Az ünneplés művészete

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni – idézte a zsoltáros szavait Farkas István piarista atya, a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója a Magyar Kurírnak adott interjúban. A beszélgetésben arról is szó esik, hogy hogyan taníthatja a katolikus iskola az ünneplés művészetét.

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni – idézte a zsoltáros szavait Farkas István piarista atya, a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója a Magyar Kurírnak adott interjúban. A beszélgetésben arról is szó esik, hogy hogyan taníthatja a katolikus iskola az ünneplés művészetét.

A piarista rend nevelési programjában kiemelt helyet kap a közös ünneplés. A materialista életszemlélet, a rohanó világ, a hasznosság dominanciája, a személytelenség eluralkodása ahhoz vezetnek, hogy az ember egyre kevésbé képes ünnepelni. A kisgyermek az ünnepvárás izgalmában még képes díszbe öltöztetni a szívét, az iskola a család mellett sokat tehet azért, hogy ez a képessége megmaradjon. Farkas István atyával az ünneplés művészetéről beszélgettünk.

– Mi magyarázza az ünnep fontosságát életünkben?

– Ahogy a zsoltáros fogalmazott – „Boldog az a nép, amely ünnepelni tud" – mutatja, hogy az ünnep a legmélyebb érték forrása. Az ószövetségi teremtéstörténet a hét egy napját a megállásnak, megpihenésnek, az alkotás és az alkotó ünneplésének szenteli. Ez a nap, a sabbath, négyezer éven keresztül segítette egy nép összetartását. Az ünnep szó az üdvösség napja – üdvnap szókapcsolatból vezethető le. Az ünnep az, ami eget nyit fölénk. De nem csak a zsidóság és a kereszténység gyakorlatából hozhatunk megerősítő példákat. Az indiánok például nagy munkát végezve időről időre megállnak, mondván be kell várnunk a lelkünket. Az arabok a sivatagban vándorolva olykor-olykor megállnak, lefeküsznek, a földre szorítva fülüket: a sivatag sír, szeretne oázissá válni. Egy erdélyi közmondás – „Amilyen a vasárnapod, olyan a halálnapod" – arra irányítja a figyelmünket, hogy a végső ünnepkor az örök üdvösség kapuja nyílik meg előttünk. Az ünnepben egy percre kinyílik egy ajtó, és ott vagyunk Jézus előtt. Ez segíti az élethosszig tartó várakozást.

– Az ünnep erőforrás?

– Nehemiás próféta mondja, „az Úrnál talált öröm a ti erősségetek". Az ünnep erőt ad, mert azt Isten készíti számunkra. Azáltal válik erőforrássá , hogy segít kilépni a hétköznap taposómalmából. Az ünnepben megélhetjük a szeretet pazarlását. Olyan díszekkel vesszük körül magunkat és egymást, melyeket nem a szükség és nem a hasznosság diktál. Az ünnepi asztalra virág kerül, holott azt nem lehet megenni. A keresztény ünnepben megéljük a személyességet, ami embervoltunk lételeme.

– Ha ilyen sokat ad nekünk, nagyon fontos, hogyan ünnepelünk.

– Nomen est omen – mondja a közmondás, én ezt így fogalmaztam át: Mondd el, hogyan ünnepelsz és megmondom ki vagy. Ha a kaja és a pia a fontos neked, akkor az ösztöneid vezérelnek. Ha bulizás az ünneplésed, a felszínen élsz. Ha tobzódsz a javakban, a sose halunk meg érzése vezet. Aki számára pihenés az ünnep lényege, az agyonhajszolt rabszolga. Ha az emberi találkozások jelentik a csúcspontot, az embert állítottuk Isten helyére. Az ünnep rendezvényszervezői számára minden a matéria körül forog. Ha az ünnepben az Istennel való találkozást keressük, találjuk meg a lényeget! Innen haladva már könnyen eljuthatunk az eszközökhöz, amik az ünnep hétköznapokból való kiemelését segítik. Egyszerű dolgokra kell gondolni: a lakás rendbe tétele, díszítése, az ünneplő ruha, a lakoma, a játék, a zene, tánc.

– Ezek az ünneplés külső eszközei. Miként válhat mindez belsővé?

– Minden külső eszköz a lélek megnyitását szolgálja. Segítik az ünnepet, de nem szabad ezeknél leragadni.  Az advent a legjobb példa arra, miként szólítja az egyház négyhetes előkészületre az embert. A várakozásban benne van az elcsendesedés, a megtisztulás vágya, a bűnbánat, a jótett igyekezete. Így öltözik ünneplőbe a szív. A külső és a belső csodálatosan összekapcsolódik. A lakás kitakarítása belső világunk rendbetételével jár együtt. Az ünneplő ruha megállásra késztet. Benne másképp viselkedünk, nyugodt, figyelmes magatartást vált ki belőlünk. A külső visszahat a belsőre. Tartást ad, és mint egy jelzőtábla, irányt mutat.

– Az iskola tudja tanítani ünneplést?

– A katolikus iskolák egyik megkülönböztető jegye az ünneplés. Hiszek abban, ha megtanítom a gyereket ünnepelni, azt végig tudja vinni az életén. Még továbbmegyek: ha az iskola megtanít ünnepelni, feladatának 80 százalékát teljesítette! Tagadhatatlan, hogy fel kell vállalni a „kötelező" parancsát. A kényszerítésnek is megvan a művészete. Azt gondolom, a nevelésben nem azt kell nyújtanunk, amire a gyerek pillanatnyilag vágyik, hanem amit kérne, ha látná az egész élet ívét. A hagyományt meg kell mutatni neki, közel kell hozni hozzá, hogy részt vegyen benne. Amit nem ismerünk, nem is szerethetjük. Aztán tanúi lehetünk egy lassú érésnek, és az érzelmek felzárkóznak az akarathoz. Gyönyörű példáit látom, hogy a diákjaink Isten munkatársaiként mások számára is képesek ünnepet teremteni.

– Milyen tartalmat hordoznak a legfontosabb ünnepek a keresztény iskolákban?

– A liturgikus év számos ünnepe kiemelt jelentőséget kap iskolánkban. Az adventben a diákok nagy lelkesedéssel vesznek részt rorátén. Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án, az egész iskola kerékpáros zarándoklaton vesz részt Máriakálnok búcsújáró templomához. A zarándok-latban megélhetjük azt, hogy mindannyian közös úton járunk. Március 25-én ünnepeljük ren-dünk születésnapját. A piarista közösség 413 éves gyökerekből táplálkozik, lombja 35 országot lefed. Nagyon fontosak az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek is. Keretet a Veni Sancte, a Szentlélek segítségül hívása, és a Te Deum, Istennek a növekedésért hálát adó ünneplés ad. Számos életállomás kötődik az iskolához. Az iskolakezdés a kilépés a kisgyermekkorból, a gimnázium a felnőtté válás útjára lépés, az érettségi a „betakarítás" ünnepe. Az iskola befeje-zésekor elengedjük diákjainkat, de visszavárjuk őket. Az érettségi találkozók szembesítenek egykori eszményeinkkel, és útmutatást adnak, hol lehet újrakezdeni.

– Mennyire tartja fontosnak a katolikus nevelés az összetartozás építését?

– Tudatosan építjük a közösségek különböző szintjeit. Megvannak az egész iskolának szóló előbb említett nagyobb, és a kisebb egységek összetartozását erősítő ünnepeink. Így vannak alsós, felsős és középiskolásoknak szóló programok. Ezek segítik az azonos életkorúak közös gondolkodásának kialakítását. Fontos szempontnak tartjuk az egyes korosztályok megbecsü-lésének közvetítését. „Vénebbnek" lenni nem előjog, hanem felelősség. Így ébreszthető pozitív várakozás a kisebbekben, hogy a nagyok nyomdokába kívánjanak lépni.

Az osztály, mint legkisebb egység, személyesebb ünneplésre ad lehetőséget. Az ünnepben megtapasztalható, milyen ereje van a közösségnek, mennyire képes hordozni az egyént.

Trautwein Éva/Magyar Kurír

A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban – videóval

A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő".  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Videolink:

http://www.youtube.com/watch?v=PsRldH6W9nQ&feature=player_embedded

Magyar Kurír

(mk)

Kilencvenkilencnél tart a fagyhalál áldozatainak száma

 

Az év utolsó előtti napjáig kilencvenkilencen szenvedtek fagyhalált szeptember vége óta. Ötvenheten saját otthonukban hűltek ki végzetesen, negyven ketten pedig a szabad ég alatt – tudatta a Magyar Szociális Fórum Kerekasztala csütörtökön.

 

Az év utolsó előtti napjáig kilencvenkilencen szenvedtek fagyhalált szeptember vége óta. Ötvenheten saját otthonukban hűltek ki végzetesen, negyven ketten pedig a szabad ég alatt – tudatta a Magyar Szociális Fórum Kerekasztala csütörtökön.

     Az MSZF SZK adatai szerint csak karácsony hetében és a két ünnep között húszon ketten távoztak az élők sorából fagyhalál miatt.

     A Szociális Kerekasztal szerint azonnali intézkedésekre van szükség, hogy megkíméljék más veszélyeztetettek életét. A legfontosabbnak egy olyan kormányrendelet kibocsátását tartják, amely arra kötelezné az államigazgatási szerveket, hogy látogassák és ellássák a fokozottan veszélyeztetett embereket. Egy ilyen rendeletnek azzal is kötelező érvényt kellene szerezni, hogy büntetőjogilag is felelősségre lehessen vonni azt, aki mulasztásával előidézi egy másik ember halálát. Az MSZF SZK ezt a javaslatát még a tél elején a kormány elé terjesztette, de nem történt intézkedés – írják. A Szociális Fórum egyidejűleg fokozott odafigyelésre, törődésre és támogatásra szólítja fel a lakosságot, mert az emberi hozzáállás életeket menthet meg – áll a csütörtökön kiadott közleményben

A T-Mobile téli roaming-kedvezménnyel lepi meg ügyfeleit

 

A T-Mobile 2011. január 1. és március 31. között kedvezményes roamingtarifákat kínál a téli sportturizmus több kedvelt célországában, hogy ügyfelei még gondtalanabbul élvezhessék a téli kikapcsolódás örömeit.

 

A T-Mobile 2011. január 1. és március 31. között kedvezményes roamingtarifákat kínál a téli sportturizmus több kedvelt célországában, hogy ügyfelei még gondtalanabbul élvezhessék a téli kikapcsolódás örömeit.

A T-Mobile valamennyi díjszabásban szereplô, havidíjas vagy Domino díjcsomagot használó lakossági ügyfele, valamint kisvállalkozói díjcsomagot igénybe vevô üzleti ügyfelei 2011. január 1. és március 31. között 25%-kal olcsóbban indíthatnak hívásokat és küldhetnek SMS-eket Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia területéről Magyarországra, illetve ugyanilyen kedvezménnyel fogadhatnak hívásokat ezen országok területén. (A szöveges üzenetek fogadásáért nem kell tranzakciós díjat fizetni.) A kedvezmény igénybevételének feltétele annak előzetes aktiválása. A kedvezmény az aktiválás időpontjától kezdve 2011. március 31 éjfélig él, és videohívásra nem vonatkozik.

A kedvezmény igénybevételéhez egyszeri aktiválás szükséges, amellyel mind a hanghívásra, mind az SMS küldésre aktiválásra kerül a 25%-os kedvezmény a promóciós időszak végéig. Az aktiválás történhet a telefonos ügyfélszolgálat segítségével, SMS-ben, a szolgáltató weboldalán (www.t-mobile.hu), illetve személyes ügyintézés során az ország bármely T-Pontjában. SMS-ben történő aktiválás esetén mind havidíjas előfizetéssel, mind Domino kártyával rendelkező ügyfeleiknek akár belföldről, akár külföldről a +SI szót kell küldeniük a 1430 telefonszámra, ha telefonon keresztül kívánnak intézkedni, akkor Domino kártyásoknak belföldről a 1777, külföldről a 30/3444-740 telefonszámot kell tárcsázniuk, havidíjas előfizetéses ügyfeleknek pedig belföldről a 1430, külföldről a 30/3444-888 számot. Az aktiválás belföldről a 1430-as és a 1777-es számon minden esetben díjmentes.   Amennyiben külföldrôl indítják az aktiváló SMS-t, vagy hívják az ügyfélszolgálatot, abban az esetben a számlázás a roaming díjszabásnak megfelelôen történik. A sikeres aktiválásról az ügyfelek minden esetben, az aktiválási módnak megfelelő visszaigazolást kapnak.

Domino kártyás ügyfeleknek az aktiváláshoz legalább 1125 Ft-nyi egyenleggel és aktív roamingszolgáltatással kell rendelkezniük.

Az ünnepek időszakában nő a szezonális káresemények száma

 

A biztosítási piac statisztikái alapján december 23-a és január 4-e között 50 százalékkal megnő a figyelmetlenségből eredő háztartási balesetek, lakástüzek száma. Az AEGONdirekt.hu adatai is alátámasztják, hogy az ünnepek alatt átlagosan másfélszeresére emelkedik az ilyen típusú káresemények száma. „Ha csak néhány apróságra odafigyelünk, máris könnyen elkerülhetjük ezeket a baleseteket. A decemberi ünnepkörhöz köthető lakástüzek mellett gyakoriak a szezonális téli időszakhoz kapcsolódó káresemények is: ilyen például a hónyomás vagy hóolvadás által bekövetkezett balesetek"- tanácsolja Marosvölgyi Péter az AEGONdirekt.hu szakmai igazgatója.

 

A biztosítási piac statisztikái alapján december 23-a és január 4-e között 50 százalékkal megnő a figyelmetlenségből eredő háztartási balesetek, lakástüzek száma. Az AEGONdirekt.hu adatai is alátámasztják, hogy az ünnepek alatt átlagosan másfélszeresére emelkedik az ilyen típusú káresemények száma. „Ha csak néhány apróságra odafigyelünk, máris könnyen elkerülhetjük ezeket a baleseteket. A decemberi ünnepkörhöz köthető lakástüzek mellett gyakoriak a szezonális téli időszakhoz kapcsolódó káresemények is: ilyen például a hónyomás vagy hóolvadás által bekövetkezett balesetek"- tanácsolja Marosvölgyi Péter az AEGONdirekt.hu szakmai igazgatója.

Különös veszélyforrások: csillagszóró és gyertyák

„Az izgatott karácsonyi készülődésnél nem szabad megfeledkezni a biztonságról sem. A karácsonyfa bármilyen hatás következtében könnyen felborulhat, ezért még a díszítés előtt rögzítsük/kössük ki. A fára felakasztott égősort szaküzletekből szerezzük be, és a vásárlás előtt győződjünk meg arról, hogy a csomagolásban van magyar nyelvű használati utasítás, illetve hogy a magyar szabványnak és érintésvédelemi előírásoknak megfelelnek-e. Nem ajánlatott olcsó égőket választani, mivel ezek könnyen zárlatossá válhatnak, ezért sok esetben tűz- és balesetveszélyesek. A kültéri égőknél elsődleges szempont, hogy vízállóak legyenek.

A csillagszórók, gyertyák és adventi koszorúk lehetséges tűzfészekké válhatnak. Ezeket szigorúan tilos kiszáradt fenyőágak közelében meggyújtani és felügyelet nélkül égetni/égni hagyni"- tanácsolja Marosvölgyi Péter az AEGONdirekt.hu szakmai igazgatója. Az AEGONdirekt.hu adatai szerint a lakástüzek 25 százaléka ebből adódik.

A hó is komoly károkat okozhat

A hó által okozott károknál fontos megkülönböztetni a statikus nyomás által az épületekben okozott direkt károkat és a tetőről lecsúszó hó által harmadik személynek okozott felelősségi károkat. A tetőre rakódott hó súlya alatt beszakadt, sérült tetők kárainál a biztosító elsősorban a tető állapotát, annak karbantartottságát vizsgálja. A tetőkárok kialakulásához sok esetben a tető rossz állapota (elkorhadt, szúette tetőgerendák, tetőlécezés), illetve a kivitelezési hibák (alul méretezett tetőszerkezet, stb.) vezetnek.

„Az AEGONdirekt.hu tavalyi adatai szerint az év ezen időszakában összesen 2800 hókárokra vonatkozó bejelentés érkezett. A biztosító átlagosan 80 ezer forintot fizetett ki a károsultaknak"- mondta Marosvölgyi Péter, majd hozzátette: „Felelősségi károk esetén minden esetben a felelősség kérdését kell tisztázni, vagyis azt, hogy a károkozó minden tőle elvárhatót megtett-e a károk megelőzése érdekében. Például kitett-e figyelmeztető táblát, volt-e hófogó az épületen, és ha volt, akkor az megfelelt-e az építésügyi szabványoknak".

Szilveszterkor megnő a betörések száma

Az AEGONdirekt.hu statisztikái alapján az év végén a leggyakoriabbak a lopáskárok, szilveszterkor pedig az éves átlaghoz képest 25 százalékkal nő a betörések száma. Ez azzal magyarázható, hogy ilyenkor sokan barátoknál, rokonoknál búcsúztatják az óévet és üresen hagyják lakásaikat, amit a betörők kifigyelnek, a petárdák és tűzijátékok hangzavara miatt pedig könnyebben tudnak bejutni a kiszemelt házba.

„Ha elutazunk célszerű égve „felejteni" a lámpákat, illetve bekapcsolni a rádiót. Manapság divatos kiposztolni a facebook üzenőfalunkra, hogy éppen hol bulizunk, de ebben az esetben ne közöljük a világhálón ezt az információt"- figyelmeztet Marosvölgyi.

Lezárult az idei Élelmiszerlavina

 

25 millió forint értékű tartós élelmiszer gyűlt össze az idén harmadik alkalommal elindított Élelmiszerlavina jótékonysági akció keretében. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta közös kezdeményezésének köszönhetően országszerte 21 településen, köztük Kolontáron és Devecseren, összesen 10 000 élelmiszercsomagot osztottak szét karácsony előtt a rászorulók között.

 

25 millió forint értékű tartós élelmiszer gyűlt össze az idén harmadik alkalommal elindított Élelmiszerlavina jótékonysági akció keretében. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta közös kezdeményezésének köszönhetően országszerte 21 településen, köztük Kolontáron és Devecseren, összesen 10 000 élelmiszercsomagot osztottak szét karácsony előtt a rászorulók között.

Az Élelmiszerlavinából összegyűlt élelmiszert a helyi önkormányzatokon és alapítványokon keresztül juttatták el a rászorulókhoz. A csomagokat elsősorban munkanélküliek és családjaik, idősek, nagycsaládosok és a létminimum alatt élők kapták.

„Nagyon köszönjük a programban résztvevő cégeknek, szervezeteknek, hogy gondolnak azokra az emberekre, akiknek sajnos egyre nagyobb gondot jelent a mindennapi megélhetés. A gazdasági válság hatásainak eredményeként egyre többen kérnek tőlünk segítséget, így bármilyen támogatás óriási segítséget jelent" – mondta el az akció kapcsán Gégény Béla, a nyíregyházi Karitász igazgatója, akik 1000 csomagot osztottak szét az akció jóvoltából.

Az Élelmiszerlavina programot három évvel ezelőtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta hívta közösen életre azzal a céllal, hogy ez a széles összefogásra épülő jótékonysági akció egyre több termelőt és élelmiszeripari feldolgozót mozgósítson egy jó ügy érdekében. A programban résztvevő cégek a Syngenta 12 millió forint értékű vetőmag- és növényvédőszer-adományát felhasználva állítanak elő élelmiszert, amelyet aztán saját hozzájárulásukkal kiegészítve továbbadnak. A programhoz idén a Borbás-Ker Kft, a Cerbona Zrt., a Gyermely Zrt., a Haladás Mezőgazdasági Zrt., az NT Kft., és a Simon Kft. csatlakozott. Az előállított 25 millió forint értékű élelmiszert 10 000 család között a Magyar Élelmiszerbank Egyesület partnerszervezetei osztják szét az ország 21 településén.

„Az Élelmiszerlavina egy olyan program, amely méltóan tükrözi a Syngenta értékrendjét és az élelmiszertermelésben betöltött pozícióját világszerte. A kezdeményezés lényegi eleme, hogy minden résztvevő – ahogy mi is – tudása legjavát adja, hogy segítsen. Az Élelmiszerlavina sikerét az is mutatja, hogy rengeteg pozitív visszajelzés érkezik partnereinktől, és a program idén indított önkormányzati akciója pedig Prizma kreatív PR díjat nyert" – fűzte hozzá Pecze Rozália, a Syngenta Növényvédelmi Kft. fejlesztési és marketing igazgatója.

Az Élelmiszerlavina önkormányzati programja keretében önkormányzatok és civil szervezetek számára ajánlott fel vetőmagokat és növényvédő szereket a Syngenta. Az adomány a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül jutott el a résztvevőkhöz, akik az alapanyagok segítségével saját területüket művelték meg, és saját maguk számára termesztettek zöldséget.

Révay András: Egy sor meglepetés

 

 Tíz kitűnő borász negyvennél is több remek bora és egy sereg meglepetés is várta az idei utolsó Zwck Open borbemutatóra meghívott vendégeket. A terem talán még az eddig megszokottnál is jobban megtelt.

 

 Tíz kitűnő borász negyvennél is több remek bora és egy sereg meglepetés is várta az idei utolsó Zwck Open borbemutatóra meghívott vendégeket. A terem talán még az eddig megszokottnál is jobban megtelt.

 Vida Péter már a kilencvenes évek elején feltűnt néhány borával, mára pedig odáig jutott, hogy ahol szekszárdi borról esik szó, ott az ő neve is feltétlenül elhangzik. A bemutatóra hozott Öreg tőkék Kadarkája – 2007 a nevéhez valóban méltó, mert olyan, 90 – 95 éves ültetvényen szüretelték, ami génbankként is megállja a helyét. A tőkék kora ellenére, ez könnyed, jól iható, fűszeres bor maradt. Beszédes címke díszíti a többi palackokat is. Az Estve- 2005 Cabernet Franc, Merlot és Pinot Noir házasításából származó, mindennapi ivásra való borocska. Olyan, amit az este fáradtan hazatérő ember szívesen tölt ki magának. Többségében Kékfrankost, de Cabernet Franc-t is tartalmaz a – latinul magas fokú tanulmányt jelentő – Altiora – 2006. Egy év nagy ászokhordó után 14 hónapot töltött barrique hordóban. Méltó a nevéhez!

 A Rókusfalvy Pincéből, Etyekről két 2008-as bor – Sauvignon Blanc és Pinot Blanc – és két 2009-es érkezett. A Pinot Noir mellett a Zöldveltelini volt a meglepetés. Az öt és félhektáros birtokon, az Öreghegyen ebből csak 640 tőke van. Az innen származó bor korábban csak cuvée-k alkotórésze volt, néhány éves kihagyás után most ismét önállóan is palackozzák. Valójában nem ezért meglepetés, hanem mert kifejezetten édeskés a 2009-es borokra általában jellemző maradék cukortartalom miatt.

 Szecskő Tamás, akinél már megszoktuk, hogy felfigyeljünk borai nevére, a Rubintos és a Turán mellett most ugyancsak egy Zöldveltelini – Chardonnay házasítást kínált. Magas alkoholtartalmú (14,5), testes, vajasan gördülő, kerek bor a Kecskekő – 2006. A Mátra déli lejtőjén termett, csakúgy, mint a pincészet többi bora. Náluk ugyanis szabály, hogy kizárólag saját termésű szőlőt dolgoznak fel. A 8,5 hektáron olyan, kézműves pincészetet kívántak kialakítani, melynek borai egyedi stílusuk mellett a borvidék egyéniségét is hangsúlyosan jelenítik meg.

 A bemutató következő meglepetése Egerből érkezett, egyenesen a Bolyki Pincéből. Szerencsére ez nem jutott egyik elődje sorsára. Itt fordult elő ugyanis, hogy egy alkalommal még az út menti árokban is bor folyt le a hegyről. De az egy másik történet. A 2010-es Királyleányka rácáfol minden sírásra, panaszra, hogy milyen gyalázatosan rossz évjárat is ez a 2010-es esztendő. Áradó, hihetetlen illatbőség jellemzi. A Marinka dűlőből, 20 – 30 éves ültetvényről származik, 30 – 50 mázsa hektáronkénti terméskorlátozással termelték. A zajos erjedés idejét fahordóban töltötte. A könnyű virágillat a halvány eperszínű, Kékfrankos Roséra is jellemző.

 Bock József, Villány egyik „nagy öregje", sok dologban az első. Többek között ő hozott forgalomba az országban elsőként Márton-napi néven bort. Van neki ilyen a Kékoportóból (Portugieser) kettő is. A klasszikus hagymahéj színt 14 órás héjon áztatással érték el. A természetes tartalom kiegészítésére hozzáadott kevés széndioxid kifejezetten jót tett a bornak, üdítőbbé vált tőle. A Szent Márton Bora, „rendes" Portugieser, az idei év sajátosságai miatt gyümölcsös, könnyű. Csúcsévjárat viszont a 2006-os Royal Cuvée. Egy burgundi fajta, a Pinot, és egy bordói fajta, a Cabernet Sauvignon fele – fele arányú házassága. Az „esküvő" előtt külön töltöttek el 14 hónapot barrique hordókban. Különösen vörös húsokhoz vagy fekete csokoládéhoz ajánlják.

 Ez utóbbiért nem is kellett nagyon messzire menni a Zwack-ház vendégeinek. Csak át a szomszéd terembe. Az ott található sonka, sajt és csokoládé bemutató is meglepetés volt, korábban ilyent nem szerveztek a rendezők. Zwack Izabella szerint valami megújulásra, friss ötletre mindig szükség van – most ezt találták ki. A ChocoMe cég azért jött létre, hogy elkészítse a tökéletes ízvilágú csokoládét. Mivel ez mindenkinek mást jelent, ők – a nagyüzemi eljárásokat mellőzve – kézi munkával alkotnak meg minden tábla csokoládét. A legkiválóbb kakaóból formázott táblákat kandírozott rózsa, meggy, eper, chili vagy fahéj, esetleg arany(!) feltéttel ízesítik a megrendelő kívánsága szerint. Nagyjából 60 millió variációt képesek elkészíteni.

 Sonkát, szalámit, kolbászt is hozott a bemutatóra Fény utcai üzletéből „a Sonkás". Ezek között a különlegességet a szlovén szárított sonka, a Kras jelentette. Nevét a területről kapta, mely Trieste fölött fekszik, tíz kilométerre a tengertől. Íze a pármaihoz hasonló, de nedvességtartalma annál kevesebb. Elkészítési módja egyszerű. A húst csak sózzák, majd tizenkét hónapig szárítják szigorúan ellenőrzött hőmérsékleten, meghatározott páratartalom mellett. A legfőbb segédeszközük hozzá a sós tengeri levegő. Mivel nincs harsány íze, a borok aromáját teszi hangsúlyossá.

 Azért a borokhoz mégis csak a sajtok illenek leginkább. Kóstolhattak is belőle tizenkét félét, mert hogy annyit hozott magával Hortig Rezső Lajosmizséről. Valamennyi kizárólag tehéntejből készült, hagyományos, kézműves eljárással, egyszerű vesszőkosárban. Volt most az asztalon kakukkfüves, chilis, diós, fokhagymás ízesítésű, de a legtöbben mégis a paprikás darabjaiból csipegettek. Ennél a sajtnál az elkészült tömböt 9 – 10 napig ecsetelik hidegen sajtolt kalocsai paprikaolajjal. Kívül piros kérget kap, de belül a sajt nem színeződik meg, a paprika íz mégis átjárja. Nem csípős, a zöldpaprikára emlékeztet.

Gondoskodott meglepetésekről a fertőrákosi „bormágus" Ráspi Pince is. A Kopár – az a terület, ahonnan a Parlament szobrai is származnak – már a rómaiak idején is bort adott. A negyvenéves tőkéken most Kékfrankos, Zweigelt és Cabernet Sauvignon terem. Ezeknek 70 : 20 : 10 arányú házasítása, a Kopár – 2008 kifejezetten száraz, mégsem túl tanninos. Ha ebben az összeállításban a Kékfrankos már szelekciós, és Merlot is van mellettük, az a Mágus – 2007. A név a termelőn túl arra is utal, miként képes a természet, a szőlőnövény, kőből, esővízből, napsütésből megalkotni minden teremtett dolog lényegét, a lelket, a csodát – a bort! Ebben a pincében készül még a Verjus, éretlen szőlőből, hőkezeléssel tartósított, citromot pótló savanyító. Minden ételhez használható, amit enyhén savanyítani kell. A balzsameszencia kiinduló anyaga a Kékfrankos must, amit 225 literes hordóban évekig, akár 40 – 50 évig is tárolnak. Erjedésekor az alkohol ecetté válik, de ahogy a víz párolog belőle a cukortartalom is növekszik. Fokozatosan egyre kisebb: 225 -100- 70- 30- 15 – 5 literes tartályokba kerül, mindegyik más fából készült. Ezt is ételízesítésre használják.

 Nemcsak Budán, kilátóval a tetején, hanem Szőlőskislakon is található Jánoshegy. Itt termel fiatal tőkéken, homokköves, kötött vályogtalajon Kékfrankost Légli Géza. Kézműves eljárással, hagyományos technológiával, spontán erjesztéssel dolgozik. A 2009. évről elmondható, hogy a kevés eső, sok napsütés hatására a bogyón belül kialakult koncentráció bebizonyította: a Dél – Balaton táján is bátran termelhető Kékfrankos. A dűlő sajátosságait mutatóan ásványosságban gazdag a 2009-es Merlot is.

 Szintén ásványos jellegéről híres a Betsek dűlő, ahonnan a Dobogó Pincészet Betsek Furmintja származik. Ritka különlegesség, hiszen egyetlen hordóból, mindössze 533 palackkal készült a harmincéves tőkéken szüretelt szőlőből. Két évig érlelték magyar tölgyfahordóban. A citrus, menta, érett körte illatát nagyon enyhe sós íz követi. Nem sokkal több, csak négyezer palack készült a 2005-ös, hatputtonyos Aszúból. Igazán kár, mert kiemelkedő évjárat volt. A hűvös és csapadékos nyár után – mely szép savakat érlelt a szőlőben – hosszú, napfényes, száraz ősz következett. Tökéletes volt az aszúsodáshoz.

 A meglepetések sora még mindig nem ért véget. Az est lezárásaként a vendégek az elsők között kóstolhatták meg a Zwack Sándor Nemes Pálinkák sorozatának két új tagját. Az 5 évig érlelt Fehér Eper Pálinkát külön figyelemmel válogatott gyümölcsből kisüstön főzték 43 fokosra és eperfahordóban érlelték. Az 5 évig érlelt Fűszeres Körtepálinka – nevével ellentétben – adalékot nem tartalmaz, az elnevezés az illatára utal. A gyümölcsre jellemző íze hosszantartó, kicsit édeskés, az ital viszont csak 40 fokos. A karácsonyi és a szilveszteri asztalra mindkettő bátran ajánlható.

http://www.zwackborok.hu/

Az arany és az ezüst az EU-csúcs hatása alatt

Az elmúlt hét a csütörtökön kezdődött brüsszeli kétnapos EU-csúcs eredményeire várakozva csekély forgalom mellett telt a nemesfémek piacán. Az uniós állam- és kormányfői találkozó elsőrangú témája az euróövezet pénzügyi stabilitásának új alapokra helyezése volt. Miután az arany és az ezüst az utóbbi időben különösen profitált az euróval szembeni aggodalmakból, a befektetők számára kimagasló jelentőséggel bírnak az euró stabilitásának tartós növelését célzó döntések – tájékoztat a http://www.aranypiac.hu/ .

Az elmúlt hét a csütörtökön kezdődött brüsszeli kétnapos EU-csúcs eredményeire várakozva csekély forgalom mellett telt a nemesfémek piacán. Az uniós állam- és kormányfői találkozó elsőrangú témája az euróövezet pénzügyi stabilitásának új alapokra helyezése volt. Miután az arany és az ezüst az utóbbi időben különösen profitált az euróval szembeni aggodalmakból, a befektetők számára kimagasló jelentőséggel bírnak az euró stabilitásának tartós növelését célzó döntések – tájékoztat a http://www.aranypiac.hu/ .

Az arany az előző héthez hasonlóan csekély forgalom mellett ismét enyhe mínusszal zárta az elmúlt kereskedési hetet. Holott a december szezonálisan erős az aranypiacon, az év utolsó hónapja eddig nem hozott érdemi előrelépést az árfolyamokban. A hónap második felében láthatunk azonban még fellángolást, hiszen a fundamentális árfolyambefolyásoló tényezők továbbra is kedvező képet mutatnak. Írország és Portugália adóssággondjai, valamint a bizonytalan európai válságkezelés miatt közép- és hosszútávon emelkedő aranyárfolyamra lehet számítani. Ugyanakkor rövidtávon elképzelhető egy technikailag most még az 1.350, sőt az 1.330 dolláros unciánkénti árszintekig visszakorrigáló kurzus is. Tartós árfolyamgyengeség mindazonáltal azért nem tűnik valószínűnek, mert a brüsszeli csúcson most hozott intézkedések erőtlennek hatnak a jövő évben várhatóan még fokozódó európai adósságproblematikával szemben. A pénzügyi mentőöv valószínűleg további, ma még beláthatatlan forrásokat fog igényelni fedezetlen euró-milliárdok formájában ahhoz, hogy államkötvényeket vásároljon fel a piacokon, mint ahogy azt időközben már az EKB elnöke, Jean-Claude Trichet, valamint a Nemzetközi Valutaalap is javasolja.

A papíralapú megtakarítások értékvesztésétől való félelemben az arany világszerte egyre növekvő népszerűségnek örvend. A King World News hasábjain a napokban nyilatkozó Robbin Griffiths, aki a brit királyi család befektetési tanácsadójaként ismert Cazenove Capital befektetési stratégája, inkább hisz az aranyban, mint a részvényekben, és ezt tanácsolja koronás ügyfeleinek is. „Az arany az elmúlt 10 évben közel 250 dollárról 1.400 dollárra emelkedett, és még mindig az árfolyamgörbe lineáris szakaszában van. De ha idővel exponenciálisra fordul az emelkedés, akkor az árfolyam több száz százalékkal fog magasabban állni, mint ahol most van." Ez akkor fog bekövetkezni, amikor az arany már olyan népszerű lesz, hogy mindenkinek lesz aranya, de „jelenleg még nem igaz, hogy az arany egy túlfűtött eszköz lenne, teljességgel messze vagyunk ettől." „Én a kellős közepén vagyok a személyi vagyonkezelésnek, és pontosan tudom, hogy kinek van, és kinek nincsen aranya, és ez nem egy túlfűtött piac, még a fedezeti alapoknál sem." – mondta a lapnak a 44 éves szakmai múltra visszatekintő szakértő.

Az arannyal ellentétben az ezüst árfolyama csaknem mozdulatlan. Az arany kistestvére valamelyest visszavett az utóbbi idők dinamikus meneteléséből, de továbbra is stabilan a felfelé ívelő trendcsatornában tartózkodik. Kisebb veszély akkor leselkedne az árfolyamra, ha 28 dollár alá esne a jegyzés, ebben az esetben akár 27 dollárig is visszahúzódhat a kurzus azután, hogy a hónap elején még valamivel 30 dollár felett járt.

© www.aranypiac.hu – Magyar Aranypiac Kft.

Az optimális bankmodell — Hogyan látják a bankrendszer jövőjét napjaink banki vezetői?

 

Ügyfélközpontú  termékfejlesztés, globális szabályozás, a kontinentális bankmodell követése, a juttatási rendszer átalakítása,   piackoncentráció és erősödő verseny – ezek ma az európai bankok legnagyobb kihívásai.  A DLA Piper nemzetközi jogi iroda elemzése azokat a lehetséges kitörési pontokat vizsgálta, amelyek az optimális banki modell kialakításához vezethetnek.

 

Ügyfélközpontú  termékfejlesztés, globális szabályozás, a kontinentális bankmodell követése, a juttatási rendszer átalakítása,   piackoncentráció és erősödő verseny – ezek ma az európai bankok legnagyobb kihívásai.  A DLA Piper nemzetközi jogi iroda elemzése azokat a lehetséges kitörési pontokat vizsgálta, amelyek az optimális banki modell kialakításához vezethetnek.

"              A rendszer egyensúlyának visszaállítására van szükség az európai bankrendszerben a növekedési pályára állás és az ügyfelek bizalmának visszaszerzése érdekében                                                                                                                                                      . Az elmúlt években jelentősen csökkent az ügyfélközpontúság szerepe a bankrendszerben, ennek megváltoztatását tartják a szektor szereplői   most a legfontosabb feladatok egyikének                                                  " – mondta Györfi-Tóth Péter a DLA Piper finanszírozási & projekt üzletágának vezető partnere. „2010 év vége kiváló alkalom arra, hogy áttekintsük, hol is tart az európai bankszektor. Több hónapos kiterjedt kutatómunka eredménye a tanulmányunk; célunk, hogy a múlt tapasztalatai alapján, de már a jövőre                  koncentrálva indítsunk el egy értékteremtő diskurzust"- tette hozzá a szakember.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A DLA Piper legújabb, „Sokk után: öt kihívás egy ellenséges környezetben működő iparág számára" címmel megjelent elemzése*  azokat a tendenciákat vizsgálja, amelyek az új               európai bankrendszer figyelmének a középpontjában állnak. Az elemzés során megkérdezett európai bankvezetők öt olyan területet azonosítottak, amelyek                                                                               fontos szerepet játszanak a szektor megújulási folyamatában.

                                                                                                                                                                                                                      

Globális szabályozás

Az elemzés rámutatott arra, hogy a helyi, regionális szabályozásnak, illetve globális piaci szabályoknak való egyidejű megfelelés komoly kihívást jelent a bankok számára.              Olyan egységes európai       rendszer kialakítására van szükség, amely                                                                    gátat szab a versenytorzító partikuláris nemzeti szabályozásnak.

„Az egységes szabályozás elengedhetetlen, ugyanakkor legalább olyan fontos kérdés, hogyan egyeztetjük össze a valódi, rendszerszintű kockázatok kezelését a versenyképességgel. Kifinomult szabályozásra van szükség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ." – tette hozzá  Borbély Gábor, a DLA Piper finanszírozási csoportját vezető ügyvédje.

         A kontinentális bankmodell       

A pénzügyi válság kitöréséig az európai bankokra nagy nyomás nehezedett, hogy az             angolszász modell irányába fejlődjenek, azaz a banki működést a profitabilitás határozz a meg elsősorban. A válságot követően azonban ismét előtérbe kerülnek az európai bankok erősségei, amelyek alapját képezhetik egy egységesebb európai bankrendszernek. Ugyanakkor  a gyakorlat azt mutatja, hogy a mai napig jelentős eltérések állnak fenn az egyes országok piacai és meghatározó szereplői                                                         között, tehát megkérdőjelezhető egységes európai modellről beszélni.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

Új javadalmazási rendszer kialakítása

Szabályozás és a piaci innováció együtt eredményezheti a javadalmazási rendszer alapvető átalakítását.  A bankvezetők szerint az erős, független és transzparens banki irányítás és működés jelentősen növelheti az adott pénzintézet és a szektor iránti bizalmat.                                                                                                                                                                                                       Egyöntetű vélemény, hogy a hosszú távú kockázatvállalást eredményező, rövid-távú nyereségességre épülő bónusz-rendszer nem tartható fenn.                                                                                                                                                                                                                                                     

Ügyfélközpontú termékfejlesztés

A megkérdezettek szerint egyre nagyobb az igény az ügyfelek részéről az egyszerűbb, átláthatóbb és kevésbé komplex banki termékek iránt. A pénzintézetek részéről ez egy konzervatívabb, ügyfélközpontúbb működést feltételez, ahol a termékfejlesztés során                                                                      a        költséghatékonyság ,       a személyre szabott igények                    és a termék megértéséből fakadó bizalom közös célként jelennek meg.

Piaci koncentráció és növekvő verseny

A DLA Piper tanulmánya szerint a bankok növekvő tőkeszükségletei és a minőségi elvárások a felvásárlások újabb hullámát idézhetik elő Európában. A versenyjogi szabályozás változása pedig a verseny éleződését eredményezheti.                                                                                                                                                                                                

„A kérdések után, lassan eljön a válaszok ideje az iparág megújulásának folyamatában, nem lehet kérdés, hogy ebben a piac szereplői és tanácsadóik együtt vállaljanak döntő szerepet. Az európai bankrendszer integráns részét képező, mégis önálló jellemzőkkel bíró magyar bankrendszer főszereplői számára a tanulmány különösen is hasznos lehet az elmúlt évek értékelése és az új év tervezése során felmerülő stratégiai kérdések vizsgálata során. "                                                                                                                                                                                                                                             tette hozzá Györfi-Tóth Péter.

*A DLA Piper angol nyelvű tanulmánya a http://www.dlapiper.com/ honlapon érhető el.

Hasfájásmentes boldog új esztendőt! — Amit ma megehetsz, azon rágódj egy kicsit!

 

A reflux maró fájdalma a torkunkban, a gyomorégés, vagy a fekély miatti hasi görcs a leginkább meghitt pillanatokat is tönkre tudja tenni. Ezért Karácsony környékén sem árt néhány apróságra odafigyelni – akár gyomorbetegek vagyunk, akár nem.

 

A reflux maró fájdalma a torkunkban, a gyomorégés, vagy a fekély miatti hasi görcs a leginkább meghitt pillanatokat is tönkre tudja tenni. Ezért Karácsony környékén sem árt néhány apróságra odafigyelni – akár gyomorbetegek vagyunk, akár nem.

Sokan nem is tudnak róla, hogy hajlamosak a gyomorbántalmakra, és a reflux-szerű  megbetegedésre, és csak a karácsonyi bőség közepette szembesülnek vele, hogy gyomruk bizony nem bírja a terhelést. Hogy elkerülhessük a csupán kellemetlen felböfögéstől a kínzó gyomorfájdalomig terjedő tüneteket, az ilyen betegségekre fókuszáló Fajahasam.hu orvosszakértője ad néhány hasznos tanácsot az ünnepekre.

Már az is alapvető probléma lehet, ha nem bírunk ellenállni a bőségnek, és túl sokat eszünk, ugyanis a tünetek egyik fő oka, hogy a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe és a nyelőcső nyálkahártyát irritálja. A fokozott táplálékfelvétel pedig ennek esélyét növeli. Vannak olyan hagyományos ételek, melyek különösen veszélyesek lehetnek. A halászlé fűszeressége miatt kerülendő a reflux betegek számára, a hal fogyasztása inkább csak rántva vagy párolva javasolt. Másik tradicionális karácsonyi ételünk a töltött káposzta – akárcsak a pörköltes, vagy sok hagymával készült ételek – szintén fokozhatják a betegségre hajlamos ünneplők panaszait. Kevésbé ismert, hogy a csokoládé is elősegítheti a reflux kialakulását. Óvatosan bánjunk tehát a szaloncukorral, tartsunk ebben is mértéket. A túl fűszeres ételek a hétköznapokon is komoly veszélyt hordoznak magukban a gyomorbetegségek terén. A karácsonyi menüben is érdemes figyelni arra, hogy a bors, a mustár, a torma és az ecet a savtermelés fokozásával segítheti elő a panaszok kialakulását.

Persze az ünnepektől függetlenül is elmondható, hogy bármily nehéz is, tartsunk mértéket a finomságokkal. Ha reflux betegségben szenvedünk, akkor azért, ha még nem, akkor azért, hogy a kialakulásának esélyét se adjuk meg. Élvezhetjük persze a karácsonyi ételkínálatot így is, de együnk inkább többször kevesebbet, mint ebédre és vacsorára mértéktelenül. A kedvenc ételeink előtt lehajtott rövid, és a mellé fogyasztott bor vagy sör terén pedig szintén tartsunk mértéket, hiszen az alkohol is okozhat refluxos panaszokat.

Mobilinternet mindenkinek: a Telenor bővítette stratégiai partnereinek körét

A Telenorral kötött megállapodásnak köszönhetően december közepétől újabb három szolgáltató, a DIGI Kft., a PR TELECOM Zrt. és a TARR Kft. szolgáltatási területein élők is kihasználhatják a mobilinternet adta lehetőségeket.

A Telenorral kötött megállapodásnak köszönhetően december közepétől újabb három szolgáltató, a DIGI Kft., a PR TELECOM Zrt. és a TARR Kft. szolgáltatási területein élők is kihasználhatják a mobilinternet adta lehetőségeket. Magyarország meghatározó telekommunikációs szolgáltatóival való együttműködés értelmében az ügyfelek számára a vezetékes szolgáltatás mellett a vezetéknélküli internet is az ország egyre nagyobb területén válik hozzáférhetővé.

A Telenor új stratégiai partnerei, a DIGI Kft., a PR TELECOM Zrt. és a TARR Kft. korlátlan kábelszolgáltatásuk kiegészítéseként mostantól mobilinternet elérést is kínálnak ügyfeleiknek. A partnerség értelmében a hálózati infrastruktúrát a Telenor biztosítja, míg a több szolgáltatást magába foglaló díjcsomagokat a DIGI Kft., a PR TELECOM Zrt. és a TARR Kft. alakítja ki, illetve értékesíti. Az együttműködés révén a vezetékes telefon és internet előfizetéssel rendelkező ügyfelek meglévő szolgáltatásuk mellé mobilinternet szolgáltatást is igényelhetnek. A szolgáltatásait országosan kínáló DIGI Kft., a 12 megyében jelen levő PR TELECOM Zrt. és a Dél- és Nyugat-Dunántúlt lefedő TARR Kft. szakemberei a két elérési technológia szimbiózisát tartják hosszú távon a legéletképesebb modellnek. A jelenlegi szolgáltatásbővítés célja, hogy azoknak az előfizetőknek se kelljen nélkülözniük a mobilitás nyújtotta előnyöket, akik eddig csak a vezetékes technológiát használhatták. Az új mobilinternet-szolgáltatások már elérhetők az Invitel Zrt., a DIGI Kft., a PR TELECOM Zrt. és a TARR Kft. értékesítési pontjain.

„A mobilinternetes kommunikációban hatalmas lehetőségek rejlenek, hiszen szabadságot és függetlenséget ad a felhasználónak, emellett egyszerre szolgálja a gazdasági fejlődést és a társadalom érdekeit. A Telenor célja, hogy 2013-ra Magyarország lakosságának többsége hozzáférhessen a mobil szélessávhoz, 2020-ra pedig általánosan elérhetővé váljon a technológia az országban. A Telenor nyitott a távközlési szolgáltatók felé, és stratégiai partneri körét is folyamatosan bővíti. Az a célunk, hogy minél többen élvezhessék a mobilinternet adta előnyöket." – mondta Sigvart Voss Eriksen, a Telenor kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. „A Telenor Magyarország idén ősszel elindította hazánk legkiterjedtebb hálózatfejlesztési projektjét. Magyarország legújabb, jövőbiztos, LTE-képes hálózata, amelyet teljes egészében 2012-re állítunk üzembe,  jobb bel- és kültéri szolgáltatásminőségnek köszönhetően folyamatosan javuló felhasználói élményhez juttatja előfizetőinket, és ezzel párhuzamosan támogatja a további előnyöket nyújtó, jövőbeni fejlesztéseket is."

A Boston Consulting Group[1] felmérése szerint az internetezés – nagyrészt a mobil szélessávú technológiának köszönhető – terjedése nyomán 2020-ra mintegy 5,7 millió előfizető, azaz a háztartások 91 és a cégek 96 százaléka rendelkezik majd internet-hozzáféréssel, és ezek 54 százaléka vezeték nélküli technológia lesz. A Telenor 2010-ben jelentette be a Digitális Magyarország programot, amelynek célja, hogy 2020-ra általánosan elérhetővé váljon a mobil szélessáv hazánkban, ami – széles munkaerő- piaci szegmenst teremtve – megadja a lehetőséget az országnak, hogy felzárkózzon a kontinens digitális szempontból fejlettebb régióihoz. E cél elérésében jelent újabb jelentős előrelépést a három újabb telekommunikációs szolgáltatóval való együttműködés.

További részletes információ az új mobilinternet csomagokról, tarifákról és feltételekről:

http://www.digikabel.hu/

http://www.tarr.hu/

http://prtelecom.hu/

1 http://www.telenor.hu/digitalis-magyarorszag/magyarorszag2020/

Biztonságos és tervezhető folyami hajózás Magyarországon

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011 nyarától ún. AIS (automatikus azonosító rendszer) működtetési és használati kötelezettséget vezet be a nagyhajókra. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a jövő év első felében pályázati úton adja az üzemeltetők használatába a szaktárca és az Európai Unió támogatásával beszerzett 145 eszközt. A tervek szerint 2011. július 1-jétől a folyók magyarországi szakaszain csak működő adókészülékkel felszerelt nagyhajók és kompok közlekedhetnek majd.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011 nyarától ún. AIS (automatikus azonosító rendszer) működtetési és használati kötelezettséget vezet be a nagyhajókra. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a jövő év első felében pályázati úton adja az üzemeltetők használatába a szaktárca és az Európai Unió támogatásával beszerzett 145 eszközt. A tervek szerint 2011. július 1-jétől a folyók magyarországi szakaszain csak működő adókészülékkel felszerelt nagyhajók és kompok közlekedhetnek majd.

A 145 kiosztható készülékből mintegy húszat állami szervek (vízügyi és vámhatóságok, vízirendészet) kapnak. Öt hordozható egység az állandó fedélzeti eszközök meghibásodása esetén, a javítás idejére kerülhet a hajókra.

A rendszerrel felszerelt hajó tartózkodási helyét és haladási irányát a budapesti irányítóközpont, a katasztrófavédelem, a határrendészet, a vámhatóság, a vízügyi és környezetvédelmi szervek folyamatosan nyomon követhetik. A rendszer további adatokat is szolgáltat a járművek üzemeltetőjéről, nyilvántartásba vételének helyéről, a szállított áru mennyiségéről stb. Az adókészülékkel felszerelt hajók akkor is látják és azonosítani tudják egymást, ha – pl. hegy vagy más akadály takarása miatt – a képük nem tűnt még fel a radar képernyőjén.

A megbízható valós idejű tájékoztatás fokozza a hajózás biztonságát és növeli versenyképességét. A folyami információs szolgáltatások kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszik a vízi közlekedést és áruszállítást. Európai uniós és az Új Széchenyi Tervben is rögzített hazai célkitűzés a hajózás részarányának növelése a közlekedési munkamegosztásban. A vízi teherfuvarozás energia hatékony, környezetkímélő és csendes. Egyetlen hajó 60-75 kamionnyi áru elszállítására képes. Az AIS készülékek a vám- és pénzügyőri, a hajózásbiztonsági és a rendészeti ellenőrzések elvégzését és az esetleges balesetek következményeinek elhárítását is gyorsabbá, egyszerűbbé teszik.

Boldog Új Esztendőt!

Minden kedves olvasónknak emberi boldog és túlélhető 2011-es esztendőt Kivánunk!

 Johannes

az Euroastra Internet Magazin

főszerkesztője

Minden kedves olvasónknak emberi boldog és túlélhető 2011-es esztendőt Kivánunk!

 Johannes

az Euroastra Internet Magazin

főszerkesztője

A UNIT4 új utakat nyit a “függetlenség” felé

 

A UNIT4, a világ vezető, változáskövető ERP és pénzügyi menedzsment szoftvereket szállító vállalata bejelentette, hogy a következő két éven belül vadonatúj szoftvertermékeket, partner plug-in-eket és cloud telepítési opciókat tesz elérhetővé a dinamikusan változó vállalatok számára, mind az Agresso Business Word ERP megoldás, mind a CODA Financials termékek kiegészítéseiként. Ezekkel a termékekkel a UNIT4 új globális technológiai stratégiáját, az „Independence"-t („Függetlenség") támogatja, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a vállalatok és kormányzati szervek számára abban, hogy az üzleti élet változásait üzleti lehetőségekké kovácsolják.

 

A UNIT4, a világ vezető, változáskövető ERP és pénzügyi menedzsment szoftvereket szállító vállalata bejelentette, hogy a következő két éven belül vadonatúj szoftvertermékeket, partner plug-in-eket és cloud telepítési opciókat tesz elérhetővé a dinamikusan változó vállalatok számára, mind az Agresso Business Word ERP megoldás, mind a CODA Financials termékek kiegészítéseiként. Ezekkel a termékekkel a UNIT4 új globális technológiai stratégiáját, az „Independence"-t („Függetlenség") támogatja, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a vállalatok és kormányzati szervek számára abban, hogy az üzleti élet változásait üzleti lehetőségekké kovácsolják.

A UNIT4 több mint 6000 ügyfele több mint 100 országban használja az Agresso és CODA szoftveres megoldásait. Ezek a megoldások jól ismertek azokról az informatikai architektúrában rejlő előnyökről és képességekről, amelyek révén alkalmazkodni képesek a Folyamatos Változásban Lévő Vállalatok (Businesses Living IN Change – BLINCTM) piaci szegmensének igényeihez. Az Independence stratégia az Agresso VitaTM architektúrájának implementációt követő változáskövetési képességeire és a CODA LinkTM architektúrában rejlő együttműködési képességekre épül. A UNIT4 elsősorban a változásokkal gyakran szembesülő közepes méretű vállalatokra fókuszál. Küldetése, hogy segítsen e vállalatoknak a változásokhoz történő alkalmazkodásban egyrészt az üzleti változások miatt szükségessé vált szoftveres módosítások költségeinek csökkentésén keresztül, másrészt egy olyan technológia biztosításával, amellyel gyorsabban és hatékonyabban reagálhatnak azokra az üzleti lehetőségekre, amelyeket jellemzően a változások idéznek elő.

Az Independence stratégia keretén belül a UNIT4 három fontosabb termék bejelentését tervezi:

 • Egy új cloud telepítési opció a CODA Financials-höz, amelynek neve „Coda Cloud Rebel"
 • Egy forradalmian új termékbevezetési irányvonal az Agresso Business World ERP termékskálához kapcsolódóan, amelynek neve „Route 66" és
 • Egy új BLINC e-learning partner plug-in mind az Agresso, mind a CODA Financials termékekhez, amelynek neve „Topaz". Ez a UNIT4 következő generációs, „Color your App" nevű kompatibilitási programjának részét képezi majd.

Mind a három bejelentés alapvetően azoknak az ügyfeleknek jelent megoldást, akik egyre nagyobb számban fejezik ki elégedetlenségüket az olyan ERP óriások „mindent vagy semmit" megközelítésével kapcsolatban, mint az Oracle és az SAP, mivel üzleti sikerüket nem kívánják ilyen alapon kockára tenni. „A UNIT4 licenszeladásokból származó bevétele azért növekszik gyorsabban az ERP óriásokéhoz képest, mert a közepes vállalatok vezetői kezdenek elfordulni ezektől a merev megoldásszállítóktól" – mondta Ton Dobbe, a UNIT4 globális termékstratégiájáért és termékmarketingjéért felelős vezetője. „A szoftvervásárlók korábbi tapasztalatai ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban tisztán mutatják, hogy az olyan változó körülmények, mint amit például egy vállalategyesülés/felvásárlás, új pénzügyi/adójogszabályok, vállalati átszervezések/átalakítások, stb. jelentenek, más ERP architektúrákon komoly problémákhoz vezetnek."

Az Agresso Vita architektúra mindig is lehetővé tette az ügyfelek számára az ERP rendszerek szoftveres módosításainak önálló végrehajtását IT támogatás nélkül, bármikor a rendszerbevezetés után. A UNIT4 új Independence stratégiája tovább szélesíti a versenyelőnyt biztosító szolgáltatások körét a bevezetés utáni szoftveres módosításokat biztosító UNIT4 és a többi ERP szállító ajánlatai között, akik csak a bevezetés előtt és alatt fókuszálnak az „agilitásra".

A CODA Link architektúrája korlátlan szabadságot nyújt azon vállalatok számára, amelyek ötvözni szeretnék a CODA „best-of-class" pénzügyi szolgáltatásait más „best-of-class" megoldásokkal úgy, hogy kihasználva a CODA egyedülálló együttműködési képességeit, azok könnyedén beilleszthetők legyenek a vállalat informatikai környezetébe. A CODA Link architektúra immár 30 éve az adattárolás, adatforgalom és a folyamatok összekapcsolásának és optimalizációjának zászlóshajója, amely lehetővé teszi a más rendszerekkel történő harmonikus együttműködést – a funkcionális szoftvercsomagoktól kezdve egészen a saját fejlesztésű programokig. A CODA új Cloud Rebel telepítési opciója ismét kibővíti a választási lehetőségek körét ügyfelei számára.

Kingston HyperX MAX 3.0, a rendkívül gyors, külső USB 3.0-ás tárolóeszköz

 

A Kingston Digital Europe Ltd., a Kingston Technology Company Inc., leányvállalata bejelentette a Kingston HyperX® MAX 3.0 külső meghajtó megjelenését. A SuperSpeed USB minősítéssel rendelkező meghajtó egy rendkívül gyors és tartós külső tárolóeszköz, amely az USB 2.0 szabványnál tízszer gyorsabb adatátvitelt biztosít az USB 3.0 specifikációnak köszönhetően. A könnyen hordozható, rázkódás-biztos meghajtó 64 GB, 128 GB és 256 GB kapacitású változatban érhető el.

 

A Kingston Digital Europe Ltd., a Kingston Technology Company Inc., leányvállalata bejelentette a Kingston HyperX® MAX 3.0 külső meghajtó megjelenését. A SuperSpeed USB minősítéssel rendelkező meghajtó egy rendkívül gyors és tartós külső tárolóeszköz, amely az USB 2.0 szabványnál tízszer gyorsabb adatátvitelt biztosít az USB 3.0 specifikációnak köszönhetően. A könnyen hordozható, rázkódás-biztos meghajtó 64 GB, 128 GB és 256 GB kapacitású változatban érhető el.

„A Kingston HyperX MAX 3.0 meghajtó, a HyperX DRAM termékcsalád hagyományait követve kiemelkedő minőséget és teljesítményt biztosít az igazán megszállott felhasználók számára" – mondta Kaszál Norbert, a Kingston Technology Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere. „A szállíthatóságon és sebességen kívül a meghajtó tartósságával is elégedettek lesznek a felhasználók, hiszen a flash-memórián alapuló architektúrája elviseli a mobil használattal járó megpróbáltatásokat is" – tette hozzá Kaszál Norbert.

A Kingston HyperX MAX 3.0 a professzionális és a számítógépes újdonságokra fogékony felhasználók mellett mindazok számára is készült, akik gyors adatátvitelt szeretnének elérni asztali számítógépükön, viszont a szállíthatóság terén sem szeretnének kompromisszumot kötni. A HD videók, RAW képek és nagyméretű projektfájlok áthelyezése, illetve ezek biztonsági mentéseinek készítése során lehet igazán kihasználni az USB 3.0 felület elképesztően gyors adatátviteli sebességét.

Az USB 2.0 eszközökkel kompatibilis Kingston HyperX MAX 3.0 maximális olvasási sebessége 195 MB/s, maximális írási sebessége pedig 160 MB/s, amennyiben az USB 3.0 szabvánnyal kompatibilis eszközzel használják. A Kingston Technology belső tesztjei során az USB 3.0 csatoló használatával egy 10 GB-os videó fájl Kingston HyperX MAX 3.0 meghajtóra történő átvitele mindössze 1 perc 12 másodpercet vett igénybe*. Ugyanezt a tesztkonfigurációt használva 5 perc 52 másodpercig tartott az átvitel az USB 2.0 porton keresztül.

A Kingston HyperX MAX 3.0 meghajtó 64 GB, 128 GB és 256 GB kapacitású változatokban vásárolható meg decembertől a Kingston értékesítési csatornáin keresztül a hivatalos disztribútoroknál, viszonteladóknál, kiskereskedőknél valamint a web-áruházakban. A meghajtóhoz hároméves garancia, valamint napi 24 órában elérhető támogatás jár.  

A Kingston HyperX MAX 3.0 jellemzői és műszaki adatai:

 • Teljesítmény: USB-IF SuperSpeed minősítés
 • Szabványos: megfelel az USB 3.0 szabvány előírásainak és kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal
 • Szekvenciális sebesség: olvasás: akár 195 MB/s, írás: akár 160 MB/s
 • Rázkódásbiztos: flash-technológiával készült, ezért nincsenek mozgó alkatrészek
 • Hordozható: karcsú, stílusos és szívós alumínium kivitel
 • Csendes: halkan, mozgó alkatrészek nélkül működik
 • Könnyű használat: plug & play, nincs szükség telepítésre; az USB-porton keresztül vesz fel áramot, nem igényel saját áramforrást
 • Garancia: hároméves garancia
 • Kapacitás**: 64 GB, 128 GB és 256 GB
 • Méret: 73,49 mm x 118,60 mm x 12,00 mm)
 • Rezgéstűrés működés közben: 20 G csúcsérték, 10-2000 Hz, tengelyenként 20 perc, 3 tengely
 • Rezgéstűrés működésen kívül: 20 G csúcsérték, 10-2000 Hz, tengelyenként 12 ciklus, 3 tengely, tengelyenként 20 perc
 • Működési rázkódástűrés:1500 G
 • Hőmérséklet működés közben: 0 – 60 °C
 • Tárolási hőmérséklet: -20 – 85 °C
 • Áramfogyasztás: 4,5 W
 • Kettős LED: az USB 3.0 kék, az USB 2.0 zöld színű

Kingston HyperX MAX 3.0 USB 3.0 külső meghajtó jellemzői és műszaki adatai:

Rendelési szám

Kapacitás és jellemzők

Javasolt végfelhasználói ár

SHX100U3/64G

64 GB HyperX MAX külső USB 3.0 meghajtó 

55.635 Ft

SHX100U3/128G

128 GB HyperX MAX külső USB 3.0 meghajtó

91.040 Ft

SHX100U3/256G

256 GB HyperX MAX külső USB 3.0 meghajtó

197.255 Ft

Fájlátvitel sebessége (perc:másodperc)

HyperX MAX 3.0 USB 3.0 külső USB meghajtó

USB3.0 port

       USB 2.0 port

10 GB-os videó fájl

       1:12

             5:52

475 MP3 zene fájl (3,3 MB és 5 MB közötti méret)

         :20

             1:16

4 GB-nyi nagyfelbontású TIFF és JPEG kép

         :55

             2:37

Kompatibilitási táblázat

Operációs rendszer

Windows® 7

Windows Vista® (SP1, SP2)

Windows XP (SP3)

* Tesztrendszer: alaplap: GigabyteTM GA-P55A-UD4, processzor: Intel® CoreTM i5 @ 3,47 GHz, memória: 8 GB DDR3, USB 3.0: NEC állomásvezérlő, Windows® 7 Ultimate x64, SSD: SNVP325-S2/128GB

** A flash tárolóeszközökre megadott kapacitás egy része a formázáshoz és más funkciókhoz szükséges, ezért nem alkalmas adattárolásra. Ebből kifolyólag az adattárolásra rendelkezésre álló tényleges kapacitás kisebb a terméken feltüntetett kapacitásnál. További információt a Kingston flash memóriákat ismertető útmutatójában talál, a www.kingston.com/flash_memory_guide webcímen.