Az egyház üzenete az emberi élet alapvető kérdéseiről szól – Beszélgetés Erdő Péter bíborossal

Állam és egyház megkülönböztetésének elve a kereszténység eredendő jellegéből fakad – mondta el szerkesztőségünknek Erdő Péter bíboros , akit a Rodoszon lezajlott, és immár második alkalommal megszervezett katolikus-ortodox fórumon elhangzottakról kérdeztünk.

Állam és egyház megkülönböztetésének elve a kereszténység eredendő jellegéből fakad – mondta el szerkesztőségünknek Erdő Péter bíboros , akit a Rodoszon lezajlott, és immár második alkalommal megszervezett katolikus-ortodox fórumon elhangzottakról kérdeztünk.

– Az elmúlt hét végén ért véget Rodoszon a II. Katolikus-Ortodox Fórum. Kik vettek rész a fórumon és milyen céllal szervezték meg immár második alkalommal?

– Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy ez egy európai fórum, amelyben az összes európai ortodox egyház képviselői és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa által összeállított delegáció vesznek részt. Számos ország képviselője van jelen, és olyan témákról beszélünk, amelyek nem dogmatikai jellegűek. A dogmatikai párbeszéd külön bizottságban folyik, amelyet a katolikus egyház részéről a Keresztények Egysége Pápai Tanácsa vezet.

A dogmatikai kérdések mellett azonban számos gyakorlati kérdésben is tudunk egyetértést keresni és találni. Ezek általában az erkölcsre, a társadalmi tanításra, a keresztény embernek a mai világban való tanúságtételére vonatkoznak. Ezért tartottuk az első katolikus-ortodox európai fórumot Trentóban, a család témájáról. Most pedig egy olyan témát tűztünk napirendre, amely a történelmi múltban kényesnek tűnt, nevezetesen az állam és egyház kapcsolatát. Ám ha történelmileg vizsgáljuk a kérdést, akkor nagyon hamar kiderül, hogy az alapok közösek.

– Mit kell tudnunk erről a teológiai, történeti alapról, és hogyan változott, ha változott ez a történelem során?

– Már az Újszövetségben látszik, hogy a keresztények első önértelmezése az, amit Szent Péter apostol levele úgy fogalmaz meg, hogy ti „választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok". A lelki, vallási szuverenitásnak az ideája abban a korban a választott nép körében nagyon világos volt, annak ellenére, hogy nem rendelkeztek területtel, nem rendelkeztek egy országnak a kritériumaival. Ez kifejezetten a hit síkján jellemezte a keresztény közösséget. Ezzel párhuzamosan természetesen megvolt a keresztény közösségben annak tudata is, hogy vannak kérdések, amelyekben a vallási közösség nem illetékes, amelyeket az államnak kell megoldania. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében írt arról, hogy tisztelni kell az államot, hiszen nem véletlenül rendelkezik a hatalommal.

Természetesen felmerült az a kérdés is, hogy akkor ki miben illetékes. Ez a nagyon sajátos keresztény problematika igazán érdekessé akkor vált, amikor Nagy Konstantin 313-ban kiadta a vallási békéről szóló rendelkezését, és a kereszténységet – bár nem tette államvallássá, az később valósult meg a Római Birodalomban, – megengedett, szabadon gyakorolható vallássá tette, s az egyház működését segítette, például az elkobzott épületek visszaadásával is. A későbbi császárok a régi római szemlélet szerint a közjogi struktúra részeként kezelték az egyházat. Hajdan a pogány korban a császár volt a pontifex maximus, azonban hit dolgában sokszor vagy eretnek irányzatokhoz csatlakozott maga a császár – volt ariánus császára is a Római birodalomnak – , vagy éppen elhagyta a keresztény hitet, például Julianus aposztata. Az V. század elején a császár úgy próbált közvetíteni az alattvalói között a hit kérdéseiben felmerült nézetkülönbségekben, hogy maga kívánt elfogadtatni egy-egy doktrínát – ilyen volt például a Kalkedoni zsinat utáni vitákban a császári kezdeményezésre elfogadtatott henotikon is.

Ekkor – Keleten és Nyugaton egyaránt – számos püspök, azt mondta, hogy hit dolgában nem illetékes a császár, mert nem írhatja felül az egyetemes zsinatok döntéseit – amelyek előkészítésében egyébként ő maga is részt vett. Ha egyszer van egy egyházi döntés hit dolgában, akkor ő nem mondhatja azt az embereknek, hogy ezentúl kövessenek mást.

Az állam és egyház megkülönböztetésének elve tehát a kereszténység eredendő jellegéből fakad. Ezt a keleti egyházatyák is, és a nyugati egyházatyák is nagyon világosan kifejezték.
Ennek az alapvető szemléletnek a nyomán aztán kialakult egy sajátos viszony azokban az országokban, ahol az ortodox hitet az uralkodó is vallotta. A Bizánci Birodalomban, vagy később, például a Német-római Császárságban is szoros egység jött létre. Az állam és egyház nem konkurált egymással, az volt a kérdés, hogy az osztatlannak felfogott kereszténységen belül a császárnak, illetőleg az egyházi vezetésnek, tehát a pápának, a püspöknek milyen illetékessége van. A szereposztás volt a kérdés az egységesnek felfogott keresztény közösségen belül.

Ehhez képest aztán az újkorban, az állam elvilágiasodásával, vagy nyugaton, főleg a latin országokban a laicitás elvének megjelenésével, megváltozott a helyzet. Előfordult, hogy a keleti egyházak a történelem során mohamedán uralom alá kerültek, tehát a világi hatalmat már nem lehetett az igaz hit védelmezőjének tekinteni minden fenntartás nélkül, bár volt arra példa, éppen a Konstantinápolyi Patriarkátus történetében, hogy a szultán elfogadta világi szempontból is a keresztény közösség képviselőjének a pátriárkát. Olyan helyzetbe is kerültek az egyházak, – például a marxista, kommunista közegben –  hogy semmiképpen sem lehetett már vallási szempontból mértékadónak tekinteni a civil hatalmat. Ettől kezdve méginkább nyilvánvalóvá vált, hogy az állam és az egyház nem azonosulhat egymással, hanem hit dolgában az egyháznak szabadsággal kell rendelkeznie. Ezeket a nehéz időket is végigkísérte azonban annak a tudata, hogy a mindenkori törvényes állami hatóságokkal szemben a keresztény ember lojális.

Ezeknek a történelmi tapasztalatoknak a nyomán ma nagy az egyetértés abban, hogy a vallásszabadság – és ezt az ortodox testvérek is vallják – igen nagy érték. A II. Vatikáni Zsinat ezt úgy fogalmazza meg, hogy a vallásszabadság az emberi személy méltóságából fakad. Nem arról van szó, hogy minden vallás egyenlő, nincsen közöttük különbség, a vallásnak csak esztétikai értéke van, nem is közömbösségről, hanem arról, hogy van objektív igazság, a hit dolgában is van objektív igazság, ámde ezt a szabadnak teremtett emberi személynek szabadon, külső kényszertől mentesen kell keresnie, megtalálnia és elfogadnia.

Ez az az alapvető érték, amit közösen vallunk, és ami egyébként Európában – a világi életben is – fokozottabban érvényesül az utóbbi évtizedekben. Természetesen az egyes államok nagyon sokféle megoldást találtak a hagyományos egyházaknak a kezelésére, illetve a velük való kapcsolattartásra.

– Az ortodox egyház részéről milyen speciális megfontolások merültek fel ebben a témában?

– Sok speciális hozzászólás volt, de ezek nem feltétlenül ellenkező felfogásból fakadtak. Mondok erre egy példát: Az egyik ortodox előadó beszélt a holttestek elégetésének problémájáról. Az ortodox egyház ma is elutasítja ezt, de hozzáteszem, a katolikus egyház is elutasítja a hatályos egyházi törvénykönyv szerint akkor, ha olyan szándékból fakad, amely a katolikus hittel ellenkezik: például, ha valaki ezzel azt akarja kifejezni, hogy nem támadunk fel, vagy hogy az ember sorsa a halál után a megsemmisülés. Tudjuk persze, hogy az emberek általában nem ebből a meggondolásból kérik a hamvasztást, hanem nagyon gyakorlati okok miatt. Az ortodox előadó aláhúzta, – és ez az, ami fontos számunkra – , hogy az Isten által teremtett emberi test, az élő is, de a halál utáni is – nem pusztán porhüvely, hanem a kommunikáció eszköze. Ember és ember közötti, és ember és Isten közötti kapcsolat eszköze, mégpedig nemcsak egyéni szinten. A testem nem a magamé, és nem lehet egy ember más embernek a tulajdonosa sem. Azaz adjuk meg a végtisztességet a halottaknak – tehát ne dobjuk el, ne vigyük haza a szekrénybe, mert egyéni önzés azt gondolni, hogy halálunk után a rokonainknak vagyunk a tulajdonai. Az a tény hogy megadjuk a halottainknak a tiszteletet, életerőt, értelmet, optimizmust ad az élőknek, mégpedig nemcsak az egyénnek, hanem az egész társadalomnak is. A halottkultusznak a keresztény, visszafogott formája, a végső tisztesség megadása olyan érték, amely az egész társadalom lelkiállapotára kihat. Ez olyan tényező, amivel mi sokszor nem számolunk itt nyugaton, pedig ez is megfontolásra érdemes gondolat lehet.

– Az I. Katolikus-Ortodox Fórum, amelyet Trentóban rendeztek, a család értékeit kívánta közvetíteni a társadalom felé. A második rodoszi fórum mire kívánja irányítani a figyelmet?

– A vallásszabadságra. Ezzel összefügg az objektív igazság létének a tisztelete, és összefügg vele az egyes népek kulturális – vallási hagyományainak sajátos tisztelete is. Korunkban a nagyarányú migráció kérdésével is számolnunk kell, ami újra és újra felveti a vallásszabadság kérdését, hiszen sokféle kultúrájú és vallású nép él egy helyen. Az európai népek kulturális, vallási, nyelvi identitását is, mint értéket egyre inkább hangsúlyoznunk kell. E téren komoly feszültség van, amit minden állami törvényhozó is megtapasztal: egyfelől biztosítani kell mindenkinek, a bevándorlónak is a vallásszabadságot, másrészt pedig annak a közösségnek, amely egy adott országban, egy területen él, a lehetőséget arra, hogy a saját identitását megőrizze és ennek az értékeit közösségben is kifejezze. Európán kívül is, de Európában is lehetne több gondot fordítani arra, hogy a különböző értékek egyszerre érvényesülhessenek.

– Ma sokszor talál az egyház elutasításra, mondván, hogy az általa képviselt értékrend felett már eljárt az idő. Hogyan, milyen érvrendszerrel léphet fel az egyház ez ellen a szemlélet ellen?

– Először is: az egyház nem csak a saját értékeit közvetíti. Mi az emberről és az emberhez szólunk. Amit a társadalomnak mondani szeretnénk, az nem csupán valamiféle specifikus keresztény üzenet, hanem az emberi életnek az alapvető kérdéseiről és értékeiről – a boldogságról, az igazságosságról, a békességről, a társadalmi együttélés alapvető szabályairól, az emberi személy méltóságáról szól. Természetesen lehetnek olyanok is, akik nem értenek egyet a megfogalmazási móddal, vagy azzal a kulturális apparátussal, ahogyan mi ezt kifejezzük – akár azért, mert még nem ismerték fel ezeket az értékeket, akár mert egy bizonyos világnézet alapján – akár őszinte meggyőződéssel is – de úgy gondolják, hogy ezeket az értékeket nem kell tisztelni. Felmerül a kérdés, hogy az objektív igazságnak és az objektív értékeknek szerepelnie kell-e a társadalmi életet szabályozó megfontolások között. Pusztán a vélekedéseknek a szintjén lehet csak együtt élni, vagy pedig az emberről és a világról szóló objektív igazságnak a közös keresése és megtalálása szintjén is? Mi hiszünk abban, hogy az ember képes felismerni a legalapvetőbb igazságokat. Ezért bízunk abban, hogy a társadalom többségével konszenzust lehet kialakítani a legfőbb emberi értékek tekintetében, amelyekről mi keresztények azt valljuk, hogy hitünk fényében gazdagabban látjuk ezeket, illetve hogy az isteni kinyilatkoztatás az emberi észre, a természetes megismerésre építve még többet mond erről. Ha vannak közös alapok, amelyeket nagyon széles körben el lehet fogadni, akkor az már biztonságot ad az egész társadalom építése számára.

– Az élet tisztelete ilyen érték. Ugyanakkor sajnos azt látjuk, hogy néhány ország törvényhozása mintha nem venné ezt figyelembe. A mostani fórumon volt erről szó?

– Igen, a záróközleményben le is szögezzük, hogy az orvosok és mindazok a személyek, akiknek a munkája az emberi élettel függ össze, lelkiismereti okokból megtagadhatnak orvosilag lehetséges, ám az élet tiszteletével ellentétes beavatkozásokat. Senki nem kényszeríthető olyan beavatkozás elvégzésére, amely a lelkiismeretével súlyosan ellenkezik. Ez egyébként a magyar törvényhozásban is ismert: a rendszerváltás után például lehetővé vált lelkiismereti okból a katonai szolgálat megtagadása.

– Az európai közvélemény és a törvényhozás mikor ismerheti meg a fórumon elhangzott gondolatokat?
Az előadások könyv formában is megjelennek majd Olaszországban, ahogyan az első fórumon elhangzott előadások is. A záróközlemény hét oldalas szövege máris nyilvános. Franciául és más nyelveken már elérhető a világhálón.

Neumayer Katalin/Magyar Kurír

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen átadták az új Nokia Mobil Operációs Rendszerek és Alkalmazások Laboratóriumot

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Dr. Vajta László dékán és Marcus Stoerkel, a Nokia magyarországi értékesítési igazgatója ma megnyitották az új Nokia Mobil Operációs Rendszerek és Alkalmazások Laboratóriumot. A most átadott labor célja, hogy a Nokia segítségével a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke felkészült, a legújabb technológiákban jártas utánpótlást biztosítson a magyarországi mobilalkalmazás fejlesztői társadalomnak, illetve hogy minél több hallgató kerüljön be az Ovi Áruház fejlesztői közé.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Dr. Vajta László dékán és Marcus Stoerkel, a Nokia magyarországi értékesítési igazgatója ma megnyitották az új Nokia Mobil Operációs Rendszerek és Alkalmazások Laboratóriumot. A most átadott labor célja, hogy a Nokia segítségével a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke felkészült, a legújabb technológiákban jártas utánpótlást biztosítson a magyarországi mobilalkalmazás fejlesztői társadalomnak, illetve hogy minél több hallgató kerüljön be az Ovi Áruház fejlesztői közé.

Vajk István professzor elmondta, hogy tanszéke „1997 óta folyamatosan a Nokia partnere a K+F+I területén. Ezt az együttműködést számos, nemzetközi szinten is elismert, sikeres projekt jelzi. Mivel a tanszék az alkalmazott informatika területén jelentős szerepet tölt be mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés tekintetében – kiemelten a mobil szoftverek területén – a projektek során szerzett tapasztalatok folyamatosan beépülnek a tanszék kurzusaiba. Nem egy esetben az egyes kutatási projekteket követően egy-egy új tárgy kerül meghirdetésre."

„A Nokia elkötelezettségét a hazai fejlesztői társadalom támogatása mellett mi sem példázza jobban, mint a vállalat több mint egy évtizedes múltra visszatekintő együttműködése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. A ma átadott, mobil operációs rendszerek oktatására és alkalmazásfejlesztésre kialakított laboratórium része annak a több mint 50 millió forint értékű kutatás-fejlesztési projekt- és oktatási támogatásnak, amelyet a Nokia 2010-ben nyújtott a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének" – mondta el Marcus Stoerkel, a Nokia magyarországi értékesítési igazgatója.

Calling All Innovators

A Nokia ez alkalommal hirdette ki a Forum Nokia „Calling All Innovators 2010" magyarországi fejlesztői versenyének nyerteseit. A Nokia a magyar verseny során azt a legjobb, helyi igényekre szabott alkalmazást kereste, ami leginkább segíti a Nokia felhasználók mindennapjait. A szoros versenyben legkiemelkedőbbnek ítélt magyar alkalmazás a „GPS Profiler", fejlesztője, Inotay Krisztián, jutalma 1 millió forint.

Ez az alkalmazás a készülék üzemmódjai (pl. általános vagy néma) közötti automatikus váltást tesz lehetővé a felhasználó által előre definiált helyszínek (földrajzi pozíciók) alapján.

A második helyezett, Németh László mobilalkalmazása a mobilparkolást könnyíti meg GPS adatok felhasználásával, míg a bronzérem Michelberger Rolandé, aki GPS-szel kombinált ébresztőfunkciót ad a felhasználó kezébe. Az ezüst és bronzérmesek jutalma egy-egy nagy értékű Nokia N900 mobil számítógép. Ezek az alkalmazások hamarosan elérhetőek lesznek a Nokia Ovi Áruházban (store.ovi.com).

A szakmai zsűri egy különdíjat is odaítélt Balázs Ádámnak, Hudák Lászlónak és Kovács Zsoltnak kiemelkedő ötletükért és annak megvalósításáért, melyben egy modellautóra szerelt Nokia N900 készüléken futó alkalmazás valós időben dolgozza fel a készülék kamerája által látott környezetet és Bluetooth technológia segítségével vezérli a modell mozgását.

A Nokia által a fejlesztők számára kínált üzleti rendszer – ecosystem

A Nokia az elmúlt időszakban számos újítást mutatott be, melyek segítségével egyszerűbb és jövedelmezőbb lesz az olyan alkalmazások fejlesztése, amelyek elérik a világ legnagyobb mobilfelhasználói közösségét. Jelenleg a fejlesztők mintegy 175 millió Nokia Symbian-alapú okostelefonhoz tehetik elérhetővé alkalmazásaikat.

A Nokia Magyarországon is arra ösztönzi a fejlesztőket, hogy éljenek a Nokia globális fejlesztői programja (forum.nokia.com) által nyújtott tudással és eszközökkel – például a Qt szoftverfejlesztő csomaggal – és az Ovi Áruház adta lehetőségekkel, hogy fejlesztéseiket még több emberhez juttathassák el szerte a világon.

Vatera.hu alkalmazás

A napokban indult a Vatera első mobil alkalmazása Symbian platformra, melynek köszönhetően bárki könnyedén vaterázhat az erre alkalmas Nokia készülékén*. A mobilalkalmazás fejlesztésben rejlő üzleti lehetőségeket Gerő Viktor, a Vatera ügyvezető igazgatója mutatta be, és ismertette az Ovi Áruház kínálatába a napokban bekerült Vatera.hu applikációt. Az ország legnagyobb aukciós portáljának első mobilalkalmazásával, amely a Symbian operációs rendszert futtató Nokia mobilkészülékről érhető el, szinte bárhonnan, bármikor igénybe vehetők a Vatera alapszolgáltatásai. Ilyen például a keresés, böngészés, üzenetek kezelése, licitálás, és természetesen a vásárlási funkciók is.

*Az alkalmas Nokia készülékek a következők: Nokia 5800, Nokia 5230, Nokia 5228, Nokia 5250, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia C6-00, Nokia N8, Nokia C7-00.

Elindult „Az év kórháza” szavazás

 

Idén is elindult „Az év kórháza" internetes szavazás a HáziPatika.com szervezésében. Az érdeklődők – a már megszokott módon, a http://www.azevkorhaza.hu/  oldalon – így immár hatodik  alkalommal is értékelhetik az intézményeket, és a kapcsolódó fórumban újra elmondhatják véleményüket a kórházakról, dolgozóikról. A szavazás 2010. december 31-ig tart.

 

Idén is elindult „Az év kórháza" internetes szavazás a HáziPatika.com szervezésében. Az érdeklődők – a már megszokott módon, a http://www.azevkorhaza.hu/  oldalon – így immár hatodik  alkalommal is értékelhetik az intézményeket, és a kapcsolódó fórumban újra elmondhatják véleményüket a kórházakról, dolgozóikról. A szavazás 2010. december 31-ig tart.

A hazai kórházi betegellátás folyamatos kihívásokkal küzd – többek között ezért is olyan kiemelkedő, említésre méltó és becsülendő, ha egy kórházban dolgozók emberségesen, pontosan, precízen végzik a munkájukat. A már hagyománynak számító, hatodik éve megrendezett „Az év kórháza" internetes szavazással a szervező HáziPatika.com ismét esélyt ad a betegeknek arra, hogy hangot adjanak véleményüknek, és megmondják, szerintük melyik az ország legjobb kórháza. Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjkiosztóra 2011 januárjában kerül sor, ahol a szervezők öt kategóriában jutalmazzák a legjobbakat. Az abszolút győztes egy évig viselheti a megtisztelő "HáziPatika.com – Az év kórháza 2010" címet.

Szavazni, és a szavazás állását nyomon követni a http://www.azevkorhaza.hu/ oldalon lehet.

Emlékeztetőül, 2009-ben ugyanaz az egészségügyi intézmény lett mind az öt kategória győztese, ezzel összesített versenyben is az első helyezést nyerte el a SOTE ÁOK Kardiológiai Központja. Az egyes kategóriák második helyezettjei a következő kórházak lettek:

 • Orvos-szakmai ellátás: Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Budapest
 • Ápoló- és szakszemélyzet: Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Budapest
 • Kórházi infrastruktúra: Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
 • Ellátás: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház, Tatabánya
 • Környezet és tisztaság: DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

Csökkenő kerülőutak — A flottakövetés eddigi legjobb éve

Egy flottakövető egység a sokféle gyártmány közül...Egy flottakövető egység a sokféle gyártmány közül…A honi vállalkozások az év első háromnegyedében kétszer annyi GPS flottakövető egységet vásároltak, mint a tavalyi év hasonló időszakában, de a technológia 8 százalékos hazai elterjedtsége még meg sem közelíti a nyugat-európai 35 százalékos penetrációt. A piacvezető szerint a tulajdonosokat a válság a kiadások eddiginél erősebb ellenőrzésére kényszeríti, ezért az ágazatban jövőre az ideinél is nagyobb növekedés várható.

Egy flottakövető egység a sokféle gyártmány közül...Egy flottakövető egység a sokféle gyártmány közül…A honi vállalkozások az év első háromnegyedében kétszer annyi GPS flottakövető egységet vásároltak, mint a tavalyi év hasonló időszakában, de a technológia 8 százalékos hazai elterjedtsége még meg sem közelíti a nyugat-európai 35 százalékos penetrációt. A piacvezető szerint a tulajdonosokat a válság a kiadások eddiginél erősebb ellenőrzésére kényszeríti, ezért az ágazatban jövőre az ideinél is nagyobb növekedés várható.

Több mint kétszer annyi GPS flottakövető egységet szereltettek be gépjárműveikbe a hazai vállalkozások az első háromnegyed évben, mint a tavalyi év azonos időszakában. A nyugat-európai 30-35 százalékos penetrációhoz képest azonban a hazai 5-8 százalékkal még mindig jelentős elmaradásban vagyunk ? nyilatkozta Szász János, a piacvezető Secret Control GPS Kft. kereskedelmi igazgatója.

A szakember szerint a példátlan növekedésben a válság is jelentős szerepet játszott, az azonnali, életmentő intézkedések után a vállalkozások jelentős része komolyabban is átgondolja a kiadásait. A vállalati járműflotta üzemeltetése az egyik legjelentősebb költségtényező, amin sokat meg lehet takarítani.

Vannak olyan partnereink, amelyek nem élték volna túl a válságot a flottakövető kiadáscsökkentő hatása nélkül ? állítja az igazgató, a Secret Control megrendelői között ugrásszerűen nőtt a napi fogyasztási cikkeket forgalmazó cégek aránya, de tart még a lendület a fuvarozóknál, közműszolgáltatóknál is. Emellett élénkül az állami cégek, intézmények érdeklődése is, egyre több az ilyen témájú tender.

Az év végéig hátralévő néhány hónapban az értékesítési számok további emelkedését várjuk. A 2011-es év tekintetében szintén bizakodók vagyunk, még az ideinél is nagyobb növekedés sem zárható ki – jelentette ki Szász János.

Miben úszik a gyermekünk?

 

Tudjuk-e, milyen vízben úszik a gyermekünk? Hogyan lehet megelőzni, hogy az úszásoktatás után ne fertőzéssel érkezzen haza? Mit tudunk tenni azért, hogy se a saját gyerekünk, se a többiek ne betegedjenek meg uszodalátogatás következtében? Ez csak néhány kérdés azok közül, amelyek a szülők fejében megfordulnak, amikor a legkisebbekkel babaúszásra járnak, nagyobb gyerekeik pedig úszásoktatáson és iskolai úszásórákon vesznek részt.

 

Tudjuk-e, milyen vízben úszik a gyermekünk? Hogyan lehet megelőzni, hogy az úszásoktatás után ne fertőzéssel érkezzen haza? Mit tudunk tenni azért, hogy se a saját gyerekünk, se a többiek ne betegedjenek meg uszodalátogatás következtében? Ez csak néhány kérdés azok közül, amelyek a szülők fejében megfordulnak, amikor a legkisebbekkel babaúszásra járnak, nagyobb gyerekeik pedig úszásoktatáson és iskolai úszásórákon vesznek részt.

Miközben az uszodai higiéné kérdését mindenki természetesnek veszi, meglévő jogszabályaink számos esetben elmaradnak a nyugat-európai szabályozástól, ráadásul a gyakorlat sok esetben – elsősorban a vélt költségmegtakarítás miatt – még az előírt szabályozás szintjét sem éri el. Szerencsére eddig olyan drámai példák nem merültek fel, mint amilyenekkel nemrég a Nemzetközösségi Játékokon résztvevő sportolók találkoztak.

Az Új-Delhiben nemrég lezajlott versenyeken számos probléma merült fel a versenyek helyszíneinek és a sportolók szállásainak higiéniás viszonyaival kapcsolatban. A váratlan körülmények különösen élesen sújtották a vizes sportok versenyzőit. Az úszóversenyek több résztvevője lett rosszul a futamok során, többen a versenyen vagy épp a versenyt követő sajtótájékoztatón emiatt nem is tudtak részt venni. Az elsősorban hányással, hasmenéssel, különböző gyomorbántalmakkal és légzési problémákkal kapcsolatban a hivatalos vizsgálatok nem mutattak ki a vízminőséghez köthető semmilyen problémát. Mégis, a sportolók helyszíni beszámolói a vízben található madárürülékről és tollról, bogarakról és a fertőtlenítésre használt klór túlzott beadagolásáról egyaránt szólnak. A szervezők mindössze egy dolgot, a szűrőrendszer meghibásodását ismerték el, azt követően, hogy az angol úszók egy része arra panaszkodott, hogy a medencében nem lehetett 2 méternél messzebb látni.

„Magyarországon az uszodába járó gyermekek szüleinek ilyen drámai módon megnyilvánuló fertőzésektől talán nem kell tartani. – mondta Diós András, a vízkezeléssel, ezen belül pedig a gyógy- és termálvizek fertőtlenítésével foglalkozó Dinax Kft. műszaki igazgatója. „Ugyanakkor számos, szinte már „megszokott" kellemetlen fertőzésnek és betegségnek, mint amilyen a kötőhártya-gyulladás, a külső hallójárat-gyulladás, a különböző bőrbetegségek, az uszodaszemölcs vagy a hasmenés lehetünk szenvedő alanyai. Mindennek elejét lehetne venni azzal, ha szülőként tisztában lennénk az uszodára vonatkozó néhány alapvető higiéniai követelménnyel." – mondta Diós András.

Magyarországon közel 500 közfürdő – köztük gyógyfürdők, uszodák, tanuszodák és strandok – fogad vendégeket. Ha ehhez hozzászámítjuk az elmúlt években dinamikusan bővült wellness szállodák uszodáit, rengeteg olyan létesítmény van, amely gyermekeket is fogad, és akiknek egészségére – kitettségük miatt – különös gonddal kell figyelni.

„Miközben a technológia folyamatosan fejlődik, addig az elmúlt évek számos negatív tendenciát hoztak a fürdő-higiénia területén, ez pedig különösen a gyerekeket veszélyezteti." – véli Diós András. „A problémák a gépészet tervezésénél kezdődnek, itt gyakran alulbecsülik a tényleges igénybevételt, vagy megtakarítják az áramlás modellezésének költségeit. A megvalósítás során előnyben részesülnek az olcsóbb anyagból és technológiával működő megoldások. Mindennek tetejébe a folyamatos költségcsökkentési kényszer hatására az üzemeltető gyakran az olcsó anyagokat preferálja. Eközben senki nem azt tekinti, hogy hosszabb távon mit is lehetne megtakarítani például korszerűbb, hatékonyabb anyagok használatával. Erre jó példa az olcsónak tekintett klór fertőtlenítőszerként történő széleskörű használata, miközben a klórmentes technológia használata bizonyítottan hatásosabb és hosszabb távon megtérülő megoldást jelent. Pedig szerintem mind a felelősen gondolkodó uszodaüzemeltetőnek, mind pedig a felelősen viselkedő szülőnek az egészség megőrzését a pénztárca elé kellene helyeznie. Ehhez első lépésként a szülő annyit tehet, hogy mindenekelőtt meggyőződik az általa választott uszoda higiénés viszonyairól." – mondta Diós András.

A T-Mobile-nál már kapható a Samsung Galaxy Tab táblagép

Samsung Galaxy TabSamsung Galaxy Tab2010. október 28-tól a T-Mobile üzleteiben és honlapján megvásárolható a Samsung GALAXY Tab táblagép, amely mobilinternet-előfizetéssel, arany és platina szintű ügyfelek esetén a legkedvezőbb konstrukcióban 29 940 Ft-os kezdőrészlettel, 12 havi kamatmentes részletfizetéssel is elvihető.

Samsung Galaxy TabSamsung Galaxy Tab2010. október 28-tól a T-Mobile üzleteiben és honlapján megvásárolható a Samsung GALAXY Tab táblagép, amely mobilinternet-előfizetéssel, arany és platina szintű ügyfelek esetén a legkedvezőbb konstrukcióban 29 940 Ft-os kezdőrészlettel, 12 havi kamatmentes részletfizetéssel is elvihető.

Az Android 2.2 operációs rendszerre épülő táblagép 7"-os TFT-LCD kijelzője lehetővé teszi filmek, fényképek nézegetését, e-könyvek olvasását és dokumentumok megosztását is. Mindezt akár útközben, hiszen a wifi mellett a készülék mobilinternet-előfizetéssel 3G/HSPA kapcsolatra is képes. A T-Mobile jó minőségű, a lakosság 75%-ára kiterjedő szélessávú mobilhálózatával így a Galaxy Tab sokoldalú képességei teljes mértékben kihasználhatók. A 3G/HSPA-nak és 802.11n Wi-Fi-nek, valamint a BluetoothR 3.0-nak köszönhetően a Samsung GALAXY Tab új lehetőségeket kínál a mobilkommunikáció terén, hiszen az internetezés mellett a készülék kihangosítva vagy fülhallgatóval telefonálásra is használható.

A GALAXY Tab-bal folyamatosan kommunikálhatunk e-mailben, normál telefonhívással, SMS és MMS üzenetekkel, valamint kapcsolódhatunk a közösségi oldalakhoz. A készülék támogatja a legújabb Adobe Flash Player 10.1 verziót, így a Flash-es weboldalak is megnézhetők.

Az 1,0 GHz-es Cortex A8 alkalmazás processzorral működtetett GALAXY Tab hordozható mobileszközként is komoly teljesítményre képes. A HD felbontású videókat számos formátumban (pl.: DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264) lejátssza, és ezzel jelentősen kiterjeszti a szórakoztatás határait. A GALAXY Tab egyszerűen hordozható, a mindössze 380 grammos és kis méretű, mindössze 11,98 mm vastag táblagép ugyanis könnyedén elfér egy táskában.

A Samsung GALAXY Tab 2010. október 28-ától mobiliinternet-előfizetéssel kapható a T-Mobile üzleteiben. A készülék új előfizetéssel és a havi 14 GB-nyi adatmennyiséget tartalmazó RelaxNet XL mobilinternet csomaggal, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségnyilatkozattal 99 900 Ft-ért kapható, arany és platina szintű előfizetők a Tab-ot 12 havi kamatmentes részletre, 29 940 Ft-os kezdőrészlettel is megvehetik. Természetesen a GALAXY Tab további mobilinternet csomagokkal is kapható, a további részletek és árak az üzletekben vagy a T-Mobile honlapján tekinthetők meg. A T-Mobile honlapján történő megrendelés esetén a szolgáltató a készüléket belföldön díjmentesen házhoz szállítja.

Erősen kockázatos a fogyasztói csoportokban való részvétel

www.pszaf.huwww.pszaf.hu  

A többségében megtévesztő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye és felügyelete nélkül tevékenykedő fogyasztói csoportszervező társaságok egyre szélesebb és erőszakosabb ügyfélszerzést indítottak. Miközben hirdetéseikben „pénzt", „megoldást" kínálnak „BAR listásoknak", illetve a bankok által elutasított fogyasztóknak, a szolgáltatás szerencsejátékszerű elemeiről nem tájékoztatnak, s a feltüntetett „törlesztő részletek" sem feltétlenül tükrözik a valós helyzetet.

www.pszaf.huwww.pszaf.hu  

A többségében megtévesztő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye és felügyelete nélkül tevékenykedő fogyasztói csoportszervező társaságok egyre szélesebb és erőszakosabb ügyfélszerzést indítottak. Miközben hirdetéseikben „pénzt", „megoldást" kínálnak „BAR listásoknak", illetve a bankok által elutasított fogyasztóknak, a szolgáltatás szerencsejátékszerű elemeiről nem tájékoztatnak, s a feltüntetett „törlesztő részletek" sem feltétlenül tükrözik a valós helyzetet.

A Felügyelet kiemelten kockázatosnak tartja a felügyelete alá nem tartozó és az utóbbi időben egyre aktívabban jelentkező fogyasztói csoportszervezőket, amelyek tevékenysége komoly károkat okozhat a nehéz helyzetben lévő fogyasztóknak. A Felügyelet adatai szerint fogyasztói csoportszervezők 2010 októberének első két hetében csak a legolvasottabb napilapokban 144 hirdetést adtak fel. A Felügyeletre 2010-ben eddig körülbelül 500 megkeresés érkezett fogyasztói csoportokkal kapcsolatosan. A gazdasági válság, az ennek következtében bedőlt hitelek, visszautasított hiteligénylések együttesen okozhatják, hogy a lakosság fogékonysága megnőtt az alternatív pénzszerzési módszerek, így a fogyasztói csoportok „szolgáltatásai" iránt.

A Felügyelethez érkező fogyasztói bejelentések alapján jól látható, hogy számos állampolgár hónapok elteltével sem tudja, hogy nem hitelt vett föl, hanem fogyasztói csoportot szervező céggel kötött szerződést. A bejelentések magas száma alapján érzékelhető, hogy a fogyasztói csoportszervezők megtévesztő módon szerzik ügyfeleiket, tevékenységük a fogyasztók számára nem átlátható folyamat. A fogyasztók megtévesztését megállapítva a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) már számos esetben indított intézkedéssel záruló eljárást fogyasztói csoportszervezőkkel szemben.

A fogyasztói csoportok szervezői nem felügyelt intézmények, azaz a Felügyelet jogszabályi felhatalmazás hiányában nem ellenőrzi tevékenységüket. A Felügyelet ezért felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztók így különösen nagy kockázatnak teszik ki magukat, amennyiben fogyasztói csoport tagjaivá válnak.

A PSZÁF mindezek alapján nem javasolja a lakosság számára az igen kockázatos fogyasztói csoportokban való részvételt. A Felügyelet korábban két társhatósággal, a GVH-val és az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NFH) együtt már tájékoztatót adott ki, amelyben összefoglalta a jelenséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A közlemény megállapításai ma is aktuálisak, így a Felügyelet alábbiakban ismételten közzéteszi az ismertetőt.

Tájékoztató a fogyasztói csoportokról

Kiket igyekeznek beszervezni a fogyasztói csoportokba?

A nehéz anyagi helyzetben levő, jövedelemigazolással nem rendelkező, azonnali pénzügyi segítségre szoruló embereket, a bankok számára nem hitelképes, „BAR-listás" adósokat, nyugdíjasokat. A fogyasztói csoportokat szervező cégek azonban gyakran kínálják szolgáltatásaikat vállalkozások számára is.

A fogyasztói csoporttól hitelt kapok?

Nem. Ha banktól vesz fel kölcsönt, akkor a szerződés aláírását követően azonnal hozzájut a pénzhez. Fogyasztói csoportok nem nyújthatnak hitelt.

Miért gondolják sokan azt, hogy a fogyasztói csoporton keresztül kölcsönhöz juthatnak?

Azért, mert a fogyasztói csoportokat szervezők reklámjai ezt sugallják. A hirdetésekben a „fogyasztói csoport", a „pénzre van szüksége?", vagy a „kezes és jövedelemigazolás nélkül" kifejezések szerepelnek, egyéb információk nem. Ezek alapján az olvasó könnyen arra a következtetésre juthat, hogy azonnal készpénzt kap. A valóság ezzel szemben az, hogy a fogyasztói csoport tagjai egyáltalán nem kapnak készpénzt, csak vásárlói jogot szerezhetnek.

Mi is az a fogyasztói csoport?

A fogyasztói csoport tagjai mondhatni egymásnak adnak kölcsön. Mindenki rendszeresen befizet egy bizonyos összeget, majd az így összegyűlt megtakarításból megvásárolják a szerencsés tagnak az általa kiszemelt terméket (autó, lakás stb.). Akár szerencsével jár egy tag, akár nem, tovább kell fizetnie a számára meghatározott törlesztést egészen addig, amíg a csoport minden tagja hozzá nem jut az általa megszerezni kívánt áruhoz vagy szolgáltatáshoz.

Hogyan dől el, hogy ki kapja meg az általa megszerezni kívánt dolgot?

Alapvetően kétféle módon döntenek: előtörlesztés vállalással és/vagy sorsolással. Az adott hónapban általában az a tag jut hozzá a vásárlói joghoz, aki a legtöbb előtörlesztést vállalta. Ha valaki előtörlesztést vállal előre kifizeti a még meg sem kapott pénzösszeg egy részét. Amennyiben több ilyen tag is van, közülük sorsolással döntik el, hogy ki juthat hozzá a vásárlói joghoz. Az is előfordulhat, hogy kizárólag sorsolás alapján dől el, hogy ki kapja meg az igényelt összeget. Tehát akinek kedvez a szerencse, az azonnal hozzájut a vásárlói joghoz, akinek nem, annak akár évekig várnia kell a sorára. Fontos tudni, hogy a csoport többi tagjának előtörlesztés-vállalása nem kiszámítható, így a vásárlói jog mielőbbi megszerzése – a saját anyagi lehetőségeink mellett – a szerencsén múlik.

Megbízható cégek szervezik a fogyasztói csoportokat?

A fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások általában nem rendelkeznek a reklámokban feltüntetett összegekkel. Ezek a cégek nem állnak kapcsolatban bankokkal sem, amelyek rendelkeznének ezekkel az összegekkel. A csoportszervező vállalkozás nem bank, semmilyen pénzügyi szolgáltatást nem végezhet, hitelt nem nyújthat. Kizárólag a fogyasztói csoportok szervezését és működtetését végzi. A fogyasztói csoportokba befizetett pénzek esetleges eltűnése esetén sem egyetlen hatóság, sem a bíróság nem tudja kártalanítani a tagokat.

Egyáltalán: készpénzhez jutok?

Nem. A fogyasztói csoportok nem pénzt, hanem vásárlói jogot adnak A megvásárolni kívánt autó vagy lakás értéke az az összeg, amelyre a hirdetések vonatkoznak. A hirdetésben sugalltakkal ellentétben a fogyasztói csoport tagja tehát nem készpénzhez jut, hanem a szerződésben szereplő áru vagy szolgáltatás tulajdonjogához. Ha például a tag a szerződés szerint az igényelt összeget autóvásárlásra kívánja felhasználni, akkor – amennyiben hozzájut az igényelt összeghez – azt csak autóvásárlásra fordíthatja. Ráadásul a vételárat nem a fogyasztói csoport tagja kapja, hanem közvetlenül az autó értékesítőjének fizetik ki.

Mikor juthatok az ígért javakhoz?

Mivel a vásárlói jog elnyerésének időpontja nagyban függ a szerencsétől, ezért előre ezt nem lehet tudni. Még az is előfordulhat, hogy csak a futamidő végén, 5, 10 illetve 15 év múlva jut hozzá.

A havonta befizetett törlesztőrészletek után gyűlik kamat is?

Nem. A havi befizetések nem kamatoznak, tehát ha sem a nagy összegű befizetés, sem a szerencse révén nem kerülünk rövid időn belül kiválasztásra, akkor – szemben egy banki megtakarítással – nem lesz semmilyen gyarapodásunk az időközi infláció ellensúlyozására.

Ezek szerint az is előfordulhat, hogy hosszú évekig csak befizetek, de nem jutok például lakáshoz vagy autóhoz?

Igen, sőt sajnos ez a jellemző.

Ha be szeretnék lépni egy fogyasztói csoportba, mit gondoljak végig?

Azt kell átgondolni, hogy valóban a fogyasztói csoport-e a legmegfelelőbb módja a megvásárolni kívánt termék vagy ingatlant megszerzésének? A vásárlói jog értéke beszűkíti a lehetőségeket. Előfordulhat, hogy a fogyasztói csoport tagja csak több szerződés megkötésével juthat olyan összegű vásárlói joghoz, amire szüksége lenne. Csakhogy ebben az esetben az egyes vásárlói jogok elnyerésének időpontja eltérő lehet, így lehetetlen azokat egyszerre felhasználni.

Ha már beléptem egy fogyasztói csoportba és rájöttem, hogy az nem nyújt számomra hitelt, kiléphetek belőle?

Ha a fogyasztói csoport tagja az aláírástól számított 30 napon belül meggondolja magát és szeretné felbontani a szerződést, akkor egy tízezer forint körüli összeg kivételével a már befizetett regisztrációs díjat és havi részletet/részleteket a fogyasztói csoportot szervező vállalkozás visszatéríti. Amennyiben „előtörlesztést" vállal a következő közgyűlésre, úgy a szerződéstől a közgyűlés napjáig állhat el. Érdemes ugyanakkor odafigyelni arra, hogy a leendő tagoknak a szerződés megkötésekor általában 1-2 havi részletet kell befizetniük, így az elállási idejük a közgyűlés napjáig – mely akár a szerződéskötést követő napra is eshet – lerövidül. A 30 napos határidő leteltével, vagy a közgyűlés után a fogyasztói csoport tagja csak rendes felmondással szüntetheti meg a szerződést. Ilyenkor azonban a regisztrációs díjat nem, a már befizetett havi részletet/részleteket pedig csak a futamidő végén, de kamatok nélkül kapja vissza. Az a tag, aki kiválasztásra került és hozzájutott az általa megszerezni kívánt vagyontárgyhoz, a szerződést rendes felmondással nem szüntetheti meg, amíg a szerződésben meghatározott valamennyi fizetési és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tett.

A Lufthansa csoport sikeresen átvészelte a gazdasági- és pénzügyi válságot

 

612 millió eurós profitot ért el a csoport az év első kilenc hónapjában. Az éves operatív eredmény eléri a 800 millió eurót. Az igazgatótanács osztalék kifizetést tervez 2010-re.

 

612 millió eurós profitot ért el a csoport az év első kilenc hónapjában. Az éves operatív eredmény eléri a 800 millió eurót. Az igazgatótanács osztalék kifizetést tervez 2010-re.

A Lufthansa 2010 harmadik negyedévében már 783 millió eurós nyereséget ért el, ami 565 millióval több, mint az előző év hasonló időszakában. A remek eredmény a konzekvensen végrehajtott költségcsökkentésnek és a folyamatosan növekvő utas-, illetve teherforgalomnak, valamint a csoporton belüli szinergiahatások kiaknázásának köszönhető. A piacra szabott kínálat következtében a csoport valamennyi tagja megvédte, illetve részben javított piaci pozícióján. A rendkívüli tél, a pilótasztrájk és a légtérzár miatt ugyan az első hat hónap összességében még veszteséges volt, ám a remek harmadik negyedéves eredménynek köszönhetően az év első kilenc hónapjára már 612 millió eurós nyereséget ért el a vállalatcsoport, ami év/év alapon 386 millió eurós növekedésnek felel meg. A bevétel 4 milliárd euróval 20,2 milliárd euróra nőtt. „A Lufthansa Csoport átvészelte a gazdasági és pénzügyi válságot. A jó eredmény a következetesen tervezett és végrehajtott akciótervnek és munkatársaink kiváló munkájának köszönhető. A vállalatcsoport erősödésében nagy szerepet játszott az optimalizált költségstruktúra, ami a jövőben is nagy segítségünkre lesz" – kommentálta az eredményeket Wolfgang Mayrhuber, a Lufthansa elnök-vezérigazgatója.

A remek eredményhez a Lufthansa Csoport valamennyi tagvállalata hozzájárult. A személyszállítási üzletág 218 millió eurós nyereséget ért el; a Lufthansa 158 millió eurós, a SWISS pedig 194 millió eurós nyereséget, míg a Germanwings 11 millió, az Austrian Airlines 47 millió, a bmi pedig 90 millió eurós veszteséget ért el, jóllehet a harmadik negyedév során már mindkét vállalat szolid nyereséget könyvelhetett el. Minden légitársaság a hatékonyság növelésébe, illetve a költségcsökkentésbe fektetett erőfeszítéseinek, illetve a növekvő kereslet előnyeit élvezi. Maryhuber rámutatott: „Nem számítunk semmilyen változásra sem a rendkívüli erős globális verseny, sem az európai szegmensben jelentkező szélsőséges árnyomás tekintetében. A Passenger Airline Group minden légitársasága éppen ezért tovább folytatja saját költségcsökkentési programja végrehajtását."

A logisztikai üzletág az első kilenc hónapban 230 millió eurós profitot könyvelhetett el. A Lufthansa Cargo ennek megfelelően az év első hat hónapjához hasonlóan egyértelműen pozitív eredményt ért el. A javítási és karbantartási üzleti szegmens 211 millió eurós működési eredményt ért el, amely valamivel alacsonyabb az előző évi értékekhez képest, és így várhatóan igazolja a válság kései begyűrűzését a repülőgép javítási ágazatba. Az IT szolgáltatási üzletág a visszaesés ellenére is 12 millió eurós profitra tett szert, amely megfelel az előző évi eredményeknek. A catering üzletág növelte bevételeit és 50 millió eurós üzemi eredményét ért el. Az előző évi értékekhez képest az eredmény csak valamivel kevesebb, amely egyébként is egyszeri hatást mutat.

A harmadik negyedéves jelentésben az igazgatóság hangsúlyozta: „Ígéreteinket teljesítve nemcsak a rövidtávú válságkezelésnek tettünk eleget, hanem mindig előre tekintettünk a társaság jövőjének alakítása érdekében. Mindeközben megmaradtunk alapvető elveinknél, amelyek a szilárd pénzügyi struktúrák fenntartása, a minőségi szolgáltatásra való törekvés, az innováció és a hosszú távú értéknövelés." A jövőbeli kockázatok a gazdasági visszaesésben, a légiforgalmi adó negatív hatásában, illetve egy esetlegesen jelentős üzemanyagár emelkedésben jelentkezhetnek. A csoportban végrehajtott költségcsökkentési és szerkezetátalakítási programok pozitív hatásának, az Airline Group tagjai közötti növekvő szinergiának, illetve az általános gazdasági fellendülésnek köszönhetően a teljes évre vonatkozó bevételi eredmények előrejelzései javultak 2010-ben. A csoport igazgatótanácsa jelentős bevétel-növekedésre, valamint a jelenlegi költségcélok további fenntartása mellett 800 millió eurós értéket meghaladó működési eredményre számít. Az igazgatóság várakozásai szerint a 2010-es éves eredmények megfelelnek majd a részvényesek számára történő osztalékfizetés feltételeinek.

2010 harmadik negyedévének eredményei számokban

Az idei év első kilenc hónapjában a Lufthansa Csoport összesen 20,2 milliárd eurós bevételt ért el, amely 24,9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A 16,4 milliárdos értékű forgalmi bevételek 30,6 százalékkal növekedtek. Az időszak során a Csoport üzemi eredménye 23,3 százalékkal 22,3 milliárd euróra növekedett. A konszolidációs hatások nélkül korrigált adatok 13,8 százalék (bevétel), illetve 16,5 százalék (forgalmi bevételek), valamint 12,6 százalék (üzemi eredmény) a növekedés.

A működési költségek 20,6 százalékkal 21,5 milliárd euróra nőttek az első három negyedév alatt. Ennek legfontosabb oka a konszolidációs hatások mellett az üzemanyagár emelkedése volt, amely 1,2 milliárd euróval 3,9 milliárd eurós összegre növekedett. Ez a 47,7 százalékos éves növekedés mind az árral, mind a volumennel kapcsolatos. A díjak, illetve az illetékek pedig 26,3 százalékkal növekedtek az előző évhez képest. A Lufthansa Csoport működési eredménye az első kilenc hónap alatt 612 millió euró volt, amely 386 millió euróval több a tavalyi év azonos időszakához képest.  A Csoport nettó nyeresége 524 millió euró, míg ez az összeg a tavalyi év első kilenc hónapjában csupán 31 millió eurót tett ki.

A Lufthansa beruházása ebben az időszakban összesen 1,8 milliárd euró volt, amelyből 1,6 milliárd eurót fordítottak a flotta bővítésére, illetve modernizálására. A működési cash flow összesen 2,4 milliárd eurót tett ki, míg a szabad cash flow (a működési cash flow és nettó befektetések különbsége) 1,3 milliárd maradt. A harmadik negyedév zárásakor a Csoport nettó adósságállománya 1,5 milliárd eurónak felelt meg. A 2009-es év végi adatokhoz képest, a sikeres üzleti fejlesztések és portfólió intézkedéseknek köszönhetően a Csoport saját tőke aránya 23,5 százalékról 25,1 százalékra növekedett.

Lufthansa Group

 

Január – szeptember

2010               2009*

Változás

Bevétel

€m

20,193

16,162

4,031

amelyből forgalmi bevétel

€m

16,445

12,589

3,856

A működésből származó nyereség

€m

869

316

553

Operatív eredmény

€m

612

226

386

Korrigált üzemi nyereséghányad**

In %

3.5

2.0PP

1.5PP.

Nettó eredmény

€m

524

31

493

Beruházási költség

€m

1,760

1,777

-17

Cash flow

€m

2,425

1,438

987

Dolgozói létszám

(2010. szeptember 30.)

 

116,838

118,945

Részvényegységre jutó nyereség (hígítatlan)

1.14

0.07

1.07

*) Az előző év értékeit részben újraszámították az IAS 39 által előírt mérési változtatások szerint.

**) Üzemi eredmény és visszaírt céltartalék osztva az árbevétellel

A jelentés teljes egészében megtalálható az interneten, a www.lufthansa.com/investor-relations címen

Napjainkhoz igazítják a római jogot is — Új könyv és konferencia a római, illetve az európai joggal kapcsolatban

 

Minden jogot tanuló első nagy lépésként a római jogot sajátítja el, amely immár másfél évezrede nem változott. Változik azonban jelenkori világunk, amelynek jobb megértése végett időről időre a római jogról alkotott képünket is meg kell újítani. A római jog története és institúciói című könyv legújabb, bővített kiadása továbbra is a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelenik meg. A könyv nemzetközi viszonylatban is jelentős újítása, hogy a szerzők az Európán kívüli jogrendszerekre is kiterjedően tárják az olvasó elé a római jog továbbélését a középkortól napjainkig.

 

Minden jogot tanuló első nagy lépésként a római jogot sajátítja el, amely immár másfél évezrede nem változott. Változik azonban jelenkori világunk, amelynek jobb megértése végett időről időre a római jogról alkotott képünket is meg kell újítani. A római jog története és institúciói című könyv legújabb, bővített kiadása továbbra is a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelenik meg. A könyv nemzetközi viszonylatban is jelentős újítása, hogy a szerzők az Európán kívüli jogrendszerekre is kiterjedően tárják az olvasó elé a római jog továbbélését a középkortól napjainkig.

A tankönyv szerzői, Földi András és Hamza Gábor arra törekedtek, hogy a római jogot a modern jogok alapjaként mutassák be. Az immár 15., átdolgozott és bővített kiadásban megjelent munka, mint azt címe is tükrözi, a római jog történetét és institúcióit mutatja be. A történeti rész azonban nemcsak a római államszervezetet és jogforrásokat tárgyalja, hanem a római jog továbbélését is részletesen bemutatja egészen napjainkig. Az „institúciók" kifejezés a római magánjog klasszikus tananyagát és rendszerét jelenti, amely nagyrészt tovább él a modern polgári törvénykönyvekben is.

A tankönyv elején részletes, több száz tételt tartalmazó, tematikusan rendezett szakirodalmi tájékoztató olvasható, referenciamunkaként való használatát pedig a forrásmutató, továbbá a több mint 3000 tételből álló név- és címmutató, valamint tárgymutató biztosítja.

A könyvet 2010. november 8-án a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE által a Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezett „Római jog, jog-összehasonlítás, európai jog" című konferencián mutatják be a szerzők.

 

Földi András és Hamza Gábor:

A római jog története és institúciói

Kiadó: NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ ZRT.

Oldalak száma: 716
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
Formátum: B 5 250 X 175
Súly: 1160 gr
ISBN: 9789631960730
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2007

Ütem szerint zajlik a Sió Pláza építése — Nyitás 2011 decemberében

Mégis elkészülMégis elkészülImmár felszíni munkálatokkal, az ütemmtervnek megfelelően halad a Sió Pláza építése. Az épület szerkezeti elemeinek elkészítéséhez új toronydarut is munkába állított a kivitelező. A szerkezeti munkák a tervek szerint még az idén befejeződnek, a kereskedelmi központ átadására pedig 2011 decemberében kerülhet sor.

Mégis elkészülMégis elkészülImmár felszíni munkálatokkal, az ütemmtervnek megfelelően halad a Sió Pláza építése. Az épület szerkezeti elemeinek elkészítéséhez új toronydarut is munkába állított a kivitelező. A szerkezeti munkák a tervek szerint még az idén befejeződnek, a kereskedelmi központ átadására pedig 2011 decemberében kerülhet sor.

  A város történtének egyik legnagyobb beruházásával kapcsolatban Dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere elmondta: a korábbi – részben finanszírozási, részben pedig kivitelezési – nehézségek megoldásával idén februártól gördülékenyen halad a kivitelezés. Mostanra ráadásul a munkálatok elérkeztek a látványos fázisba, hiszen az épület szerkezetének építése már a földfelszínen zajlik.

   Somogyi Csaba, a beruházásért felelős Erste Ingatlan Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: a közműépítéssel és a területtel kapcsolatos nehézségek megoldása új lendületet adott a projektnek. A tervek szerint a Pláza átadására 2011 decemberében kerül sor, és a kivitelezési munkák mellett már zajlanak a tárgyalások a lehetséges bérlőkkel is.

   A második toronydaru felállításával még magasabb fokozatba kapcsolta a munkálatokat a kivitelező: a Pláza belső területén a pinceszinti pillérek elkészültek, a körítő vasbeton falak pedig 90 százalékos készültségben vannak. Elkészültek a pinceszinti liftaknafalak is, valamint elkezdődött a pincefödém zsaluzatának és vasszerelésének készítése. A Pláza belső területén a szerkezetépítési munkák december végére készülnek el, a mélygarázs vasbeton zárófödémjét pedig jövő március végén adja át az önkormányzatnak a kivitelező továbbépítésre. Az önkormányzat beruházásában épülő Szabadság tér kivitelezése ezt követően kezdődik majd.  

Somogyi Csaba elmondta: a Hoch János közt az önkormányzat kérésére nem zárták le nyáron, a kivitelezési munkák ütemezésével igazodtak a nyaralók és az üzletek érdekeihez egyaránt. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak arra is, hogy a beruházás az érintett területen működő üzleteket ne lehetetlenítse el. A jövőben az építkezésnél továbbra is odafigyelnek arra, hogy a szükségesnél semmiképpen se okozzon nagyobb kényelmetlenséget a város lakóinak a presztízsberuházásnak számító Sió Pláza kivitelezési munkáinak befejezése.

Smart Grid – Smart Homes : Iránymutató program az otthonok takarékos energia-gazdálkodására

 

2010. október 27-28-án zajlik Budapesten a "tiszta energiával" és a passzív ház megoldásokkal foglalkozó nemzetközi konferencia,  a CEP Clean Energy & Passive House Expo, melynek két résztvevője, az EATON és a Kapsch Smart Energy GmbH  a rendezvény alkalmával tett bejelentést;  közösen elindítják Magyarországon az energia-gazdálkodási megoldások üzleti modelljét jépező  "Smart Grid – Smart Home" programot, vagyis, az energia-forrásokat és azok felhasználását hatékonyan, intelligens hálózati megoldásokkal kezelő megoldásukat.

 

2010. október 27-28-án zajlik Budapesten a "tiszta energiával" és a passzív ház megoldásokkal foglalkozó nemzetközi konferencia,  a CEP Clean Energy & Passive House Expo, melynek két résztvevője, az EATON és a Kapsch Smart Energy GmbH  a rendezvény alkalmával tett bejelentést;  közösen elindítják Magyarországon az energia-gazdálkodási megoldások üzleti modelljét jépező  "Smart Grid – Smart Home" programot, vagyis, az energia-forrásokat és azok felhasználását hatékonyan, intelligens hálózati megoldásokkal kezelő megoldásukat.

A program tájékoztatóján ismertették a résztvevő cégek nacionáléját, és a program különleges előnyeit.

Csanádi Lili  igazgató (EATON-Moeller) elmondta, az "intelligens Európa" programhoz tartozó EU-s (pilot)projektet fogadtak be, mely nálunk Veszprém megyében fog megvalósulni. Sok résztvevőnek kell együttműködni a program sikeréhez, s nagyon fontos a megfelelő technológiai háttér, mert csask így érhető el a megfelelő minőség.

A két világcég, plusz egy kis, de fontos gyártócég részvétele ezt fogja biztosítani.  A projektben a résztvevő cégek és a kormányzati akarat találkozik, mely szerint, alapvetően a fogyasztó járjon jól a megoldásban!

Gyakorlati megvalósításakor a fogyasztó az intelligens mérőórák és az intelligens hálózat segítségével valós időben tudja szemmel tartani-követni energiafelhasználását (vagy gazdálkodását-elszámolását, ha maga is helyi energi-előállító), a nagy ellátóknak való elszámolási-kimutatási, stb. kiszolgáltatottság lehető legnagyobb csökkentésével.

A kínált megoldás lényege; 

EU-támogatások igénybevételével egy kiválasztott kísérleti régióban, Magyarországon készítik elő és valósítják meg a  Smart Grid – Smart Home  kezdeményezést, melynek során bemutatják, hogy a magyar emberek 2011-ig hogyan tudják lépésről lépésre, méltányos ár ellenében igénybe venni az energiaszolgáltatásokat a környezet károsítása nélkül.

A klímaváltozás hatásait csökkentő,  2020-ig elérendő európai, un. "20-20-20" célkitűzéssel összhangban, elengedhetetlen lesz az energia-hatékonyság és a megfelelő energiaforrások használatának elősegítése.

A versenyképes technológiai és energiagazdálkodási megoldások kialakítása érdekében az EATON és a Kapsch  2009. végén szakértői munkacsoport létrehozása mellett döntött, hogy "Smart Grid – Smart Home " ("Intelligens villamos hálózatok – intelligens otthonok") néven energiagazdálkodási megoldásokat kínáljon a piacon.

A két cég vezetése a közös jövőkép mentén zajló egyfajta missziónak tekinti ezt a vállakozást a magyar piacon, melynek során a  közszféra és a magán háztartások számára egyaránt hozzáférhetővé teszik az intelligens energia-gazdálkodási megoldásokat.

Ehhez igénybe veszik az EU  ELENA-Facility (European Local Energy Assistance) finanszírozási forrásait úgy, hogy szoroan együttműködnek a magyar kormányzati szervekkel, az önkormányzatokkal, valamint a magán-háztartásokkal.  A magyar viszonyokra alkalmazva, tester szabottan, "egy kézből" kívánnak megoldási javaslatokat adni a  XXI. század  intelligens energia-ellátására és felhasználására.

A feladat megoldására a két világcég és az ECHELON, mely a beágyazott vezérlési technológiák vezető gyártója, konzorciumot alakított.

Forgács Péter,  a Kapsch Kft.  Szolgáltatói Hálózatok üzletág vezetője, illusztrált bemutatón ismertette a gyakorlati megvalósítást. 

A Kapsch korábban távközlési gyártóként volt ismeretes, a jelen tevékenységbe azért vágott , mert maga is tapasztalja, hogy a korábbi statikus hálózatok, az elektromos, víz, gáz ellátó hálózatok is változnak manapság, a hálózat egyre nehezebben kontrollálható a belépő megújuló energiatermelés miatt.  Belépnek az alternative energiák, és az otthoni előállítási lehetőségek (szél, nap, stb.)

A helyileg előállított energiákat a szolgáltatóknak kötelező átvennie és ez elszámolási kötelezettségeket is von maga után.  Az energia-hálózat kötöttségét az 50 Hz-es  periódus kis tűréshatáron belül tartása jelenti. Ezt a helyi energiák befogadásakor is biztosítani kell, mert különben a korábbi németországi gondokkal kell szembesülni;  egy helyi betáplálás dominószerű hatása szinte az egész nyugat-európai energia hálózatot megbolygatta.

Kezelni kell a csócsidőszakok igényét, sok esetben felelskegesen torlódik egy-egy áram-igénybevételi csúcs.

Ennek elkerülésére interaktívan kezelni kell a fogyasztói helyeken az intelligens beavatkozási-kikapcsolási-indítási lehetőségeket. Megfelelő szerződések, intelligens mérőórák, kommunikációs hálózat és ennek vezérlő informatikája szükséges.  Egyfajta mátrix-rendszert kell kialakítani a fogyasztók és a szolgáltatók részvételével, újfajta, azonnali fizetési áttekintés, elszámolás lehetőségével. 

A képet árnyalja, hogy az új lehetőségek fényében fogyasztói csoportok alakulnak, pl. egy kis-közösség, egy falu, egy intézmény, stb. mely összefogva, igényeit egyeztetve előnyösebb szerződést tud elérni magának, ezeket a lehetőségeket is kezelni kell tudni.

Összegezve:  intelligens hálózat-mérésre és ellenőrzésre van szükség.

A konzorcium saját intelligens ház koncepciója révén egy önálló, előre meghatározott döntésekre képes otthon-automatika segít az enegia-ellátás ugyancsak intelligens terhelés elosztására, aktív vezérlésére, sok más kényelmi feladat elvégzése, megoldása mellett. Maga a ház tud dönteni a megfelelő megoldásokról.

Az EATON biztosítja mindehhez az energia-menedzsment eszközöket és megoldásokat, a Kapsch  adja a kommunikációt, adatgyűjtést, a kiterjedt valósidejű kezelést, az ECHELON biztosítja a "Smart Metering" technológiát.

Az eredmény:

Ma –  átlátható aktuális energiafelhasználás (víz, gáz, áram),

Rövid távon – rugalmas tarifák, dinamikus árképzés, terhelés kimutatása, intelligens otthon,

Középtávon – az intelligens otthon automatikájának integrálása, beleértve a helyi megújuló energákat,

                       az elektromos járművek intelligens töltése, stb.

A konzorcium tagjai szerint

– mindez heterogén és integrált megoldást biztosít,

-a gyakorlatban bevált komponensekből, szabványos eszközökkel, szoftverrel épül,

-nyílt architektúrát biztosít a későbbi rendszer-elemek integrálhatóságának,

-támogatja a fokozatos áttérést.

J.O.Eaton  1911-ben alapította meg Clevelandben tengelygyártó üzemét, mely mára sokoldalú energia-gazdálkodási vállalattá nőtt,  a 70 ezer alkalmazottat foglalkozató cég 2009. évi forgalma  11,9 milliárd dollár volt, termékeit a világ 150 országában értékesíti.  

Az EATON Corporation ma vezető szerepet tölt be az alábbi területeken;

-az energia minőségi előállítását, elosztását és ellenőrzését célzó elektromos alkatrészek és rendszerek,

-ipari és hordozható berendezések hidraulikus alkatrészei, rendszerei és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások,

-kereskedelmi és katonai felhasználású űrtechnikai üzemanyag-ellátó, hidraulikai és pneumatikus rendszerek,

-a teljesítményt, az üzemanyag-megtakarítást és a biztonságot szem előtt tartó gépkocsi hajtómű- és erőátviteli rendszerek.

A vállalat tevékenységi köre fentiek alapján öt szegmensre terjed ki;

villamosipar,  hidraulika, űrtechnológia, teher- és gépjárműipar.

Az EATON a közelmúltban felvásárolta a Moeller céget, így a Moeller eddigi hazai képviselete látja el az EATON anyacég helyi megjelenítését.

A Kapsch-ot  Johann Kapsch alapította Bécsben, 1892-ben.   A 18 alkalmazottat foglalkoztató cég adatátviteli berendezéseket gyártott,  ma pedig a Kapsch Csoport a telefon-gyártástól kezdve az innovative közlekedési telematikai és távközlési rendszerek világra kiterjedt gyártója,  4 ezer munkavállalóval,  a bécsi központhoz kapcsolódó fiókvállaltokkal, képviseleti irodákkal, és partnerekkel.  2009-2010. évi bevétele  511,6 millió euro.

A cég különösen törekszik az ügyfélre szabott megoldások kivitelezésére, a cégcsoporton belül pedig a Kapsch Smart Energy a szinergia hatásokat kihasználva kínál olyan intelligens mérési megoldásokat az energia-szolgáltatók számára, melyek

-teljesítik az EU energia-hatékonyságra vonatkozó előírásait,

-átlátható, rugalmas  mérésadat-kezelést (meter data management, MDM) tesznek lehetővé, akár különböző gyártóktól származó mérőórákkal való együttműködésben,

-valósudejű adatgyűjtést és kétirányú adatkommunikációt biztosítanak,

-dinamikus árképzési modellt kínálnak a végfelhasználók számára,

-minimálisra csökkentik a hibás számlázás valószínűségét,

-tervezhetővé teszik a terhelést,

-megfelelnek a további, jövőbeni kihívásoknak.

Referenciák

Machine 2 Machine kommunikáció:  több mint 2 millió fedélzeti egység adatainak leolvasása világszerte

(útdíjbeszed rendszer);  135 projekt több mint 35 országban

Alkalmazások:   biztonság, riasztás menedzsment, pénzügyi szektor, OPEC, tőzsdei cégek, Billing Mediation, adatelemzés, riportok, OSS, BSS: Telekom Austria,  Mobilkom, O2 stb..

Kommunikáció:  számos technológia (WIMAX, GSMR, rádió, Wi-Fi, LAN, WAN, Fiber, etc.)

Háztartások automatizálása:  több mint 150.000 HA üzembe helyezés Európában, kiterjedt partneri hálózat világszerte

Smart Metering szoftver:   EBRD & Elektrokrajina Banja Luka, Industrial AMR leolvasás – Wienstrom

Szolgáltatások:  a teljes M2M útdíjbeszed rendszer üzemeltetése Csehországban és Dél-Afrikában,

                          15 000 elégedett fogyasztó Ausztriában és Közép-Európában

 

A magyar „Intelligens mérések" regionális teszt projekt startjával, az európai partnerség felépítése, az IEE -Intelligent Europe Programme & Sustainable Energy Europe Campaign -által támogatott aIM4SMEs EU-Projekt bázisán.

http://www.eaton.com/

http://www.moeller.hu/

http://www.kapsch.net/

http://www.kapsch.hu/

http://www.echelon.com/

http://www.matrix99.net/

Harmat Lajos

Percenként 14 eladott ThinkPad

 

A Lenovo bejelentette, hogy ThinkPad eladásainak száma ebben a hónapban meghaladta a 60 milliót. A hazai vállalat ezt egy budapesti szaküzlet megnyitásával ünnepelte.

 

A Lenovo bejelentette, hogy ThinkPad eladásainak száma ebben a hónapban meghaladta a 60 milliót. A hazai vállalat ezt egy budapesti szaküzlet megnyitásával ünnepelte.

Világszerte több mint 14 ThinkPad laptopot adnak el percenként. Ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy a Lenovo ma már a leggyorsabban növekvő számítógépgyártó. A jól ismert ThinkPad-ek 18 éves történetük során számos úttörő megoldással jelentek meg a piacon, ilyen többek között az első cseppálló billentyűzet vagy a rollcage-váz, mely egyedülálló stabilitást nyújt a gépeknek. A vállalat továbbra is elkötelezett az innovációk iránt, így bejelentette, hogy gépeinek grafikai teljesítményét NVIDIA Optimus technológiával emeli még magasabb szintre a ThinkPad T410, a T410s illetve a T510 modellek esetében.

 „A ThinkPad-ek hosszú ideje az innováció és a kiváló minőség védjegyei, közel két évtizede képviselik a megbízhatóságot az üzleti életben a világ minden táján" – mondta el Gottlieb István, a Lenovo magyarországi vezérigazgatója. „A ThinkPad-ek tervezésekor messzemenőkig a minőségre, megbízhatóságra és a teljesítményre helyezzük a hangsúlyt. Ez az innovációk iránti elkötelezettségünk a jövőben is meg fog nyilvánulni minden egyes további ThinkPad modell tervezése során."

Rekorder az innováció terén

Több mint 2000 dizájn díjjal a hátuk mögött, a ThinkPad-ek meghatározó szerepet játszottak a laptopok megreformálásban, és megváltoztatták az emberek számítógépekhez való viszonyát. A márka híres elsőségei:

 • – az első modern laptop az űrben
 • – az első cseppálló billentyűzet
 • – az első beépített CD-ROM
 • – az első beépített DVD-ROM
 • – az első beépített vezeték nélküli kapcsolat
 • – az első beépített biztonsági alrendszer
 • – az első beépített ujjlenyomat olvasó
 • – az első két képernyős hordozható munkaállomás

Rekord magas pontszám a minőségre és megbízhatóságra

A TBR (Technology Business Research) negyedévente vizsgálja az üzleti laptopok megítélését. Kutatásaiba 500 IT döntéshozót von be kis- és középvállalkozói oldalról éppúgy, mint a legnagyobb cégektől. Az ő értékelésük alapján a ThinkPad-ek 2010 második negyedévében immár ötödik egymást követő alkalommal értek el első helyezést a „Vállalati informatikai eszközökre vonatkozó vásárlási szokásokat és fogyasztói elégedettséget" vizsgáló tanulmányban (Corporate IT Buying Behaviour and Consumer Satisfaction). A megkérdezettektől a ThinkPad-ek kapták a legmagasabb pontszámot a gépek minősége és megbízhatósága mellett a telefonos támogatásra, a javítási időre, és az általános elégedettségre.

Új hazai szaküzlet

Gottlieb István az október 25-i megnyitó ünnepségen elmondta, hogy az üzlet megnyitásával a Lenovo célja, hogy termékeit, innovációit még közelebb hozza a fogyasztókhoz, újabb találkozási pontokat teremtve számukra. A szaküzletben egyaránt kaphatóak a Lenovo ThinkPad illetve az IdeaPad termékcsalád tagjait.

Google Helykereső: érezd magad otthon!

 

A Google elindította keresési szolgáltatásának legújabb vívmányát, a Helykeresőt, mely a magyar felhasználók számára is elérhető. Ennek segítségével a keresési eredményeket új megközelítésben, a legfontosabb információkat helyek köré csoportosítva, a találatokat térképen ábrázolva láthatjuk.

 

A Google elindította keresési szolgáltatásának legújabb vívmányát, a Helykeresőt, mely a magyar felhasználók számára is elérhető. Ennek segítségével a keresési eredményeket új megközelítésben, a legfontosabb információkat helyek köré csoportosítva, a találatokat térképen ábrázolva láthatjuk.

Mára mindennapossá vált, hogy mielőtt valaki felkeresne egy helyet, legyen az étterem, múzeum, vagy éppen egy bolt, az interneten található információkat hívja segítségül és tájékozódik. Különösen igaz ez akkor, ha az internetező új helyre utazik, és a hozzá legközelebb eső dolgokra kíváncsi. Ebben nyújt segítséget a Google most induló Helykereső szolgáltatása. A kereső rendszerezi, és helyek köré csoportosítja az interneten elérhető információkat, ezzel is megkönnyítve a választást.

Így a jövőben, ha a felhasználó beír egy keresőszót, a korábbi keresési eredmények mellett megjelenő térképen kis piros zászlók fogják jelölni az eredményeket. Egy "pincészet Villány" keresés esetében például a találatokban egy helyen látható az éttermek saját Google Helyek oldala, elérhetőségei, rá vonatkozó linkek és bizonyos esetekben az étterem értékelése is.

 

A Helykereső eredményei minden esetben automatikusan megjelennek a keresési találatok között, ha a Google a keresőszót úgy azonosítja, mint ami helyi információkra utal. Emellett a bal oldali menüsorba bekerül a Google Helyek, így erre kattintva bármilyen keresés során átkattinthat a felhasználó ezekre az eredményekre is.

A Helykereső működését a keresési technológia folyamatos fejlesztése teszi lehetővé, aminek segítségével egyre jobban tudja értelmezni a helyi relevanciájú információkat. Ez a szolgáltatás dinamikus kapcsolatban áll több százmillió weboldallal, melyek több mint 50 millió valós helyet jelölnek. A Google algoritmusai segítségével automatikusan azonosítja azokat az oldalakat, melyek fizikailag létező helyekről írnak, és csoportosítja őket még akkor is, ha az oldal nem közöl pontos címet, vagy különböző oldalakon különböző neveket használ.

Az eljárás nagy előnye, hogy megkönnyíti az egyes helyek összehasonlítását. A találatok ilyen, új megjelenítése még több releváns linket kapcsol egyetlen keresési eredményhez. Így ahelyett, hogy 8 vagy 10 keresést hajtana végre a felhasználó, sokszor akár már egyetlen keresés is elég lesz a szükséges oldal megtalálásához. A szolgáltatás tesztelése során kiderült, hogy a Helykereső átlagosan 2 másodpercet spórol az internetezőknek minden egyes helyhez kapcsolódó információ utáni kutatás során.

A Helykereső globálisan több mint 40 nyelven válik elérhetővé az elkövetkező néhány napban, köztük magyarul is. A szolgáltatás speciális, előnézeti változata addig is ezen a linken érhető el.

A téli óra visszaállítás és az ezzel kapcsolatos BKV menetrend változások

 

2010. október 31-én, vasárnap hajnali három órakor a téli időszámításra való áttérés miatt hajnali két órára kell visszaállítani az időmérőket. A BKV Zrt. éjszakai járatainak forgalmi rendjében ezért erre az éjszakára a következő változások lépnek életbe:

 

2010. október 31-én, vasárnap hajnali három órakor a téli időszámításra való áttérés miatt hajnali két órára kell visszaállítani az időmérőket. A BKV Zrt. éjszakai járatainak forgalmi rendjében ezért erre az éjszakára a következő változások lépnek életbe:

Az órás vagy annál gyakoribb követési idővel, egyenletes taktusban közlekedő viszonylatok 02.00 és 03.00 óra közötti indulási időpontjait mindkét végállomásról megduplázzuk, így biztosítva a folyamatos eljutási lehetőséget. Érintett éjszakai járatok:

906, 907, 908, 909, 914, 914A, 922, 923, 930, 931, 940, 948, 950, 950A, 966, 973, 979, 979A, 996, 996A, 994.

A 901 viszonylat Vágóhíd végállomástól nyári időszámítás szerint 2:24-kor és 2:54-kor induló járatai a menetrendtől eltérően csak a Bécsi útig közlekednek. Innen közvetlen csatlakozást biztosítunk a 960-as jelzésű autóbusszal az Óbudai autóbuszgarázshoz.

Az órás követésnél ritkább, illetve csak meghatározott időpontokban induló járatok esetében az alábbi változások érvényesek:

 • 938: a Szent Imre térről 2:20-kor és a Lakihegyről 2:24 órakor induló járatokat megduplázzuk (nyári és téli időszámítás szerint egyaránt közlekednek).
 • 941: a Móricz Zsigmond körtérről 2:15 órakor induló járat indulását megduplázzuk (nyári és téli időszámítás szerint egyaránt közlekednek), a Camponától 3:18-kor induló pedig csak a téli időszámítás szerint közlekedik.
 • 943: a Békásmegyerről 2:23 órakor, illetve a Szentendréről 2:50-kor induló járatokat megduplázzuk (mindkét időszámítás szerint közlekednek).
 • 956: a Pécel, Kun József utcából 2:52-kor induló járat csak a téli időszámítás szerint közlekedik, a 2:22-kor induló járatot megduplázzuk, a Hűvösvölgyből 2:29-kor induló járatot szintén megduplázzuk.
 • 963: az Adyligettől 2:18-kor induló járatot megduplázzuk (mindkét időszámítás szerint közlekedik), a Hűvösvölgyből 2:04-kor induló járat csak a nyári időszámításban közlekedik, a téli időszámításban 2:25-kor indítunk járatot.
 • 972: a Törökbálintról 2:00-kor induló járat csak a téli időszámítás szerint közlekedik.
 • 980: a Rákoskeresztúr, városközpontból 2:54-kor és a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2:51-kor induló járat csak az új, téli időszámítás szerint közlekedik.
 • 990: a nyári időszámítás szerint 2:49-kor a Normafától induló járat a teljes vonalon (Rákoskert érintésével), a téli időszámítás szerint 2:49-kor Normafától induló járat csak Rákoskeresztúr, városközpontig (Rákoskert érintése nélkül) közlekedik.
 • 992: a Gödöllőről 2:47 órakor induló járat csak az új, téli időszámítás szerint közlekedik.
 • 998: a Rákoskeresztúr, városközpontból 2:47-kor, valamint a Cinkota garázstól 2.58-kor induló járatok megduplázva, a Rákoskeresztúr, városközpontból 2:17-kor és a Cinkota garázsból 2:28-kor induló járatok csak a nyári időszámítás szerint közlekednek.
 • 999: A Dél-pesti Autóbuszgarázstól 2:46-kor induló járatot megduplázzuk (mindkét időszámítás szerint közlekedik).

Fotóhónap 2010

www.fotohonap.huwww.fotohonap.hu  

42 kiállítás, közel 3000 fotó és majd' 100 alkotó. Ezt kínálja a Fotóhónap 2010 fotófesztivál, a Magyar Fotóművészek Szövetsége kétévente, novemberben megrendezésre kerülő rendezvénye.

www.fotohonap.huwww.fotohonap.hu  

42 kiállítás, közel 3000 fotó és majd' 100 alkotó. Ezt kínálja a Fotóhónap 2010 fotófesztivál, a Magyar Fotóművészek Szövetsége kétévente, novemberben megrendezésre kerülő rendezvénye.

A Fotóhónap 2010 a Magyar Fotóművészek Szövetségének kétévente megrendezésre kerülő fesztiválja, amely az elmúlt évtizedben már ismert rendezvénnyé nőtte ki magát. Az eseménysorozat fő célja az alkotó fotográfia kiemelkedő alkotóinak és műveiknek a bemutatása, amellyel lehetőség adódik világszínvonalú képanyagok megismerésére. A nemzetközi trendek mellett az esemény felhívja a figyelmet a hazai alkotók munkáira, így segítve elő integrálódásukat a világ fotóművészeti vérkeringésébe.

A kiállítások és a kapcsolódó rendezvények lehetőséget teremtenek mind a szakma, mind a fotográfiára érzékeny nagyközönség számára a klasszikus értékek és a jelenleg érzékelhető, aktuális irányzatok megismerésére, a fotóművészet műfajainak, stílusbeli eltéréseinek megkülönböztetésére.

A 2010-es esztendő külön aktualitását az adja, hogy Lucien Hervé születésének századik évfordulója alkalmából egy nagyszabású életműkiállítás kerül bemutatásra Judith Hervével, a művész özvegyével és a Szépművészeti Múzeummal együttműködve.

A Magyarországon született, de külföldön világhírűvé vált fotográfusok egyike Lucien Hervé, aki életművét már francia fotográfusként hozta létre. Le Corbusier munkásságát alkotó módon követte végig, de ezen kívül is az építészeti fotográfiában végzett munkássága a legjobban ismert, bár művészete igen szerteágazó volt. Ennek ellenére Magyarországon még a teljes életmű áttekintő bemutatása nem történt meg, ezt a hiányt pótolná a fotófesztiválunk fő kiállításaként megrendezendő tárlat.

További hat tárlat adja a Fotóhónap 2010 központi rendezvényeit, amit a közel harminc csatlakozó kiállítás és egyéb fotóművészeti rendezvény tesz teljessé.

A program részeként a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum nehéz anyagi helyzetét megsegítendő a Magyar Fotográfiai Alapítvány 2010. december 8-án jótékonysági fotóárverést is szervez. A Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjai által felajánlott 150 kortárs fotográfia árverésére a MÜPA Ludwig Múzeumban és a vatera.hu internetes piactéren kerül sor. Az árverésre bocsátott képek az árverés előtt novemberben, az Eötvös10 Kulturális és Közösségi Színtérben megrendezésre kerülő kiállítás keretében, illetve az interneten is megtekinthetőek lesznek.


A Magyar Fotóművészek Szövetsége saját és kiemelt kiállításai:

Lucien Hervé 100Lucien Hervé-életműtárlat. Szépművészeti Múzeum

+ MűhelyAz őstojástól a fekete lyukig. Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér (Budapest VI., Eötvös utca 10.)

A + Műhely Alkotó Csoport tagjai szuverén fotós egyéniségek, akik tematikus együttgondolkodás által szerveződnek egységgé. Különböző alkotók különböző helyszíneken, különböző technikákkal kivitelezett képei a kurátor látásmódján és szemléletén átszűrve, összerendezve egységes történetté válnak

Fiatalok Fotóművészeti StúdiójaTérfigyelők. Fogas Kultúrház (Budapest VII., Akácfa utca 51.)

A kiállítás, kapcsolódva a Lucien Hervé életműve által felvetett problémákhoz, gondolatokhoz, a mai, posztmodern, posztindusztriális tájról, építészetről és környezetről próbálja elmondani, megmutatni, különböző fotográfiai látásmódokon keresztül, ami ma egy fiatal fotográfus számára tudható, látható. Az „épített táj" fogalmából kiindulva az alkotók megpróbálják egyrészt az emberi kéz építette környezetben megtalálni az „élet jeleit", a természeti táj csíráit, módosulásait, másrészt a természeti tájban az emberkéz által konstruált elemeket, illetve e két terrénum keveredését, egymásba hatolását és transzformációját. A kiállítás felfogható a nem emberi szereplőre koncentráló, hanem a környezetet feltérképező, az emberre a környezetben csak nyomai által rámutató, vizuális jelekben rögzített gondolkodási folyamatként. Az alkotások eljátszanak annak lehetőségével is, hogy nem pusztán a meglévőt, a készen kapott látványt fotózzák, hanem szó szerint véve az „épített táj" kifejezésben foglaltakat, felépítenek maguknak egy sosemvolt tájat és azt fotózzák le, így mutatva rá a valóság konstruált jellegére is.

Rigai szecessziós építészet. FUGA Építészeti Központ (Budapest V., Petőfi Sándor utca 5.)

Rodolph Hervé kiállítás – Országos Széchényi Könyvtár (Budavári Palota, „F" épület)

Fotóporta nemzetközi portfólió bírálat – Mai Manó Ház (Budapest VI., Nagymező utca 20.)

A Mai Manó Házzal és a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójával együttműködve immár hatodik alkalommal rendezzük meg Fotóporta című portfolió konzultációnkat, amelynek keretében a hazai fotográfusok alkotásait magyar szakemberek mellett nemzetközi szinten is közismert kurátorok bírálják el. A rendezvény lehetőséget nyújt a nemzetközi kapcsolatok további kiépítéséhez, megerősítéséhez is.

Jótékonysági fotóárverés a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjai által felajánlott alkotásokból a Magyar Fotográfiai Múzeum javára

Csatlakozó fő kiállítások:

Martin Munkácsi: Think While You Shoot. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Ismeretlen ismerős – Escher Károly életmű-kiállítása. Mai Manó Ház

A tipo-foto-gráfus Lengyel Lajos (1904-1978). Magyar Fotográfiai Múzeum

Hemzőváros – Hemző Károly a Magyar Nemzeti Múzeumban

Balla András: Statikus dinamizmus. Budapest Galéria

Korkép 1968-1979. MÚOSZ Székház


További kiállítások:

 1. A Dunky fivérek és a némafilm. Miskolci Galéria Rákóczi háza
 2. Balla András: A fák grafikája – panorámastruktúrák. Alföldi Galéria, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
 3. Bérczi Zsófia: Elhagyott kerengők. Makett Labor
 4. Dunamenti Erőmű – Az év természetfotósa 2010. Magyar Természettudományi Múzeum
 5. Eifert János: Hármasképek / Triptichon. Nemzeti Táncszínház, Kerengő Galéria
 6. Eifert János: Képversek, versképek. Cultiris Galéria
 7. Rejtőzködő életmű. Escher Károly kamara-kiállítás. Országos Széchényi Könyvtár
 8. Hegedűs 2 László: Trafikciók. Fészek Művészklub
 9. Homo ludens – válogatás a XVII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé anyagából. Kolta Galéria
 10. Kocsis Iván: Mesélő kutak. Könyvtár Galéria, Vác
 11. Lelkes László fotóművész gyűjteményes kiállítása 70. születésnapja alkalmából. Fény Galéria
 12. Lucien Hervé 100. Emlékpont, Hódmezővásárhely
 13. Megyeri Szabolcs: Tasmánia – Ausztrália kincses szigete. Faluház és Karikó János Könyvtár, Biatorbágy
 14. 11. A MOME fotográfia szak első BA-s hallgatóinak munkái. Loffice
 15. Művészalkalmazott 3. Hamarits Fotóstúdió
 16. Olasz Tamás: Az öröm városa. Kópia Kávézó és Galéria
 17. Origo-Team: Pont-Vonal. Komáromi Kisgaléria, Csokonai Művelődési Központ
 18. Przemek Dzienis: NN személyiség. Platán Galéria, Lengyel Intézet
 19. Rajcsányi Artúr, Zátonyi Tibor: Analog 2.0. Új Színház Galéria
 20. Részletek. Vízivárosi Galéria
 21. Sebestyén László: Különös viszonyok. Odeon-Lloyd Mozi
 22. Simon Csilla: Ez is Budapest. ArtBázis
 23. Simonyi Balázs: Plázanemzedék – Otthon 2.0. Marczibányi téri Művelődési Központ
 24. Tóth Szilvi: Hide and seek (Bújócska). Spiritusz Galéria
 25. Varga Gábor Ákos: Út-jelek. FISE Galéria
 26. Várkonyi László és az Operaház. Magyar Állami Operaház, Vörös szalon