Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását kétévenként ellenőrizze. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje a Jobbik Magyarországért Mozgalom (Párt) 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását kétévenként ellenőrizze. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje a Jobbik Magyarországért Mozgalom (Párt) 2011-2012. évi gazdálkodásának és éves beszámolóinak törvényességét, a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését.

Főbb megállapítások

Az ellenőrzött két évben a Párt 1 032 millió Ft bevételből gazdálkodott, ezen belül 2011-ben 448 millió Ft, 2012-ben 447,9 millió Ft költségvetési támogatásban részesült. Gazdálkodó, bevételszerző tevékenysége során betartotta a párttörvényben előírt forrásszerzési és gazdálkodási tilalmakat.

A Párt beszámolóját mindkét ellenőrzött évben a törvényben előírt határidőn belül és formában tette közzé. A közzétett beszámolók azonban nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, nem a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaztak. A Párt beszámolóinál sérültek a valódiság és a teljesség számviteli alapelvei, mivel a beszámoló a kiadásoknál 2011-ben 8,86 millió Ft-tal több kiadást tartalmazott, mint amit a bizonylatok és a főkönyvi kivonat alátámasztottak. Továbbá az egyéb hozzájárulások, adományok között egyik évben sem tették teljes körűen közé a jogszabályban megjelölt értékhatár fölött adományt nyújtók nevét és az adományok értékeit. A Párt leltározási kötelezettségét hiányosan teljesítette, beszámolóit leltárral teljes körűen nem támasztotta alá. A Párt az ÁSZ helyszíni ellenőrzése alatt intézkedett a számviteli nyilvántartásaival alátámasztott, módosított beszámolóinak közzétételéről.

A Párt számviteli szabályozásai 2012. november 30-éig nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Az előző ÁSZ ellenőrzés felhívásaira tett intézkedések következtében végrehajtott módosítások után a szabályzatok már megfeleltek a számviteli előírásoknak.

A könyvvezetés és a gazdálkodás során sem a számviteli szabályokat sem a Párt belső előírásait nem tartották be teljes körűen. 2011-ben az utalványozás az ellenőrzött tételek 4%-ánál nem felelt meg a belső szabályozásnak. A bizonylati elv és a fegyelem szabályai teljes körűen nem érvényesültek, mert nem kizárólag szabályszerűen kiállított bizonylat alapján jegyeztek be adatokat a számviteli nyilvántartásokba. A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása nem biztosította annak ellenőrizhetőségét. A készpénzforgalom esetén nem volt megállapítható a könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítés dátuma.

A Párt a foglalkoztatás szabályszerűségét 2012-ben nem teljes körűen biztosította, mivel a megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók bejelentése nem történt meg, a mulasztását a Párt 2013-ban pótolta. A személyi jellegű kifizetésekre vonatkozó jogszabályi előírásokat a Párt betartotta. A Párt az adó- és járulék levonási és nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, a befizetési kötelezettségét viszont hiányosan teljesítette. A Párt a 2011-2012. években nem teljesítette a hivatali telefonok magáncélú használatához kapcsolódó havi adó és járulék bevallási és befizetési kötelezettségeit, azt az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének időszakában pótolta.

A Párt az ÁSZ által tett javaslatokra tett intézkedési tervét nem teljes körűen hajtotta végre, így a hiányosság a leltározás, a számviteli nyilvántartások év végi zárása, a bizonylati elv és fegyelem betartása, valamint a 2009-2010. évi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás beszámoló adatainál továbbra is fenn áll.

Javaslataik

A Párt elnökének javasolták, hogy tegye közzé az előírt formában és tartalommal a 2011. és 2012. évre vonatkozó módosított beszámolóit, érvényesítse a belső szabályozásában előírt utalványozás rendjét, intézkedjen a számviteli bizonylatok alaki és tartalmi kellékeinek bizonylatokon történő feltüntetéséről. Gondoskodjon a bizonylati elv és fegyelem érvényesítéséről, a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásának szabályszerű kialakításáról. Intézkedjen továbbá a leltározás teljes körű végrehajtásáról és a jogszabályi követelmények szerinti dokumentálásáról.