Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását kétévenként ellenőrizze. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje a Magyar Szocialista Párt (Párt) 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását kétévenként ellenőrizze. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje a Magyar Szocialista Párt (Párt) 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését.

 

Főbb megállapítások

 

A Párt határidőben közzétette beszámolóit, amelyek szerint az ellenőrzött időszakban 1 552 040 ezer Ft bevételből gazdálkodott. A Párt tévesen a 2011. évi beszámolójában 4399 ezer Ft összegű ingatlanbérlet kapcsán kapott összeget nevesített adományként számolt el, 2012. évi politikai hirdetés számláján a vállalkozó 30% engedményt adott, amit a Párt a párttörvényt megsértve adományként nem számolt el. A hibák egyik évben sem érték el a lényegességi szintet, ezért a megjelentetett beszámolók a Párt gazdálkodásáról megbízható és valós képet adtak. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége során betartotta a párttörvényben előírt forrásszerzési és gazdálkodási tilalmakat.

 

A Párt számviteli szabályzatai részben feleltek meg a számviteli és a párttörvény vonatkozó előírásainak. A számviteli politika a pénzügyi zárómérleg összeállítását és az azt alátámasztó könyvvezetést a jogszabálynak megfelelően szabályozta. Hiányosság volt azonban, hogy a Párt nem szabályozta a párttörvény szerinti nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás értékelési módjának meghatározását. A Párt részére a helyi szervezetek által megküldendő számviteli bizonylatainak küldési határidejére vonatkozó szabályozás nem biztosította a jogszabályi határidő szerinti elszámolást, ezért a 2011. évi ellenőrzött alapbizonylatok 67,7%-át, a 2012-ben pedig 69,1%-át késedelmesen könyvelték el.

 

A pénzügyi zárómérleget alátámasztó könyvvezetésben a számviteli alapelvek érvényesültek, a számlakijelölés gyakorlata összhangban volt a számviteli előírásokkal. Azonban a 2011. és 2012. évben is a számviteli bizonylatok alaki és tartalmi kellékeire vonatkozó követelményt nem teljes körűen teljesítették, mert a bizonylatokon hiányosan szerepeltették az utalványozó aláírását. A számviteli alapbizonylatok hibái a könyvvezetés és az éves pénzügyi zárómérleg valódiságát nem befolyásolta, az ellenőrzés jogosulatlan kifizetést nem tapasztalt.

 

Az adózási és társadalombiztosítási jogszabályok munkaviszonnyal összefüggő előírásait, a havi és az éves adatszolgáltatási, bevallási és befizetési kötelezettségét a Párt teljesítette, a foglalkoztatottak biztosítási jogviszonyában történt változásokat határidőben bejelentette, a kötelező nyilvántartásokat vezették.

 

Az előző ÁSZ ellenőrzés felhívásában kezdeményezett intézkedéseket a Párt maradéktalanul végrehajtotta.

 

Javaslataik

 

Az intézkedést igénylő megállapítások alapján javasoltuk a Párt elnökének, hogy egészítse ki a párttörvény szerinti nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulások bekerülési értékére vonatkozó szabályokkal a számviteli szabályozásait. Javasoltuk továbbá, hogy számviteli szabályozásában a Párt helyi szervezeteinek elszámolási határidejét a számviteli jogszabályokban megjelölt határidőkhöz igazítva írja elő.

 

 

A Táncsics Mihály Alapítvány gazdálkodása –

A Táncsics Mihály Alapítvány 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

 

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a pártok által létrehozott és költségvetési támogatásban részesülő alapítványokat kétévenként ellenőrizze. A Táncsics Mihály Alapítványt (Alapítvány) a Magyar Szocialista Párt 2003-ban alapította, ellenőrzésére utoljára 2011. évben került sor. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje az Alapítvány 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a könyvvezetés jogszabályi előírásoknak való megfelelését.

 

Főbb megállapítások

 

Az Alapítvány kuratóriuma az alapító okirat előírásainak megfelelően működött és éves munka- és pénzügyi terv alapján gazdálkodott. A kuratórium a 2011. évben az alapító okirat változását követően a szervezeti és működési szabályzatot késedelmesen módosította, a 2012. évben pedig nem aktualizálta az értékhatárokra vonatkozóan a kötelezettségvállalás rendjében történt változásnak megfelelően.

 

Az Alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően a 2011. és a 2012. években összesen 580 614 ezer Ft bevételt mutatott ki, amely az Alapítvány bevételének 90,2%-át tette ki. Magánszemélyektől összesen 90 ezer Ft támogatás származott, amelynek Alapítvány részére történő befizetése a pártalapítványi törvénynek megfelelően történt. Az Alapítvány 1 066 615 ezer Ft összegű ráfordítást számolt el az ellenőrzött években. Ráfordításainak 89,9%-át közvetlenül az alapító okirat szerinti céljaira fordította, a 10,1%-át a működési költségek tették ki. A célszerinti feladatok ellátása érdekében a kuratórium szervezeteket támogatásban részesített. A támogatott szervezeteknek a kuratórium elnöke által megkötött szerződés alapján történt a támogatások folyósítása, a kapott támogatásokról a kedvezményezettek elszámolást készítettek. Az ellenőrzött támogatottak közül öt határidőn túl számolt el.

 

Az Alapítvány feladatát a Kapcsolat.hu Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Kft.) gazdasági társaságán keresztül is ellátta. A 2006. évben alapított internetes portált üzemeltetésére 2011-ben 25 600 ezer Ft-ot, 2012-ben 23 469 ezer Ft-ot fizetett ki a Kft. részére. Az Alapítvány kuratóriuma a Kft.-nél az alapítói jogokat gazdasági társaságokról szóló törvény szerint gyakorolta. A Kft. ellenőrzött időszakban felhalmozott vesztesége miatt az Alapítványnak 118 871 ezer Ft értékvesztést kellett vagyonvesztésként elszámolnia. A Kft. részére költségvetési forrás felhasználásával biztosított pénzeszközök az Alapítvány alapító okirat szerinti céljaira történő felhasználása nem volt igazolható.

 

Az Alapítvány a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően tett eleget az éves beszámolókészítési kötelezettségének. A beszámolók összeállítása során a számviteli alapelveket – a valódiság elvét kivéve – érvényesítette. A 2012. évi beszámolóban a valódiságot sértő 20,6 ezer Ft értékű hiba nem érte el a lényegességi szintet. A beszámolókat a felügyelőbizottság véleményezte, a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el, a kuratórium elfogadta.

 

Az Alapítvány a pártalapítványi törvényben előírt 2011. és a 2012. évi gazdálkodásáról szóló éves jelentéseit a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és honlapján határidőben közzétette.

 

A számviteli szabályzatok a leltározási szabályzat kivételével megfeleltek a jogszabályoknak. A leltározási szabályzatban a leltározás gyakoriságára vonatkozó előírást a 2012. január 1-jei jogszabály módosítás után nem aktualizálták.

 

A gazdasági eseményeket a könyvvezetésében idősorrendben, zárt rendszerben és bizonylatokkal alátámasztva rögzítették szabályszerűen. Azonban a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását nem vezették, azokról csak az év végén összesített kimutatás készült. A bizonylatok alaki és tartalmi kellékeire vonatkozóan előírások nem érvényesültek az utalványozás hiányosságai miatt.

 

Javaslatok

 

Az Alapítvány kuratóriumának javasolták, hogy érvényesítse a számviteli bizonylatok alaki és tartalmi kellékeinek teljességét az utalványozással, továbbá gondoskodjon a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának szabályszerű vezetéséről. Intézkedjen az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának módosításáról a jogszabályi előírásokkal való összhang érdekében, továbbá aktualizálja az Alapítvány hatályos alapító okiratának megfelelően az SZMSZ-ét, a kötelezettségvállalás értékhatárainak vonatkozásában.

 

A jelentés az interneten, a www.asz.hu  címen olvasható.