Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok teljes körű ellenőrzésének lehetőségét az Állami Számvevőszékről szóló törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása teremtette meg. Ez tette lehetővé, hogy az ÁSZ az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő társaságok ellenőrzésével hozzájáruljon a közfeladatok takarékosabb ellátásához, a közpénzek átlátható, rendezett felhasználásához.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok teljes körű ellenőrzésének lehetőségét az Állami Számvevőszékről szóló törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása teremtette meg. Ez tette lehetővé, hogy az ÁSZ az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő társaságok ellenőrzésével hozzájáruljon a közfeladatok takarékosabb ellátásához, a közpénzek átlátható, rendezett felhasználásához.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) alaptevékenysége Budapest Főváros közigazgatási területén a szilárd hulladék gyűjtése, ártalmatlanítása, hasznosítása és a közterületek tisztántartása. Ezen túl az FKF 2011. október 1-jéig a közútkezelési közszolgáltatási kötelezettségét is ellátta. Az FKF 100%-os fővárosi önkormányzati tulajdonban volt 2011. december 14-éig. A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Zrt. (BVK) alapítását követően az FKF-t a BVK-ba apportálták.

A 2008-2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzés során azt értékeltük, hogy a Fővárosi Önkormányzat a jogszabályi előírások figyelembevételével döntött-e a közfeladat megszervezéséről, az ellátás módjáról, a tulajdonostól elvárható gondossággal felügyelte-e a társaság feladatellátását, rendelkezésre bocsátotta-e a közfeladat ellátásához szükséges közvagyont. Értékeltük továbbá, hogy az FKF teljesítette-e a tulajdonos részéről meghatározott célokat és feladatokat, végrehajtotta-e a közfeladat-ellátási szerződés előírásait, betartotta-e a vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Főbb megállapítások

A számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (Közgyűlés) a közfeladatainak ellátásáról az előírások figyelembevételével döntött, amelynek módját és mértékét a keret- és az ezen alapuló éves köztisztasági és közútkezelési szerződésekben határozta meg.

A Fővárosi Önkormányzat a közfeladatok ellátásához szükséges közvagyont biztosította. Az alapításkori (1996) saját tőke 20 967,7 millió Ft volt. A Fővárosi Önkormányzat kompenzációként a köztisztasági feladatok ellátásáért – az ellenőrzött időszakban – 29 289,3 millió Ft-ot, a közútkezelési feladatok ellátásáért 2008-2011 között 13 489 millió Ft-ot fizetett az FKF-nek.  A Közgyűlés a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások szintjéről és a kompenzációról a Keretszerződésben előírt határidőt elmulasztva döntött. Minden évben a közszolgáltatások első szintjének megrendeléséről döntöttek, a II. és III. közszolgáltatási szinteket, mint döntési lehetőséget – a 2009. év kivételével – az előterjesztésekben nem mutatták be. 2009-től az FKF-nek az éves köztisztasági szerződések tartalmára és a szolgáltatási szintekre vonatkozó javaslatai a díjképzést, illetve a kompenzáció összegét meghatározó tételeket nem mutatták be. A hulladékkezelési közfeladatok teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzatnak készített beszámoló a díjkalkulációval egyező szerkezetű utókalkulációt nem tartalmazott, ezért a tapasztalatokat a következő évi díjjavaslat elfogadásánál nem tudták figyelembe venni. A Fővárosi Önkormányzat a Keretszerződésben biztosított ellenőrzési jogával nem élt, a kompenzáció elszámolást, illetve annak megalapozottságát nem ellenőrizte.

Az FKF gazdálkodása az ellenőrzött időszak minden évében nyereséges, saját tőkehelyzete stabil volt. Az adózott eredmény ágazati felosztása 2008-2012 között – az önköltségszámítás szabályozásának hiányosságai miatt – nem volt szabályszerű, átlátható és elszámoltatható. Az FKF önköltségszámítási szabályzata nem részletezte és különítette el a közvetlen önköltség tételeit, ezért nem alapozta meg az árképzéshez szükséges előkalkulációt. A szabályozás és a kontrolling rendszer hiányosságai miatt a hulladékdíj, valamint a köztisztasági és közútkezelési kompenzáció javaslatot megalapozó közvetlen önköltséget az FKF a Keretszerződésben előírt formában meghatározni nem tudta. Az FKF 2013-tól hatályos új önköltségszámítási szabályzata tételesen tartalmazza a költségfelosztási módszerek részletes eljárási szabályait.

Az FKF a 2012. évre vonatkozó kompenzáció elszámolást a Keretszerződésben meghatározott határidőt követően küldte meg a Fővárosi Önkormányzatnak. Az FKF a Számv. tv. előírásai ellenére a belső szabályzataiban a közszolgáltatást el nem ismerő vevők tartozásaival kapcsolatos értékvesztés elszámolásának módját nem rögzítette, a bizonylati rend készítési kötelezettségének nem tett eleget, továbbá egyes számviteli szabályzatait a közútfenntartási ágazat kiválásának és a gazdasági vezérigazgató-helyettesi ágazat megszűnésének tekintetében nem aktualizálta. Az FKF közszolgáltatási beszámoló készítési kötelezettségének eleget tett, azonban az elkészített éves jelentések az eredménykimutatást és a mérlegadatokat nem tartalmazták.

Javaslatok

Az ellenőrzés magállapításai alapján javasolták a főjegyzőnek, hogy intézkedjen a köztisztasági közszolgáltatás szintjéről és a kompenzációról szóló előterjesztések időben történő előkészítéséről, az előterjesztésekben mutasson be a Közgyűlésnek döntési alternatívát. Intézkedjen arról, hogy a köztisztasági éves szerződések tartalmára és a közszolgáltatási szintekre készített javaslat tartalmazza a díjképzést, illetve a kompenzációt meghatározó tételeket, továbbá intézkedjen a közfeladatok ellátása rendszeres helyszíni ellenőrzéséről, valamint arról, hogy a közszolgáltatási beszámolót a Főpolgármesteri Hivatal ellenőrzését követően terjesszék a Közgyűlés elé elfogadásra.

Az FKF vezérigazgatójának javasolták, hogy intézkedjen a kompenzáció elszámolásnak a Fővárosi Önkormányzat részére a Keretszerződésben meghatározott határidőben való megküldéséről, szabályozza a közszolgáltatást el nem ismerő vevők tartozásaival kapcsolatos értékvesztés elszámolását. Intézkedjen a bizonylati rend elkészítéséről, az eszközök és források értékelési, valamint a selejtezési és leltározási szabályzatok felülvizsgálatáról, az eredménykimutatásnak és a mérlegadatoknak a közszolgáltatási beszámolóban való szerepeltetéséről, az egyes ágazatokat érintő költségelszámolások esetében az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosításáról, valamint arról, hogy a tevékenységek teljesítéséről készített beszámoló az előkalkulációval egyező szerkezetű, ellenőrzött utókalkulációt is tartalmazzon.

Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható.