Német László verbita szerzetes - az új nagybecskereki püspökNémet László verbita szerzetes – az új nagybecskereki püspök 

Július 5-én, szombaton a nagybecskereki székesegyházban Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében püspökké szentelte Német László verbita szerzetest, az MKPK korábbi titkárát. A két társszentelő Juliusz Janusz érsek, magyaroroszági apostoli nuncius és Huzsvár László eddigi nagybecskereki püspök volt.

Német László verbita szerzetes - az új nagybecskereki püspökNémet László verbita szerzetes – az új nagybecskereki püspök 

Július 5-én, szombaton a nagybecskereki székesegyházban Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében püspökké szentelte Német László verbita szerzetest, az MKPK korábbi titkárát. A két társszentelő Juliusz Janusz érsek, magyaroroszági apostoli nuncius és Huzsvár László eddigi nagybecskereki püspök volt.

A szentmisén jelen volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos tagja, közöttük Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi, Spányi Antal székesfehérvári, Pápai Lajos győri, Mayer Mihály pécsi és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, Varga Lajos váci, Katona István egri segédpüspök, Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök, valamint a Szent Cirillről és Metódról elnevezett Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjai  Jelen volt Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, az ortodox és a protestáns egyházak képviselői, köztük D. Szebik Imre evangélikus püspök, és a verbita rend számos tagja a világ minden részéről.  Részt vett a szertartáson a Szerbiába akkreditált magyar nagykövet, Papp Sándor, Nagy Ferenc szabadkai főkonzul, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályának helyettes vezetője, Galik Gábor.  A templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek, akik pedig már nem jutottak be, kivetítőn keresztül követték az eseményeket.

 

A szentmise elején Huzsvár László köszöntötte a jelenlévőket és örömét fejezte ki Német László kinevezése miatt. Ezután Erdő Péter is köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy olyan valaki kerül most a Nagybecskereki Egyházmegye élére, aki már a világ minden táján szolgált. Az evangélium magyarul, szerbül, németül és bolgárul hangzott el. Az Evangélium elhangzása után következett a szentelés szertartása, amelynek kezdetén Eugenio Sbarbaro szerbiai apostoli nuncius felolvasta a pápai bullát latinul, majd a dokumentum szerbül és magyarul is elhangzott.

A bulla felolvasása után következett Erdő Péter homíliája. A bíboros kifejtette: a püspök Krisztust jeleníti meg a világban, a tanítót, a főpapot és a pásztort, aki pásztora az egész világnak. Utalt arra, hogy Szent Pál kilépett saját népének köréből azért, hogy a nemzetek apostola lehessen. Az ő példáját követte Szent Cirill és Metód, akik megtanulták a szlávok nyelvét, hogy így hirdessék az evangéliumot. „Mélyértelmű egybeesés, hogy László testvérünk ma kapja meg a püspökké szentelést, amikor ebben a régióban sokhelyütt az egyház Szent Cirillt és Metódot ünnepli."

Erdő Péter bíboros szentbeszéde Német László püspökké szentelésén

Elhangzott 2008. július 5-én Nagybecskereken

(Mt 5,13-16)

Eccellentissimo Signor Nunzio Apostolico Eugenio Sbarbaro, Eccellentissimi Signori Arcivescovi e Vescovi, Főtisztelendő Érsek és Püspök Urak, Kedves Püspökké Szentelendő Testvérem, Kedves Paptestvérek, Krisztusban Kedves Testvérek!

1. A sóról és a világosságról hallottunk a mai evangéliumban. Mit jelentett Jézus hallgatói számára ez a só? Elsősorban a bölcsességet jelentette, annak volt a jelképe. Ismerjük a „bölcsesség sója" elnevezést még a szent énekeinkből is. Aki piarista diák volt, az tudja, hogy Kalazanci Szent Józsefhez énekelt himnuszunkban emlegetjük ezt. Igen, a só mint a bölcsesség jelképe, arra utal, hogy Jézus a saját tanítványainak megadta a tanítást és ez a legnagyobb bölcsesség. Ez igazítja el az embert az életben. Tehát sóként kell jelen lennünk a világban, segíteni kell, hogy Jézusnak a mindenkit eligazító bölcsessége eljusson az emberekhez, ízt, értelmet adjon mindenki életének.

 

De van a sónak még egy, nagyon erőteljes jelentése is. Ez pedig az a szerepe, hogy megóv a romlástól. Annak idején, Jézus korában, hogyan tudták az élelmiszereket konzerválni? Elsősorban úgy, hogy lesózták azokat. Az elrothadástól, az elpusztulástól óvta meg az ételt a só. A „ti vagytok a föld sója" mondás ezek szerint beilleszkedik abba a gondolatkörbe, amit másutt is sokszor látunk a kinyilatkoztatás történetében. Mert Lót történetében is azt látjuk, hogy Ábrahám alkudozik az Úrral: „ha tíz igazat találok, megkímélem a várost" – mondja az Úr. Ez a végső alku. És később is, egészen a XX. századig elő-előbukkan a hagyományban az a motívum, hogy néhány igaz ember tartja erkölcsileg a vállán a földet. De talán tapasztaljuk is ezt egy kicsit. Tapasztaljuk akkor, amikor egy munkahelyen azt látjuk, hogy nem a fele, hanem talán az egytized része, ha igazán ért a munkájához és komolyan dolgozik is, és az ő fáradságukon, gyakran az ő tönkremenésükön épül, annak alapján működik az egész tevékenység. És a többiek, akarva akaratlanul, felelőtlenségből vagy képtelenségből sokszor csak teherként vagy szemlélőként kísérik azt, ami történik.

„Ti vagytok a föld sója" – Krisztus tanítványainak kell lenniük a föld sójának. Nekik kell lenniük azoknak, akiknek a kedvéért – Krisztus érdemeire tekintettel – Isten megkegyelmez a világnak. Akik megóvják a világot attól, hogy Isten szemében haszontalannak tűnjék. „Ti vagytok a föld sója" – borzalmas felelősséget jelentő szó és mondat ez. Olyan életet kell élnünk, hogy rajtunk ismerje meg az Isten a világban jelenlévő Krisztust, és ezért szeretettel nézzen a világra, megkegyelmezzen a világnak. Ez azt is jelenti, hogy nekünk magunknak nem szabad kritikátlanul a világhoz hasonulnunk. Ez jelentené azt, hogy „a só ízét veszti". Hanem Krisztushoz kell egyre jobban, újra meg újra minden gyöngeségünk ellenére hasonlítanunk, hogy mi adhassuk meg – az ő erejéből – azt, ami a világból hiányzik. Azt, ami a világot megőrzi a pusztulástól, és megtartja az üdvösség felé vezető úton.

 

2. A püspök különösen is Krisztust jeleníti meg a világban. Krisztust, a tanítót, a főpapot és a pásztort, aki pásztora az egész világnak, de sajátosan is azoknak, akik követőivé lettek. Az apostolok utódainak emlékezniük kell a nagy elődökre, róluk kell példát venniük. Szent Péter pünkösdi beszédét minden jelenlévő megértette, és mindenki úgy érezte, hogy a feltámadás örömhíre a saját anyanyelvén szólítja meg. Szent Pál kilépett a saját népének a köréből azért, hogy a nemzetek apostola lehessen. Athénben, az Areopagoszon a görög kultúra nyelvén szólította meg hallgatóit. A hellének között hellén, a zsidók között zsidó volt, hogy mindenkit Krisztushoz vezessen. Az ő példájának hiteles követői voltak Szent Cirill és Metód, akik görög létükre megtanulták a szlávok nyelvét, hogy így hirdethessék az evangéliumot. Mélyértelmű egybeesés, hogy László testvérünk ma kapja meg a püspökké szentelést, amikor az itteni egyház Szent Cirillt és Metódot ünnepli. Szentelendő testvérünk maga is misszionáriusként követte hivatását mindmostanáig. A verbita rend papjaként eljutott a távoli Fülöp-szigetekre is, nem turizmus céljából, hanem azért, hogy Krisztus örömhírét adja tovább. Most apostolutódként az egész rábízott egyházmegye és a világegyház javára teljesíti ezt a küldetést. Példaképei között szerepel Szent Gellért is, a velencei szerzetes, aki Magyarországra jött az evangéliumot terjeszteni, majd csanádi püspökként mindent megtett, hogy magyar papokról is gondoskodjék új hívei számára. Az ő hajdani egyházmegyéjének területén ma három részegyház működik. Ezek egyike a nagybecskereki egyházmegye. Az új főpásztor hivatása lesz az is, hogy minden papját, minden hívét egyformán szeresse, úgy közvetítse feléjük Krisztus üzenetét, ahogyan az legkönnyebben utat talál a szívükhöz, bármilyen korúak, helyzetűek, nemzetiségűek legyenek is (Codex Iuris Canonici 383. k. 1. §).

 

3. Minden püspök, aki a katolikus egyházzal teljes közösségben van, tagja a püspökök testületének, melyben „az apostolok testülete állandóan fennmarad". A püspököknek ez a közössége a pápával együtt és sohasem nélküle, hordozója az egész egyházra szóló legfőbb és teljes hatalomnak és tekintélynek is (Lumen Gentium 22b; Nota Explicativa Praevia 4, Christus Dominus 4). A megyéspüspököknek a maguk helyén a világegyházat is meg kell jeleníteniük. A nem katolikus keresztény testvérekkel szemben emberséggel és szeretettel kell eljárniuk, és támogatniuk kell az ökumenizmust úgy, ahogyan azt az Egyház értelmezi (CIC 383. k. 3. §).

Amikor László testvérünk most ennek az egyházmegyének a főpásztora lesz, fel kell idéznem azt az értékes szolgálatot, amelyet püspöki konferenciánk titkáraként végzett. Széleskörű nemzetközi tapasztalata, nyelvtudása, barátságossága, igazi szerzetesi rugalmassága és független gondolkodása nagy érték volt a számunkra. Kérjük Isten kegyelmét, a Boldogságos Szűzanya pártfogását, Szent Cirill, Metód és Szent Gellért közbenjárását személyére, egész egyházmegyéjére és püspöki szolgálatára.

Ámen

Homíliája végén Erdő Péter köszönetet mondott Német Lászlónak azért az értékes szolgálatért, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett. Széleskörű nemzetközi tapasztalata, nyelvtudása, barátságossága, igazi szerzetesi rugalmassága és független gondolkodása nagy érték volt számunkra – mondta Erdő Péter, majd a Szűzanya pártfogását, Szent Cirill és Metód, valamint Szent Gellért közbenjárását kérte személyére, az egyházmegyére és püspöki szolgálatára.

A homília után következtek a szentelendő ígéretei, amelyekben az egyház szolgálatára tett fogadalmát erősítette meg, majd a mindenszentek litániája után Erdő Péter és a társszentelők kézrátétele, s ezután átadták neki a püspöki jelvényeket, az evangéliumot, a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot.

A szentmise ezután a szokott módon folytatódott. A mise végén az új püspök a Te Deum eléneklése közben áldást osztva, körmenetben vonult végig a templomon, majd elmondta üdvözlő beszédét. Köszönetet mondott elődjének, Huzsvár László püspöknek, Erdő Péter bíborosnak a szentelésért, mindazoknak, akik elfogadták meghívását és jelen voltak a szentelésen, valamint külön köszöntötte 87 éves édesanyját és rokonait. Az egyházmegyéről szólva elmondta: a Nagybecskereki Egyházmegye múltjában sok szomorú esemény történt; utalt Szent Gellért egyházmegyéjének Trianon utáni feldarabolására, a háború utáni történésekre, és a '90-es években zajlott balkáni háború eseményeire. A mi Istenünk azonban az élő Isten: a múlt az ő kezében van, hagyjuk rá a múlt sebeinek gyógyítását, és foglalkozzunk a jövővel. Isten nélkül nincs jövő. – mondta.

A szentmise a pápai himnusz eléneklésével és az új főpásztor áldásával ért véget.

A Szentatya 2008. április 28-án nevezte ki az új nagybecskereki püspököt. Német László püspöki jelmondata: Benedicite, omnia opera Domini Domino! – Áldjátok az Úrnak minden művei az Urat! (Dán 3,57a)

Neumayer Katalin/Magyar Kurír

FOTOLABUM: Nagybecskereki Egyházmegye 

A szertartást a Magyar Katolikus Rádió engyenes adásban közvetítette.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük