 2.2.
3.3. 4.4.
5.5. 6.6.
7.7. 8.8.

            A zsűri három szakértőből, valamint alkalmanként két-két, de a főzést tekintve laikus, ismert emberből áll. Ők pontozzák a kreativitást (mennyire eredeti, ötletes a menüsor), a minőséget, az ízvilágot és a tálalás módját.

A zsűri tagjai:   

Dr. Kiss János – a Mester, a Kulináris Művészetek Doktora, az amerikai Chef Akadémia vezetőségi tagja, akit 1994-ben beválasztottak a szakácsok Hall of Famejé-be Párizsban, Németországban szerezte meg a Master of Chef diplomáját, dolgozott többek között London, Zürich és Frankfurt legelőkelőbb és legszínvonalasabb éttermeiben és szállodáiban, valamint az Egyesült Államok legismertebb fine dining éttermeiben. Küldetésének tekinti a fiatal tehetségek felkutatását és a magyar gasztronómia jó hírnevének öregbítését a világban.

Vajda Péter – az Esztéta, a Dining Guide főszerkesztője, a Népszabadság Top 100 Étterem kiadványának szerkesztője, valamint megjelentetett két szakácskönyvet, és aki még mindig szeret főzni és nem szalaszt el egyetlen lehetőséget sem, hogy hódoljon evési szenvedélyének!

Aczél László – a Gasztro blogger, hazánk egyik legismertebb étteremszakértője, blogját több ezren nézik havonta a legfrissebb hazai étteremajánlások után kutakodva. Billentyűzetét nem mártogatja vitriolba, de akinek éttermét felkeresi, azok húzzanak bele…

A műsorvezető:Kertész Zsuzsa – egy televíziós korszak jelképe, aki nyolc év elteltével most tér vissza a képernyőre a Szakácskirály háziasszonyaként.

A Butler Group Technology jelentése szerint az Avaya piacvezető az Egységes kommunikáció terén

A Butler Group Technology közzétett jelentése szerint az Avaya, az üzleti kommunikációs alkalmazások, rendszerek és szolgáltatások vezető szállítója, piacvezető az Egységes kommunikáció területén.

A Butler Group Technology közzétett jelentése szerint az Avaya, az üzleti kommunikációs alkalmazások, rendszerek és szolgáltatások vezető szállítója, piacvezető az Egységes kommunikáció területén.

Az Avaya azért kapta az elismerést, mert az Egységes kommunikációs megoldása nyílt szabványokra épül. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a vállalatok beillesszék az Egységes kommunikációs megoldásokat egy már létező infrastruktúrába, így növelhetik a munkaerő termelékenységét és a szervezet rugalmasságát. A Butler Group szerint ezeknek az erősségeknek köszönhető az Avaya piacvezető szerepe az Egység kommunikáció piacán.

Az Egységes kommunikáció legfontosabb eredménye, hogy a végfelhasználók az igényeiknek megfelelően saját maguk választhatják ki a szolgáltatás végpontjait. A jelentés szerint "Az Avaya Egységes kommunikációs termékkínálatában olyan eszközök szerepelnek, melyek támogatják az irodai dolgozók, a távmunkások és a gyakran utazó munkatársak munkáját is. A megoldás lehetővé teszi, hogy valamennyi alkalmazott hozzáférjen azokhoz a funkciókhoz, melyek a hatékony munkavégzéshez szükségesek. Az Avaya felismerte, hogy egy alkalmazott általában nem tölti minden idejét egy helyen, ezért létrehozott egy felhasználói felületet, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hívás közben váltson a használni kívánt eszközök között, kiválasztva az adott pillanatban legmegfelelőbbet. Mindeközben persze továbbra is fenntarthatja az ellenőrzést és képes a telekommunikációs funkciók elérésére az eszköz típusától függetlenül."

A jelentés szintén megállapítja, hogy az Avaya nagy kommunikációs tapasztalata és tudása, valamint az erős Egységes kommunikációs portfóliója alapján megérdemli, hogy vezető helyet foglaljon el minden IT ranglistán.

Mark Blowers vezető elemző és a jelentés írója elmondta: "Az Egységes kommunikáció bármekkora vállalat számára hasznos lehet, már egy 20 főt alkalmazó cégnél is, de nagyvállalatok számára kifejezetten előnyös. Az Avaya Egységes kommunikációs szolgáltatásának segítségével az alkalmazottak kommunikációja hatékonyabb, legyen szó annak bármilyen formájáról, beszédről, IM-ről, videóról, e-mail-ről, szöveges üzenetről, mobilról, vagy internetről."

"A jelentés eredményei szemléltetik az Avaya világszínvonalú kommunikációs megoldásait és hangsúlyozzák elkötelezettségünket az ügyfelek termelékenységének növelése, a hatékonyságuk elősegítése és a legmagasabb szintű ügyfélszolgálat biztosítása iránt." – mondta el Dancsi András, az Avaya ügyvezető igazgatója. "Ez a jelentés bizonyítja, hogy az Avaya stratégiája és megközelítése életképes és népszerű, főleg egy olyan korban, amikor a végfelhasználók igényei majdnem olyan fontosak a technológia kiválasztásában, mint a hagyományos paraméterek."

http://www.avaya.com/

Franciaország Európában elsőként vezeti be a vezeték nélküli HD televíziós szolgáltatást

 

Az európai nézők elsőként Franciaországban élvezhetik a vezeték nélküli nagyfelbontású (HD) televíziózás nyújtotta előnyöket. A most indított szolgáltatás 40%-os lefedettség mellett jelenleg 5 csatornát kínál. A lefedettséget a szolgáltató év végéig 80%-ra kívánja növelni.

 

Az európai nézők elsőként Franciaországban élvezhetik a vezeték nélküli nagyfelbontású (HD) televíziózás nyújtotta előnyöket. A most indított szolgáltatás 40%-os lefedettség mellett jelenleg 5 csatornát kínál. A lefedettséget a szolgáltató év végéig 80%-ra kívánja növelni.

A kontinensen eddig példa nélküli, forradalmian új szolgáltatás az európai és ezen belül is a francia közönség HD televíziózás iránti folyamatosan növekvő igényét igyekszik kielégíteni.Szabadon hozzáférhető, egyszerű és univerzális: mindenki számára elérhető, vezeték nélküli földfelszíni digitális mősorszórás

A teljes lakosság számára elérhető, vezeték nélküli digitális mősorszórásra történő fokozatos átállás komoly kihívások elé állítja a szolgáltatókat, a bevezetést megelőző években tesztelések és kísérleti adások hosszú sorára volt szükség ahhoz, hogy idén október 30-án – Európában elsőként -Franciaországban 5 HD csatorna digitális földfelszíni mősorszórása megindulhasson.

A HD televíziózás iránti igény a francia fogyasztók körében folyamatosan és lendületesen emelkedik, amit a HDTV készülékek eladási statisztikái is tükröznek. A digitális földfelszíni HD programok iránit igény már most is kiemelkedően magas: a megkérdezettek 67%-a szeretne digitális földfelszíni HD adást fogni. A HD készülékek eladásai folyamatosan emelkednek, jelenleg a háztartások 23,2%-a rendelkezik nagyfelbontású digitális mősorok vételére alkalmas televízióval (NPA Conseils 2008. augusztusi becslés).

www.tdf.fr  

2008 harmadik negyedévében is jelentős növekedés az előfizetők számában és stabil pénzügyi eredmények a Pannonnál

 Pannon eredményekPannon eredmények

A Pannon 2008. október 29.-án közzétette harmadik pénzügyi negyedévre vonatkozó eredményeit. A vállalat jelentősen növelte ügyfelei számát és mind az EBIT, mind pedig az EBITDA terén stabil növekedést ért el.

 Pannon eredményekPannon eredmények

A Pannon 2008. október 29.-án közzétette harmadik pénzügyi negyedévre vonatkozó eredményeit. A vállalat jelentősen növelte ügyfelei számát és mind az EBIT, mind pedig az EBITDA terén stabil növekedést ért el.

Az előfizetések száma 60 ezerrel, 3 millió 475 ezerre növekedett a negyedév végére. A Pannon piaci részesedése 33,12% volt az időszak végén, ami enyhe, 0,03 százalékpontos csökkenést jelent 2008 második negyedévéhez képest. A számlás ügyfelek aránya ugyanakkor 42,3 százalékra emelkedett a féléves 41,3 százalékról.

A forintban számított egy főre jutó havi mobil árbevétel („blended ARPU" index) 5 százalékkal nőtt 2008 második negyedéve óta a magasabb nem beszédcélú árbevétel és a számlás ügyfelek számának emelkedéséből adódóan. A Pannon 48 741 millió forintos árbevétele csaknem teljesen megegyezik a 2007 harmadik negyedévi értékkel, mivel az ügyfélkör bővülése szinte teljes egészében ellensúlyozta az alacsonyabb végződtetési és roaming díjak negatív hatásait.

„A Pannon pénzügyi szempontból és ügyfélköre nagyságát tekintve is folytatta a stabil növekedést. Azt, hogy jó úton haladunk, a Figyelő TOP 200 által odaítélt „Az év legeredményesebb vállalata" díj is igazolja, amire nagyon büszkék vagyunk. Úgy látjuk, hogy teljesítményünk fenntartása szempontjából a jövőben kulcsszerepet játszik majd a mobil internet. Idei beruházásaink javarészt az UMTS és a HSDPA köré csoportosulnak, és örömmel jelentjük, hogy a leggyorsabb hálózat már közel 360 magyarországi településen érhető el" – mondta el Ove Fredheim, a Pannon vezérigazgatója.

A készülékekkel kapcsolatos költségek és a végződtetési díjak csökkenésének köszönhetően javult a bruttó nyereséghányad. Az értékesítés bruttó eredménye 1 milliárd forinttal nőtt. A magasabb bruttó nyereség miatt az EBITDA 500 millió forinttal meghaladta a 2007 harmadik negyedévi szintet. Az első három negyedév EBIT-értéke 43,3 milliárd forint volt, ami 1,6 milliárd forintos növekedés 2007 hasonló időszakához képest.

„Büszkék vagyunk a 2008 harmadik negyedévi jó eredményekre. Folytattuk költséghatékonysági programjainkat és ezzel párhuzamosan változatlan lendülettel bővítettük a mobil szélessávú hálózatot. Értéknövelt kínálatunk, azon belül is főleg a mobil szélessávú szolgáltatások lényeges szerepet játszottak a Pannon utóbbi negyedévekben elért sikereiben, és ezen a téren a jövőben is növekedésre számítunk" – főzte hozzá Ove Fredheim.

Több trillió másolat 1938 óta: 70 éves a xerográfia

Chester Carlson a xerográfia feltalálójaChester Carlson a xerográfia feltalálója 

Idén ünnepli kerek évfordulóját a xerográfia. 70 éves a találmány, amely lehetővé tette az emberek számára, hogy a világon mindenhol információt sokszorosítsanak és osszanak meg egymással fénymásolatok és lézernyomatok formájában.

Chester Carlson a xerográfia feltalálójaChester Carlson a xerográfia feltalálója 

Idén ünnepli kerek évfordulóját a xerográfia. 70 éves a találmány, amely lehetővé tette az emberek számára, hogy a világon mindenhol információt sokszorosítsanak és osszanak meg egymással fénymásolatok és lézernyomatok formájában.

Az első xerografikus másolatot 1938. október 22-én készítették a New York-i Queensben lévő Astoria Hotel szépségszalonja mögötti kis laboratóriumban. A Smithsonian Intézetben őrzött másolat felirata „10-22-38 ASTORIA" is ezt őrzi. A feltaláló, Chester Carlson tudós és védjegyjogász volt, aki eltökélten kereste a dokumentumok egyszerű sokszorosításához vezető utat.

Az első xerografikus kép /Smithsonian Múzeum/Az első xerografikus kép /Smithsonian Múzeum/Ha még élne, Carlson valószínűleg meglepődve tapasztalná, hogy találmánya információs forradalmat idézett elő, amely a mai napig tart, megkönnyítve az információ elérését és kiszélesítve tudásunkat. Az Infotrends független szakmai kutatócsoport becslése szerint világszerte idén 3,08 trillió másolat, illetve nyomat készült a Carlson találmányán alapuló berendezéseken.

„Az információ hatékony felhasználása kulcsfontosságú a mai üzleti életben. Chester Carlson találmánya döntötte le azokat a falat, amely az információáramlás útjába álltak. Azóta a tudáshoz való hozzáférés lehetősége jelentősen megnőtt, amit alátámaszt az is, hogy 2007-ben 281 exabyte információ keletkezett és cserélt gazdát. A Xerox ma már rendelkezik azzal a szoftvertechnológiával és szolgáltatással, amely képes visszafogni az információ mennyiségét, és segít a magánszemélyeknek, valamint a vállalatoknak, hogy átlássák az információhalmazt, hozzájussanak a tudáshoz, és gyors, sikeres üzleti döntéseket hozzanak" – mondta Sophie Vandebroek, a Xerox vezető technológiai igazgatója és a Xerox Innovációs Csoport elnöke.

A fotografikus eljárásokat visszautasítva Carlson az elektrosztatikus töltésekkel és fotovezető anyagokkal kísérletezett, amelyek elektromos tulajdonságai fény hatására megváltoznak. Az eljárást xerográfiának nevezte el. A szó a görög xeros (száraz) és graphein (írás) szavakból ered. Két évtizeddel később egy Haloid névre hallgató Észak-New York-i kis vállalat bátor befektetésének köszönhetően került a találmány kereskedelmi forgalomba. A cég később Xerox Corporationre változtatta a nevét.

Azóta bekövetkezett az információs robbanás, és a vállalat, amely az információ megosztásának kezdeményezője volt, most ügyfeleinek segít eligazodni az információáradatban. A Xerox folyamatosan figyelemmel kíséri az újításokat, amelyek megteremtik az egyensúlyt a papír alapú és a digitális tartalmak között, és amelyekkel kiszűrhetjük a hasznos információt.

A Xerox értékteremtő tevékenységének része, hogy fejlesztéseit beépíti termékeibe, megoldásaiba és szolgáltatásaiba, felhasználja őket új üzleti lehetőségeket megszerzésére, vagy értékesíti, illetve használatba adja őket más vállalatok számára. 2007-ben a társaság világszerte 584 szabadalmi oltalmat szerzett, 5 százalékkal többet, mint 2006-ban.

 http://www.xerox.com/innovation

November 1-jén Mindenszentek napján szombaton, és vasárnap nem lesz változás a személyszállító vonatok menetrendjében

 A halottak napi ünnepkör kapcsán nem lesznek menetrendi bváltozások. Erről tájékoztatta a MÁV-Start Zrt szerkesztőségünket.

 A halottak napi ünnepkör kapcsán nem lesznek menetrendi bváltozások. Erről tájékoztatta a MÁV-Start Zrt szerkesztőségünket.

 

November 1-jén Mindenszentek napján szombaton, és vasárnap nem lesz változás a személyszállító vonatok menetrendjében.

Az ünnep ideje alatt a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító vonalakon megerősítve közlekednek a személyszállító vonatok, az utasforgalmat folyamatosan nyomon követi a MÁV-START Zrt. A menetrendről a helyi tarifával hívható MÁVDIREKT vonalon, a 06 (40) 49 49 49-es telefonszámon kaphatnak információkat az érdeklődők. A Személyszállító Vasúttársaság javasolja kedves utasainak a menetjegyek, helyjegyek és pótjegyek elővételben történő megváltását, a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében érdemes igénybe venni az internetes jegyvásárlási lehetőséget. A rendszeren keresztül megvásárolt menetjegyek, helyjegyek és pótjegyek az ország 40 helyszínén, valamennyi nagyobb állomáson átvehetőek az ott elhelyezett jegykiadó automatákból.

Nyolcanezren a Jégkorszakban!

 

A 80 ezredik látogatóját fogadta 2008 október 30-án délelőtt a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című nagyszabású interaktív kiállítása. A szerencsés vendég Szabó Károlyné Ildikó, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon lakásotthon-vezetője lett, aki így a Whirlpool felajánlásának köszönhetően egy hűtőszekrénnyel gazdagíthatta az intézetét.

 

A 80 ezredik látogatóját fogadta 2008 október 30-án délelőtt a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című nagyszabású interaktív kiállítása. A szerencsés vendég Szabó Károlyné Ildikó, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon lakásotthon-vezetője lett, aki így a Whirlpool felajánlásának köszönhetően egy hűtőszekrénnyel gazdagíthatta az intézetét.

A dunavecsei intézmény pedagógusa diákjaival érkezett a kiállításra, és nagy volt az öröm, amikor a pénztárnál megtudta, hogy ő lett a 80 ezredik látogató. Elmondása szerint éppen most gyűjtöttek az 1. számú otthonuknak, s így ez a nyeremény különösen jókor jött. Szabó Károlyné Ildikónak és szerencsés csoportjának Bajzáth Judit, a múzeum főosztályvezetője adta át az ajándékot.

A Jégkorszak című kiállításon főként a globális klímaváltozással kapcsolatos tévhiteket kívánjuk tisztázni és a közönség jégkorszakról szóló ismereteit bővíteni.

A több mint 200 tárgyat felvonultató kiállításunkat eddig még be nem mutatott eredeti jégkori emlőscsontvázak (mamut, óriásszarvas, barlangi medve); gerinces maradványok (barlangi oroszlán koponyája, gyapjas orrszarvú koponyája), tudományosan hiteles életnagyságú állatrekonstrukciók (kardfogú tigris, barlangi hiéna, gyapjas orrszarvú, mamutbébi), preparátumok (pézsma tulok, jávorszavas stb) teszik még izgalmasabbá.

Az interaktív tárlat minden korosztálynak tartogat új és meglepő információkat. A látogató a jelen környezetéből a legutóbbi jégkorszak klimatikus, környezeti változásait nyomon követve ismét a jelenbe jut el, miközben megismeri a változások okait, lényegét és tendenciáit, különös tekintettel a klímaváltozásokra.

A vendégkönyvben szereplő bejegyzések alapján méltán mondhatjuk, hogy egy nagyon sikeres és közkedvelt kiállítást láthat a nagyközönség. A JÉGKORSZAK című kiállítás már csak november 17-ig látogatható Magyar Természettudományi Múzeumban , Budapest, Ludovika tér 2-6! A kiállítás november 17-i zárásáig minden 1000. látogató éves bérletet kap a múzeumba.

http://www.mttm.hu/

http://www.jegkorszakok.hu/

Nővényvédő szerek: Szolgálja-e a mezőgazdaság érdekét a tervezett új uniós szabályozás?

 

Az Európai Parlament második olvasatban kezdi tárgyalni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, engedélyezéséről szóló rendelet tervezetét. Ez év nyarán, a miniszterek Tanácsában elfogadott szöveget Magyarország nem szavazta meg: nem értett egyet egyes, az engedélyezést korlátozó és kellően meg nem alapozott feltételekkel, valamint az országok sajátosságait figyelembe nem vevő, zónákon belül kötelező engedélyezéssel.

 

Az Európai Parlament második olvasatban kezdi tárgyalni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, engedélyezéséről szóló rendelet tervezetét. Ez év nyarán, a miniszterek Tanácsában elfogadott szöveget Magyarország nem szavazta meg: nem értett egyet egyes, az engedélyezést korlátozó és kellően meg nem alapozott feltételekkel, valamint az országok sajátosságait figyelembe nem vevő, zónákon belül kötelező engedélyezéssel.

    Az Európai Parlament második olvasatban kezdi tárgyalni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, engedélyezéséről szóló rendelet tervezetét. Ez év nyarán, a miniszterek Tanácsában elfogadott szöveget Magyarország nem szavazta meg: nem értett egyet egyes, az engedélyezést korlátozó és kellően meg nem alapozott feltételekkel, valamint az országok sajátosságait figyelembe nem vevő, zónákon belül kötelező engedélyezéssel.

    A Tanács és a Bizottság által benyújtott közös tervezethez az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága több mint 300 módosító indítványt fogadott be, melyeket november elején vitatnak meg.

    A Környezetvédelmi Bizottság sem ért egyet a kötelező zónás engedélyezéssel, s ezt örömmel nyugtázzuk. Azonban a jelenlegi szigorú jóváhagyási rendszerhez képest is további kizáró feltételeket kívánnak életbe léptetni, melyek valójában nem csökkentik jelentősen a humán- és környezetvédelmi kockázatokat, ugyanakkor egyes területeken lehetetlen helyzetbe hozzák a mezőgazdasági termelőket és fogyasztókat, gyengítik egész Európa mezőgazdaságának versenyképességét.

    A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület október 28-án a Novotel Budapest Congressben tartott tanácskozásának előadói kifogásolták, hogy sem a Bizottság, sem a Parlament nem készíttetett olyan hatástanulmányt, amely a növényvédő szer választékot drasztikusan csökkentő indokolatlan és tudománytalan szigorítások hatását a mezőgazdasági termelésre áttekintette volna. Egyes tagországok – köztük Magyarország is – végeztek saját felméréseket, és növénykultúrától, károsítótól függően 30-90 %-os szerválaszték csökkenést jeleztek azzal, hogy több kultúrában akár 60-70 %-os terméscsökkenéssel és gyakorlatilag ugyanilyen áremelkedéssel lehet számolni.

    Az un. kizáró kritériumok alapján visszavonandó szerek hiánya miatt az európai mezőgazdaság versenyképessége romlik, Európa nettó mezőgazdasági exportálóból nettó importőr lesz, ennek az összes, élelmiszerbiztonságot hátrányosan érintő következményével együtt.

    A tudományosan meg sem határozható "endocrin disruptor" anyagok kizárása alapjaiban rendíti meg a növényvédelem lehetőségeit, rezisztenciaveszélyt okoz, fokozza a gabonafélékben az életveszélyes toxinok megjelenését.

    Ha a növényvédő szerek hozzáférhetősége megnehezül, az óriási lépés lesz a genetikailag módosított növények engedélyezése és elterjedése felé egész Európában.

    A hármas zónarendszeren belüli kötelező kölcsönös elismerés nem biztosítja a kellően hatékony, de a legkisebb szükséges vegyszerterheléssel járó technológiák kidolgozását.

    A rendező szervezetek azt kérték az Európai Parlament magyar képviselőitől, hogy pártállástól függetlenül támogassák a széleskörű hazai egyeztetésre épült hivatalos magyar álláspontot, álljanak ellen a témát körüllengő, esetenként tudományosan nem kellően megalapozott hangulati elemeknek és vessék el az újabb engedélyezési kritériumok beépítését az európai rendszerbe.

    Óvtak attól, hogy az engedélyezési rendelettel párhuzamosan tárgyalt, a növényvédő szerek fenntartható használatával kapcsolatos irányelvben a bizonyítottan megbukott dán modell mintájára adminisztratív úton, egységesen, konkrét felhasználás-csökkentési célszámokat határozzanak meg. Ugyanakkor üdvözölték azokat a szaktudásra, kereskedelemre, kijuttató gépek ellenőrzésére, integrált védekezésre vonatkozó javaslatokat, melyeket Magyarországon gyakorlatilag évtizedek óta alkalmaznak.

Erste Bankcsoport: 2008 első háromnegyedévében az üzemi nyereség 23 százalékot meghaladóan bővült

www.erstebank.huwww.erstebank.hu A kötudottan nehéz körülmények ellenére az Erste csoport nyeresége növekedett. Ez derült ki a bank által most nyilvánosságra hozott főbb adatokból. 

  

www.erstebank.huwww.erstebank.hu A kötudottan nehéz körülmények ellenére az Erste csoport nyeresége növekedett. Ez derült ki a bank által most nyilvánosságra hozott főbb adatokból. 

  

  

A főbb számadatok[1]:

  • A 2008 első háromnegyedévében az üzemi nyereség 23 százalékot meghaladóan bővült, ami jól tükrözi a kelet-közép-európai lakossági üzletág erejét. Az üzemi nyereség a (25,6 százalékkal 3573,3 millió euróra bővülő) nettó kamatbevételnek köszönhetően és a gyenge kereskedési eredmény ellenére 2193,5 millió euróra nőtt. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség az első háromnegyed évben 74,6 százalékos bővülés után 1463 millió euróra (a biztosítási üzletág eladásával korrigálva 2,8 százalékkal növekedve 861,7 millió euróra) emelkedett. A pénzeszközökre vetített sajáttőke-arányos nyereség (ROE) 22,2 százalékot (a biztosítási üzletág értékesítésével kiigazítva 13,6 százalékot) ért el, a költség/bevétel arány pedig tovább javult 58,2 százalékra (a 2007. év végi 58,8 százalékhoz képest[2]).
  • Kelet-Közép-Európában továbbra is erőteljesen növekedett a betét- és hitelállomány. Az elmúlt hetekben a kelet-közép-európai régióra vonatkozó befektetői hangulat romlása ellenére a régióbeli leányvállalatok háromnegyed éves üzlet teljesítménye nagyon jónak minősíthető, hiszen a nettó kamatmarzs 4,5 százalékos szinten maradt, az üzemi eredmény pedig 52 százalékkal 1,36 milliárd euróra növekedett.
  • Erős tőkebázis. Az Erste Csoport folytatódó nyereségtermelésének, valamint a biztosítási üzletág értékesítésének köszönhetően a részvénytőke 9,7 milliárd euróra nőtt.
  • Szilárd likviditási pozíció. A hitelek és betétek aránya stabilan 115 százalék alatt maradt az egész év során, és várhatóan az év hátralévő részében sem áll be változás. A rövid távú likviditás az idei év végéig már teljesen biztosított, a hosszú távú finanszírozás mértéke pedig 6 milliárd euró, ami nemcsak az idei szükségleteket fedezi, hanem a 2009-ben várhatóan jelentkező finanszírozási igények egy részét is, méghozzá az Euribor plusz 40 bázispontnál alacsonyabb költség mellett.
  • A gazdasági válság hatása a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereségre. A piaci körülmények a harmadik negyedévben 18,1 millió eurós változáshoz vezettek az ABS/CDO portfolióban a piaci pozíciók újraértékelése nyomán. Az alapul szolgáló eszközök minősége miatt azonban továbbra sem várható veszteségleírás 2008-ban. A Lehman Brothers bankházzal kapcsolatos kitettség miatti veszteségleírás 25,5 millió euró volt.
  • Az osztrák kormány által meghirdetett banki mentőcsomag összege 100 milliárd euró, ebből 15 milliárd eurót a bankok tőkehelyzetének megerősítésre, 10 milliárdot a betétbiztosításra, 75 milliárdot pedig a rövid- és hosszútávú likviditás biztosítására szán az állam.
  • Kilátások 2008-ra. Az üzemi eredmény 2008-ban a várakozások szerint 15 százalékkal nő. Az üzemi költségek a negyedik negyedévben a tervek szerint nem érik el a harmadik negyedévi mértéket. A negyedik negyedévre pozitív nettó eredmény várható a nehéz piaci körülmények és az izlandi válsággal kapcsolatos leírások ellenére is.

Az eredményekről röviden

2008 első háromnegyed évében az üzemi bevétel 16,9 százalékkal 5247,2 millió euróra növekedett a nettó kereskedési eredmény 36,7 százalékkal 184,9 millió euróra történt visszaesése ellenére. A bővülés jórészt a nettó kamatbevétel erőteljes, 25,6 százalékos (3573,3 millió euróra történő) emelkedésének köszönhető. Az általános igazgatási költségek 12,7 százalékkal emelkedve 3053,7 millió euróra nőttek. Az üzemi eredmény 23,2 százalékkal 2193,5 millió euróra bővült. A költség/bevétel arány 58,2 százalékra javult (szemben a 2007-es 59,2 százalékkal). A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség (mérleg szerinti eredmény) 74,6 százalékos bővüléssel 1463 millió eurót ért el (a biztosítási üzletág értékesítéséből származó bevétellel korrigálva 861,7 millió euró).

„A harmadik negyedéves adataink is alátámasztják, hogy hosszú távú stratégiánk még ebben a recesszióval terhes, gazdaságilag nehéz környezetben is szilárd lábakon áll" – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG igazgatóságának elnöke az eredményeket értékelve. „A dinamikusan növekvő üzemi eredmény és a biztosítási üzletág tőkeerős partner részére történt értékesítése együttesen tette lehetővé számunkra azt, hogy a bank történetének legnagyobb negyedéves nettó eredményét érjük el még a jelenlegi pénzügyi viharokkal sújtott környezetben is. A hitelállományban az év eleje óta bekövetkezett 11,7 milliárd eurós bővülést szinte teljes egészében fedezte a betétek összegének 10,8 milliárd eurós emelkedése, emellett rávilágított a kelet-közép-európai régióban meglévő kiterjedt fiókhálózatunkban és 16 millió ügyfelünkben rejlő erőtartalékokra" – tette hozzá Andreas Treichl.

A pénzeszközökre vetített (vagyis az akvizíciókból származó ügyfélkapcsolatra és értékesítési hálózatra vonatkozó amortizáció nélkül számított) sajáttőke-arányos nyereség (ROE) 2008 első három negyedévében a 2007-es év egészére mért 14,6 százalékról 22,2 százalékra emelkedett. A biztosítási üzletág értékesítéséből befolyt bevételekkel korrigálva a pénzeszközökre vetített sajáttőke arányos nyereség 13,6 százalék lett.

A 2008. szeptember 30-i állapot szerint az egy részvényre eső megtérülés (pénzeszközökre vetítve) 4,78 eurót mutatott 2008. első félévében. A biztosítási üzletág értékesítésével korrigálva ez az érték 2,86 eurót ért el. Az előző év hasonló időszakában a vonatkozó érték 2,8 eurón állt.

A mérlegfőösszeg a 2008. szeptember 30-i állapot szerint 208,4 milliárd euróra bővült, ez 4,4 százalékos növekedést jelent a 2007. év végén mért értékhez képest.

A hitelkockázaton alapuló likviditási ráta 10,5 százalékról 9,4 százalékra csökkent a hitelállomány növekedése és a biztosítási üzletág értékesítése miatt. Ennek ellenére is kényelmesen meghaladta azonban a törvény által előírt minimális 8 százalékot. A hitelkockázat szerinti Tier 1 tőkeráta 6,6 százalékon állt 2008. szeptember 30-án úgy, hogy sem a biztosítási üzletág értékesítésből származó nyereséget, sem a visszatartott nyereséget nem számították.

Kilátások[3]

Az üzemi eredmény terén várt mintegy 15 százalékos növekedést az Erste Csoport a kelet-közép-európai lakossági üzleti modelljében továbbra is fennálló növekedési lehetőségekre alapozza. A több mint 16 milliós szilárd ügyfélbázisnak köszönhetően az Ausztriában és a kelet-közép-európai országokban jelentkező nagymértékű betételhelyezés biztosítja a hitelállomány fenntartható növekedését úgy, hogy közben a hitelek és betétek aránya 115 százalék alatt marad. Ez a várakozások szerint hozzájárul a bevételek csökkenő dinamikájának – elsősorban a díj- és jutalékbevételekben, a GCIB (Csoportszintű Nagyvállalati és Befektetési Banki) és a GM (Csoportszintű Piacok) üzletág kereskedési eredményeiben, valamint az ausztriai üzletág jutalékbevételeiben jelentkező visszaesés – ellensúlyozásához.

Ugyanakkor az Erste Csoport saját tőkéje jelentős erősödésen megy át, ugyanis a Tier 1 tőkeráta – a biztosítási üzletág harmadik negyedévben lezárult értékesítésével együtt és a Bázel II. irányelvek ciklikus hatásának következtében – a kockázattal súlyozott eszközök portfóliójában bekövetkezett váratlanul nagymértékű bővülés ellenére 7,5 százalékos értéket mutat 2008 végén a 2007-es 7 százalék után.

Devizaárfolyamok alakulása

   

Időszak végi árfolyamok

 

Átlagos árfolyamok

Euró devizaárfolyam

 

2008 szept.

 

2007 dec.

 

Változás

 

2008. szept. 1.

 

2007. szept. 1.

 

Változás

CZK/EUR

 

24,66

 

26,63

 

7,4%

 

25,08

 

28,04

 

10,6%

RON/EUR

 

3,74

 

3,61

 

-3,7%

 

3,65

 

3,30

 

-10,5%

SKK/EUR

 

30,30

 

33,58

 

9,8%

 

31,62

 

33,96

 

6,9%

HUF/EUR

 

242,83

 

253,73

 

4,3%

 

247,86

 

251,01

 

1,3%

HRK/EUR

 

7,10

 

7,33

 

3,1%

 

7,23

 

7,34

 

1,4%

RSD/EUR

 

76,68

 

80,05

 

4,2%

 

80,08

 

79,75

 

-0,4%

UAH/EUR

 

7,29

 

7,42

 

1,8%

 

7,41

 

6,77

 

-9,4%

Pozitív változás = felértékelődés az euróhoz képest; negatív változás = leértékelődés az euróhoz képest

QR & Release Tables#'FX rate eng'!A1

                       


[1]   A biztosítási üzletág és két másik romániai érdekeltség értékesítésének köszönhetően az eredménykimutatás és a mérleg az IFRS 5 szerint módosul, az előbbi esetében a „Biztosítási üzletág eredménye" sort a „Megszűnt üzletágakból származó nyereség" sor váltja fel, az utóbbi esetében pedig az eszközök és források oldal megfelelő sorral bővült. 2007 decemberében két takarékbank csatlakozott az Austrian Savings Banks [Osztrák Takarékbankok] szövetséghez, majd 2008 januárjában további négy takarékbank lépett be a csoportba, így azok attól az időponttól kezdve már szerepelnek az Erste Bank Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban is. Ezen túlmenően, a Diners Club Adriatic Croatia (DCA) 2007. április 2. óta szerepel a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, a Steiermärkische Sparkasse által megvásárolt bosnyák ABS Banka pedig 2007. április 3. óta. Ennek megfelelően az említett pénzintézetek vagy még nem szerepeltek a 2007. év első félévére vonatkozó kimutatásokban, vagy csak részlegesen. Ennek nyomán apróbb változások történtek az előző év hasonló időszakához viszonyított összehasonlító adatokban.

   

[2]   Az IFRS szerinti változásokkal korrigálva (lásd 1. lábjegyzet)

[3]   Mint ismert, az Erste Bank AG a megfelelő versenyhivatalok és helyi biztosítási felügyeletek jóváhagyásának függvényében a Vienna Insurance Group (VIG) részére értékesíti az s Versicherung biztosítótársaságot a kelet-közép-európai biztosítói leányvállalatokkal, valamint a BCR biztosítótársaságaiban meglévő érdekeltségeivel együtt. Az Erste Bank AG, illetve kelet-közép-európai leányvállalatai 5-5 százalékos részesedést tartanak meg a helyi biztosítókban. Emellett, a két pénzintézeti csoport 15 évre szóló együttműködési megállapodás megkötését tervezi. A tranzakció összértéke 1445 millió euró. A jelenkori könyv szerinti érték és az elhatárolásra vonatkozó előírások függvényében az Erste Bank Csoport 2008. évi eredményében mintegy 600 millió euró pozitív hatás jelentkezik (az adókötelezettségek és a kisebbségi érdekeltségek levonás után). Ennek eredményeként az alaptőke ráta a várakozások szerint 70 százalékponttal nő.

IV. ITERA Workshop – Tudományos konszenzus a köldökzsinórvérből, és a köldökzsinór szövetből kinyerhető őssejtek megőrzéséről

 2008. október 14-én, Maastrichtban, megrendezésre került a negyedik ITERA Workshop. Az International Tissue Engineering Research Association (Nemzetközi Szövet-előállítási és Kutatási Társaság) azoknak a tudósoknak a nemzetközi fóruma, akik őssejt-kutatással, szövet-előállítással és regeneratív orvostudománnyal foglalkoznak.

 2008. október 14-én, Maastrichtban, megrendezésre került a negyedik ITERA Workshop. Az International Tissue Engineering Research Association (Nemzetközi Szövet-előállítási és Kutatási Társaság) azoknak a tudósoknak a nemzetközi fóruma, akik őssejt-kutatással, szövet-előállítással és regeneratív orvostudománnyal foglalkoznak.

 A találkozó célja a konszenzusteremtés volt olyan alapvető kérdésekben, mint a regeneratív medicina jelentősége a jövő gyógyászati eljárásaiban; a köldökzsinórvérből és a köldökzsinór szövetéből nyerhető őssejtek szerepe az orvostudományban; valamint a közösségi, illetve a sajátcélú őssejtmegőrzés fontosságának mind szélesebb körű megismertetése.

    A regeneratív medicina a károsodott szövetek funkcióinak kijavítását vagy helyreállítását tűzte ki célul őssejtek vagy progenitor sejtek alkalmazásával. A résztvevők egyetértettek abban, hogy bár a legtöbb klinikai kezelési eljárás jelenleg még csak kísérleti vagy klinikai vizsgálati szakaszban van, az orvostudomány ezen ága néhány éven belül sok területen érhet el áttörést a gyógyításban, hiszen már eddig is többféle szövetet sikerült előállítani őssejtekből. A kutatók fontosnak tartották azt a szempontot is rögzíteni, hogy a sejtszintű gyógyítás olyan kezelési eljárás, amely a természetes forrásokat használja fel, mesterséges gyógyszerek vagy egyéb vegyületek helyett.

    A konferencia másik kiemelkedő jelentőségű tárgya a köldökzsinór-szövetből származó őssejtekkel kapcsolatos kutatások értékelése volt. A jelenlévő kutatók egyetértettek abban, hogy a köldökzsinórban található őssejtek sokkal nagyobb számban állnak rendelkezésre és az elkülönítésük is sokkal egyszerűbb, mint a köldökzsinórvér-őssejtek esetén. Megállapították, hogy a köldökzsinór-őssejtek multipotens, széles differenciálódási potenciállal rendelkező sejtek, melyek kiegészítik a köldökzsinórvérből származó őssejteket és lehetséges klinikai felhasználásainak száma gyorsan és jelentős mértékben növekszik. Ennek következtében a köldökzsinór-őssejtek akár egynél több klinikai eljárásban is alkalmazhatóak, mivel lényegesen nagyobb számban nyerhetők ki, valamint a köldökzsinórvér-őssejtekkel történő együttes transzplantáció során a klinikai hatékonyság is növelhető. "Az őssejtek legkönnyebben elérhető forrása a köldökzsinór és a köldökzsinórvér, és ezek az őssejtek szinte teljesen mentesek a környezeti vagy az öregedés okozta behatásoktól. Úgy véljük, hogy fontosabb szerepet játszanak, bizonyos esetekben pedig bizonyítottan hatékonyabbak a kezelésben, mint a más forrásokból nyert őssejtek" – mondta Colin McGuckin, a Newcastle-i Egyetem Regeneratív Orvostudományi Professzora.

    Az őssejtmegőrzéssel kapcsolatban a workshop résztvevői megállapították, hogy a megőrzés jelenlegi formáinál – saját célú vagy közösségi -, lehetséges egy hatékonyabb rendszer létrehozása is, az úgynevezett kombinált közösségi- és magán-őssejtbank, amely megoldást kínál mind a magánszemélyek, mind pedig a közösségi felhasználás számára.

    A konferencián a Cryo-Save Csoport tagjaként részt vett a Sejtbank Kft., Magyarország vezető őssejtbankjának a képviselője is. A Cryo-Save, Európa legnagyobb őssejtbanki-szolgáltatója, az ITERA alapító tagja. A hollandiai központú társaság alapkutatásokat folytat az őssejtek fagyasztással történő megőrzése területén. A kutatásokat öt európai egyetemmel és a Fraunhofer Biomedical Engineering Intézettel közösen folytatják, az EU által támogatott CRYSTAL projekt részeként. A Cryo-Save őssejtbanki szolgáltatásai három kontinens (Európa, Ázsia és Afrika) 37 országában vehetők igénybe. A társaság Olaszországban kombinált (közösségi és saját célú) őssejtbanki szolgáltatást is biztosít, a szabályozó hatóságok jóváhagyásának megszerzése után pedig ezt más országokban is be kívánják vezetni.

    A konferencia iránymutatásként szolgálhat mind a klinikai szakorvosok, mind pedig a nagyközönség számára, a megfelelő tájékoztatás alapján történő döntés meghozatalához az őssejtek megőrzését illetően is.

A workshop teljes szövege a szerzők megjelölésével letölthető a következő webhelyről:

http://www.itera-ls.org/downloads.html

http://www.life-sciences.com/

 http://www.conoworld.com/