Beiktatták az új református püspököt

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület új püspökeSteinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület új püspöke2009.Január 30-án 14 órakor Pápán beiktatták hivatalába Steinbach Józsefet, a Dunántúli Egyházkerület új püspökét. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Erdő Péter bíboros is.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület új püspökeSteinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület új püspöke2009.Január 30-án 14 órakor Pápán beiktatták hivatalába Steinbach Józsefet, a Dunántúli Egyházkerület új püspökét. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Erdő Péter bíboros is.

Amint arról korábban hírt adtunk a hét folyamán beiktatták az új református püspököket. A négy egyházkerület közül csak a Dunántúlon választottak új püspököt Steinbach József személyében. A január 30-án délután tartott beiktatási ünnepségen részt vett és beszédet mondott Erdő Péter bíboros is.

A Tiszántúli  Egyházkerület püspöke Bölcskei Gusztáv, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke Csomós József, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke pedig Bogárdi Szabó István maradt.

Erdő Péter bíboros beszédében a Zsolozsma Olvasmányos Imaórájának mai napra kijelölt Mózes ötödik könyvének egy szakaszához fűzte gondolatait. E részben Mózes búcsúzik és átadja a nép vezetését Józsuénak. „Manapság Katolikus Egyházunkban is – mint protestáns testvéreinknél régi idők óta – az egyházi vezetők többnyire nyugalomba vonulnak, és átadják feladataikat utódjuknak. Tapasztaljuk, hogy ez emberileg nem mindig könnyű helyzet. Akárcsak Mózesben, bennünk is gyakran él az az érzés, hogy nem tudtunk mindent megtenni, amit szertettünk volna. Nem tudtuk bevezetni a népet az ígéret földjére. Ezt éppen azok érzik a leginkább, akik a legtöbbet tettek Isten Országáért. És természetesen megérintheti a búcsúzó vezetőt az aggodalom is: Vajon utóda jó irányba vezeti-e majd a népet? Ugyanígy nagyformátumú, köztiszteletben álló vezetők utódai maguknak is gyakran felteszik a kérdést: Méltó módon tudom-e tovább építeni, amit elődeim elkezdtek? De Mózes szavai bátorítanak minket: „Az Úr azonban előtted vonul, nem hagy el, és nem hagy cserben. Ne félj, ne csüggedj!" (MTörv 31,1-15.). Isten vezeti népét, az egyház feje pedig maga Krisztus: ő tűzi elénk az örömhír továbbadásának nagyszerű programját. De a vezetők emberi értelemben sem állnak egyedül a közösség élén: segítik őket a közvetlen munkatársak, kíséri őket a hívő emberek imádsága és tevékeny szeretete. Ez a tevékenység ma különösen is aktuális, mert sok ember szorul rá a mi segítségünkre, keresztény hitünk és reményünk erejére."

Beszéde végén a Mindenható segítségét kérte a főpásztor, hogy szolidáris szeretetben tudjuk képviselni Krisztus ügyét, és korrekt, baráti, ökumenikus szellemben fáradozzunk a keresztények közötti szeretet és egység előmozdításán.

A Református Egyház új tisztségviselőinek választásáról bővebben Háttér rovatunkban olvashatnak.

Magyar Kurír

A szegénységnek van arca

A szegénységnek van arca címmel nemzetközi művészeti alkotásokból rendeznek kiállítást a nemzeti Justitia et Pax Bizottságok Franciaországban. A tárlatot a strasbourgi székhelyű Európa Tanács épületében nyitották meg január 27-én.

A szegénységnek van arca címmel nemzetközi művészeti alkotásokból rendeznek kiállítást a nemzeti Justitia et Pax Bizottságok Franciaországban. A tárlatot a strasbourgi székhelyű Európa Tanács épületében nyitották meg január 27-én.


Az Európa Tanács azért csatlakozott a kezdeményezéshez, „mivel a szegénység az emberi méltóság meggyalázása és az emberi jogok megsértése" – mondta Terry Davis, a szervezet főtitkára a kiállításon, melyet Gerard Defois érsek, az Európai Justitia et Pax Bizottságok Konferenciájának elnöke nyitott meg. Számos európai ország nagykövete mellett jelen volt József Judit rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, hazánk állandó Európa tanácsi képviselője is. A festményekből, szobrokból és fotókból álló, február 6-ig megtekinthető kiállításon Magyarországot Gall Gregor Dies Irae (A harag napja) című bronzszobra képviseli.

VI. Pál pápa Populorum progressio (Népek fejlődése) kezdetű enciklikája megjelenésének negyvenedik évfordulóján, 2007-ben, az Európai Justitia et Pax Bizottságok Konferenciájába tömörülő 31 nemzeti – köztük a magyar – bizottság, hogy közös programot indít, és tevőlegesen bekapcsolódik a szegénység elleni küzdelembe. A téma aktualitásához hozzájárult, hogy félidejéhez érkezett az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célkitűzések programja, mely a világméretű szegénység visszaszorítását a nemzetközi közvélemény figyelmének középpontjába állította. Az elmúlt években elterjedő gazdasági világválság sajnálatos módon eltereli a figyelmet arról a botrányról, hogy a világon több mint egymilliárd embertársunk él a társadalomból kirekesztve, akik szükségleteiket kevesebb mint napi egy dollárból fedezik.

A kezdeményezéssel a kiállítást rendező Justitia et Pax Bizottságok célja, hogy a döntéshozók nézzenek a szegények szemébe és tudatosítsák az igazságtalanságokat, melyeket nap mint nap elkövetnek ellenük. Így kívánják megszemélyesíteni a politikusok számára gyakran csupán számokban jelentkező szegénységet, bemutatni a szenvedő embert, akinek minden nyomora ellenére elidegeníthetetlen méltósága van.

(MKPK)

Várszegi Asztrikot újabb kilenc évre főapátnak választották

Várszegi Asztrik főapátVárszegi Asztrik főapátA Pannonhalmi Főapátság konvent-káptalanja újabb kilenc évre dr. Várszegi Asztrik püspököt választotta főapátnak január 29-i ülésén. A Magyar Bencés Kongregáció Konstitúcióiban előírt titkos szavazáson a főmonostori konvent tagjai, azaz a Pannonhalmán, Bakonybélben, Tihanyban, Győrött, Budapesten és a rendi plébániákon élő rendtársak vettek részt.

Várszegi Asztrik főapátVárszegi Asztrik főapátA Pannonhalmi Főapátság konvent-káptalanja újabb kilenc évre dr. Várszegi Asztrik püspököt választotta főapátnak január 29-i ülésén. A Magyar Bencés Kongregáció Konstitúcióiban előírt titkos szavazáson a főmonostori konvent tagjai, azaz a Pannonhalmán, Bakonybélben, Tihanyban, Győrött, Budapesten és a rendi plébániákon élő rendtársak vettek részt.


Várszegi Asztrik 1946. január 26-án született Sopronban.
1964. augusztus 6-án belépett a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe.
1964-1968 között a Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatója.
1971. augusztus 29-én szentelik pappá.
1976-ban történelem-német szakos középiskolai tanári diplomát szerez az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
1976 – 1988 között Pannonhalmán gimnáziumi tanár és oktat a Szent Gellért Hittudományi Főiskolán. Novíciusmester 1978-1986-ig, 1985-től főmonostori perjel.
1985-ben a történelem tudományok doktora címet szerez az ELTE-n, 1997-ben pedig PhD fokozatot. Témája: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát (1929-1950).

1988. december 23-án II. János Pál pápa culusi címzetes püspökké és esztergomi segédpüspökké nevezi ki. Jelmondata: Fortitudo mea Deus (Erősségem az Isten). 1989. február 11-én szentelik püspökké Esztergomban.

1989 márciusától 1991 júliusáig a Központi Papnevelő Intézet rektora és püspöki helynök az Esztergomi Főegyházmegyében
1990 júniusa és 1993 márciusa között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
1990 óta a Máltai Lovagrend káplánja
1989. február 2-án a leuveni Katolikus Egyetem díszdoktorává fogadják
1991. január 5-én pannonhalmi főapáttá választják
1998-tól a Bajor Bencés Akadémia Történeti Szekciójának rendkívüli tagja
1999 óta Magyarországi Keresztény-Zsidó Tanács elnöke
A 2006-ban létrehozott Lénárd Ödön Közhasznú Alalpítvány elnöke.

Az MKPK Oktatásügyi Bizottságának, a Papság és Megszentelt Élet Bizottságának, a Kultúra és Tömegtájékoztatási Bizottságának tagja.

A megelőzés olcsóbb, a rugalmasabb ösztönzés hatékonyabb – az ombudsman az adósságkezelés intézményéről

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Az adósságkezelési szolgáltatás fontos és hatékony állami alapjogvédelmi eszköz. Segíthet megelőzni a tartozásukat átmenetileg törleszteni képtelen emberek lecsúszását, akár hajléktalanságig vezető anyagi ellehetetlenülését. Az ombudsman a hatékonyabb megelőzés érdekében javasolja a szabályozás finomítását, rugalmasabbá tételét.

 

  

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Az adósságkezelési szolgáltatás fontos és hatékony állami alapjogvédelmi eszköz. Segíthet megelőzni a tartozásukat átmenetileg törleszteni képtelen emberek lecsúszását, akár hajléktalanságig vezető anyagi ellehetetlenülését. Az ombudsman a hatékonyabb megelőzés érdekében javasolja a szabályozás finomítását, rugalmasabbá tételét.

 

  
    
Szabó Máté egy panasz kivizsgálása során alkotmányos visszásságot ugyan nem tapasztalt, ám arra lát még lehetőséget, hogy javítsanak a jelenlegi szabályozáson. A panaszos azt kifogásolta, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete elutasította az adósságcsökkentési támogatás iránti ismételt kérelmét. A testület arra hivatkozott, hogy egy korábbi adósságcsökkentési támogatást meg kellett vonnia, mert az igénylő megszegte az együttműködési és fizetési kötelezettségét, a támogatás pedig a megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Az ombudsman arra a következtetésre jutott, hogy az önkormányzat eljárása megfelelt a hatályos jogszabályoknak. Megkereste a szociális és munkaügyi minisztert is, aki úgy válaszolt, hogy az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltételeként a jogosultnak tevékenyen részt kell vennie a probléma megoldásában, meg kell fizetnie az adósság egy részét és meg kell jelennie tanácsadáson. Az ismételt igénylésre vonatkozó 24 hónapos moratórium ennek arányos és a jogosultat megfelelően ösztönző eszköze.

Válaszlevelében az ombudsman kifejtette, hogy a jogosult ösztönzését és érdekelté tételét alapvető fontosságúnak tartja, ilyen helyzetekben ugyanis csak az állam és polgára közötti együttműködéssel lehet hatékony megoldást találni. A hatályos szabályozás problémáját Szabó Máté az automatizmusában látja, abban, hogy a 24 hónapos moratórium alkalmazásában nem ismer kivételt.

Az átmeneti fizetésképtelenséghez különböző okok vezethetnek, az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők személyes körülményeiben is bekövetkezhet jelentős változás. Ezért a biztos megfontolásra javasolta a miniszternek, hogy tegyen lépéseket egy rugalmasabb, arányosabb, a megelőzést hatékonyabban elősegítő jogi megoldás kidolgozására. Ilyen lehetőség lenne például a 24 hónapos határidő rövidítése, vagy hogy az önkormányzat kapjon mérlegelési lehetőséget. Érvényesíteni lehetne a fokozatosság elvét is úgy, hogy az első alkalommal rövidebb, a második alkalommal akár hosszabb időtartamú moratóriumot alkalmaznának.

A biztos levelében utalt arra is, hogy a hajléktalanok emberi jogaival foglalkozó projektjének alapvető célkitűzése a párbeszéd előmozdítása, és hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára. Az ombudsman szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben várhatóan növekszik majd az adósságkezelési szolgáltatás jelentősége. A szociális területen pedig a megelőzés az államnak lényegesen kevesebb terhet jelent, mint a már bekövetkezett probléma, például a hajléktalanság kezelése.

Lakástulajdonosok és hitellel rendelkező családok vagyona veszélyeztetett helyzetben?

Neves egészségügyi szakemberek prognosztizálják,hogy a bedőlt hitellel,végrehajtással fenyegetett családokban az egészségromlás fokozódik! Intézkedéseket vár Gyurcsány Ferenc Miniszterelnöktől a lakás és ingatlantulajdonosok védelmébe a Lakástulajdonosok Országos Érdekvédelmi Szervezete.

 

  

Neves egészségügyi szakemberek prognosztizálják,hogy a bedőlt hitellel,végrehajtással fenyegetett családokban az egészségromlás fokozódik! Intézkedéseket vár Gyurcsány Ferenc Miniszterelnöktől a lakás és ingatlantulajdonosok védelmébe a Lakástulajdonosok Országos Érdekvédelmi Szervezete.

 

   
    
Mára a szakemberek a televíziócsatornákon keresztül elismerik, hogy a munkanélküliség, a vagyoni fenyegetettség (különösen végrehajtás,adósság,árverés tb.) bomlasztja a lakás és háztulajdonosok családjait, roppant módon megnöveli a rákbetegségek és általános egészségi állapot romlásának kockázatát.

Ez összességében igen jelentős egészségügyi és szociális kiadás növekedést eredményez az ország költségvetésének.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz és a parlament gazdasági bizottságához fordult Országbíró Zoltán(FIDESZ) vezető parlamenti lobbi szakember közreműködésével több civilszervezet, mert észlelték,hogy éppen az érintettek, az adóssággal küzdő lakás és ingatlantulajdonosok képviselete nem valósul meg a lakástulajdonosokról hozandó tervezett testületi döntésekben, az azokat meghozó testületekben.

A döntések egy komplex csomagot kell,hogy alkossanak – mivel féloldalasan kezelt válságjelenségek csak mélyítik a lakás és ingatlantulajdonosok hátrányait és kárait.

A Lakástulajdonosok Országos Érdekvédelmi Szervezete pártok összefogását tapasztalja és sürgeti a kormány és parlament bizottság döntéseinek előkészítésében,szakmai-társadalmi együttműködését biztosítja a parlamenti bizottság és más testületek részére.

A döntéscsomagban – Országbíró Zoltán álláspontja szerint – minden lakástulajdonosi csoport részére mozgásteret szükséges biztosítani. A lánchíd rádióban ismertette,hogy a lakossági tapasztalatok szerint a devizahitel törlesztések néha száz százalékkal magasabbak, mint hitel vállalásakor.

Egyes gazdasági elemzők százezerre is becsülik a tartós válság esetén bedőlő ingatlanhitelesek táborát. Nagy tömegben bedőlő hitelek a lakás és ingatlantulajdonosok vagyonvesztését eredményezi, az ingatlanpiac árainak visszaesése miatt, miközben a devizahitelek miatti pénzintézeti követelések egy nőnek, elviselhetetlenné válnak a bérből és fizetésből, vagy mikrovállalkozásból élők számára.

Minden magyar állampolgár érdeke – pártállástól függetlenül-, hogy a politika-gazdasági lobbi rövid időn belül együttműködésre találjon a politikai döntéshozókkal.  A döntéshozók politikai alkalmasságát a társadalommal való jó kooperáció minősíti,ez működő demokráciákban a választások idején visszahat választóra és politikusra egyaránt.

Több tízezer megnyomorodott család helyett több fokozatú megoldás kell,hogy megszülessen az ingatlanárverezések megelőzésére, a lakástulajdonosok védelmére!

A Symantec a harmadik pénzügyi negyedévben minden fő pénzügyi mérőszámában várakozáson felül teljesített

www.symantec.huwww.symantec.hu  

A Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) közzétette a 2009. január 2-án véget ért 2009. pénzügyi év harmadik negyedévének eredményét. A Symantec stabil üzleti eredményről számol be a harmadik pénzügyi negyedévben.A negyedév GAAP szerinti bevétele 1,51 milliárd dollár, a nem a GAAP szerint számított forgalom 1,54 milliárd dollár volt. A Symantec a harmadik pénzügyi negyedévben minden fő pénzügyi mérőszámában várakozáson felül teljesített.

www.symantec.huwww.symantec.hu  

A Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) közzétette a 2009. január 2-án véget ért 2009. pénzügyi év harmadik negyedévének eredményét. A Symantec stabil üzleti eredményről számol be a harmadik pénzügyi negyedévben.A negyedév GAAP szerinti bevétele 1,51 milliárd dollár, a nem a GAAP szerint számított forgalom 1,54 milliárd dollár volt. A Symantec a harmadik pénzügyi negyedévben minden fő pénzügyi mérőszámában várakozáson felül teljesített.

A negyedév eredményei

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles = általánosan elfogadott könyvelési alapelvek) szerinti eredmény: a harmadik pénzügyi negyedév GAAP szerinti nettó vesztesége 6,81 milliárd dollár volt, az előző év azonos negyedévének 132 millió dolláros nettó nyereségével szemben. A GAAP szerinti hígított veszteség részvényenként 8,23 dollár. Az előző év azonos negyedévében a hígított nyereség 0,15 dollár volt.

A 2009. pénzügyi év harmadik negyedévi GAAP szerinti nettó vesztesége tartalmazza a körülbelül hétmilliárd dolláros, nem készpénzként értett vevőkör-csökkenési költséget. Különböző tényezők, így a jelenlegi gazdasági helyzet és a piac tőkeerejének csökkenése alapján arra a cég arra a következtetésre jutott, hogy ez elegendő jelzés ahhoz, hogy belső elemzés alá vesse e folyamatot. Még nem ért ezen elemzés a végére, a Symantec várhatóan a 2009. pénzügyi év negyedik negyedéve során fejezi be. Az elemzés elkészültével elképzelhető, hogy a tétel módosulni fog.

A GAAP szerinti később esedékes bevétel a negyedév végén 2,92 milliárd dollár, ez egy évvel korábban 2,88 milliárd dollár volt. A harmadik negyedévi működési tevékenység készpénzforgalma 402 millió dollár, ez az előző év azonos negyedévében 462 millió dollár volt.

A nem GAAP szerinti eredmény: A nem GAAP szerinti nettó bevétel a 2009. pénzügyi év harmadik negyedévében 350 millió dollár volt, az előző év azonos negyedévének 292 millió dollárjához képest 20 százalékkal több. A nem GAAP szerinti hígított nyereség részvényenként 0,42 dollár. Az előző év azonos negyedévének 0,33 dollárjához képest 27 százalékos a növekedés.

A nem GAAP szerinti később esedékes bevétel 2,96 milliárd dollár, ez 2 százalékkal több a 2008. pénzügyi év harmadik negyedévének végi 2,90 milliárd dollárnál.

A GAAP és nem GAAP szerinti eredményeink összevetéséhez lásd a mellékelt tömörített, összevont pénzügyi mérleget.

A 2009. pénzügyi év harmadik negyedéve alatt 200 millió dollár értékben 16,1 millió részvényt vásároltunk vissza. Az igazgatótanács által jelenleg engedélyezett részvény-visszavásárlási program még 400 millió dollárnyi visszavásárlást tesz lehetővé.

„Két alapvető oka van, hogy a világgazdaság visszaesése ellenére a vártnál nagyobb a bevételünk. Egyrészt a hatékony értékesítés, másrészt az, hogy a csapatunk sikeresen ki tudta hangsúlyozni: a megoldásainkra fordított pénz gyorsan megtérül – magyarázta Enrique Salem, a Symantec ügyvezető vezérigazgatója. „A nem GAAP szerint számított nyereségünk immár hetedik negyedéve folyamatosan két számjegyű" – tette hozzá Enrique Salem. „Ezt a nagybetűs bevétel-növekedés, a részvényeink folyamatban levő visszavásárlása és kiadásaink szoros kezelése együttesen tette lehetővé. Jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy sikereinket tovább folytassuk és még erősebb cégként lábaljunk ki a gazdasági visszaesés időszakából."

Az üzletágankénti és földrajzi hely szerinti megoszlás

A Symantec tár- és szerverkezelési üzletága a negyedév során a nem GAAP szerinti teljes bevétel 37 százalékát hozta, és a múlt év azonos időszakához képest 1 százalékkal nőtt. A fogyasztói üzletág hozta a nem GAAP szerinti teljes bevétel 29 százalékát, éves növekedése 2 százalék. A védelmi és megfelelőségi üzletág a nem GAAP szerint számított, teljes bevétel 26 százalékát teszi ki, az éves csökkenése 5 százalék. A szolgáltatásokból eredt a nem GAAP szerint számított bevétel 8 százaléka, az éves növekedés itt 20 százalék.

A külföldről származó, nem GAAP szerint számított bevételek a 2009. pénzügyi év harmadik negyedévében az összes bevétel 50 százalékát tették ki, a múlt év azonos negyedévéhez képest 5 százalékkal csökkentek. Az európai, a közel-keleti és az afrikai területről származott a negyedév nem GAAP szerinti összes bevételének 31 százaléka, itt 9 százalékos volt a csökkenés. Ázsia csendes-óceáni térsége és Japán eredménye 1 százalékos éves növekedéssel a teljes bevétel 14 százalékát tette ki. Az amerikai kontinensen (azaz az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és Kanadában) a múlt év azonos időszakához képest 7 százalékos volt a növekedés. Az összes, nem GAAP szerint számított bevétel 55 százaléka származott innen.

A valuták hatása

A nem a GAAP-szerinti bevételre a külföldi pénznemek mozgása az előző évre vetítve negatívan hatott, ez körülbelül 4 százalékpontot jelentett, a nem a GAAP szerint számított, később esedékes bevétel éves szinten körülbelül 2 százalékpontot esett vissza. A külföldi pénznemek mozgása éves szinten az EMEA-térségben körülbelül 10 százalékponttal, az Ázsia-Csendes-óceán-Japán térségben körülbelül 2 százalékponttal csökkentette a nem GAAP szerinti bevételeket.

A negyedév kiemelkedő eseményei

A Symantec világszerte 448, egyenként 300 ezer dollárt meghaladó értékű szerződét kötött. Ezek közül 104 értéke az egymillió dollárt is meghaladta. A 2009. pénzügyi év harmadik negyedévében a nagy üzletkötések 84 százaléka több termékről szól.

A Symantec többek között az alábbi ügyfelekkel kötött új vagy kibővített szerződést: a Continental Airlines, az Egyesült Államok negyedik legnagyobb légitársasága, amely több mint 300 helyre repül, az amerikai és kanadai piacra hangszer és audiovizuális termékeket szállító Yamaha Corporation of America, a Japan Tobacco, a világ egyik vezető dohánygyártója, a Mexikóban céges és üzleti banki szolgáltatásokat nyújtó, valamint a nagy értékben befektető magánszemélyeket kiszolgáló IXE Banco, Argentína több mint 15 millió ügyféllel rendelkező, vezető mobilszolgáltatója, a Telefonica Moviles Argentina S.A., a Canadian Tire Corporation, autó-felszerelést, szolgáltatást, üzemanyagot és pénzügyi szolgáltatást nyújtó kanadai kereskedelmi cég, valamint az SK Telecom, Korea vezető információkommunikációs cége.

A 2009. pénzügyi év negyedik negyedévére vonatkozó előrejelzés

Az előrejelzés a jelenlegi átlagosan 1,50 dolláros Euró-árfolyammal, illetve a tavaly márciusban véget ért negyedév 1,58 dollárosával szemben 1,32 dolláros Euró-árfolyammal számol a 2009 márciusával záruló negyedévre.

A 2009. pénzügyi év 2009. április 3-án záruló negyedik negyedévére a GAAP szerinti bevétel 1,475 milliárd és 1,525 milliárd dollár között várható. A GAAP szerinti részvényenkénti hígított nyereség 0,12 és 0,14 dollár között lehet. A GAAP szerinti, később esedékes bevétel 2,972 milliárd és 3,072 milliárd dollár közé eshet.

A negyedév nem GAAP szerinti bevétele 1,49 és 1,54 milliárd dollár közé becsülhető. A nem GAAP szerinti részvényenkénti hígított nyereség 0,33 és 0,35 dollár között várható. A nem GAAP szerinti később esedékes bevétel 3 milliárd és 3,1 milliárd dollár között várható.

Álláslehetőség Miskolcon:Regionális Ügyfélszolgálati Központot hoz létre a Vodafone Miskolcon

 Vodafone

A Vodafone Magyarország, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ma bejelentette, hogy a távközlési vállalat 2009. májustól Miskolcon hozza létre a vállalat Regionális Ügyfélszolgálati Központját (Regional Customer Service Centre). A Miskolcon több mint háromszáz új munkahelyet teremtő, európai színvonalú központ előreláthatólag másfél-két év múlva működhet teljes kapacitással.

 Vodafone

A Vodafone Magyarország, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ma bejelentette, hogy a távközlési vállalat 2009. májustól Miskolcon hozza létre a vállalat Regionális Ügyfélszolgálati Központját (Regional Customer Service Centre). A Miskolcon több mint háromszáz új munkahelyet teremtő, európai színvonalú központ előreláthatólag másfél-két év múlva működhet teljes kapacitással.

A Vodafone így a nehéz gazdasági környezet, a recesszió ellenére a 2009-es évben növeli magyarországi össz-alkalmazottainak számát, amely a szintén jelentős bővítés előtt álló  – a Vodafone Csoport közös pénzügyi folyamatait és ügyleteit kezelő – Vodafone Szolgáltató Központtal (VOCH) együtt a közeljövőben megközelíti a kétezer főt.

„Az új Regionális Ügyfélszolgálati Központ helyszínéül azért Miskolcra esett választásunk, mivel fontosnak tartjuk, hogy ne csak a fővárosban bővítsünk, hanem a munkanélküliséggel küzdő régióban is újabb munkalehetőségeket teremtsünk." – mondta dr. Beck György, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója. „Miskolcon a helyi egyetem magas szakmai színvonala miatt hosszú távon biztosított a jól képzett munkaerő-utánpótlás, fontos szempont továbbá, hogy Miskolc egyedi befektetői környezetet kínál, hiszen kedvezményekkel és rugalmas hozzáállással segíti a letelepülni szándékozókat. A befektetői környezet vonzó eleme többek között az egyetem és az a tény is, hogy már több sikeres informatikai vállalkozás működik itt."- tette hozzá. 

„A Vodafone beruházása egy olyan munkaerőpiaci helyzetben valósul meg, amikor kiemelt fontossága van minden munkahelynek." – hangsúlyozta az együttműködési megállapodás aláírása kapcsán Szabó József, az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója. „A Munkaügyi Központ segíti és támogatja a hosszú távú befektetési tervekkel érkező cégeket, s reméljük, hogy jelen megállapodás példaként szolgál a jövőben azon vállalkozások számára, melyek helyszínt keresnek tervezett beruházásuk megvalósításához." – zárta gondolatait.

„Végre látszik annak az eredménye, amiért az elmúlt években dolgoztunk. Mint ismeretes tavaly a Financial Times fdi magazinjának szakértői Miskolcot a külföldi tőkebefektetők számára kiemelten vonzó helyszínné nyilvánították, mai bejelentésünk pedig ennek már kézzelfogható bizonyítéka." – mondta Káli Sándor. A polgármester a Vodafone megjelenésével arra számít, hogy a közelmúltban előkészített új iparterület iránt is tovább nőhet az érdeklődés.

Az új Regionális Ügyfélszolgálati Központ kialakításával a Vodafone a piaci elvárásoknak megfelelően, a korábbiaknál hatékonyabb módon, alacsonyabb költséggel, magasabb ügyfélszolgálati kiszolgálást biztosít majd. Az új struktúrának köszönhetően a miskolci központ a későbbiekben más Vodafone országok hasonló igényeinek kiszolgálására is alkalmas lehet, hasonlóan a már jelenleg is ilyen feladatokat ellátó Vodafone Szolgáltató Központhoz (VOCH).

Az új Regionális Ügyfélszolgálati Központban nyíló munkalehetőségekre jelentkezni  az allasmiskolc.hu@vodafone.com  e-mailcímen lehet.

Révay András: Cégvezetők bálja

 

 Eddig csak az Anna bálról tudta a közönség, hogy egyszerre két helyen – Balatonfüreden és Budapesten – is megrendezik. Nos, a Cégvezetők bálja ezt már túlszárnyalja. Az idén három helyszínen: Kecskeméten, Nyíregyházán és Budapesten épülhetnek majd az üzleti kapcsolatok.

 

 Eddig csak az Anna bálról tudta a közönség, hogy egyszerre két helyen – Balatonfüreden és Budapesten – is megrendezik. Nos, a Cégvezetők bálja ezt már túlszárnyalja. Az idén három helyszínen: Kecskeméten, Nyíregyházán és Budapesten épülhetnek majd az üzleti kapcsolatok.

A cél ugyanis éppen ez – hívta fel rá a figyelmet a bálok főszervezője, Elek János. Pontosabban ez az egyik cél. Társul még mellé a jótékonyság és persze nem utolsó szempont az sem, hogy a résztvevők egy kellemes estét szeretnének eltölteni. Elkölteni egy jó vacsorát és jó borokat tölteni a poharakba. Ha mindez sikerül, a bál be is tölti hivatását február 14-én Kecskeméten, 21-én Nyíregyházán, és 28-án, Budapesten.

A rendező elmondta még azt is: más bálok általában egyformák; zene, műsor, vacsora. Szinte minden évben ugyanaz a helyszín, hasonló a műsor és a vacsora, a vendégkör sem nagyon változik. A cégvezetők bálja ettől minden szempontból eltér. Itt mindig volt és lesz is valami meglepetés. Talán ennek is köszönhető, hogy amíg néhány hagyományos, „nagy" bál megrendezését az idén – a válságra hivatkozva – már lemondták, náluk folyamatos az érdeklődés és sokan kérdezik: lehet-e még belépőt kapni?

A Cégvezetők báljára, azok jönnek el, akik úgy érzik, nem szakmai (építész, jogász, orvos, újságíró) bálon akarnak részt venni vagy nem az Operabál az ő báljuk. Szinte a gazdaság minden részéről vannak jelentkezők. Az autókereskedőtől kezdve a fogászati klinikáig, nemzetközi olajcégtől a nemzetközi kereskedő cégig. A csomagolástechnikai cégtől a nyomda tulajdonosáig. Bankban dolgozók, irodaszer forgalmazók, ügyvédek, laptulajdonosok. A vendégek között volt és van cégvezető Bangladesből, Nigériából, Angolából, de Belgiumból és Kanadából is. Egyre több követség is felismerte a Cégvezetők báljának lehetőségeit.

 A Cégvezetők Jótékonysági Bálját 2009 februárjában Budapesten már az ötödik, Nyíregyházán a második alkalommal rendezik meg, Kecskeméten viszont ez lesz az első. Ekkor szeretnék a szélesebb közönség számára is bemutatni a Granada Wellness és Sport Hotelt, mely ugyan már 2007 októbere óta nyitva van, de közben folyamatosan bővíti szolgáltatásait. Katona Annamária szállodavezető különösen arra büszke, hogy Kecskemét legfiatalabb és legmodernebb szállodájának konyháját olimpiai és világbajnok szakács, Kovács Sándor vezeti. A mediterrán hangulatot árasztó hotelben igen jól felszerelt wellness-részleg van, infra-szolárium, gőz- és sókabin is található benne. A vendégeket kétpályás bowling és számos más sportolási lehetőség várja, beleértve a fedett teniszpályát is.

 A vacsora természetesen mindig a bál egyik éke. Itt nem egyetlen – bármennyire is kitűnő – cég kínálatával várják a vendégeket. A bálterem csatatér lesz: az éttermek csatájának helyszíne! Bár igaz, hogy két éttermet éppúgy nem lehet összehasonlítani, mint a sört a borral, de azért megpróbálják. Nagyon sok jó étterem van, akik szívesen vállalkoznak a bemutatkozásra. Most erre majd három, esetleg négy kap lehetőséget. Mindegyik a saját, rá jellemző ízvilágú étellel készül, a vacsora végén pedig a vendégek szavaznak. Tavaly francia, magyar, spanyol ízek találkoztak, és a végén mindenki nyert. A vendégek új éttermekkel ismerkedhettek, az éttermek pedig lehetséges új vendégekhez jutottak.

Aki majd elmegy a Cégvezetők báljára, már a belépés pillanatában olyan pohár pezsgőt kap a kezébe, ami állandóan szerepel a spanyol király asztalán is. A tizennyolc hónapig palackban érlelt, száraz Freixenet pezsgő – ezen kívül – még a műsorban is szerepel. Régi francia huszárhagyomány ugyanis, hogy győzelem után a tisztek karddal vágták le a pezsgőspalack nyakát. A nagy erővel kirobbanó ital belülről mindent magával sodor, üvegszilánkoktól ezért a fogyasztás közben nem kell tartani. Az pedig, hogy mi lesz még a műsor további része – maradjon titok! Esetleg később elolvasható a http://www.cegvezetokbalja.hu/ oldalon.

A PC-k 6%-át fertőzte meg a Conficker

A Panda által ellenőrzött számítógépek majdnem 6%-án volt megtalálható a Conficker féreg. A számok egyelőre alátámasztják a Panda által kiadott narancs riasztást.

A Panda által ellenőrzött számítógépek majdnem 6%-án volt megtalálható a Conficker féreg. A számok egyelőre alátámasztják a Panda által kiadott narancs riasztást.

Nem volt hiábavaló a narancs riasztás: az új, „Conficker" nevű kártevő továbbra is gyors ütemben terjed. A Panda Security a féreg három variánsát azonosította 2008. novemberében, amelyek az ünnepek alatt elszaporodtak. A féreg a MS08-067 Windows-sebezhetőséget használja ki, amelyre a Microsoft 2008. október 24-én adott ki rendkívüli frissítést.

A féreg segítségével bárki átveheti az uralmat a gép felett – és a kártevő már a Panda által ellenőrzött gépek 5,75%-án megtalálható.

– Összesen kétmillió gépet vizsgáltunk át – nyilatkozta Sándor Zsolt – és 115 ezer esetben volt jelen a fertőzés. A riasztás kiadása óta többet is megtudtunk a kártevőről. Néhány variáns például ún. brute force támadással próbál jelszavakat kinyerni a számítógépből, amiben, hála a túl általános jelszavaknak, meglepően sikeresek. Más variánsok USB-n keresztül terjednek úgy, hogy az USB eszköz intézőben való tallózásakor aktivizálódnak, és még több kártevőt töltenek le a gépre.

A féreg – amelyet összesen 83 országban észleltek –  hasonlít az évekkel ezelőtt fertőző „Melissa" és „I love you" variánsokhoz. A Microsoft patchelése és a Panda Security termékei megfelelő védelmet nyújtanak; a Panda Security ugyanakkor azt javasolja minden felhasználójának, győződjön meg gépe biztonságáról a http://www.fertozottvagynem.hu/ oldalon. A vállalati felhasználók számára a Malware Radar (http://www.malwareradar.com/ ) ajánlott. Nem árthat az USB-csatolású háttértárak automata futtatásának letiltása sem.

A Global ThreatWatch (globális fenyegetettség-mérő) a természeti katasztrófákra figyelmeztető skálákhoz hasonlatos, háromlépcsős rendszer, amelyet a vírusirtók használnak ahhoz, hogy előrejelezzék a veszélyeztetettség mértékét. A zöld jelzés a kiindulópont; a narancs jelzés egyfajta figyelmeztetés egy vagy több agresszíven terjedő kártevőre, a vörös jelzés pedig egy világméretű, több százezer, vagy több millió gépet érintő fertőzésre hívja fel a figyelmet.

Két jegy egy áráért a Lufthansa Italiától

 www.lufthansa.dewww.lufthansa.de

Akciós jegyek a Lufthansa Italia járataira – az új légitársaság heti hat járatot üzemeltet Budapest és Milánó között – kényelemre hangolt új váróterem az utasok szolgálatában Milánó-Malpensa repülőterén

 www.lufthansa.dewww.lufthansa.de

Akciós jegyek a Lufthansa Italia járataira – az új légitársaság heti hat járatot üzemeltet Budapest és Milánó között – kényelemre hangolt új váróterem az utasok szolgálatában Milánó-Malpensa repülőterén

A Lufthansa 2009 január 28-án bejelentette, hogy a Lufthansa Italia légitársaság indulásának alkalmából rendkívüli árakon kínálja repülőjegyeit valamennyi utasa számára. A Milánóba utazók mától február 10-ig akciós, mindössze 26.600 forintos áron vásárolhatnak repülőjegyet, ráadásul most egy jegy áráért kettőt ad a légitársaság. Az indulás időpontját az utas rugalmasan maga választhatja meg. Jegyek a http://www.lufthansa.com/ oldalon és az utazási irodákban foglalhatók.

Az akciós kínálaton kívül már valamennyi Lufthansa Italia járatra elérhetők a jegyek, egy oda-vissza út 25.900 forinttól  foglalható, amely magában foglalja az adókat és illetékeket is, ráadásul ezek a jegyek időkorlátozás nélkül vehetők igénybe.

A Lufthansa Italia első járata az LH 1790-es kódot kapta, 2009. február 2-án 6.15-kor Milánóban száll fel, s Barcelonába tart majd. Az LH1770-es kódjelű második járat 35 perccel később indul Párizsba. Az új légitársaság további járatokat indít március elején Brüsszelbe, Budapestre, Bukarestbe és Madridba. A nyári menetrend március végi életbe lépésével pedig London (Heathrow) és Lisszabon bővíti az úticélok számát.

‘"Nagyon várjuk már a Lufthansa Italia március 2-án Budapestre induló járatát. A heti hat alkalommal Milánóba közlekedő járattal a magyar fővárosból induló Lufthansa járatok száma heti 115-re emelkedik. Versenyképes termékeinkkel és rendkívül vonzó árainkkal mind az üzleti célú, mind a turista utasok igényeit kielégítjük." – mondja Tamur Goudarzi-Pour, a Lufthansa közép-európai regionális igazgatója.

A Lufthansa Italia első két Airbus A319-es repülőgépét ma Milánónak és Veresenek keresztelték el. A 138 férőhelyes gépeken a turista osztály mellett Business osztályt is kialakítottak. A Lufthansa Italia a mediterrán stílus jegyében külön fedélzeti szolgáltatásokat fejlesztett ki, amelyeket "Sentirsi a casa"-nak, vagyis „Érezd magad otthonnak" nevezett el. Az utasok otthonos közérzetét az olaszos ételkínálat is segíti: reggelire vanília krémmel töltött kiflit, napközben pedig sajtos-pestos olasz szendvicset szolgálnak fel. A Business Class-on ebédre vagy vacsorára sütőtökkrémes gorgonzolával töltött ravioli, illetve citromszószos gnocchival tálalt borjúsült közül lehet választani. A megszokott borokból és üdítőitalokból álló italkínálat is bővül: az olaszul is beszélő légiutas kísérők valamennyi utas számára tipikus olasz italokat, mint például spumantét, grappát, vagy avernát is kínálnak majd. A hírek szerelmeseinek pedig olasz nyelvű lapokból és magazinokból álló hírlapkínálat áll rendelkezésére.

A Lufthansa az elkövetkező hetekben szorosan együttműködik majd a milánói reptér üzemeltetőjével, a Milan SEA Airport-tal, s közösen fejlesztik majd Malpensa infrastruktúráját, ezzel is kényelmesebbé és gyorsabbá téve az utasok kiszolgálást. Hamarosan modern dizájnt és még kényelmesebb várótereket kap a már létező Lufthansa lounge.  A Lufthansa Italia utasai önálló poggyászfeladó pultok, illetve még több Quick Check-in terminál segítségével adhatják fel csomagjaikat. Februártól a Lufthansa színeiben fognak pompázni a felújított terminálok, kapuk és a poggyászkiadó helyiségek is. Ugyancsak lerövidítik a parkolóház és a beszállóhelyek közti utat, így az utasok még gyorsabban juthatnak el a poggyászfeladóig.

Gyógyszergyári részvények: bíztató kilátások

 2009 január 27- Gyógyszeripari részvények2009 január 27- Gyógyszeripari részvények

A kelet-közép-európai gyógyszerrészvények megmenekültek a válság leginkább negatív hatásaitól, elsősorban defenzív természetüknek és stabil kilátásaiknak köszönhetően. A gyógyszerpiacok kilátásainak nagy részét nem érintette a pénzügyi válság, a generikus szerek iránti kereslet növekedése várható. A kedvenc papírok továbbra is a Krka és a Richter, őket az Egis követi.

 2009 január 27- Gyógyszeripari részvények2009 január 27- Gyógyszeripari részvények

A kelet-közép-európai gyógyszerrészvények megmenekültek a válság leginkább negatív hatásaitól, elsősorban defenzív természetüknek és stabil kilátásaiknak köszönhetően. A gyógyszerpiacok kilátásainak nagy részét nem érintette a pénzügyi válság, a generikus szerek iránti kereslet növekedése várható. A kedvenc papírok továbbra is a Krka és a Richter, őket az Egis követi.

A pénzügyi szektor egyre mélyülő válsága és annak a világgazdaság növekedésére tett negatív hatásai következtében a világ tőzsdéi kivétel nélkül óriási veszteségeket szenvedtek el tavaly, rekordmélységekben zárva az évet. Bár a tőkepiacok jó eséllyel továbbra is ingatagok maradnak idén, az Erste Csoport elemzői szerint a piaci hangulat némiképp javul, a befektetők pedig kezdik elválasztani az ocsút a búzától. „Kelet-Közép-Európa vezető gyógyszergyártóinak részvényei lehetnek az első papírok, amelyeket a befektetők újra felfedeznek maguknak a mai napig is egészséges kilátásaik és stabil mérlegük miatt" – állítja Vladimíra Urbánková, az Erste Csoport gyógyszerpiaci elemzője.

A tőkebefektetésekből való fejetlen menekülés minden iparágat érintő masszív eladási hullámba torkollott 2008-ban, ami a kelet-közép-európai gyógyszergyártókra is negatívan hatott. Az év túlnyomó részében a befektetők többnyire figyelmen kívül hagyták a fundamentumokkal kapcsolatos vállalati híreket, így a 2008-as évközi teljesítményről szóló beszámolókat is. Még a válságot érintetlen fundamentumokkal átvészelő táraságok – például a Krka – sem tudták a kiváló üzleti eredményeket elfogadható részvényárfolyamra váltani, a papírok újabb és újabb negatív csúcsra süllyedtek. Az év vége előtt azonban az árzuhanás lefékeződött, a gyógyszeripar defenzív természete végre a társaságok kezére játszott.

Annak ellenére, hogy a kelet-közép-európai piacok gazdasági növekedése szintén lelassul, az Erste Csoport elemzői szerint ennek hatása csak korlátozottan érvényesül majd a gyógyszeriparban. A térség gyógyszergyártóinak külső eladósodottsága ugyanis minimális marad, tehát anélkül képesek beruházási terveiket finanszírozni, hogy meg kellene csapolniuk a pénzpiacokat. Ennek megfelelően a hitelforrások egyre szűkösebbé válása nem érinti őket hátrányosan. Ezen túlmenően a térség devizái az utóbbi időben tovább folytatták a gyengélkedést az export-orientált kelet-közép-európai gyógyszergyártók javára.

A piacokon érezhető ugyan a növekedés visszaesése (Ukrajna, Románia), a kelet-közép-európai gyógyszergyártók mérlege – komoly készpénzállomány mellett – mégis egészséges maradt. A generikus szerek továbbra is az első számú gyógyszerészeti megoldást jelentik a térség országaiban, és Nyugaton is nő a részarányuk. A generikus szerek fogyasztása válság idején is nő, hiszen az olcsóbb generikus medicinák a költségérzékennyé váló egészségbiztosítók számára egyre vonzóbb alternatívát jelentenek.

Szintén a gyószergyári kilátásokat javítja, hogy a gazdasági növekedés lassulása ellenére a kelet-közép-európai gyógyszerpiacok a várakozás szerint bővülni fognak, hosszú távon tovább szűkítve a térség és az EU-15-ök átlaga között az egészségügyi (és gyógyszerellátási) kiadások terén tettenérhető különbséget.

„Úgy látjuk, hogy a kelet-közép-európai térség legkiemelkedőbb gyógyszergyártói továbbra is stabil befektetést jelentenek minimális mennyiségű negatív meglepetéssel, hiszen a generikus szerekre épülő üzleti modelljük nagyfokú ellenállást mutat a válsággal szemben" – hangsúlyozza Vladimíra Urbánková. A térség vezető gyógyszergyártóinak mérlege továbbra is stabil, és annak ellenére, hogy a szigorúbb likviditási környezet nagy valószínűséggel nagyobb szabású felvásárlási terveik átgondolására készteti őket, szokásos befektetési tevékenységüket, vagy akár a kisebb akvizíciókat is könnyűszerrel végre tudják majd hajtani.

  • A gyógyszerárakra nehezedő nyomás fokozatosan enyhül Magyarországon és az export felfutása várható a forint árfolyamának alakulása miatt, ezért a magyar gyógyszergyártók az elkövetkezendő időszakban stabil nyereségnövekedésre számíthatnak. A magyar pénzpiac valamelyest stabilizálódni kezdett 2008 augusztusához képest, ezért az Erste Csoport elemzői némileg csökkentik a kockázatmentes megtérülésre vonatkozó becslésüket a magyar gyógyszergyártókra vonatkozó DCF-modellben, valamint megemelik a Richter és az Egis célárát részvényenként 40 550, illetve 20 560 forintra. Az elemzők kiemelik, hogy a jelenleg is erősen nyomott részvényárak már az összes létező kockázatnál is többet tükröznek, ezért az elemzők megerősítik a Richter és az Egis részvényeire adott vételi ajánlásukat.
  • A prágai Zentiva részvényárfolyama számára biztos támaszt jelentenek a felvásárlásról szóló hírek. A Sanofi-Aventis 2009. február 20-ig meghosszabbította a Zentiva vezetősége által már korábban elfogadott, részvényenként 1150 cseh koronára emelt ajánlatot. Mivel a jelenlegi piaci viharok közepette a Zentiva szektortársainak részvényárfolyamai új negatív csúcsokra zuhantak az elmúlt hetekben, az elemzők nem számolnak azzal, hogy az akvizíciós felár a szektorban az elmúlt időszakban végrehajtott hasonló tranzakcióknál jelentkező pluszt jelenthetne a Zentiva számára. Ennek megfelelően az Erste Csoport elemzői részvényenként 1150 koronára módosítják a célárat (ami így megegyezik a Sanofi-Aventis ajánlatával, amely pillanatnyilag a piaci maximumot is jelenti egyben), viszont az ajánlást változatlanul tartáson hagyják. Míg a PPF Group és más pénzügyi befektetők pozícióépítése némi, az ajánlati ár emelése irányába ható nyomásgyakorlást jelenthet a Sanofi-Aventis számára, a befektetők számára az ajánlat elfogadása lehet a legbiztonságosabb megoldás.
  • Habár a Krka ismét sikerrel körözte le a regionális szektortársakat 2008 első három negyedévére vonatkozóan közreadott kiváló eredményeivel (kétszámjegyű növekedés az értékesítés és a nyereség soron is), 2008. vége felé a társaság részvényárfolyama eladói nyomás alá került, és eddig csak részlegesen tudott talpra állni a zuhanásból. A 2008. évi értékesítési adatokra vonatkozóan nemrég megjelentetett előrejelzés (amely a konszolidált értékesítési összeget 22 százalékkal magasabban, 950 millió eurón várja) újabb pozitív jelzést küldött a piacok felé, ezért arra számítunk, hogy a Krka 2008-ra vonatkozó (február 26-ára várható) éves jelentése megerősíti a társaság versenyelőnyét a kelet-közép-európai régióban. Az Erste Csoport elemzőinek módosított, 113 eurós részvényenkénti célárfolyama azt jelzi, hogy a papír növekedési potenciálja nagyon is vonzó a jelenlegi nyomott árszínvonal mellett, kiváltképp akkor, ha a részvénynek az év további részében sikerült visszaszereznie a szektortársakkal szemben korábban fennálló magasabb árazást. Ennek megfelelően az Erste szakértői megerősítik vételi ajánlásukat.

1000. ügyfelét ünnepli az SAP Hungary Kft

Az SAP Hungary Kft. bejelentette, hogy mára az ezredik vállalat használja Magyarországon Európa legnagyobb szoftvercégének megoldásait.

Az SAP Hungary Kft. bejelentette, hogy mára az ezredik vállalat használja Magyarországon Európa legnagyobb szoftvercégének megoldásait.

 

   Az 1000. ügyfél a polgári légiközlekedés számára különféle eszközöket forgalmazó, mindösszesen 4 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, az MM-Systems Kft., mely a tavalyi év végén debütált egy nap alatt bevezethető vállalatirányítási rendszert, az SAP Business One Compact szoftverterméket választotta ügyviteli folyamatainak támogatására.

Az új ügyfelek számában történő jelentős növekedést a hazánkban 2004-ben bejelentett kisvállalati megoldás, az SAP Business One tette lehetővé, mely a kisebb üzletméret számára biztosította az integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) bevezetését. A kis-és középvállalati szegmens így már a cég ügyfeleinek 80%-t teszi ki. A korábban csak nagyvállalatokat ügyfeleinek tudó SAP részesedése ezzel a magyar ERP piacon (39,4%-IDC 2007) meghaladja a cég világpiaci részesedését (27,5%), egyben az első számú vezető ezen területeken.

„Noha a vállalkozásom kisméretű, de csúcstechnikát forgalmaz, ezért időtálló, és neves márkára volt szükségem, melynek támogatásával jobban tudom kiszolgálni ügyfeleimet és biztosítani tudom a repülőalkatrész kereskedelem során megkövetelt nyilvántartásokat és bizonylati formákat. Ezt a megoldást az SAP-nál találtam meg" – mondta Maracskó Sándor az MM-Systems Kft ügyvezető igazgatója.

Ablonczy Balázs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint „Az ezredik ügyfél regisztrálása újabb bizonyíték az SAP egyértelmű vezető szerepére az üzleti szoftvermegoldások területén".

Az 1997-ben alapított SAP Hungary Kft. a német SAP AG, Európa legnagyobb szoftvercégének -mely egyben a világ legnagyobb ügyviteli szoftvercége- 100%-os tulajdonú leányvállalata.

Az SAP megoldásainak elterjedtségét jól jelzi, hogy a világ üzleti folyamatainak fele immár ilyen rendszereket érint.

http://www.sap.hu/

A magánnyugdíjpénztárt választók egynegyede önkéntes nyugdíjpénztári tag is.

Kis mértékben ugyan, de emelkedett a nyugdíjpénztári tagok száma 2008-ban – derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet legfrissebb, Biztosításpiaci Adatszolgáltatás című tanulmányából. A nyugdíjtípus választásánál elsősorban az életkor számít, a 29 év alatti korosztály esetében kiemelkedően magas a magán-nyugdíjpénztári tagok aránya. A kiegészítő biztosítások kapcsán azonban óriási különbségek figyelhetők meg az egyes társadalmi csoportok között.

Kis mértékben ugyan, de emelkedett a nyugdíjpénztári tagok száma 2008-ban – derül ki a GfK Hungária Piackutató Intézet legfrissebb, Biztosításpiaci Adatszolgáltatás című tanulmányából. A nyugdíjtípus választásánál elsősorban az életkor számít, a 29 év alatti korosztály esetében kiemelkedően magas a magán-nyugdíjpénztári tagok aránya. A kiegészítő biztosítások kapcsán azonban óriási különbségek figyelhetők meg az egyes társadalmi csoportok között.

Emelkedett a nyugdíjpénztári tagok száma a lakosság körében az elmúlt egy évben – többek között ez derül ki a GfK Hungária Biztosításpiaci Adatszolgáltatás című tanulmányának eredményeiből. Ezzel együtt is alig haladja meg a magán-nyugdíjpénztári tagok száma az állami nyugdíjellátásra számítókét.

A 2008-as felmérés eredményei szerint a 15-69 éves korosztály aktív (nem nyugdíjas és nem nappali tagozatos diák) tagjainak 44 százaléka tagja valamely magánnyugdíjpénztárnak, míg 43 százaléka csak az állami nyugdíjat választotta. 2008 az első év, amikor meghaladta a magánpénztárakat választók száma az állami nyugdíjat választókét. A 2007-es felmérésben még 44-39 százalékos arányban az állami nyugdíjat választók voltak többségben.

Érdekes, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagok egynegyede még önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal is rendelkezik, míg az állami nyugdíjat választóknak csak 14 százaléka próbálja meg a várható nyugdíjának összegét ilyen kiegészítő biztosítással megnövelni.

Az, hogy valaki a magán vagy az állami nyugdíjat választja, természetesen leginkább az életkortól függ. A 29 év alatti biztosítottak körében 63 százalékos a magánnyugdíjpénztárak szolgáltatásait igénybe vevők aránya, ezzel szemben a még aktív 50 év felettiek között ez az arány csak 27 százalék. Egyéb jellemzők, mint például az iskolai végzettség, a jövedelem, vagy a lakóhely tekintetében aránylag kis különbségek figyelhetők meg a nyugdíjtípus választása során.

A kiegészítő biztosítások kapcsán óriási különbségek figyelhetők meg az egyes társadalmi csoportok között. Míg például a felsőfokú végzettségűek 25 százaléka rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, addig az alapfokú végzettségűek körében ez a szám csak 6 százalék. Ugyanez a tendencia a jövedelmek tekintetében is, hiszen a 200 000 forint feletti jövedelemmel rendelkező háztartásban élők 19 százaléka önkéntes nyugdíjpénztári tag, a 100 000 forint alatti jövedelmű háztartásban élők esetében pedig ez a szám 9 százalék.

http://www.gfk.hu/

A KPN a Getronics-szal kínált konvergens IT-telco szolgáltatásokkal 16 százalékot nőtt

A 2008-as pénzügyi év stabil eredményeket mutatott, az összes mutatószám a várakozásoknak megfelelően alakult, az osztalék 11%-kal nőtt. A Getronics fejlődése töretlen, számos nagy új szerződéskötés bizonyítja erősségét. A 2010-es várakozásokat megerősítette a vállalat.

A 2008-as pénzügyi év stabil eredményeket mutatott, az összes mutatószám a várakozásoknak megfelelően alakult, az osztalék 11%-kal nőtt. A Getronics fejlődése töretlen, számos nagy új szerződéskötés bizonyítja erősségét. A 2010-es várakozásokat megerősítette a vállalat.

 

  "Anyavállalatunk, a KPN jó pénzügyi mutatókkal zárta az elmúlt évet, melyhez a Getronics is jelentősen hozzájárult, mind az árbevétel, mind az EBITDA növelésével. A KPN folyamatos stabil pénzügyi hátteret és innovatív szemléletet biztosít a Getronics számára annak 2007-es felvásárlása óta. A konszolidáció eredményeképpen fejlődésünk és növekedésünk garantált, szakmai kompetenciánk és az ICT költségek csökkentését jelentő szolgáltatásaink pedig a 2009-es évben is a növekedés motorját jelenthetik a KPN számára." – mondta Rátkai Péter, a Getronics Magyarország ügyvezető igazgatója. "A Getronics az elmúlt év végén nemzetközi szinten is számos nagy projektre kötött szerződést, amelyek biztosítják folyamatos tevékenységünk növekvő volumenét. Magyarországon erre az évre tervezett árbevételünk több mint fele folyamatos szerződésekkel biztosított." – tette hozzá Rátkai.

KPN csoportszintű árbevétel
A csoport teljes 2008. évi árbevétele és egyéb bevételei 16%-kal, azaz 2,0 milliárd euróval 14,6 milliárd euróra nőttek, nagy mértékben a Getronics és az iBasis felvásárlásának köszönhetően (mindkettő 2007 negyedik negyedévében történt). A felvásárlásokból származó forgalom és az ingatlanpiaci nyereség hatásának figyelmen kívül hagyása esetén a hollandiai tevékenységből származó külső árbevétel és egyéb bevételek 0,3%-os csökkenést mutattak * a folyamat az első negyedéves -3,1%-os csökkenésből a negyedik negyedévre 1,6%-os növekedésbe fordult.

KPN EBITDA
A csoport teljes évi EBITDA értéke 5,1 milliárd euró volt, a teljes árbevétel 36%-a, ami 3,2%-os növekedést jelent a 2007-es évhez képest.

KPN: 2,6 milliárd szabad cash flow a 2008-as pénzügyi évben A teljes évre vetített szabad cash flow 2,598 milliárd euró volt, ez 253 millió euro növekedést jelent az előző évhez képest. A magasabb tőkeköltségeket (237 millió euró) és a magasabb kifizetett kamatokat (126 millió euró) kompenzálta az EBITDA 158 millió eurós, valamint a nettó forgótőke jelentős, 418 millió eurós (255 millió eurós növekedés az előző év 163 millió eurós értékéhez képest) javulása.

A Getronics az árbevételhez és az EBITDA értékéhez is hozzájárult 2008-ban a vállalat számos tevékenységét leválasztotta, és ezzel egy időben átalakította költségstruktúráját, így csökkentette a KPN – Getronics felvásárlás kockázatát. Ezalatt az új értékesítési lehetőségek kiaknázása töretlenül folytatódott.

A felvásárláskor tervezett 1,3 milliárd eurós megtakarításból már 0,5 milliárd eurót elértek a nem alaptevékenységek leválasztásával. A Getronics a továbbiakban az alaptevékenységének nyereségességére koncentrál.

Getronics árbevétel
2008-ban a teljes árbevétel és az egyéb bevételek összege 1,933 milliárd euró volt, szemben a 2007-es 488 milliós értékkel (a Getronics konszolidálása 2007. október 23-án kezdődött). Az árbevétel trendje szilárd képet mutat a Workspace Management Services, Data Center & Hosting Services és Consulting részlegekben.

A Getronics EBITDA értékét befolyásolták az átszervezési és integrációs költségek

Az 56 millió eurós átszervezési és integrációs költségek ellenére a Getronics 2008-ban 79 millió eurós EBITDA-értéket ért el. A teljes évi EBITDA-eredményhez a Business Application Services, a Data Center & Hosting, valamint a Consulting üzletág járult hozzá. Emellett további költségmegtakarítások és együttműködési előnyök is növelték a nyereségességet.

A Getronics a terveknek megfelelően teljesít
A Benelux államokban az alap üzleti tevékenység szilárd működési teljesítményére nem volt hatással a 2008-as gazdasági visszaesés. A szokványos szezonális hatás figyelembe vételével a tanácsadási és globális szolgáltató üzletágak folyamatosan növelték nyereségességüket.

Az integráció előkészületei a terveknek megfelelően haladnak, és várhatóan a KPN üzleti szegmens nagy része 2009. januárjától átkerül a Getronicshoz.

Számos nagy új szerződés bizonyítja a Getronics erős piaci pozícióját
A Getronics számos nagy szerződést kötött a 4. negyedévben. Decemberben a Getronics jelentős megállapodást kötött, amelyek keretében a HP leányvállalat EDS számára nyújt üzemeltetési szolgáltatásokat a Shell-lel kötött globális megállapodásuk részeként. A teljes szerződési érték 133 millió euró 4 és fél évre.

Több holland kormányzati szerződést megújítottak, amelyek összegzett értéke több mint 40 millió euró. Belgiumban számos nagy megbízást nyertek el az Európai Bizottságtól. Emellett egy nagy nemzetközi pénzintézettel kötött nemzetközi ügylet keretében 40 millió euró értékben növelték a munkakörnyezet üzemeltetési szolgáltatásokat. Összességében a Getronics folyamatos szerződésekkel biztosított tevékenységének volumene tovább növekszik.

A nem alaptevékenységek leválasztása alacsonyabb kockázatot eredményezett

Az észak-amerikai és a Business Application Services üzletágak eladásának lezárása fontos mérföldkő a Getronics számára az alaptevékenység növekedésére koncentráló stratégia végrehajtása során.

A nem alaptevékenységek leválasztása után a Getronics kisebb kockázatokkal számolhat, és jó pozícióban van ahhoz, hogy végrehajtsa stratégiáját és a munkakörnyezet-üzemeltetés vezető szolgáltatója legyen a Benelux államokban, valamint globálisan is egyre erősebb pozícióval rendelkezzen ezen a területen.

http://www.getronics.hu/

Leépítés után a hatékonyság növelése

Az alkalmazottak elkötelezettségének fejlesztése az egyik kiút- Tréning helyett tanulási folyamatok – Dale Carnegie újra Magyarországon.

Az alkalmazottak elkötelezettségének fejlesztése az egyik kiút- Tréning helyett tanulási folyamatok – Dale Carnegie újra Magyarországon.

 

   Ha a leépítések elkerülhetetlenné váltak is, talán nem túl utópisztikus célnak tűnik a vállalat alkalmazásában maradt dolgozók biztonságérzetének ismételt megteremtése, elkötelezettségének fejlesztése és ezzel legfőbb célként a munka hatékonyságának növelése.

Az amerikai Dale Carnegie & Associates 15 évre szóló képviseleti szerződést írt alá a belga-magyar CDA-Csoporttal, így több év kihagyás után ismét a magyar cégek fejlődését szolgálhatják a közel 100 éve számtalan sikeres szervezet által alkalmazott Dale Carnegie vállalat-fejlesztési technikák.

Az elmúlt hónapokban szinte örökzöld témává váló gazdasági válságról elsőként leggyakrabban a költségcsökkentés jut a vállalatvezetők eszébe – ezek között is főleg a HR költségek megkurtítására kerül sor. Kérdés, hogy a vállalat hosszú távú érdekeit szolgálja-e, ha a nehéz időkben a legfontosabb „vagyonát", az emberi erőforrást elhanyagolja.

„Talán nem a legoptimálisabb lélektani pillanatban kezdte meg működését a teljesen új csapattal felállt Dale Carnegie Magyarország, hiszen a gazdasági válság költségcsökkentései között szinte mindenhol az első helyen szerepelnek a HR költségek, sőt hónapok óta a tömeges leépítésektől hangos a sajtó. Mégis hiszünk abban, hogy a hosszú távon felelősen gondolkodó vállalatvezetők felismerik: a legfontosabb erőforrásuk az elkötelezett munkavállaló." – mondta Dicsőfi Balázs, a Dale Carnegie Magyarország vezető tanácsadója.

A ma 75 országban jelen lévő, 96 év szervezetfejlesztési tapasztalattal rendelkező Dale Carnegie Training az akkori Franchise partnerén keresztül a 90-es évek elején jelent meg először Magyarországon. A vállalkozás sikeresen indult, árbevétele alapján önálló tréningcégként piacvezető szerepet töltött be.

Ezen időszak alatt olyan vezető cégek fejlesztési partnere volt, mint a T-Mobile, az Axelero Zrt., a Borsodi Sörgyár, az Erste Bank, az Erste Biztosító, az Ernst & Young, a Kürt Computer, a Herendi Porcelánmanufaktúra, az FHB, a Tesco, az Union Biztosító, az Uniqa Biztosító, vagy éppen az akkori AB Aegon Biztosító.

A 15 évre szóló franchise jog lejárta és két év képviseleti szünet után 2007-ben a Dale Carnegie & Associates új tendert írt ki, amelyen az egyébként kríziskezeléssel és interim managementtel foglalkozó CDA-Group nyerte el a magyarországi jogokat újabb 15 évre. (A CDA Csoport által megalapított Dale Carnegie Magyarországot DCT Magyarország Kft. néven 2008 májusában jegyezte be a cégbíróság.)

A tréning esemény, a munkatársak fejlesztése viszont folyamat
A költségcsökkentések idejét éljük. A vállalatok sokszor gyors és olcsó „instant" eszközöket keresnek, amelyekkel azonnali bajaikra keresik az írt. Sokan egy, maximum kétnapos tréningeket vásárolnak, és azt várják tőle, hogy ettől aztán egy csapásra megoldódik minden bajuk. – „Magyarországon a vállalatok többsége még mindig tréningek vásárlásában gondolkodik és nem fejlesztési folyamatokban – ez az a szemlélet, aminek a formálásában a Dale Carnegie aktív szerepet kíván betölteni."

A Dale Carnegie folyamat – az ügyvezető szerint – nem hagyományos képzési módszertan. Ennek ellenére a procedúra ismerősen kezdődik: a Dale Carnegie módszer is a vállalat jelenlegi helyzetéből és a megfogalmazott célokból kiindulva, az ügyféllel közösen, workshop keretei között határozza meg a fejleszteni kívánt területet. Ami a többletet jelenti más tréning és szervezetfejlesztő cégekhez képest, hogy az így meghatározott cél elérésére a rendelkezésre álló, évtizedek alatt számtalanszor, a világ sok országában kipróbált, több mint 150 tréningmodulból rövid idő alatt testreszabott vállalati megoldásokat dolgoznak ki.

Csak az taníthat, aki gyakorlatban már bizonyított
A trénerek kompetenciájával kapcsolatosan gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon tud-e hitelesen például vezetőket tanítani az, aki életében nem vezetett céget. Nemzetközi elvárás, hogy a Dale Carnegie tréneri csapatába csak olyan vállalati szakemberek kerülhetnek be, akik már bizonyított üzleti eredményekkel rendelkeznek. Ez Magyarországon azt jelentette, hogy 42 jeletkezőből a szigorú, ISO minősített folyamat során 11 trénert választottak ki, akik amerikai Master trénerek vezetésével 20 hetes intenzív tanfolyamon ismerték meg a módszereket és folyamatokat, és választották ki a számukra megfelelő szakterületeket, ahol tréninget fognak tartani.

A nagyvállalati célcsoportnak fejlesztett több mint 150 modulból álló testre szabott vállalati megoldások mellett a cég négy Mesterkurzust és egy kifejezetten Kis – és Középvállalatokra fejlesztett Management Akadémiát is jegyez kínálata között olyan fontos területeket felölelve, mint a kommunikáció és hatékony emberi kapcsolatok, a vezetés, az értékesítés, vagy a prezentáció. Mindezek természetesen hozzáférhetőek un. nyitott tréningként, amelyen magánemberként bárki részt vehet, de vállalati csoportok számára kedvező feltételek mellett dolgozzák ki a szakértők a megfelelő kombinációt.

A Dale Carnegie Training világszerte jelenleg kb. 3.000 trénerrel dolgozik.

Trénereik mindegyike keresztülment az ISO 9001 minősítésű kiválasztási és fejlesztési folyamaton. Az ötlépcsős folyamat során trénereik saját oktatási szakterületükre vagy szakterületeikre szereznek minősítést, majd trénerasszisztensként tesznek szert gyakorlatra. Jogosultságot önállóan tréning vezetésére csak ezek után kapnak.

Egy-egy szakirányra maximum három évig érvényes a kiadott engedély, ennek során is évente Master-tréner által tartott kötelező frissítő tréningen vesznek részt. Három év után szükséges a Dale Carnegie tréneri minősítés ismételt megszerzése.

A megalakulás óta eltelt időszakban a cég trénereinek kiválasztása és kiképzése után számos bemutató tréningen vehettek részt az érdeklődő vállalatvezetők és gőzerővel indult el a kapcsolatépítés.

Az ügyvezető a terveiről még annyit elárult, hogy a gazdasági válságból kivezető úton nem csupán a világhírű módszerrel és eszközrendszerrel szeretné segíteni a magyar vállalatokat, de hamarosan a cég honlapján hozzáférhetőek lesznek a cégmentő csomagnak hívott ajánlatok is. – „Hívhatjuk ezt akciónak is, bár én nem szeretem ezt a szót használni ebben az esetben. – fejti ki az ügyvezető – Mi itt a Dale Carnegie Magyarországnál úgy gondoltuk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközeink felhasználásával, mi is hozzá szeretnénk járulni gazdasági válság leküzdéséhez, és ahhoz, hogy minél több magyar cégnél dolgozzanak elkötelezett, lelkes és hatékony munkatársak."

http://www.dalecarnegie.hu/