Az Egyszervolt Programiroda  a http://egyszervolt.hu gyerekoldalon óvodásoknak és iskolásoknak szóló játékokat, meséket, verseket, dalokat jelenít meg. A portál tulajdonosa, a 4Kids Meseportál Kft. megbízásából jött létre az Okos Doboz elnevezésű oktató program. A megoldásról 2014. január 16-i bemutatóján Vitéz Gyöngyvér oktatás-fejlesztési igazgató adott tájékoztatást. 

 

Az Egyszervolt Programiroda  a http://egyszervolt.hu gyerekoldalon óvodásoknak és iskolásoknak szóló játékokat, meséket, verseket, dalokat jelenít meg. A portál tulajdonosa, a 4Kids Meseportál Kft. megbízásából jött létre az Okos Doboz elnevezésű oktató program. A megoldásról 2014. január 16-i bemutatóján Vitéz Gyöngyvér oktatás-fejlesztési igazgató adott tájékoztatást. 

 

A digitális tananyagfejlesztés időszerű kérdéseiről szólva elmondta, játékos, interaktív képesség-fejlesztő anyagok kialakítása áll az előtérben. Nem öncélú játékfejlesztésről van szó, hanem kifejezetten a gondolkodás és a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséről, ami az iskolában az életre szóló tanulás készségének kialakítását szolgálja, hogy az illető sikeres tanuló, majd sikeres munkavállaló legyen. Minél fiatalabb korban kezdjük ezen képességek fejlesztését, annál hatékonyabb lesz.   

Az általános iskolában az 5-11 éves korosztály a digitális kompetencia fejlesztésben kiemelt jelentőségű határterület, mivel a tanuláshoz, a tanulási készség fejlesztéshez azok a manuális, kis-, és nagy mozgások szükségesek, amelyek az evolúció mentén, kisebbtől a nagyobb mozgásból a akisebb felé haladva jönnek létre.   

Így tanulja meg a kisdiák a grafomotoros készségeket, a nagy mozgások mentén jönnek létre azok a keresztezett mozgások, amelyek később az együttműködést támogatják. Az óvodának és az alsó tagozatnak feladata ezen mozgáskészségek fejlesztése. A képbe egy újabb intelligencia típus érkezett, a digitális intelligencia, digitális kompetencia, ez generációs váltást jelent, ami a történet során mindig is bekövetkezett és bekövetkezik.  

(1902-es idézet egy gondolkodótól; „Milyenek ezek a mai fiatalok, egész nap csak a gramofon előtt ülnek!…"  )

A mai (digitális) evolúciós fejlődést támogatni kell, jó útra terelni, nem szembemenni vele, de társítva az előző generációk tapasztalataival. Az Egyszervolt.hu ezen az úton kíván járni, biztonságos és értékes tartalmakban gondolkodik. Hosszú kutatást követően, ingyenesen elérhető képesség fejlesztő játékokat tettek közzé weboldalukon, kisiskolások számára.

 

A január 20-án kezdődő londoni oktatás-technológiai konferencia, a BETTShow (http://www.bettshow.com ) is az új trendek kibontakozásának nemzetközi tapasztalatairól szól majd.  A show olyan világméretű digitális taneszköz kiállítás, amely az új kutatások, fejlesztések témáit taglalja.  

Az elmúlt évi BETTShow választéka a kisiskolások számára nem volt kiemelkedően széles, de nagyon jó és ötletes fejlesztéseket, oktató, nyelvoktató, rajzoló, zenélő anyagokat tartalmazott. Ezen programokra jellemző, hogy csillogó kivitelűek ugyan, de a feladatok bennük nagyon egyszerűek, könnyen megjegyezhetők, könnyen játszhatóak. Éppen azért, mert a mai generáció nem hajlandó olyan fejlesztéssel játszani, amelynél külön meg kell tanulni a letöltött szoftver kezelését. Legyen automatikus a kezelés, legyen könnyen játszható, a szabályok és a kezelés legyen könnyen elsajátítható, ne kézikönyvből kelljen kitalálni.  

 

Röviden, a technológiai trendek jellemzői: átjárható-kapcsolt szolgáltatások, mobil eszközökre optimalizált, felhő alapú megoldások.

A grafikai trendek: egységes arculat, egységes színvilágú formagazdag keret, konkrét feladatok egyszerű kivitelezése szolid grafikával, ami segíti a figyelem fenntartását, s a motiváltságot.

Megfigyelhető a tartalmi irányelvek egységesítése, s a tankönyvfüggetlenség.

A mérés-értékelésben hangsúlyos szerepet kap: 

az azonnali visszacsatolás a megoldásról, 

a feladatvégzés közben önellenőrzés lehetősége, 

a helyes megoldás azonnali rögzítése, 

a tesztek jó mérési eredmény-mutatói.

 

Hazai vonatkozásban a mértékadó irányelvek, új tartalmi szabályozások, s a Nat 2012 szól a vonatkozó fejlesztési területekről, nevelési célokról:

Erkölcsi nevelés

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Önismeret, társas kultúra fejlesztése

Családi életre nevelés

Testi, lelki egészségre nevelés

Környezettudatosság

Médiatudatosság

A tanulás tanításának vezérelve a módszertani változatosság, önellenőrzés, javítás.

 

A fentieknek megfelelően alakul a fejlesztési területeknek, s magának a nevelésnek a célja, helye, szerepe a tartalmi szabályozásban. Beépülve az egyes műveltségi területek, ill. a tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmába, képezhetik a tantárgyak alkotó elemeit, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tantervében. Tematizálják az alsó tagozaton tanító munkát, fejlesztési iránymutatóként szolgálnak a nem-tanórai keretekben folyó egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.

 

A szükséges hazai  fejlesztés alapgondolata:  

 

A tartalmak legyenek élményszerűek, tevékenységbe ágyazottak, cselekvésre ösztönzők, a tanulást játékos formában, igényes kivitelben támogassák, kereshető tartalmak felmutatásával.  

 

A programban lévő feladatok fejlesztése során kiemeltnek számít a Nemzeti alaptanterv hat tantárgya; 

magyar nyelv és irodalom  

matematika  

környezetismeret  

vizuális kultúra, továbbá  

az ének-zene összes témaköréhez készült feladatsorok, az általános iskolák 1-4. osztályai számára  

 

 

Az Egyszervolt Programiroda a fenti trendeknek és tartalmi szabályozásoknak megfelelően alakította ki új fejlesztését, az OKOS DOBOZ-t.   

 

Szoros együttműködést alakítottak ki a hazai tanító-, és tanárképző intézményekkel a digitális taneszközökkel való oktatás és nevelés népszerűsítésére, bevonva a hallgatókat a tesztelésbe, az oktatókat pedig a lektori és fejlesztői tevékenységbe. Az Egyszervolt tartalmai kötelező oktatóeszközként szerepeltek. A határon túli magyarlakta területek első vonatkozó bázisa a Babes-Bólyai Tudományegyetem gondozásában jött létre.

 

A fejlesztés elemei:  

 

Erkölcsi nevelés

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: „Megtart, ha megtartod"

Önismeret, társas kultúra fejlesztése: „Iskolás gyermek élete 1.o. "

Családi életre nevelés

Testi, lelki egészségre nevelés

Környezettudatosság

Médiatudatosság

Tanulás tanítása:  módszertani változatosság, önellenőrzés, javítás  

 

A kerettanterv és az Okos Doboz fejlesztésének kapcsolata:  

 

Műveltségterületek és tantárgyak alapján kialakított témák, tartalmak

A tematikai egység és a fejlesztési cél összefüggése értelmében; az egyes tartalmak 170 kerettantervi témakörhöz kapcsolódnak

A készség-, és képességfejlesztés legfontosabb területeit minden esetben egyértelműen meghatározták

A kerettantervben az egyes tartalmak meghatározott kulcsszavakra kereshetők

Kapcsolódási pontokat tartalmaz a megoldás: a tartalmak között szinergia van, így a tartalmak többféle módon  kereshetők

Az egyes tartalmak differenciáltak, azaz, témakörönként minimum, és közepes-optimum szintű feladatok jelennek meg bennük

 

A digitális feladatgyűjteményt a tesztidőszakban 17 bázis-iskola 38 osztályában 1.200 felhasználó (pedagógus és tanuló) próbálta ki tanórai és azon kívüli foglalkozásokon Budapest, Budaörs, Eger, Szentendre, Pilismarót, Pilisvörösvár és más helységek intézményeiben.

A játékos tanulást támogató digitális feladatgyűjtemény egységes mérés-értékelési rendszerre épül, középpontjában a pozitív megerősítés és a motiválás áll. Az eszköz használhatóságánál elsődleges szempont volt a sokoldalúság, a magasabb szintű gondolkodási műveletek alkalmazása, s a hatékony keresőfelületek tudatos alkalmazása. Az írás-olvasás képességével még nem bíró első osztályosok számára a tananyagokat hangalámondással látják el.   

A 2-4. osztályokban a feladatok tanulóknak és külön tanároknak szóló utasításai nyújtanak segítséget.  

A tartalmakat gyakorló általános iskolai tanárok találták ki, a Nemzeti Alaptantervnek megfelelően, de figyelemmel kísérték a Közép-, és Nyugat-Európában jelentkező tapasztalatokat is. A cél a tankönyv-független taneszköz kialakítása volt, ami lefedi az alsós tananyagot, különböző nehézségi szintű, akár tanórai differenciálásra, vagy egyéni fejlesztésre is alkalmas feladatokkal. Sajátos nehézségű, vagy autista gyerekekre is alkalmazható a megoldás, már szívesen használják is az autista gyerekeket oktató iskolák, ahol az egyéni fejlesztésnek nagy a szerepe. Az osztálymunkát is nagyon jól színesíti.

A konkrét fejlesztést az Egyszervolt hivatásos grafikusai és programozói végezték.  

 

Az Okos Doboz a szervezet saját kezdeményezésére jött létre, 30 millió Ft-os beruházással. Az Egyszervolt egyéb munkái biztosították a vonatkozó költségeket, majd pályáztak vele a TÁMOP 312 B meghirdetett digitális taneszköz fejlesztési pályázaton. A digitális tartalomfejlesztésről szóló eFestival-on megkapta a Kiváló tudástámogató alkalmazás  különdíjat az alkalmazott tudatos pedagógiai-technológiai fejlesztésért.  

 

Az 2013-ban indított Okos Doboz megjelent a Taneszközjegyzék-ben, (rákeresés: az Oktatási Hivatal honlapján, 

www.oktatas.hu ) így akkreditált digitális taneszköznek, feladatgyűjteménynek számít, az iskola normatív támogatásban megvásárolhatja, az eszközt a Klebelsberg Intézményfenntartó központ (KLIK) is támogatja megrendelésekkel.   

 

Az Okos Doboz 6 tantárgy 4 évfolyamára, 251 feladatsorra van kidolgozva:

Egy-egy feladatsor 6-6 gyakorló feladatot tartalmaz,  

Egy feladatsoron belül 6-8, azonos nehézségű feladat van,  

A feladatok két szintje létezik, alap-, és magasabb szintű

A tartalom nagyon jól kereshető, különböző keresési feltételekkel, pl. kerettantervi témakör szerint, nehézségi szint szerint, kulcsszavak szerint (milyen kulcsszót szeretnénk azon az órán, pl. „azonosság, különbözőség" fogalmára),

ezekhez ajánl a rendszer feladatokat.

 

Az Okos Doboz projektzárásának 2013. augusztus 20-át tekintik, amikor a Tanévnyitó kiállításon a termékkel megjelentek. 2014. tavaszán lesz az Egyszervolt éves kiállítása, ahol a tanár-, a tanító-, és a taneszköz képzés is megjelenik, módszertani konferencia keretében. A konferencia a pedagógusok számára ingyenes.

(A bevételt nem tőlük, hanem a honlapon reklámozóktól várják…) 

Az Egyszervolt 17 bázisiskolájával tartja a kapcsolatot, hat budapestivel és tizenegy vidékivel, továbbiak az Egyszervolt és a Doboz támogatói közül kerülhetnek ki. A Doboz három hónapos tesztelése végén a visszajelzések zöme pozitív volt, a pedagógusok keresik, a gyerekek körében pedig egyértelmű sikert jelent. A Doboz hírlevél minden kedden jelenik meg, friss visszajelzésekkel.

 

Az Okos Doboz árszabása:

 

42 feladat ingyenesen kipróbálható, az Egyszervolt nem ezen akar meggazdagodni, hanem egyfajta szemléletváltásban kíván közreműködni. Tudatosan tervezett minőségi tartalmakat szeretnének az általános iskolákba bevinni, s rászoktatni a gyerekeket és tanárokat arra, hogy lehet digitális kompetenciát fejleszteni az általános iskola alsó tagozatára is jó, minőségi szintű tartalmakkal.   

 

Internet-eléréssel bíró helyeken érdemes az egy évre szóló aktiváló kódot megvenni, ez egy évfolyamra 2.950 Ft.

(egy tankönyv ára…).  

A teljes alsós tagozatra szóló tananyag dobozban, pendrájv melléklettel:  15.900 Ft.

Az egész alsós témakör aktiváló kódjának ára egy iskola számára, egy évre, egy gépre 9.950 Ft.  

Ezekhez internet kapcsolat, bejelentkezés szükséges.  

 

Örökre szóló CD is létezik az egész évfolyamra, offline használatra, több gépes telepítéshez, ennek egyszeri ára 127 ezer Ft.   

 

Megrendeléskor a pedagógusnak a honlapon lévő megrendelőt kell kitöltenie, elküldeni a KLIK-nek, s annak jóváhagyása után az Egyszervolt-nak.   

 

Egyszerű vásárlás; a nyitó oldalon rákattintás a Megveszem-re, ezzel egy Budapest Bankos átutalás nyílik meg, ennek visszajelzése után nyílik meg a regisztráció és a hozzáférés.   

 

Pendrájvot is vásárolhat a tanár saját gépére, az egyes évfolyamokra, ill. egyben az egész anyagra, mindegyikben van változat külön osztályra és a teljes alsó tagozatra is.    

Gyakorlati megoldás; nem a csomagot veszi meg az iskola pendrájvon, hanem megvesz minden évfolyamból két példányt a könyvtárba, ahonnan ki tudja kölcsönözni.

Jelenleg megrendelés alapján küldik az anyagot, ill. a www.jateknet.hu  honlapon jegyezhető, húsvétra tervezik az Alexandra és a Libri könyváruházakban való fizikai elérést, akár ajándékdobozként is…   

 

Fejlesztés:

 

Jelenleg a Doboz öt műveltségi területen hat tantárggyal, 170 kerettantervi témakörrel, 251 játékos feladatsorral, feladat-típusonként 6 db, összesen 1.506 feladattal rendelkezik. Feladatonként elkülönülő, gyakorló-, és tudáspróba funkció, valamint az eredmények százalékos értékelése segíti használatát.  

 

Most folyik a felső tagozatnak (5-12. évfolyam) szóló anyag fejlesztése, biológia és természetismeret tantárgyakra, amellyel külföldi megjelenésre is aspirálnak, angolra fordítva. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem bázisiskolaként használja tanárképzésében az Okos Dobozt, enyhítendő a magyar nyelvű taneszköz hiányon.

Jelenleg tárgyalnak a szlovákiai Magyar Intézettel is a felhasználásról.

 

Hol használható? Kinek ajánlják?

Otthon: gyakorláshoz, játszva tanulás céljából, szülői nyomon-követésre

Óvoda

Iskola

Tanórai foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások

30-órás akkreditált pedagógus-továbbképzésnél, a tartalmak tanórai bevezetésének támogatására

 

Az alkotók vallják; ezzel az oktató eszközzel az alsó tagozatos diákok számára a tanulás játékosabbá, élvezetesebbé tehető, sőt szórakozást nyújt az iskolába még csak most készülő gyermekek számára is. Használata egyszerű, otthoni gyakorlásra, iskolai tudásfelmérésre egyaránt lehetőséget biztosít. A hagyományos, un. frontális oktatásnak is megvan a maga helye a mai pedagógiában, ehhez is megfelelő segítséget nyújt az Okos Doboz.

 

A tesztelés visszajelzései alapján az Okos Doboz tartalmilag megbízható, minősége a közoktatási céloknak megfelelő, illeszkedik a köznevelési törvényhez, a Nemzeti Alaptantervhez és a keret-tantervi szabályozásokhoz.  

A digitális tartalmak segítik az ismeretek megértését, rögzítését, begyakorlását. Többet, mást adott a tanulók számára, mint a hagyományos taneszközök. Változatos feladatokkal, különböző tanulás-módszertani megoldásokkal fenntartotta a tanulók érdeklődését, így a tanulás iránti motivációt erősítette. Az Okos Doboz mind technológiailag, mind tartalmilag támogatta az egyenlő esélyű hozzáférést a közoktatásban szereplők számára.  

 

Technológiai szempontból a lejátszáshoz nincs szükség speciális előképzettsége, IKT-eszközre, nincs speciális szoftver- és hardver-igénye. Tartalmi szempontból az olvasni még nem tudó tanulók számára akadálymentes a feladatvégzés, hiszen hangalámondással támogatottak az első osztályos feladatok, valamint a magasabb (2-4.) osztályokban a feladatok utasítása mellett tanulói és tanári magyarázatok is segítséget nyújtanak. A grafikailag egységes kidolgozott feladatokban a szemléltető, illusztrációs ábrák egyértelműek, a grafikák visszafogottak, nem vonják el túlzottan a tanulók figyelmét. A további fejlesztésben a tapasztalatok, következtetések leszűrése után, még több érdekes fejlesztő feladat, teszt kerül a keretrendszerbe.

 

 

2013. decemberétől az Okos Doboz feladatai közül 48 ingyenesen ki is próbálható, a többi feladat pedig többféle konstrukcióban megvásárolható. 

 

A Független Pedagógiai Intézettel, mint szakmai szolgáltatóval együttműködve, a 4Kids Kft. pedagógus-továbbképzéssel is támogatja a digitális taneszközök iránt nyitott pedagógusokat, „Digitális írástudás és tanulási környezet használata a pedagógiai gyakorlatban" címmel. A 300 órás akkreditált képzés az Egyszervolt.hu tartalmainak megismerésére, valamint az Okos Doboz tanórai és azon kívüli hatékony alkalmazására, a gyermekek készség-, és képesség-fejlesztésére készíti fel a résztvevőket.

 

Az Okos Doboz az Oktatási Hivatal által hivatalosan minősített digitális teszt-feladat gyűjtemény, az általa működtetett Taneszköz Bizottság fogadta el.

 

 

www.okosdoboz.hu   

info@okosdoboz.hu

http://egyszervolt.hu

http://www.bettshow.com/?refer=1  

http://eklektika.ektf.hu/hu/folyoirat/modern-iskola  

http://klik.gov.hu   

http://tamop.furkeszholding.hu/palyazatok.html  

http://palyazat.gov.hu/doc/3649

 

 

 

Harmat Lajos