Az Országgyűlés (OGY) 2010-ben átalakította a közszolgálati médiaszolgáltatás jogszabályi, szervezeti kereteit. Ezt megelőzően nyilvánosságra kerültek a rendszerre vonatkozó finanszírozási, vagyonkezelési és átláthatósági problémák, amelyek a közszolgálati média működését veszélyeztették. A felmerült problémák miatt fogalmazódtak meg a közszolgálati média vagyon egységes kezelésére, megóvására és gyarapítására, a takarékos gazdálkodásra vonatkozó célkitűzések. Az Állami Számvevőszék törekszik arra, hogy olyan területeken végezzen ellenőrzéseket, ahol megváltozott a jogszabályi környezet és kockázatot hordoz a közpénzek felhasználása, a közvagyon kezelése.

Az Országgyűlés (OGY) 2010-ben átalakította a közszolgálati médiaszolgáltatás jogszabályi, szervezeti kereteit. Ezt megelőzően nyilvánosságra kerültek a rendszerre vonatkozó finanszírozási, vagyonkezelési és átláthatósági problémák, amelyek a közszolgálati média működését veszélyeztették. A felmerült problémák miatt fogalmazódtak meg a közszolgálati média vagyon egységes kezelésére, megóvására és gyarapítására, a takarékos gazdálkodásra vonatkozó célkitűzések. Az Állami Számvevőszék törekszik arra, hogy olyan területeken végezzen ellenőrzéseket, ahol megváltozott a jogszabályi környezet és kockázatot hordoz a közpénzek felhasználása, a közvagyon kezelése.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2011-2012. évekre vonatkozó ellenőrzése azt értékelte, hogy a közszolgálati média- és hírszolgáltatás 2010-ben megkezdett és 2011. évtől kialakított szervezeti, finanszírozási és kontrollrendszere hozzájárult-e a gazdaságosabb feladatellátáshoz, az államháztartásból nyújtott támogatás hatékonyabb felhasználásához, továbbá a Magyar Távirati Iroda NZrt. (MTI NZrt.) gazdálkodása szabályozott és szabályszerű volt-e. 

Helyszíni ellenőrzést végeztünk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (MTVA), az MTI NZrt.-nél, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsánál (Médiatanács) és a Közszolgálati Közalapítványnál. 

Főbb megállapítások 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a közszolgálati média- és hírszolgáltatás átalakított szervezeti, finanszírozási és kontrollrendszere hozzájárult a gazdaságosabb feladatellátáshoz, az államháztartásból nyújtott támogatás hatékonyabb felhasználásához.

Az új szervezeti rendszer kialakítására vonatkozó előírásokat az ellenőrzött szervezetek a szervezeti átalakításkor, a humánerőforrás átcsoportosításkor, az MTVA vezérigazgatójának és felügyelő bizottsága tagjainak kinevezésekor szabályszerűen végrehajtották. A médiaszolgáltatóknál és az MTVA-nál a foglalkoztatottak év végi záró létszáma 2010. évi 3461 főről 2012-re 2495 főre csökkent. 

A közszolgálati hírgyártás, hírszolgáltatás a felesleges párhuzamosságok megszüntetésének következtében gazdaságosabbá vált. A hírgyártás egy adáspercére jutó ráfordítás 2010-ről 2012-re 19,5 ezer Ft/percről 14 ezer Ft/percre csökkent. A hírgyártást és a saját műsorgyártást a létszámcsökkentés hatékonyabbá tette. A hírgyártás egy főre jutó adásperce a 2010. évi 439,6 percről 2012-re 808,7 percre, a saját műsorgyártásban közreműködő egy főre jutó gyártott műsorperc mutató a 2010. évi 863 percről 2012-re 1139,4 percre nőtt.  

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a közszolgálati média rendszerének átalakítása eredményes volt, mert a közszolgálati médiavagyon megóvását és gyarapítását elősegítette. Az archív anyagok digitalizáltságának foka nőtt, ezzel javult az archiválás minősége. 

A közszolgálati média átalakítása lehetőséget biztosított a közszolgálati médiaszolgáltatóknál (NZrt.-k) korábban felhalmozódott 23,8 Mrd Ft összegű kötelezettség összehangolt rendezésére, amelyhez az MTVA forgóeszköz hitelt vett igénybe. A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény három közszolgálati médiaszolgáltatónak közel 3 Mrd Ft összegű köztartozását engedte el. Az NZrt.-knél maradt kötelezettségek teljesítéséhez a Médiatanács döntése alapján az MTVA 2011-2012 között 10,1 Mrd Ft céltámogatást biztosított. Az MTVA hitel igénybevételével megvásárolta a Kunigunda utcai ingatlant, ami hosszú távon hozzájárult a közszolgálati média egységes gyártóbázisának és elhelyezésének megteremtéséhez. 

Az MTI NZrt. 2011-2012. évi gazdálkodása összességében szabályozott és szabályszerű volt. A költségvetési támogatás összege 2011. évben 2608,4 M Ft, a 2012. évben 1313,0 M Ft volt. A bevételeket a közszolgálati médiaszolgáltatási alaptevékenység ellátására használta fel. 

A Médiatanács az MTVA kezelőjeként a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Mttv.) előírt alapvető feladatait ellátta. Meghatározta az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatát (GKSZ), de az – vagy más belső szabályzat – a vonatkozó OGY határozat ellenére a vagyongazdálkodás elsődleges céljának (pl.: a vagyon hatékony működtetése, illetve gyarapítása a közszolgálati műsorszolgáltatás és a nemzeti hírügynökségi szolgáltatás ellátásának elősegítése érdekében) elérését biztosító részletes szabályokat nem tartalmazott. A GKSZ az MTVA kezelésében lévő teljes vagyon tekintetében – ideértve a közszolgálati médiavagyont is – lehetővé teszi a tulajdonjog átruházást. A szabályozásból nem egyértelmű, hogy a közszolgálati médiavagyon (pl.: filmalkotások, audiovizuális művek) az Mttv. előírása alapján elidegenítési tilalom alatt áll. A Médiatanács által elfogadott MTVA Archiválási Szabályzat sem nevesítette külön az elidegenítés tilalmát. A Médiatanács az Mttv. előírásától eltérően az MTVA támogatáspolitikájáról nem döntött. 

A Médiatanács az Mttv.-ben előírtaknak megfelelően a 2011. és a 2012. évi tevékenységéről szóló éves beszámolóit a tárgyévet követő év május 31-éig beterjesztette az OGY-nek. A Médiatanács az éves beszámolókban – a közszolgálati médiaszolgáltatás kivételével – értékelte az Mttv. alapján a médiaszolgáltatás gazdasági helyzetének és pénzügyi feltételeinek alakulását. A Médiatanács és az MTVA a közszolgálati média rendszerében a tervezést és adatszolgáltatást megszervezte. A tervezéssel összefüggő feladatellátás részletes szabályait – amely a jövőre nézve átlátható módon meghatározná többek között a folyamatban résztvevők feladatait, a végrehajtásért felelősöket, a tervezési eljárásokat és módszereket – nem alakították ki. 

Az MTVA a számviteli törvényben foglalt előírás ellenére önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal nem rendelkezett. Az MTVA számviteli nyilvántartásaiban a támogatással és a vállalkozással kapcsolatos bevételeit igen, de a vállalkozással kapcsolatos költségeit és ráfordításait a vonatkozó kormányrendelet előírása ellenére nem különítette el. 

A kontrolling rendszert az MTVA kialakította, fejlesztése folyamatos, ugyanakkor a 2012. július 1-jétől létrejött Kontrolling igazgatóságnak az SZMSZ-ben előírt ügyrendjét nem készítették el. 

Az MTVA és az NZrt.-k között 2011. január 1-jén létrejött együttműködési megállapodások tartalmazták a felek feladat- és hatáskörét. A megkötött együttműködési megállapodásokban rögzítették, hogy a felek azt kölcsönösen együttműködve felülvizsgálják, a feladatok részletes szabályaival folyamatosan bővítik. A részletes szabályok kidolgozottsága NZrt.-nként eltérő mélységű volt. 

Javaslatok 

Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoltuk a Médiatanács elnökének, hogy intézkedjen az MTVA GKSZ-ének az OGY határozatnak megfelelő, a vagyon hatékony működtetését, állagának védelmét, értékének megőrzését, illetve gyarapítását biztosító részletes szabályokkal való kiegészítéséről, továbbá az MTVA GKSZ-ében, valamint Archiválási Szabályzatában az Mttv.-nek megfelelően, a közszolgálati médiavagyon elidegenítési tilalmának előírásáról. Intézkedjen az MTVA támogatáspolitikájának kidolgozásáról és annak elfogadásáról. Mutassa be továbbá az OGY-nek készülő beszámolóiban a közszolgálati médiaszolgáltatás gazdasági és pénzügyi feltételeinek alakulását. Határozza meg a közszolgálati média rendszerében a tervezéssel és adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátásának, valamint a tervezési eljárásoknak és módszereknek részletes eljárásrendjét. 

Javasoltuk az MTVA vezérigazgatójának, hogy készítse el az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot, intézkedjen a vállalkozási tevékenység költségeinek és ráfordításainak elkülönített számviteli nyilvántartásáról, valamint a Kontrolling igazgatóság ügyrendjének elkészítéséről és elfogadásáról. Vizsgálja felül továbbá az NZrt.-kkel megkötött együttműködési megállapodásokat és szükség esetén az érintett felekkel kölcsönösen együttműködve részletes szabályokkal bővítse azokat. 

Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható. Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos friss hírek a www.aszhirportal.hu oldalon találhatók.