2024.július.19. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

AZ APEH MAGÁNÉRDEKEKET KÉPVISEL? AZ APEH-BSA Szerzõdés teljes szövege

15 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/120"><img class="image thumbnail" src="/files/images/BSAAPEH.thumbnail.jpg" border="0" alt="APEH a BSA árnyékában...." title="APEH a BSA árnyékában...." width="100" height="92" /></a>   </span>Jogi kétely ébred az emberben, amikor hallott arról, hogy az APEH szerzõdést kötött egy külföldi magánjogi szervezettel a BSA-val, annak érdekeinek -pontosabban tagjainak érdekeinek - képviseletére. Kb olyan, mintha a BKV bérleteket is ez a szervezet ellenörizné. Az aláírás során elõször azt közölték: a szerzõdés titkos. Végül a TASz nyomására nyilvánosságra hozták. Igaz olyan formában, amely nem nyomtatható. Mi pótoljuk e hiányt. Az alabbiakban a TELJES KÉTNYELVÛ szöveget hozzuk nyilvánosságra (két személyes adat törlésével, amit még az APEH törölt a szövegbõl). A dolog várhatóan az Alkotmánybíróság elé kerül. </p><p>

   Jogi kétely ébred az emberben, amikor hallott arról, hogy az APEH szerzõdést kötött egy külföldi magánjogi szervezettel a BSA-val, annak érdekeinek -pontosabban tagjainak érdekeinek – képviseletére. Kb olyan, mintha a BKV bérleteket is ez a szervezet ellenörizné. Az aláírás során elõször azt közölték: a szerzõdés titkos. Végül a TASz nyomására nyilvánosságra hozták. Igaz olyan formában, amely nem nyomtatható. Mi pótoljuk e hiányt. Az alabbiakban a TELJES KÉTNYELVÛ szöveget hozzuk nyilvánosságra (két személyes adat törlésével, amit még az APEH törölt a szövegbõl). A dolog várhatóan az Alkotmánybíróság elé kerül.

   Jogi kétely ébred az emberben, amikor hallott arról, hogy az APEH szerzõdést kötött egy külföldi magánjogi szervezettel a BSA-val, annak érdekeinek -pontosabban tagjainak érdekeinek – képviseletére. Kb olyan, mintha a BKV bérleteket is ez a szervezet ellenörizné. Az aláírás során elõször azt közölték: a szerzõdés titkos. Végül a TASz nyomására nyilvánosságra hozták. Igaz olyan formában, amely nem nyomtatható. Mi pótoljuk e hiányt. Az alabbiakban a TELJES KÉTNYELVÛ szöveget hozzuk nyilvánosságra (két személyes adat törlésével, amit még az APEH törölt a szövegbõl). A dolog várhatóan az Alkotmánybíróság elé kerül.

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN TAX AND FINANCIAL CONTROL ADMINISTRATION (ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL) AND THE BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉS A BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE KÖZÖTT

THE PARTIES

amely létrejött az alábbi felek között:

Dr. János Szikora , Chairman of the Tax and Financial Control Administration, (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.), henceforth APEH or Tax Authority, on the one hand, and

Egyrészrõl az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.), továbbiakban: APEH,illetve Adóhatóság

képviseli: (törölve)

Ms. Sarah Coombes on behalf of the Business Software Alliance Inc. with the London address of 2 Queen Anne's Gate Building, Dartmouth Street, London SW1H 9P, in her role as Director of Legal Affairs for Europe, the Middle East and Africa on the other hand.

Másrészrõl Business Software Alliance, Inc. (SW1H 9BP London, 2 Queen Anne's Gate Building, Dartmouth, Egyesült Királyság), a továbbiakban: BSA

képviseli: (törölve), a BSA EMEA (európai, közel- keleti és afrikai) szervezetének

jogi igazgatója .

DECLARE

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1. That the State Tax Administration Agency ("Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal" in Hungarian, henceforth the Tax Agency) is the State-Owned Enterprise responsible for, on behalf of the State, the effective application of the state systems of taxation. Its tasks are the following: assessment, collection, registration, elaboration, refund and control of subsidies, tax refunds or reimbursements related to the central Budget, the Pension Insurance Fund, the Health Insurance Fund or a separated governmental monetary fund as long as the law or a statutory order do not issue other orders.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (továbbiakban APEH, vagy Adóhatóság) állami intézmény, amely felelõs az állami adórendszer hatékony mûködéséért. Feladata a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az elkülönített állami pénzalap javára teljesítendõ kötelezõ befizetés és a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére juttatott támogatás, adó visszaigénylés vagy adó visszatérítés megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenõrzése, feltéve, ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik.

2.   That the Business Software Alliance (henceforth  BSA) is the principal international organization in charge of the advancement of a safe and legal digital world.  BSA pursues the eradication of information and software piracy focusing on three areas:

A Business Software Alliance (a továbbiakban: ?BSA") nemzetközi jogvédõ szervezet, amely legfontosabb feladata a biztonságos és jogszerû számítástechnikai környezet biztosítása. A BSA a jogsértõ szoftver és információ felhasználás elleni küzdelemben három területen fejti ki tevékenységét:

  • Education: BSA carries out educational programs and awareness raising campaigns related to the legal protection of software for companies, public agencies, police
    and judicial organizations, as well as for the general public.

Oktatás: a BSA oktatási és figyelemfelkeltõ programokat dolgoz ki a vállalkozások, állami intézmények, a rendõrség és a bírói szervek, valamint a nyilvánosság számára, amelyek a szoftverek jogi védelmével kapcsolatosak.

  • Legislation: BSA operates at the national and international level to inform governments and administrations about the importance of introducing legislative measures  on  copyrights,   designed  to  grant  effective  protection  to  computer programs.

Jogalkotás: a BSA nemzeti és nemzetközi szinten is felhívja a kormányok és a kormányhivatalok figyelmét a szerzõi jogot védõ intézkedések fontosságára, melyek a szellemi tulajdon és a szoftverek hatékony védelmét biztosíthatják.

  • Upholding the law: BSA coordinates the execution of legal actions against those companies that fail to comply with copyright laws and software licenses.
  • Jogérvényesítés: a BSA a rendelkezésre álló jogi eszközökkel fellép a szerzõi jogot és
    a szoftverhasználati szerzõdéseket megsértõ gazdasági társaságokkal szemben.

As an international organization, BSA is constituted in accordance with the laws of the United States of America, has its main headquarters in Washington, as well as with two Regional Offices for Europe and Asia, with headquarters respectively in London and Singapore.

A BSA-t, mint nemzetközi szervezetet az Amerikai Egyesült Államokban alapították, székhelye Washingtonban található, európai és ázsiai regionális irodával, Londonban és Szingapúrban.

3.   That software piracy in Hungary has become a phenomenon with important negative social and economic repercussions, and in particular with definite consequences on the level of development of information society. According to "IDC global study," the
software piracy index was at 42% in Hungary in the year 2005, a 10% decrease of this index may create  $740m  growth  in the  local  economy,  2,500  new jobs,  and  an additional $145m (30 billion HUF) additional local tax revenue for the state budget.

A jogellenes szoftverhasználatnak Magyarországon jelentõs negatív társadalmi és gazdasági következményei vannak, amelyek kihatnak az információs társadalom fejlõdésére, a foglalkoztatásra, valamint az állami adóbevételekre.

Az IDC globális felmérése szerint a 2005 évi, magyarországi 42%-os szoftver illegalitási arány  10%-os csökkenése 740  millió  dollár  növekedést eredményezne  a  gazdaság teljesítményében, 2,500 új munkahelyet teremtve, és 145 milló dollár (30 milliárd forint) addicionális helyi adóbevételt jelentve az államháztartásnak.

4. That the Tax Agency and BSA deem very beneficial the arrangement of a stable system of mutual collaboration in the area of prevention and the fight against software piracy and tax fraud, stating their will to mutually collaborate, agree to the following: Az APEH és a BSA fontosnak tartják az együttmûködés kereteinek kialakítását a gazdasági célú jogellenes szoftverhasználat és az adócsalás megelõzése, valamint az ellenük folytatott küzdelem terén, és együttmûködési szándékuk kinyilvánításával egyidejûleg a következõkben állapodnak meg:

ARTICLES

I.    Subject Matter / A Megállapodása célja

The objective of this agreement is to establish a general framework for voluntary collaboration between the Tax Agency and BSA (as an association that represents the European software industry) in the prevention of tax fraud.

A Megállapodás célja, hogy létrehozza az APEH és a BSA – mint az európai szoftveripart képviselõ szövetség – közötti, adócsalás megelõzése érdekében létrejövõ önkéntes együttmûködés általános kereteit.

II.   Scope of Application / Hatály

This Agreement's scope of application is the prevention of and the fight against infractions and crimes against intellectual software property and the resulting tax fraud. To this effect, piracy of software is understood as activities of usage, reproduction, distribution, commercialization, making available to the public, transformation, importation, exportation, disabling anti-copying protection systems, circumventing digital rights management systems, and any other applications carried out on computer programs without the corresponding license or authorization by the program's manufacturer or rights' holder. The primary manifestations of software piracy are the following:

A Megállapodás hatálya a szoftverek szellemi tulajdona sérelmére elkövetett jogsértések és bûncselekmények, valamint az ebbõl származó adócsalás megelõzésére és az ellenük folytatott küzdelemre terjed ki. Ebben a körben felek rögzítik, hogy a jogellenes szoftverhasználat elsõsorban a következõket jelenti: jogsértõ használat, sokszorosítás, terjesztés, kereskedelem, a nyilvánosság számára történõ hozzáférhetõvé tétel, megváltoztatás, import, export, másolásvédelmi intézkedések kijátszása, a digitális jogokkal kapcsolatos rendszerek kijátszása és bármilyen más, számítógépes program segítségével megvalósított alkalmazás, amely a program gyártójának vagy jogosultjának megfelelõ használati vagy egyéb engedélye nélkül történt. A jogellenes szoftverhasználat elsõdleges megnyilvánulási formái a következõk:

a)    Business  usage  of computer  programs  without the  corresponding  manufacturer's license, or at a higher number than that authorized by the manufacturer.

A számítógépes programok megfelelõ gyártói licencia nélküli vagy a gyártó által engedélyezettnél magasabb példányszámú üzleti célú használata.

b)   Specific computer resellers or distribution stores that include amongst the computing equipment for public sale computer programs lacking the corresponding manufacturer's
license.

Számítógép programok számítógép-viszonteladók vagy értékesítõk által történõ megfelelõ gyártói licencia nélküli üzletszerû értékesítése.

c)    Distribution    and    public    communication    of    computer    programs    without    the corresponding manufacturer's license, be it through Internet portals, distribution lists, newsgroups, chats, forums, or other unlawful distribution and public communication
systems by electronic means and data transmission.

A számítógépes programok nyilvános kommunikációs eszközökön, úgy mint elektronikus eszközökön vagy adatátvitel útján történõ terjesztése vagy reklámozása a megfelelõ gyártói licencia nélkül, akár internetes portálokon, értékesítõi listákon, hírcsoportoknál, chat-szobákban, fórumokon vagy egyéb jogellenes terjesztési módon.

Principles of Collaboration / Az együttmûködés alapelvei

1.      The commitments included in this Agreement are the product of voluntary statements.

Jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek önkéntes vállalások eredményei.

2.   The application of this Agreement shall not present obstacles to the powers and authority of the Tax Agency in the application of legislation relating to the control of tax fraud.

Jelen Megállapodás végrehajtása nem csorbíthatja az APEH hatáskörét és illetékességét az adócsalás felderítésével kapcsolatos jogalkalmazás terén.

3.   All information provided by either side will be treated confidentially by the receiving side, thereby respecting the standards governing professional and trade secrets and the protection of personal data.

Az egyik fél által adott valamennyi információt a másik fél bizalmasan kezeli, betartva egyúttal a szakmai és üzleti titok, valamint a személyes adatok védelmét szabályozó rendelkezéseket is.

4.   The sides agree to put this Agreement into practice in a form benefiting the common objective.

A felek megegyeznek, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtása során arra törekednek, hogy a megvalósítás a közös célok elérését szolgálja.

5.The Tax Agency and BSA will designate direct contact people for the initiation and execution of the actions foreseen in this Agreement.

APEH contact: (deleted)

BSA contact: (deleted)

Kapcsolattartó a BSA részérõl: (Törölve)

Az APEH és a BSA közvetlen kapcsolattartókat jelöl ki a jelen Megállapodásban elõirányzott intézkedések kezdeményezésére és végrehajtására.

Kapcsolattartó az APEH részérõl: (törölve)

IV. Objectives within the Framework of the Agreement / A Megállapodás keretein belül kitûzött célok

The Tax Agency will collaborate with BSA in order to prevent and combat software piracy and tax fraud through the following actions:

Az APEH  a  BSA-val  a jogellenes szoftverhasználat és  az adócsalás  megelõzése érdekében különösen a következõ módon mûködik együtt:

1.      BSA  will   provide  the  Tax  Agency,   subject  to   BSA's  data   protection   and confidentiality policy, with information at its disposal or that it can obtain that is of interest for the prevention and combating of fraudulent conduct.

A BSA megadja az APEH-nek a rendelkezésére álló vagy általa megszerezhetõ információt, amely a jogellenes cselekmények megelõzéséhez vagy leküzdésében segíthet, amennyiben a kérdéses adatszolgáltatás összhangban áll saját adat- és titokvédelmi szabályzatával.

2.   The Tax Agency will develop seminars and educational programs related to the Hungarian  tax  system  for  its  personnel,  focusing  on  the  procedures  and methods employed in the targeted tax frauds.

Az APEH alkalmazottai számára a magyar adórendszerrel kapcsolatos szemináriumokat és oktatóprogramokat szervez, amelyek az érintett adócsalásokkal összefüggésben alkalmazott eljárásokkal és módszerekkel foglalkoznak.

3.      BSA will support, at no cost to the Tax Agency, above seminars and educational programs   designed   for  Tax  Agency   personnel   in   order  to   deepen   their understanding of the sector's operational nature, with the goal of ensuring
greater effectiveness in practice.

A BSA ingyenes támogatást nyújt a fenti szemináriumok és oktatóprogramok során az APEH alkalmazottai számára annak érdekében, hogy az APEH elmélyíthesse az iparág mûködésével kapcsolatos tudását, valamint, hogy biztosítsa a nagyobb gyakorlati hatékonyságot.

4. The Tax Agency upon request of BSA, and with keeping the confidentiality of tax secrets, shall provide information about the general experience derived from tax law cases arising within its sphere of competence related to software piracy, and about the related interpretation of taxation law.

Az APEH a BSA kérésére az adótitok betartása mellett tájékoztatást ad a jogellenes szoftverhasználat tekintetében felmerülõ és a hatáskörébe tartozó adójogi ügyekbõl levonható általános tapasztalatokról, az azzal összefüggésben kialakult adójogi értelmezésrõl.

5.    BSA provide the Tax Agency with technical support during tests and inspections of supposed  offenders.   Likewise,   BSA     will  provide the Tax Agency with consultation  regarding the  valuation  of software  seized  during  anti-piracy operations.

A BSA technikai támogatást nyújt a feltételezett jogsértõkkel szemben lefolytatott ellenõrzések és vizsgálatok során. Ezen kívül a BSA konzultál az Adóhatósággal a jogellenes szoftverhasználat elleni intézkedések végrehajtása során lefoglalt szoftverek kiértékelése céljából.

6.    In order to prevent infractions and raise public awareness, the parties agree to work out joint communication programs, targeting the broadest entrepreneurial sector, underlining the legal, financial and moral risks associated with the  said crimes.

A jogsértések megelõzése, és a közvélemény tudatosítása érdekében a felek közös kommunikációs programot dolgoznak ki, amely során a lehetõ legszélesebb vállalkozói körben hívják fel a figyelmet az említett jogsértések jogi, gazdasági és erkölcsi következményeire.

7.    As  part of the  prevention  and  public  awareness  communication, the Tax Authority will  revise and comment on  BSA's current recommendations on software licence records.

A megelõzési és tudatosítási program keretében az Adóhatóság áttekinti és szakmai szempontból véleményezi a BSA jelenlegi szoftver-nyilvántartási ajánlásait.

8.    BSA will assist the Tax Agency in communicating goals and results achieved by the anti-piracy operations to the press and institutions.

A BSA segítséget nyújt az APEH részére a jogellenes szoftverhasználat elleni célok és intézkedésekkel elért eredmények sajtó és egyéb intézmények felé történõ továbbításában.

9.    Parties agree that they provide articles to each other to be published on their homepages, or in other media about their activities against the infringement of copyright and certain rights related to copyright. Each party will inform the affected persons and organisations about the this Agreement.

Felek megállapodnak, hogy a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése ellen végzett tevékenységükrõl igény szerint cikkeket biztosítanak egymás számára honlapjaikon, illetve egyéb médiafelületen való megjelenés végett. Az együttmûködési megállapodás megkötésérõl mindkét fél tájékoztatja a megállapodással érintett személyeket, szervezeteket.

V.      Communication and Monitoring / Vegyes rendelkezések

Parties will meet within the month following the signing of this Agreement, and subsequently on a regular basis whenever necessary by request of either side of this Agreement, to develop a joint action plan, to exchange experiences, or evolute results.

Felek az Megállapodás aláírását követõ hónapban, és azt követõen szükség szerint, rendszeresen, a Megállapodást aláíró bármely fél kezdeményezésére összeülnek a közös feladatterv kidolgozására, tapasztalatcserére, illetve az eredmények kiértékelésére.

VI.      Confidentiality/ Titoktartás

Parties undertake a full and unlimited obligation of secrecy pertaining to every information received under this agreement. Parties undertake to keep them strictly confidential and not to disclose them with third parties, not including the members of BSA.

Felek teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállalnak a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutott információk vonatkozásában. Vállalják, hogy azokat bizalmasan kezelik, arról harmadik személyeknek nem adnak tájékoztatást, nem ideértve a BSA tagjait.

Within the above sphere of commitments, the Parties handle and store the information and documents received during the co-operation in a way that is appropriate to prevent third persons from acquiring the information, the documents taken over and the eventual translations thereof.

Ezen kötelezettségükön belül Felek úgy kezelik és tárolják az általuk megismert adatokat és információkat, hogy alkalmas módon megakadályozzon harmadik személyeket a fenti körrel kapcsolatos információk, dokumentációk, vagy azok fordításai megszerzésében.

VII. Term /Idõbeli hatály

The present Agreement takes effect the day after its signature by both Parties and will remain in force over a year following this date, renewing itself automatically for periods of equal duration unless terminated by either Party via a waiver notice sent to the other Party at least two months before the original expiry date of the Agreement or before the terminal date of any extension thereof. A Megállapodás az aláírását követõ napon lép hatályba és ezt követõen egy évig hatályban marad, majd automatikusan meghosszabbodik egyenlõ idõtartamokra, kivéve, ha a felek valamelyike felmondja az eredetileg meghatározott lejárati idõ vagy bármely meghosszabbítás lejárati ideje elõtt legkésõbb 2 hónappal a másik fél részére megküldött értesítés útján.

The present Agreement is done and signed | on 7th of March2007, Budapest

Jelen Megállapodási

Dátum: 2007 március 7., Budapest

For the State Tax Administration Agency,      For Business Software Alliance, Inc.,

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.