A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság") Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2012. április 16-án 11.00 órára
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság") Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2012. április 16-án 11.00 órára
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A Közgyűlés napirendje:

1) Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;

2) Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

3) Döntés a Társaság 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4) Az Igazgatóság javaslata a 2011. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2011. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről;

5) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

6) Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

7) Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei; 2.5. A részvénykönyv (2.5.3.); 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (a), (u); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (p)); 8.7. Audit Bizottság; 10. Cégjegyzés;

8) A Javadalmazási irányelvek módosítása;

9) Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

10) Igazgatósági tag(ok) választása;

11) A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása;

12) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják magukat, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Annak érdekében, hogy a részvényesek a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljenek, a Társaság tulajdonosi megfeleltetést rendel el, amely során a részvényesek adatait az értékpapír-számlavezetők a KELER Zrt.-nek megküldik, és ez alapján a részvénykönyvbe, annak lezárásáig, bejegyzésre kerülnek. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvényesi mivoltukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.

b) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar (vagy angol) nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar (vagy angol) nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A részvényesi jogok és különösen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott (nominee) (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) neve e minőségében a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2012. április 12.) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.
A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2012. április 6. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, illetve ha azt az értékpapír számla vezetője nem tette meg, a részvényes maga kezdeményezheti az Alapszabály rendelkezései szerint. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
A részvénykönyv lezárásának időpontja 2012. április 12. 18.00 óra.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30óráig tart.
A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2012. április 27. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen (Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.) hívja össze. A regisztráció a megismételt Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart. A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára – a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az a részvénytársaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

A közgyűlési dokumentumok megtekintésének helye

A Társaság 2012. április 16-ai Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Gt. 304. § (1) bek. által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételtkövetően 2012. március 23-tól megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, a Társaság (www.telekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2012. április 16-án 9.00 órától).

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két verzió közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2012. március 14.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük