Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását kétévenként ellenőrizze. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje a Lehet Más a Politika (Párt) 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását kétévenként ellenőrizze. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje a Lehet Más a Politika (Párt) 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését.

 

Főbb megállapítások

 

A Párt a 2011. és a 2012. évben egyaránt 249,2 M Ft költségvetési támogatásban részesült. A Párt beszámolóját mindkét ellenőrzött évben a törvényben előírt határidőn túl tette közzé, a 2012. évi beszámolóját csak a helyszíni ellenőrzés ideje alatt jelentette meg honlapján.

 

A Párt megsértette a számviteli törvény előírásait, mivel az ellenőrzés részére nem adta át az ellenőrzött két év könyvvezetésének elektronikus nyilvántartását, a 2011. évre vonatkozó főkönyvi kivonatot, a mérleget alátámasztó leltárakat és az analitikus nyilvántartásokat. Hiányosan adta át a 2012. évre vonatkozó papíralapú számviteli nyilvántartásokat és a 2012. évi gazdálkodás eredeti dokumentumait. A Párt gazdálkodását meghatározó szabályzatok nem voltak hatályosak, azok elfogadásáról a Párt országos választmánya nem hozott határozatot. A vezetői kontrolltevékenység, valamint az informatikai rendszer működtetése dokumentumok hiánya miatt nem volt ellenőrizhető.

 

A gazdálkodási szabályzatok, a számviteli nyilvántartások és a bizonylatok hiánya miatt az ellenőrzési programban meghatározott feladatokat nem lehetett teljesíteni, így az ellenőrzés végrehajtása meghiúsult. Ezért az ÁSZ a Fővárosi Főügyészség felé jelzéssel élt.

 

Az ÁSZ 2012-ben ellenőrizte a párt 2009-2010. évi gazdálkodásának törvényességét. A Párt a hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készített, azonban az abban foglaltakat nem hajtotta végre, a megállapított hiányosságok továbbra is fennálltak.

 

Javaslataik

 

A Párt gazdálkodása törvényességének helyreállítása érdekében javasoltuák a Párt képviseletére jogosultnak, hogy vizsgálja ki a feltárt hiányosságokkal kapcsolatos felelősségre vonás lehetőségét, intézkedjen a felelősség érvényesítése érdekében. Biztosítsa a korábbi ÁSZ ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését, az ÁSZ megállapításaira a Párt által elkészített intézkedési tervben foglaltak hasznosulása érdekében. Javasolták továbbá, gondoskodjon a Párt számviteli szabályzatainak országos választmány általi elfogadásáról, hatálybaléptetéséről.

 

 

Az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodása –

Az Ökopolisz Alapítvány 2010-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

 

 

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a pártok által létrehozott és költségvetési támogatásban részesülő alapítványokat kétévenként ellenőrizze. Az Ökopolisz Alapítványt (Alapítvány) a Lehet Más a Politika 2010-ben alapította, ellenőrzésére korábban nem került sor. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje az Alapítvány 2010-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a könyvvezetés jogszabályi előírásoknak való megfelelését.

 

Főbb megállapítások

 

Az Alapítvány alapító okirata a jogszabályi előírásokkal összhangban meghatározta az alapítványi célokat, az alapítványi vagyon felhasználásának és a képviseleti jog gyakorlásának módját, továbbá a kuratórium és az Alapítvány működésének főbb szabályait. A kuratórium az ellenőrzött időszakban törvényesen működött, az alapítványi célok megvalósulását szolgáló határozatait az alapító okiratnak megfelelően hozta meg.

 

Az ellenőrzött években az Alapítvány összes bevétele 213,7 millió  Ft volt, melynek 94,0%-át a költségvetési támogatás tette ki. Az Alapítvány az 2010-2012. évek beszámolóiban összesen 147,9 millió Ft ráfordítást számolt el. Az Alapítvány célszerinti feladataihoz kapcsolódó ráfordításainak 43,5%-át támogatások nyújtására és 56,5%-át saját szervezeti keretei között megvalósított oktatásra, képzésre, rendezvényekre, kutatásokra és tanulmányok készíttetésére számolta el. Az Alapítvány a kuratórium döntéseinek megfelelő szerződések alapján folyósította a támogatásokat, de a döntéssel engedélyezett határidő és költségátcsoportosítások miatt a szabályozástól eltérően a támogatási szerződéseket nem minden esetben módosította.

 

Az Alapítvány a számviteli beszámolóit, a tevékenységéről szóló éves jelentéseit a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően határidőben elkészítette, nyilvánosságra hozta. A beszámolókat a könyvvizsgáló hitelesítette, a Felügyelő Bizottság véleményezte, a kuratórium érvényes határozatokkal elfogadta. A beszámolók megbízható, valós képet nyújtottak az Alapítvány gazdálkodásáról, a beszámolók készítésénél érvényesítették a számviteli alapelveket.

 

Az Alapítvány rendelkezett az előírt számviteli politikával és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal, de azok a törvény tartalmi követelményeinek csak részben feleltek meg. Nem határozták meg a számviteli politikában az évközi és év végi zárlatok időpontját, feladatait, a jelentős hibák elszámolási és értékelési szabályait, a behajthatatlan követelések értékelésének szempontjait, a leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzatban a leltározás bizonylati rendjét, nem rendelkeztek a források leltározásáról. Nem szabályozták a pénzkezelési szabályzatban a bankszámlán történő pénzforgalom lebonyolításának szabályait, a számlarendben a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a bizonylati rendet, a konkrét és a nem konkrét célra kapott magán adományok felhasználásának elkülönített nyilvántartását. Az eszközök és források értékelési szabályzatában nem rögzítették az állományból történő kivezetés feltételeinek előírásait.

 

Az ellenőrzött bizonylatok az előírt alaki és tartalmi követelményeknek – a könyvelő aláírása, a könyvelés dátuma, az ellenőrzést igazolók aláírásainak hiánya miatt – nem feleltek meg. A pénzkezelési szabályzatban rögzítették a pénztárellenőr feladatait, de az Alapítványnál pénztárellenőrt nem jelöltek ki.

 

Javaslatok

 

Az Alapítvány kuratóriumának javasolták, hogy egészítse ki a számviteli politikát az évközi és év végi zárlatok időpontjának, feladatainak meghatározásával, a jelentős hibák elszámolása és értékelése szabályaival, a behajthatatlan követelések értékelési szempontjaival. Szabályozza leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzatban a leltározás bizonylati rendjét és a források leltározását, a pénzkezelési szabályzatban a bankszámlán történő pénzforgalom lebonyolítását. Egészítse ki a számlarendet a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások kapcsolata és a bizonylati rend szabályaival, a konkrét és az alapító okirat szerinti célokra kapott magán adományok felhasználásának elkülönített nyilvántartása szabályozásával. Intézkedjen az előírt alaki és tartalmi elemek bizonylatokon történő feltüntetéséről.

 

A jelentés az interneten, a www.asz.hu  címen olvasható.