Hat távhőszolgáltató és három hulladékkezelő társaság után most a szegedi, a celldömölki és a nyíregyházi távhőszolgáltató vállalatok ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék.

Hat távhőszolgáltató és három hulladékkezelő társaság után most a szegedi, a celldömölki és a nyíregyházi távhőszolgáltató vállalatok ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék.

2014-ben 36 helyszínen kezdte meg az ÁSZ az önkormányzati, illetve önkormányzati többségi tulajdonú hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató gazdasági társaságok működésének értékelését. Az ellenőrzések célja a társaságok 2008 és 2012 közötti közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségének értékelése volt.

Az önkormányzati közműcégek ellenőrzése során újabb három ellenőrzést zárt le az ÁSZ. 2015. január 7-én, sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a záhonyi, a tiszaújvárosi és a gyöngyösi, majd január 14-én elektronikus sajtótájékoztató keretében a budaörsi, csornai és oroszlányi távhőszolgáltató társaságokról szóló jelentéseket. Egy héttel később az ÁSZ megkezdte a hulladékkezelő társaságokról szóló jelentések nyilvánosságra hozatalát is, elsőként a dombóvári, a pécsi és a szegedi hulladékgazdálkodó cég ellenőrzési tapasztalatairól készült jelentés került fel az ÁSZ honlapjára.

 

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

 

Most ismét három távhőszolgáltató ellenőrzése zárult le, ezek alapján a szegedi, a celldömölki és a nyíregyházi vállalatokról szóló jelentéseket hozta nyilvánosságra az ÁSZ.

 

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellenőrzése

 

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. (HŐTÁV Kft.) a közel 162 ezer lakosú Szeged közigazgatási területén 2012-ben 27221 lakossági-, valamint 503 közületi fogyasztót látott el távhővel. A távhőszolgáltatási közfeladat ellátására az Önkormányzat vagyonkezelő kft-je, valamint a HŐTÁV Kft., továbbá a HŐTÁV kft-ben 51%-ban tulajdonos Önkormányzat, illetőleg a 49% üzletrészt birtokló ALFA-NOVA Kft. üzemeltetési-vállalkozási és konzorciumi szerződést kötött. A HŐTÁV Kft vagyonbérleti díj fizetésére volt kötelezett az Önkormányzat vagyonkezelőjének az üzemeltetésre átadott eszközök után.

 

Az ÁSZ a HŐTÁV Kft. gazdálkodásának szabályozottságát az ellenőrzött időszakban megfelelőnek minősítette. A társaság rendelkezett a szükséges számviteli szabályzatokkal, azokat aktualizálta, az előírásokat betartotta, önköltségszámítási szabályzata a jogszabályi követelményeknek megfelelt. A HŐTÁV Kft. 2009. kivételével veszteségesen gazdálkodott. Az eladósodáshoz hozzájárult, hogy a tartalékok terhére a tényleges költség alatt határozták meg a hatósági szolgáltatási díjakat. A szegedi Önkormányzat tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta.

 

Az értékesítés nettó árbevétele jelentős mértékű, 1653,6 millió Ft csökkenést mutatott, a saját tőke összege az ellenőrzött időszak végére 74 %-kal csökkent. A HŐTÁV Kft. 2011-2012-ben összesen 1702,7 millió Ft távhőtámogatásban részesült, folyamatosan fennálló 300 millió Ft összegű folyószámlahitellel és 1050 millió Ft rövid lejáratú hitelállománnyal rendelkezett. A hitel felvételéhez az Önkormányzat garancia- és kezességvállalással járult hozzá. A veszteséges gazdálkodás miatt a beruházások, élettartam növelő felújítások nem az eszközök elhasználódásának megfelelő arányban történtek, ezért az eszközök használhatósági foka csökkent.

 

Az Önkormányzat a HŐTÁV Kft.-nél egy alkalommal végzett célszerűségi ellenőrzést a távfűtési díjak árképzésére irányulóan, amelyben javaslatokat fogalmazott meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése érdekében.

 

A társaság éves beszámolóit a jogszabályoknak megfelelően a taggyűlés elé terjesztette. Több éves beszámolóból, továbbá a 2012-es beszámoló kiegészítő mellékletéből is hiányzott a HŐTÁV Kft. által a vagyonkezelőnek fizetett éves bérleti díj nagysága és évenkénti változása.

 

A Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft. ellenőrzése

 

A Cellenergo Kft. Celldömölk város közigazgatási területén biztosította a távhőszolgáltatást. A társaság gazdálkodása 2011-ben és 2012-ben veszteséges volt, a saját tőke értéke a 2011-ben keletkezett veszteség miatt negatívvá vált, nem érte el a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő szintet.

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodás szabályozása hiányos, a gyakorlata hibás volt. Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonosi jogait főként a Felügyelő bizottságon keresztül gyakorolta.

 

Az Önkormányzat mint többségi tulajdonos mellett egy kisebbségi tulajdonos társaság gyakorolta a menedzsment jogokat az ellenőrzött társaságnál. A konstrukcióból adódóan az Önkormányzat tulajdonosi jogai szűkültek, de nem tekinthetett el a tulajdonosi kontroll gyakorlásától.

 

A Távhőszolgáltató rendszer-üzemeltetési szerződésben foglaltak ellenére az Önkormányzat a Cellenergo Kft.-nek nem számlázott és a társaság nem fizetett használati díjat a költségeinek csökkentése érdekében. Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban a lakossági távfűtés- és melegvíz-szolgáltatási díjak legmagasabb hatósági árát rendeletben állapította meg, viszont 2010. december 1-jétől szabálytalanul a Magyar Energia Hivatal engedélye nélkül hajtott végre hődíjemelést.

 

Az Önkormányzat belső ellenőrzése az ellenőrzött időszakban ellenőrzést nem végzett, az önkormányzati vagyon megóvásához érdemben nem járult hozzá. Ellenőrzése során az ÁSZ a társaságnál alapvető számviteli szabályozási hiányosságokat és a jogszabályi előírásoktól eltérő gazdálkodási gyakorlatot azonosított. A Cellenergo Kft. a 2008-2011. években nem rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal. A 2012. évre vonatkozó számviteli szabályok nem tartalmazták a közfeladat sajátosságaihoz igazodó főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét. A számlarend és a számlatükör a költségek, ráfordítások megosztására vonatkozóan szabályozást nem tartalmazott, így a távhőszolgáltatási közfeladat átláthatósága és elszámoltathatósága csak részben volt biztosított, ami megmutatkozott a társaság alkalmazott önköltségszámításában is.

 

A NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. ellenőrzése

 

A NYÍRTÁVHŐ Kft. Nyíregyháza város közigazgatási területén 2012. év végén 15648 lakást és 1001 közületi fogyasztót látott el hőenergiával. Az ellenőrzött időszakban a NYÍRTÁVHŐ Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában volt. Az értékesítés nettó árbevétele 2008-ban 4185 millió Ft, míg 2012-ben 4198 millió Ft volt, az árbevételek az ellenőrzött időszakban 42,5%-kal, a ráfordítások 44,6%-kal nőttek. A Kft. az ellenőrzött években pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárt, a saját tőke a 2008-as nyitó 3,5 milliárd Ft-ról 2012. év végére 4,4 milliárd Ft-ra nőtt.

 

Az ellenőrzés elsősorban a számviteli szabályok kialakításánál állapított meg hiányosságokat, ugyanakkor a díjak szabályszerű önköltségszámítással megalapozott megállapításával biztosított volt a távhőszolgáltatás átláthatósága és elszámoltathatósága.

 

A társaság a gazdálkodására vonatkozó számviteli szabályozásában a jogszabályi előírások ellenére nem írta elő a számviteli szétválasztási szabályokat és a szükséges nyilvántartásokat. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát a Számviteli törvényben előírtak ellenére nem aktualizálták, a mennyiségi leltárfelvételre vonatkozóan 2012. január 1-jétől nem voltak hatályos szabályok. Az ellenőrzött időszakban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegének számítása nem felelt meg a Számviteli törvényben előírtaknak.

 

A távhőszolgáltatási közfeladat ráfordításainak elszámolása során, a kötelezettségvállalás tekintetében nem érvényesültek teljes körűen a jogszabályok és a belső szabályok előírásai. A közfeladat-értékesítés nettó árbevételeinek elszámolása során a NYÍRTÁVHŐ Kft. szabályszerűen járt el. Vagyongazdálkodásában, az eszközök nyilvántartásánál nem érvényesültek a jogszabályok és belső szabályok előírásai.

 

Az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló nem határozott meg a társaság számára a közszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, továbbá a szakmai feladat-ellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámokat.

 

Az Önkormányzat belső ellenőrzése öt alkalommal végzett tulajdonosi ellenőrzést. A belső ellenőrzési tevékenység javult, megállapításaival hozzájárult a távhőszolgáltatás szabályszerű ellátásának teljesítéséhez.

 

Javaslatok a szabályszerű működés és a gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében

 

Az ellenőrzés megállapításai alapján gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében a szegedi a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének két javaslatot, a. gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a Cellenergo Kft ügyvezetőjének 4, az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás kontrolljainak erősítése érdekében Celldömölk Város jegyzőjének további 4 javaslatot, a szabályozás javítása és az átlátható működés érdekében a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetőjének 4 javaslatot tett az ÁSZ.

 

Az ellenőrzötteknek intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek teljesítését az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti. Az önkormányzati közszolgáltató cégek ellenőrzéséről szóló további jelentéseit az ÁSZ az ellenőrzések lezárását kövezően ütemezetten hozza majd nyilvánosságra.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük