EU Új Magyarország

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007. szeptember 4-én induló oktatási pályázati csomag mintegy 60 milliárd forintos forrásából megújul a közoktatás rendszere.

 EU Új Magyarország

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007. szeptember 4-én induló oktatási pályázati csomag mintegy 60 milliárd forintos forrásából megújul a közoktatás rendszere.

A hazai közoktatási rendszer reformra szorul. A felmérések szerint a rendszer ma nem garantálja megfelelõen a munkaerõpiacon szükséges készségek és kompetenciák elsajátítását, és a gyerekek egyenlõtlenül férnek hozzá a minõségi oktatáshoz. A gyerekszám csökkenés miatt ráadásul a rendszer nem elég hatékony. A közoktatás megreformálásának lényegét tehát a hatékonyság, a hozzáférés és a minõség együttes fejlesztése adja.

Minõségi oktatás

A minõség a reform elsõdleges célja. Az ezt szolgáló kompetencialapú oktatás bevezetéséhez elengedhetetlen a tartalmi (módszertani, tananyagbeli) fejlesztés, valamint a pedagógusok képzésének, továbbképzésének megszervezése és lebonyolítása. Az új oktatási módszerek mellett nélkülözhetetlenek az azt támogató infrastrukturális fejlesztések, és új oktatási eszközök beszerzésére és modernizálására is szükség van.

Egyenlõ hozzáférés

A minõségi oktatáshoz való hozzáférés érdekében a reform kiemelt célja az oktatási infrastruktúrában, eszközállományban és a gyerekek teljesítményében meglévõ területi különbségek csökkentése. A cél a legrosszabbul teljesítõ iskolák oktatási eredményességének javítása. Ennek érdekében komplex szervezeti intézkedések segítik majd az esélyegyenlõség elvének következetes érvényesítését a pedagógiai gyakorlatban.

Hatékony közoktatási rendszer

Az oktatás hatékonysága elsõsorban a települések, térségek társulására alapozott, integrált oktatási intézmények létesítésének ösztönzésével javítható. Ezek az integrált oktatási intézmények a hátrányos helyzetû térségekben kedvezõbb lehetõséget biztosítanak a minõségi oktatáshoz. Egységes korszerû intézményben folyik majd az óvodai, az alapfokú és a középfokú oktatás-nevelés is.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szeptember 4-én induló oktatási pályázati csomagja mind a három területen támogatja a fejlesztéseket.

Hatékony közoktatás – közoktatási intézmények, intézményi társulások infrastrukturális fejlesztés

Az elsõ Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Regionális Operatív Programból csaknem 15 milliárd forintnyi támogatást fordítottunk az óvodák és alapfokú közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére.

Az oktatás eredményességének és a minõségi oktatáshoz való hozzáférés fejlesztéséhez további, az oktatás tartalmi, módszertani és pedagógiai kultúrát érintõ változtatásaival összehangolt intézményi és infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból az oktatási épületek fejlesztését, átalakítását, bõvítését, valamint az eszközbeszerzéseket a regionális operatív programok támogatják két fordulós pályázatok segítségével 52 milliárd Ft értékben. Az oktatási intézmények épületállományának, vagy eszközállományának fejlesztéséhez kapcsolódó humánerõforrás- és szervezetfejlesztési (továbbképzés, adaptációs tanács­adás) szükségletekhez a TÁMOP 3.1.4-es pályázat biztosít majd a beruházási pályázatok két fordulója közötti idõszakban támogatást.

Egyenlõ hozzáférés – oktatási esélyegyenlõség és integráció

A magyar oktatási rendszer egyike az esélyegyenlõséget legkevésbé biztosító rendszereknek. A halmozottan hátrányos helyzetû illetve roma származású tanulók szegregációja figyelhetõ meg sok helyen. Ezért az elsõ Nemzeti Fejlesztési Terv a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretében elsõsorban a roma és a sajátos nevelési igényû tanulók oktatásában érintett szakem­berek képzésével, képzési programok fejlesztésével ösztönözte és segítette az integrált nevelés megvalósítását.

A sajátos nevelési igényû, valamint a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók és ezen belül a roma fiatalok iskolai sikerességének javítása, valamint az oktatási szegregáció és diszkrimináció felszámolása érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Tervben folytatódik a már megkezdett, a közoktatási rendszer egészét átfogó, komplex pedagógiai fejlesztési program.

A TÁMOP 3.3.1.-es kiemelt pályázati program 1,64 milliárd Ft értékben a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók helyzetének javítására, minõségi oktatáshoz való hozzáférésük elõsegítésére fókuszál. Célja egyrészt az átfogó iskolamodernizáció keretében, az I. NFT-ben megkezdett integrációs módszertani program eredményeinek továbbvitele, másrészt az iskolai szegregáció negatív következményeinek csökkentésére lehetõséget nyújtó programok megalapozása és kidolgozása, amelyre 2007-2008-ban több mint 6 milliárd forintot fordíthatunk.

Szeptember elején induló egyéb pályázatok

Piacképes szakképzés – a szak- és felnõttképzés struktúrájának átalakítása

A közoktatás-fejlesztési pályázatok mellett az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében több mint 5,3 milliárd forintos uniós forrásból folytatódik az elsõ Nemzeti Fejlesztési Terv forrásaiból elindult ?TISZK-program". A térségi integrált szakképzõ rendszer továbbfejlesztésének célja a költséghatékonyan mûködõ, a munkaerõ-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképzõ intézményrendszer kialakítása. Fontos, hogy a szakképzõ rendszer tényleges választási lehetõséget kínáljon a tanulók számára, ugyanakkor a program kiemelt célja, hogy a gazdaság igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, minõségi képzési rendszert hozzon létre.

Akadálymentesítés – a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvény kimondja, hogy a fogyatékkal élõ személyeknek joguk van a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférésre, és e jog érvényesüléséhez a közszolgáltatást nyújtó állami intézmények kötelesek a feltételeket biztosítani. Az uniós forrásból kiírt, mintegy 7,5 milliárd forintos keretösszegû  pályázat a komplex, azaz fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítást célozza.

Így a fogyatékossággal élõ személyek képessé válnak önállóan intézni ügyeiket, képesek lesznek dolgozni. Ez a törekvés az állam által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést is elõsegíti.

A tanév során mindezeket a fejlesztéseket több mint 100 milliárd forintos kerettel további 10 program követi.

Megújul az oktatás rendszere az Új Magyarország Fejlesztési Terv európai uniós forrásaiból. Minden gyermek számára elérhetõvé kell tennünk a felújított, akadálymentesített iskolákat, az élhetõ közösségi tereket és a korszerû, használható tudást jelentõ oktatást – jelentette be Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter valamint Hiller István oktatási és kulturális miniszter az idei országos tanévnyitó ünnepségen Nyíregyházán.

Az európai uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetõen a tanévvel együtt 9 program indul el, összesen 60 milliárd forintos kerettel. A pályázatok célja a közoktatási reform támogatása, a minõségi közoktatás megteremtése és a minden­ki számára hozzáférhetõ, korszerû integrált intézményi hálózat kiépítése. A szeptem­ber 4-én induló oktatási pályázati csomagot a tanév során még az esélyegyenlõséget, informatikai fejlesztéseket, pedagógiai együttmûködéseket és átfogó minõségfejlesztést támogató további tíz program meghirdetése követi – 107 milliárd forintos kerettel.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik legfontosabb célja az egyenlõ esélyek megteremtése mindenki számára – természetesen az oktatásban is. Ennek érdekében a közoktatási infrastruktúra fejlesztésére  minden régióban megjelenõ pályázatok legfõbb célja a mindenki számára hozzáférhetõ, esélyegyenlõséget biztosító, a kulcskompetenciák fejlesztésére koncentráló közoktatási intézmények kialakítása lesz. Az iskolafenntartók összesen 52 milliárd forintos keretre pályázhatnak korszerû közoktatási intézmények kialakítására. Ez magában foglalja a meglévõ intézmények felújítását, akadály-mentesítését, bõvítését, energiatakarékossá tételét, az óvoda- és iskolaudvarok felújítását, valamint a mellékhelyiségek, konyhák, szerverszobák, tornatermek, orvosi szobák akadálymentes kialakítását, a tanuszodák, medencék korszerûsítését. Az OLLÉ program segítségével pedig a sportpályák és dühöngõk rendbetételére is van forrás.

Az infrastrukturális fejlesztésekhez természetesen az oktatás eredményességének és hatékonyságának javulását elõsegítõ tartalmi, módszertani programoknak is kapcsolódniuk kell. Külön kiemelt program keretében pedagógusképzési csomagok fejlesztésére és bevezetésére is jelentõs uniós források jutnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként. A fejlesztések egyik alapvetõ célja a minõségi oktatáshoz való egyenlõ hozzáférés. Ezt segíti elõ a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése, a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása és újszerû megoldások bevezetése, valamint a közoktatási intézmények regionális szintû együttmûködése is, amelyekre a Társadalmi Megújulás Operatív Program most megjelenõ pályázatai 29 milliárd Ft értékben nyújtanak támogatást. Mindez hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetû és a roma tanulók szegregációjának csökkentéséhez is.

A közoktatás-fejlesztési pályázatok mellett, több mint 5,3 milliárd forintos uniós forrásból folytatódik a munkaerõ-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes, a gazdaság igényeihez igazodó szakképzõ intézményrendszer továbbfejlesztésére is.

Oktatási pályázati csomag számokban

OP/ meghirdetés idõpontja

Szeptember

Tanév során

konstrukció száma

Konstrukció forrása

Mrd forint

konstrukció száma

Konstrukció forrása

Mrd forint

KMOP

4.6.1

4,9

   

DDOP

3.1.2

10,27

   

ÉAOP

4.1.1

12,21

   

DAOP

4.2.1

8,99

   

ÉMOP

4.3.1

6,52

   

KDOP

5.1.1

5,73

   

NYDOP

5.3.2

3,34

   

TÁMOP

3.3.1

1,64

   

2.2.3

5,32

   
   

3.2.2

7,49

   

3.1.1

8,83

   

3.1.2

14,2

   

3.1.3

19,2

   

3.1.5

1,8

   

3.1.4

19,2

   

3.3.1

1,64

   

3.1.8

4,14

   

3.3.2

6,76

TIOP

   

1.1.1

24,2

Összesen:

58,92

107,46

TOTAL:

166,38

Tehát összesen                    közel  166,38 mrd

Szeptemberben                   közel 60 mrd

Tanév során                         több mint 107,46 mrd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük