2024.február.23. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

EP-ülés előzetes anyagai, 2008. április 21-24., Strasbourg

31 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" width="100" height="56" /></a></span> <p>Az Európai Parlament következő plenáris ülésén a képviselők elfogadhatják Barsiné Pataky Etelka jelentését az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo beindításáról. A parlament vitázik a totalitárius rendszerek által elkövetett bűnökről, valamint az EU-USA vízummegállapodásokról. Jelentést fogadnak el a szervátültetésekről és a drogellenes küzdelemről is.</p><p>

 

Az Európai Parlament következő plenáris ülésén a képviselők elfogadhatják Barsiné Pataky Etelka jelentését az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo beindításáról. A parlament vitázik a totalitárius rendszerek által elkövetett bűnökről, valamint az EU-USA vízummegállapodásokról. Jelentést fogadnak el a szervátültetésekről és a drogellenes küzdelemről is.

 

Az Európai Parlament következő plenáris ülésén a képviselők elfogadhatják Barsiné Pataky Etelka jelentését az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo beindításáról. A parlament vitázik a totalitárius rendszerek által elkövetett bűnökről, valamint az EU-USA vízummegállapodásokról. Jelentést fogadnak el a szervátültetésekről és a drogellenes küzdelemről is.

A hétfői ülésnapon a képviselők a napirend előtti felszólalások után a 2009-es uniós költségvetéshez adott parlamenti iránymutatásokról vitáznak (Haug-jelentés), majd a totalitárius rendszerek által elkövetett népirtásokról, emberiesség elleni és háborús bűntettekről tart vitát az EP. Később a szervátültetésekről (Adamou) lesz szó.

Kedden délelőtt az EU-intézmények 2006-os költségvetési mentesítése lesz a téma, délután pedig szavaznak Barsiné Pataky Etelka Galileo-jelentéséről. Kedd este tartják a Kína Afrikai szerepvállalásáról szóló jelentés (Gomes) vitáját.

Szerda reggel tart vitát az EP az EU és az USA közötti vízummegállapodások és az utasadat-nyilvántartások kapcsán, aztán szavaznak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló jelentésről (Meijer). Délben, ünnepélyes ülésen szólal fel a szlovén államfő.

Csütörtökön többek között az Európai Bizottság 2009-es politikai stratégiájáról fogad el állásfoglalást az EP.

Barsiné Pataky Etelka jelentése a Galileo-programról

2013-ra üzemkész lehet az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo, ha az EP megszavazza a Tanács és a parlament delegációi által már elfogadott kompromisszumos javaslatot. A teljes programra 2013-ig 3,4 milliárd euró jut az EU költségvetéséből. A rendelet EP-s témafelelőse Barsiné Pataky Etelka.

Kedd délután vitázik és várhatóan szerdán délben szavaz az EP Barsiné Pataky Etelka (néppárti) jelentéséről. A parlament most együttdöntési eljárásban, első olvasatban tárgyalja az európai műholdas rádiónavigációs programokról, az Egnos-ról és a Galileóról szóló jogszabályt.

Az európai globális navigációs műholdrendszer (GNSS) két programból áll: az Egnos-ból és a Galileóból. Az Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) egy regionális rendszer, amely a GPS-jeleket használja újra és további jelekkel javítja a műholdas navigáció teljesítményét. A Galileo pedig 30 műhold és az ehhez kapcsolódó földi irányító infrastruktúra összessége. A polgári célokra tervezett, és anyagi haszonnal is kecsegtető projekt a tervek szerint alternatívát jelenthet az amerikai GPS-nek és az orosz Glonass-nak is.

A Galileo fejlesztési szakasza során építik meg és lövik fel az első műholdakat, és ekkor hozzák létre az első földi infrastruktúrákat is. Az összes űrbeli és földi infrastruktúra a kiépítési szakaszban készül el. Ez a fázis 2013-ra érhet véget. Ez után következhet a hasznosítási szakasz.

A projektet végül teljes egészében EU-forrásokból finanszírozzák (ld. az Előzmények c. részt – a szerk.). A 2007?2013-as iidőszakra a programokra rendelkezésre álló teljes költségvetés 3 milliárd 405 millió euró (ebből 400 millió a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramból jön). A tagállamok és a programhoz kapcsolódó harmadik országok további finanszírozást is nyújthatnak.

A jogszabály tervezete ugyanakkor hozzáteszi:-eggy későbbi szakaszban hozható olyan döntés, hogy a rendszer 2013 utáni üzemeltetése és utánpótlása a köz- és magánszféra partnersége vagy a magánszektorral kötött egyéb szerződés útján is történhet".

Az EU-é legyen a haszon

A programok keretében létrehozott vagy kifejlesztett tárgyi eszközök és immateriális javak összességének az Európai Közösség tulajdonát kell képeznie, ezért ennek érdekében- ahol ez megfelelő- megállapodásoksokat kell kötni a harmadik felekkel a fennálló tulajdonjogokra vonatkozóan" – áll a szövegben.-A rendszzerek üzemeltetéséből származó bevételek az Európai Közösséget illetik; e bevételeket a közösségi költségvetésnek juttatják, és a programok céljára különítik el."

Biztonság és adatvédelem

A programokat a Bizottság által képviselt Európai Közösség, az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság (GSA) és az Európai Űrügynökség (ESA) irányítja majd, szigorú hatáskörmegosztással. A Bizottság kezeli például a rendszerek biztonságát érintő kérdéseket. Ha a rendszerek üzemeltetése befolyással lehet az Európai Unió vagy tagállamai biztonságára, a közösség közös kül- és biztonságpolitikája keretében kell eljárni.

A jogszabály tervezete szerint a Bizottság gondoskodik a személyes adatok és a magánélet védelmének biztosításáról és a rendszerek technikai struktúrájába való beépüléséről.

Közbeszerzés

A szöveg felhívja a figyelmet arra, hogy a Galileo-program kiépítési szakaszára az unió közbeszerzési szabályai vonatkoznak, így például az ipari beszállítói lánc teljes hosszában nyílt hozzáférést és tisztességes versenyt kell biztosítani, átlátható és időben nyújtott tájékoztatás alapján, egyenlő feltételek mellett kell versenyeztetni.

A képviselők az infrastruktúra beszerzését hat fő és több kiegészítő munkacsomagra osztanák. A fő csoportok a következők: rendszertechnikai támogatás, a földi szolgáltatás infrastruktúrájának kialakítása, a földi irányítás infrastruktúrájának kialakítása, műholdak, műholdkilövők és üzemeltetés. Bármely független jogi személy vagy a csoport tagját képező jogi személy által e célból képviselt csoport a hat fő munkacsomag legfeljebb két csomagjánál pályázhat fő szerződőként.

Előzmények

A képviselők korábban, 2005 szeptemberében már elfogadtak egy – szintén Barsiné által készített – Galileo-jelentést, amely még az EU és a magántőke egyharmad-kétharmad arányú részvételével (ppp-konstrukcióval) számolt. Az Európai Bizottság a Tanács és az EP nyomására végül 2007 szeptemberében nyújtott be új javaslatcsomagot az elakadt GNSS-projekt újraindítása érdekében.

Az Európai Parlament a EU 2008-as költségvetésben Galileo ez évi finanszírozását igen jelentősen, 150 millió euróról 890 millióra növelte. A 2007. decemberi lisszaboni Európai Tanács végül jóváhagyta a GNSS-programok felülvizsgált költségvetését.

Barsiné a jelentés indokolásában, a korábbi megközelítés kudarcának elemzésekor úgy véli, óvakodni kell az olyan ppp-től, amely monopolhelyzeteket kialakító egyesülésekhez és konzorciumokhoz vezet. A jelentéstevő hozzáteszi: a fejlett, bonyolult technológiák kockázatainak vállalására „az ipar nem nagyon hajlik", ezért a ppp-konstrukció nem előnyös az EU számára, ahogy az USA-ban, Oroszországban, Kínában és Indiában is a kormányok finanszírozták a hasonló projekteket. Barsiné szerint mivel a Galileo az első uniós infrastruktúra, annak sikerét csak közös akarat garantálhatja. A korábbi tárgyalások – véli a képviselőnő – a belső nézeteltérések miatt vallottak kudarcot.

A jelentéstevő véleménye szerint a hagyományos költség-haszon elemzés – amely nem a lehetséges költségekre és lehetséges haszonra összpontosít- az ismeretlen piacon törtÃ?nő sokféle alkalmazásból adódó multiplikáló hatás miatt elfogult eredményekre vezet, ezért a Galileo költség-haszon elemzésénél új módszereket kell alkalmazni.

Az Európai Bizottság háttéranyaga a Galileóról (angolul)

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm

Sajtóközlemény a 2005. szeptemberi helyzetről

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20050907BRI00034+ITEM-004-HU+DOC+XML+V0//HU&language=HU

Korábbi interjú Barsiné Pataky Etelkával

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-11601-283-10-41-901-20071012IPR11600-10-10-2007-2007-false/default_hu.htm

Jelentéstevő: Barsiné Pataky Etelka (EPP-ED, HU)

Jelentés: (A6-0144/2008) – Az európai műholdas rádiónavigációs programok (Egnos és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Vita: 2008., április 23., kedd

Jelentés

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0144&language=HU

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5189332

Barsiné Pataky Etelka

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Barsi-Pataky&partNumber=1&language=HU&id=28136

Vita az EP-ben a totalitárius rendszerek bűneiről

Egy uniós meghallgatás nyomán vitáznak az EP-képviselők a totalitárius rendszerek által elkövetett népirtásokról, emberiesség elleni bűntettekről és háborús bűnökről hétfő este.

A szlovén soros elnökség és az Európai Bizottság 2008. április 8-án tartott meghallgatást A totalitárius rendszerek által elkövetett bűnök címmel. Az eseményről várhatóan könyv is készül.

Az Európai Bizottság közleménye szerint-?minden tagállam más módon kezeli történelmi emlékezetét, és minden tagállamnak magának kell megtalálnia a saját múltjával való megbékélés útját. Az Európai Unió maga is a megbékélés egy példája". A szöveg hozzáteszi: az EU hatásköre ezekben az ügyekben korlátozott, szerepe pedig csak az lehet, hogy a megbeszélések és kölcsönös véleménycserék szervezésével támogatja a megbékélést.

A Bizottság a témáról a viták, megbeszélések alapján jelentést készít a Tanácsnak. Erre az uniós bel- és igazságügy-miniszterek azt követően kérték az Európai Bizottságot, hogy 2007. április 19-ei ülésükön megállapodtak a rasszizmus és idegengyűlölet bizonyos formái és azok kifejezése elleni küzdelemről szóló kerethatározatról. A népirtás és háborús bűnök tagadása vagy bagatellizálása nem képezi részét a javaslatnak. A most felvetett kérdés az, ezekkel is szükséges-e uniós jogszabályi eszköznek foglalkoznia.

Az Európai Parlament Strasbourgban, hétfőn este tart plenáris vitát a kérdésről. A témában hivatalos EP-állásfoglalás a mostani plenáris ülésen nem várható. A parlament ezen a területen konzultációs (véleményadó) jogosítvánnyal rendelkezik.

Közlemény a Bizottság és a szlovén elnökség meghallgatásról (angolul)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/230&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

A szlovén elnök az EP-ben

Az EP szerdai ünnepélyes ülésén felszólal Danilo Türk, szlovén államfő.

A szlovén elnök honlapja

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs-eng.nsf

EP-szavazás a Bizottság 2009-es politikai stratégiájáról.

A képviselők csütörtökön állásfoglalást szavaznak meg, amelyben az Európai Bizottság 2009-es politikai stratégiájáról mondanak véleményt.

Az EP 2008. március 11-én, Strasbourgban tartott vitát a kérdésről. A Bizottság elnöke, José Barroso azt mondta,-2009 különleges év lessz, egy nagy jelentőségű átmeneti év, amelyet – ebben bizakodó vagyok – az új európai szerződés, a lisszaboni szerződés valószínű hatályba lépése fog fémjelezni".

Barroso említést tett a berlini fal leomlásának huszadik évfordulójáról, az EP-választásról, a klímaváltozás- és az energiapolitikáról is.

A Bizottság politikai stratégiája 2009-re (angolul)

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/doc/aps_2009_en.pdf

EP-vita az EU – Latin-Amerika – Karib-térség csúcsról

Az EU, Latin-Amerika és a Karib-térség vezetői találkoznak május 16-17-én Peru fővárosában, Limában. Az EP ennek előzeteseként tart vitát Strasbourgban.

Az Európai Parlament a csúcsra készülve állásfoglalást is elfogad. A konferencia két fő témája a szegénység és egyenlőtlenség, valamint a fenntartható fejlődés lesz.

Az EU-latin-amerikai-karibi találkozókat kétévenként, Európában, illetve Latin-Amerikában felváltva tartják. Az idei konferencia társelnökeit a vendéglátó Peru és az EU-elnök Szlovénia adja. Az eseményre hatvan állam-, illetve kormányfőt várnak.

Amerikai vízummentesség és utaslisták: közös EU-fellépés

A március 12-13-án tartott EU-USA vízummentességi tárgyalások kapcsán vitázik az EP szerda reggel Strasbourgban.

Az USA-ba kilencven napra jelenleg az EU 15 tagállamának polgárai utazhatnak be vízummentesen (A 2004 előtti tagok, kivéve Görögországot, valamint Szlovénia). Nemrégiben Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia is külön, kétoldalú egyezményeket írt alá Washingtonnal, amelyek alapján ezek az országok is csatlakozhatnak a vízummentességi programhoz.

Az Európai Bizottság úgy vélte, ellentétes az uniós joggal, hogy az USA eltérő szabályok szerint kezeli az egyes EU-államokat, mivel a beutazók adatairól szóló nyilvántartások szabályozása közösségi jogkör.

A március 12-13-ai találkozón az EU elnöksége kettős megközelítést javasolt. Eszerint a nemzeti jogba tartozó ügyekről a nemzeti hatóságoknak, a közösségi természetűekről pedig az Európai Bizottságnak kellene megállapodnia az amerikaiakkal. A Tanács a Bizottságnak olyan felhatalmazást adott, amely szerint az egy átfogó megegyezésről tárgyalhat a június 12-ei EU-USA csúcson.

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai – A 2008. március 12-13-i EU–USA miniszteri trojka nyomon követése (bel- és igazságügy)

Szervadományozás és szervátültetés: uniós együttműködés

Uniós együttműködéssel javítanák a képviselők a szervátültetés elérhetőségét, és minden tagállamtól azt kérik, 2010-ig töröljék el azokat a szabályaikat, amelyek szerint csak az adott országban használhatók fel a szervek. Az EP fellépne ugyanakkor a szervkereskedelem és a-szervturizmus" ellen, és szigorú szabályokhoz kötné a pénzügyi ellentételezést.

Saját kezdeményezésű (tehát nem kötelező érvényű) jelentést terjesztett a plenáris ülés elé az EP közegészségügyi szakbizottsága nevében Adamosz Adamou (GUE/NGL, ciprusi).

Az Európai Parlament jelentéstervezete üdvözli, hogy a Bizottság olyan irányelvet fog javasolni,-amely uniós szintű minősé?gi és biztonsági előírásokat állapít meg a szervek adományozására, beszerzésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására".

A képviselők aggodalmukat fejezik ki, amiért nem áll rendelkezésre elegendő átültethető szerv a betegek szükségleteinek kielégítésére. A szöveg emlékeztet: az európai várólistákon jelenleg több ezer beteg van, körükben pedig-nagyon jelentős az elhalálozássi ráta".

Ne csak a donor országában használhassák fel a szerveket

A szakbizottság-meggyőződése, hogy jelentős lehetőség rejlik a szakértelem megosztásában az unió tagállamai között, ami növelheti a donorok arányát és unió-szerte kiegyenlítheti a szervátültetés elérhetőségét".

A képviselők felkérik a tagállamokat, hogy-2010. január előtt szüntessék megg az olyan jogszabályokat, amelyek előírják, hogy a donorok szerveit kizárólag csak egyazon országon belül szabad felhasználni".

Az EP szerint szükségtelen közelíteni egymáshoz az egyes tagországok szervátültetésre vonatkozó jogi szabályozását, ugyanakkor a képviselők felkérik a tagállamokat,-vezessék be jogszabályaikba egy olyan jogi képviselő kinevezésének lehetőségét, aki egy személy halála után dönthet a szervadományozásról".

A képviselők a nemzeti rendszereket kiegészítő-európai donorkártyát" veezetnének be.

A szervkereskedelem ellen…

A jelentés kiemeli:-biztosítani kell, hogy a szervadományozás továbbrra is szigorúan nem kereskedelmi jellegű maradjon".

Az EP biztosítaná, hogy-a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, a donorok és átültetésre várók közötti pénzkifizetés kizárásával, szigorúan csak az adományozáshoz kapcsolódó költségek és a kellemetlenségek ellentételezésére korlátozódó költségtérítés mellett történjen".

A parlament arra kéri a tagállamokat, hogy-amennyiben nemzeti jogszzabályaik ilyen adományozást lehetővé tesznek, biztosítsák a befogadóhoz genetikailag vagy érzelmileg nem kötődő, elhunyt és élő donorok névtelenségének megőrzését". Az EP-sürgeti a tagállamokat,, hogy határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett pénzügyi ellentételezést lehet nyújtani".

A jelentés szerint kapcsolat van a szervhiány és a szervkereskedelem között, és a szervkereskedelem aláássa a rendszer hitelességét a potenciális önkéntes és fizetség nélkül adományozó donorok előtt. A szervek bármilyen haszonszerzési célú felhasználása etikátlannak minősül, összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi értékekkel és az emberi méltóság megsértését jelenti – áll a szövegben.

… egyetemes tilalom

A képviselők arra kérik az Európai Bizottságot, küzdjön a szerv- és szövetkereskedelem ellen és ennek egyetemes betiltásáért.

A jelentés arra is felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a-szervturizmus" megakadályozására,-hogy a legszegényebb és legsebezhetőbb donorokat megvédjék attól, hogy a szervkereskedelem áldozataivá váljanak".

A képviselők a büntető törvénykönyvek módosításával is biztosítanák, hogy a szervkereskedelemért felelősöket – adott esetben az ebben közreműködő orvosokat is – vád alá helyezzék.

Jelentéstevő: Adamosz Adamou (GUE/NGL, CY)

Jelentés: (A6- /2008) – Szervadományozás és szervátültetés: európai uniós szintű szakpolitikai fellépések

Szervadományozás és szervátültetés: európai uniós szintű szakpolitikai fellépések

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008., április 24., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0090&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2210

Adamos Adamou

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Adamou&partNumber=1&language=HU&id=28469

Civilekkel harcolna a drogok ellen az EU

A civil társadalom fokozottabb bevonásával küzdene a kábítószer-fogyasztás ellen az EU. Az EP elismeri az egyházak tevékenységének fontosságát, és kiterjedt tájékoztatási kampányok szervezésére, valamint a civil kezdeményezések támogatására szólítja fel a tagállamokat.

Az Európai Bizottság 2006 júniusában adott ki zöld könyvet a civil társadalomnak az Európai Unió kábítószer-ellenes politikájában játszott szerepéről. Erre reagál most az Európai Parlament a Giusto Catania (néppárti, olasz) által jegyzett jelentésben.

A szövegben az áll, hogy a 2005?2012 közötti időszakkra vonatkozó uniós kábítószer-ellenes stratégia fő célkitűzése a civil társadalom szerepének megerősítése.

A jelentés felszólítja a tagállamok kormányait, a nem kormányzati szervezeteket, a civil társadalmat, a szülői és szakmai egyesületeket, hogy folytassanak kiterjedt tájékoztatási kampányt a következőkről:

  • a kábítószerek által a fizikai és mentális egészségben okozott károk, különösen a fiatal lányoknál, a terhes vagy szoptató nőknél és a gyermekeknél
  • az anya egészsége és a kábítószerek hatása a magzatra
  • a kábítószer-függő fiatalkorúak és bűnözők kezelése
  • a kábítószer-fogyasztó gyermekeket nevelő szülők támogatása

A képviselő úgy vélik,-az egyházak és vallási közössségek nagyon tevékenyek voltak a kábítószer elleni küzdelemben, tapasztalataikat ezért figyelembe kell venni a kábítószer-ellenes politikák kialakítása, végrehajtása és értékelése során".

Az EP felszólítja a Bizottságot, biztosítsa,-hogy a 2008?2013-r3-ra vonatkozó, új egészségügyi stratégia vegye figyelembe a kábítószer nőkre gyakorolt különböző hatásait, különös tekintettel a civil szervezetek által működtetett kábítószer-ellenes tájékoztató programok finanszírozására".

A jelentés-felhívja a tagállamokat, hogy kerüljön sor a jelenleg alkalmazott legjobb gyakorlatok cseréjére a kábítószer elleni küzdelem, a megelőzés, a gyermekek és fiatalok tájékoztatása terén".

A képviselők arra is felszólítják a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a civil kezdeményezéseket a következő területeken:

  • a megelőzés, illetve a kábítószerek és pszichotróp anyagok fogyasztásának kockázataival kapcsolatos tájékoztatás erősítése a munkahelyeken és a fiatalok körében
  • a börtönben lévő kábítószerfüggők kezelése
  • a társadalmi szervezetek és szakszervezetek segítségével részletes megelőzési tervek életbe léptetése a kábítószerek és pszichotróp anyagok fogyasztása elleni küzdelem céljából a veszélyeztetett városrészeken
  • a kábítószerekről és az egészségre és a társadalmi életre gyakorolt káros hatásukról tájékoztatási és megelőzési kampányok szervezése a szülők, diákok és tanárok szervezeteivel illetve szakértőkkel
  • az utcákon és a városok hátrányos övezeteiben folytatott közvetlen munka révén kármérséklő politikák végrehajtása
  • az utcagyerek és a szociálisan hátrányos helyzetű családok külön reintegrációs projektjeinek kidolgozása és életbe léptetése

Jelentés: Giusto Catania (EPP-ED, IT)

Jelentés (A6- /2008) – Zöld könyv a civil társadalom szerepéről az európai uniós drogpolitikában

Zöld könyv a civil társadalom szerepéről az európai uniós drogpolitikában

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0073&language=HU

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2212

Giusto Catania

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Catania&partNumber=1&language=HU&id=28979

Költségvetési mentesítés 2006-ra: felelőtlen tagállamok?

Az európai intézmények 2006-os költségvetési mentesítéséről (zárszámadásáról) szóló jelentésekről szavaz az Európai Parlament. A képviselők-a tagállamok közös felelőtlenségét" bírrálják, amiért az EU-országok többsége nem hajlandó nemzeti nyilatkozatot kiadni az uniós támogatás irányításáról. A szakbizottság az EP-asszisztensek statútumának 2009-ig történő hatályba lépését akarja.

Az Európai Parlamenttel foglalkozó jelentés szerint 2006-ban az EP bevétele 126 millió 126 ezer 604 euró volt (2005-ben 112,4 millió). A szöveg megállapítja, hogy 2006-ban a parlament büdzséjében szereplő előirányzatok 98,76 százalékára vállaltak kötelezettséget, így a korábbi évekhez hasonlóan nagyon magas szinten sikerült végrehajtani a költségvetést.

Asszisztensek statútuma

A költségvetési ellenőrzési szakbizottság sürgeti, hogy az EP-képviselőkre vonatkozó új szabályozással egyidejűleg 2009-ben asszisztenseik statútuma is lépjen hatályba.

A szöveg idézi a Számvevőszék jelentésének a parlamenti asszisztensek költségtérítéseivel kapcsolatos azon részét, amely szerint-az Elnökség nincs meggyőződvve arról, hogy a megfelelő igazoló dokumentumok bemutatására vonatkozó szabályokat hatékonyan alkalmazták (…) Az Elnökségnek intézkedéseket kellene hoznia a költségek jogosságának igazolásához elengedhetetlennek ítélt dokumentumok megszerzésére (…)".

A jelentés-tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék kiifogások megfogalmazása mellett hiányosságokat állapított meg az Elnökség által felállított szabályozási keretben, és hogy a parlamenti képviselőknek e címen folyósított összegek nagyobb részét utólag nem igazolták megfelelő dokumentumokkal a képviselő nevében kifizetett költségek alátámasztására". A szakbizottság-ugyanakkor elismeri, hogy az Elnö?kség és az igazgatás 2007-ben erőfeszítéseket tett a helyzet orvoslására".

Hatékonyabb pénzfelhasználás az uniós alapoknál

Az Európai Bizottságot elemző jelentés szerint hatékonyabb lett az uniós alapok felhasználásának ellenőrzése. A képviselők üdvözlik a jelentős javulást a közös agrárpolitikához tartozó alapok irányításában.

A parlament megismétli korábbi kérését, hogy a Bizottság-2008 vége előtt nyÃ?jtson be a Tanácsnak az összes megosztott irányítású közösségi alap nemzeti kezeléséről szóló nyilatkozatra irányuló javaslatot". A képviselők sajnálatukat fejezi ki,-amiért a Bizottság hallgató?lagosan elfogadja a tagállamok-Dánia, Svédország, Hollandia és az Egyesült Királyság kivételével – közös felelőtlenségét az Európai Unió pénzgazdálkodásánál". A szakbizottság határozottan támogatja a jó példaként felsorolt tagállamok kezdeményezését,-amelynek célja a közösségi támogatá?s irányításáról szóló nemzeti nyilatkozat elfogadása, és aggodalmának ad hangot, amiért a kezdeményezés ellenére a többi tagállam legtöbbje ellenzi a nyilatkozat bevezetését".

A képviselők úgy vélik, a Bizottság összefoglaló jelentéseiben nem vállalhatja a politikai felelősséget, miközben a pénzeszközök megosztott irányítás alá tartozó 80 százalékába nincs teljes betekintése, és az éves jelentések minősége változó. A jelentés szerint-a betekinté?s hiányának forrása kettős: egyrészt a Bizottság általi elégtelen ellenőrzés és felügyelet, másrészt pedig az, hogy tagállami szinten nincsenek konkrét megoldások és nincs elszámoltathatóság".

Az EP-elvárja, hogy a Bizottság kezdeményezzen jogsértési eljárást azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem teljesítették a strukturális alapokról szóló rendeletben, a költségvetési rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban, valamint az intézményközi megállapodásban foglalt kötelezettségeiket".

Jelentéstevő: Dan Jørgensen (PES, DK)

Jelentés: (A6-0109/2008) – 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Eljárás: zárszámadás

Vita: 2008., április 22., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0109&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=DEC/2007/2037

Dan Jørgensen

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=J%C3%B8rgensen&partNumber=1&language=HU&id=28156

Jelentéstevő: José Javier Pomés Ruiz (EPP-ED, ES)

Jelentés (A6-0091/2008) – 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Eljárás: zárszámadás

Vita: 2008., április 22., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0091&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=DEC/2007/2038

José Javier Pomés Ruiz

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Pom%C3%A9s+Ruiz&partNumber=1&language=HU&id=1882

EP-iránymutatások a 2009-es EU-költségvetéshez

Az EP jelentéstervezete szerint a szolidaritás, a növekedés, a foglalkoztatás, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem kiemelt uniós cél. A képviselők áttekinthetően mutatnák be a polgároknak az EU költségvetését. A költségvetési szakbizottság aggódik a Bizottság kiszervezési gyakorlata miatt.

Jutta Haug (szocialista, német) jelentése a 2009-es uniós költségvetésnek az Európai Bizottsággal kapcsolatos részeivel kapcsolatban fogalmaz meg iránymutatásokat.

A jelentés kiemeli, hogy a tervek szerint 2009-ben hatályba lépő lisszaboni szerződés végrehajtásához az EP-nek, a Tanácsnak és a Bizottságnak-meg kell állapodnia a megfelelő költségvetési és jogalkotási eszközök átalakításairól, valamint egy új szabályrendszerről az új költségvetési eljárás zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében".

A szöveg szerint-a szolidaaritás elvének továbbra is az Európai Unió egyik vezérelvének kell maradnia, és a régiókkal vállalt szolidaritás és az e szolidaritást kifejező, elkerülhetetlen pénzügyi támogatás rendkívüli jelentőségű".

Az EP-tudomásul veszi, hogy a Bizottság a 2009-ees éves politikai stratégiáról szóló közleményében politikai prioritásainak ismertetése során egyértelműen a növekedésre és a foglalkoztatásra, az éghajlatváltozásra és a fenntartható Európára helyezte a hangsúlyt". A képviselők hozzáteszik, hogy „ezeket a politikai prioritásokat új költségvetési elvekkel kell támogatni, ahhoz, hogy az EU konkrét szerepet játszhasson" ezeken a területeken.

A szöveg szerint az EP-élni fog a 2006. május 17-ei intézménykközi megállapodás által előírt eszközökkel, többek között a többéves pénzügyi keret 2007-2013 közötti időszaka során alkalmazni fogja az 5 százalékos jogalkotási rugalmasságot politikai prioritásai megvalósulásának biztosítása céljából".

Az EP feltétlenül szükségesnek tekinti az Európai Unió költségvetésének világos és átlátható bemutatását, ugyanis-az európai polgárokat tájékoztatni kell azz uniós pénzek elköltésének mikéntjéről".

A parlament-aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Bizottságnnál tapasztalható kiszervezési tendencia- a személyzeti szabályzat legutóbbi változtatásaival együtt- az emberi erőforrások terén ahhoz vezetett, hogyy az Európai Unió által alkalmazott személyzet egyre növekvő hányada nem látható a költségvetési hatóság által elfogadott intézményi létszámtervekben".

Jelentéstevő: Jutta Haug (PES, DE)

Jelentés: (A6- /2008) – 2009. évi költségvetés – III. szakasz – Bizottság: 2009-es költségvetési keret és prioritások

Eljárás: költségvetés

Vita: 2008., április 21., hétfő

Szavazás: 2008. április 24., csütörtök

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0084&language=HU

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=BUD/2008/2024

Jutta Haug

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Haug&partNumber=1&language=HU&id=1914

Kínaiak Afrikában: egységes EU-stratégiát akar az EP

Kína hamarosan leelőzheti az EU-t, és Afrika legfőbb kereskedelmi partnerévé válhat. A képviselők bírálják Pekinget, amiért feltétel nélkül együttműködik-elnyomó kkormányokkal", és fenntartaná a Kína elleni fegyverembargót is. Afrika felhasználhatná a kínai tapasztalatokat az egészségügyben és a szegénység elleni harcban – áll a jelentésben.

Kína politikájáról és annak Afrikára gyakorolt hatásairól címmel készített EP-jelentést Ana Maria Gomes (szocialista, portugál).

A szöveg szerint egyelőre ugyan az EU Afrika legnagyobb segélyadományozója és kereskedelmi partnere, Kína 2010-re Afrika legnagyobb kereskedelmi partnerévé válhat. Kína nyersolajimportjának 30 százaléka Afrikából származik, és Peking azt ígéri, hogy 5 milliárd dolláros Kína?Afrika fejleszztési alapot fog létrehozni, hogy afrikai befektetésre ösztönözze a kínai vállalatokat.

Kína behozatalának jelenleg mintegy 3,6 százaléka származik Afrikából, és Afrika a kínai export 2,8 százalékának felvevője. Az Afrika és Kína közötti kereskedelem a becslések szerint az 1995-ös évi 4 milliárd dollárról 2006-ra 55 milliárdra nőtt, és Peking tervei szerint 2010-re eléri a 100 milliárd dollárt.

Európaiak hátrányban

A jelentés-elismeri, hogy Afrikában az eeurópai gazdasági beruházások versenyhátrányt szenvednek a kínai projektek és a kínai kormány (vagy teljesen állami tulajdonban lévő vállalatok) által tett ajánlatok nyílt vagy rejtett támogatása miatt".

A képviselők-sürgetik az EU-t,, hogy dolgozzon ki egységes stratégiát válaszul az Afrikában megjelenő adományozók- például Kínaa- által teremtett új kihívásokra, ideértve a küllönböző tagállamok és uniós intézmények által alkalmazott összehangolt megközelítést".

Elnyomó kormányok

A jelentés-üdvözli, hogy Kína anélkül folytat gyakorlati együttműködést az afrikai országokkal, hogy lekezelő bánásmódot alkalmazna azokkal szemben". A képviselők ugyanakkor sajnálják,-hogy Kína együttműköddik az afrikai elnyomó kormányokkal".

A parlament szerint-az elnyomó rendszerek álttal nem megfelelően kormányzott afrikai országokban feltétel nélkül megvalósított kínai beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy állandósuljanak az emberi jogokkal való visszaélések".

Szegénység, egészségügy

A szövegben az áll, hogy-Kína az elmúlt 25 évben saját lakosságából 400 millió embert emelt ki a rendkívüli szegénységből, és ebből következően jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az afrikai országok számára".

Az EP ösztönözné Kínát, hogy használja ki egészségügyi szaktudását az afrikai közegészségügyi rendszerek javítására és az Afrikában pusztító, a szegénységhez kapcsolódó járványok- a HIV/AIDS, a maláriia és a tuberkulózis- leküzdésére.

A jelentés-hangsúlyozza, hogy az Afrikába irányuló kínai termékexport nem akadályozhatja az afrikai iparágak fejlődését, és nem teheti tönkre ezen iparágak versenyképességét".

Fegyverembargó

Az EP mindaddig fenntartaná a Kínával szembeni fegyverembargót,-amíg Pekinng fegyvereket exportál olyan fegyveres erőknek és fegyveres csoportoknak- sok esetben afrikai országokba-, amelyek konfliktusokat táplálnak és tartanak é?letben, és súlyos emberi jogi visszaéléseket követnek el".

A jelentés felszólítja az EU-t és Kínát,-függesszék fel az azokkal a kormányokkal folytatott fegyverkereskedelmet, amelyek emberi jogi visszaélésekért felelősek, konfliktusok részesei vagy a háború küszöbén állnak, úgymint Zimbabwe, Szudán, Csád, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia és Eritrea".

Jelentéstevő: Ana Maria Gomes (PES, PT)

Jelentés: (A6- /2008) – A kínai politika és hatásai Afrikára

A kínai politika és hatásai Afrikára

Fejlesztési Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008., április 22., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0080&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2255

Ana Maria Gomes

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Gomes&partNumber=1&language=HU&id=28306

EP-jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról

Jelentős előrelépést ért el Szkopje az uniós csatlakozást támogató reformok, a korrupció elleni harc és az ország többnemzetiségű jellegének erősítése területén – áll az EP jelentéstervezetében. Az EP-képviselők üdvözlik a közös, albán-macedón Balkán-történelemkönyv tervét.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 2007-es uniós értékeléséhez fűz véleményt az EP Erik Meijer (GUE/NGL, holland) jelentésében. Ez a dokumentum eredetileg az előző plenáris ülés napirendjén szerepelt, akkor azonban elhalasztották róla a szavazást, amelyre most szerdán délben kerül sor.

A szöveg emlékeztet,-annak ellenére, hogy Macedónia Volt Jugooszláv Köztársaság már 2005-ben megkapta az EU-csatlakozásra váró tagjelölti jogállást, a csatlakozási tárgyalások kezdő időpontját máig nem jelölték ki".

A képviselők-az EUU-hoz való csatlakozási folyamat fontos hajtóerejeként üdvözlik az ellenzék vezetője elnökletével működő Európai Integrációs Nemzeti Tanács létrehozását, amelynek célja az EU-val kapcsolatos reformok iránti többpárti támogatás elérése".

A jelentés-üdvözli a kormány és a parrlament folyamatos erőfeszítéseit és eredményeit az ohridi keretmegállapodás végrehajtása és az állam többnemzetiségű jellegének növekvő elismerése terén".

A szakbizottság szerint-2007-ben észrevehető előrelépés történt a szeervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem terén, valamint jelentős előrelépés történt az ember- és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben".

A testület-elismerésétt fejezi ki a kormánynak a makrogazdasági stabilitás fenntartása mellett a gazdasági téren elért előrehaladás miatt; üdvözli az adópolitikát, és a fokozott fiskális fegyelmet, de aggódik-a továbbra is magaas munkanélküliség miatt".

Az EP támogatja a thesszaloniki székhelyű Központ a Délkelet-Európai Demokráciáért és Megbékélésért, valamint a Soros Alapítvány kezdeményezését, hogy olyan történelemkönyveket adjanak ki macedónul és albánul,-amelyeknek célja a közös múlttal kappcsolatos különböző vélemények egy helyen történő szerepeltetése, egy kiegyensúlyozott nézőpont bemutatása és a megbékélés előmozdítása".

A jelentés-felhívja a figyelmet a roma közösséggel szembeni folyamatos megkülönböztetésre, különösen az oktatás, a szociális védelem, az egészségügyi ellátás, a lakhatás és a foglalkoztatás terén".

A képviselők üdvözlik hogy hatályba léptek a Szkopjéval kötött vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodások.

A jelentés április 9-ei plenáris vitájában Hegyi Gyula (szocialista) azt mondta,-nagyon csalódott a Nyugat és Maccedónia közötti mostani kapcsolatok miatt". Szerinte-Macedónia sokkal jobb elbánást érdemel tőlünnk".

Hegyi úgy vélte, a bukaresti döntés nem segített a helyzeten, Szkopje ugyanakkor tanulhat a történtekből: nem elég csak az USA támogatása, sok döntés a tagállamok egységes hozzájárulásán múlik. A képviselő azt mondta, az EU-nak gyorsan kell lépnie a vízumliberalizáció ügyében.

A jelentéstervezet szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0059&language=HU&mode=XML

A jelentéstevő adatlapja

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Meijer&partNumber=1&language=HU&id=4508

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.