2023.január.28. szombat.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Nádasdladány kezdte: Sajtótájékoztató a vidék EU alapú kultúrális fejlesztési programjairól

9 perc olvasás
<p>  <span class="inline left"><a href="/node/1431"><img class="image thumbnail" src="/files/images/nádasdladány.thumbnail.jpg" border="0" alt="Nádasdladány címere" title="Nádasdladány címere" width="97" height="100" /></a></span>A Fejér megyei Nádasdladány felújított közösségi épületében, a sajtótájékoztató helyszínén Varga Tünde polgármester asszony röviden szól a vidékfejlesztési forrásból elkészült beruházásról, Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a vidékfejlesztési programokról általában, Hiller István oktatási és kulturális miniszter pedig a vidékfejlesztési források kultúrát segítõ elemeirõl. Végül a két miniszter aláírja az FVM és az OKM közötti együttmûködésrõl szóló szándéknyilatkozatot.</p><p>

  nádasdladány címereA Fejér megyei Nádasdladány felújított közösségi épületében, a sajtótájékoztató helyszínén Varga Tünde polgármester asszony röviden szól a vidékfejlesztési forrásból elkészült beruházásról, Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a vidékfejlesztési programokról általában, Hiller István oktatási és kulturális miniszter pedig a vidékfejlesztési források kultúrát segítõ elemeirõl. Végül a két miniszter aláírja az FVM és az OKM közötti együttmûködésrõl szóló szándéknyilatkozatot.

  nádasdladány címereA Fejér megyei Nádasdladány felújított közösségi épületében, a sajtótájékoztató helyszínén Varga Tünde polgármester asszony röviden szól a vidékfejlesztési forrásból elkészült beruházásról, Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a vidékfejlesztési programokról általában, Hiller István oktatási és kulturális miniszter pedig a vidékfejlesztési források kultúrát segítõ elemeirõl. Végül a két miniszter aláírja az FVM és az OKM közötti együttmûködésrõl szóló szándéknyilatkozatot.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai irányításával készülõ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) több területen is érintkezik a vidéki térségek kulturális fejlesztésével 2007 és 2013 között. A vidékfejlesztési támogatások eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a települések, különösen a falvak épített- és természeti örökségének megõrzését, a közösségi terek, létesítmények korszerûsítését, a hagyományos kézmûves mesterségek ápolását, és technológiai fejlesztését az FVM — sikerrel és eredményeket felmutatva — évek óta támogatja. Ezt tervezi a tárca a következõ fejlesztési ciklusban is, kibõvített tartalommal.

Az ÚMVP ?A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások" intézkedés keretében a vidéki térségek településein (5.000 fõ lakosságszám vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti községekben) integrált közösségi és szolgáltató tereket szándékozik a tárca kialakítani, mintegy 1200-1500 kistelepülésen.

A vidéki lakosság számára csökkenõ mértékben, vagy nem korszerû minõségben biztosított az életminõséget meghatározó, bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A községek jelentõs részében nem mûködik integrált, a helyiek által birtokba vehetõ, modern felszerelésû és közösségi célokat is szolgáló, ugyanakkor bárki számára elérhetõ technikai, informatikai szolgáltatásokat nyújtó épület.

Kiemelt cél a meglévõ épületek (az általános mûvelõdési házak, – központok és könyvtárak) felújításával, korszerû kulturális és szabadidõs terek kialakítása (pl. színjátszó kör, tánccsoport, kézmûves mûhely, vagy népdalkör, helyi hagyományõrzõ egyesület részére). A többnyire hiányzó bárki által nyilvánosan használható informatikai és kommunikációs infrastruktúra kiépítéséhez (pl. e-Magyarország pont kialakításához), vagy egyes szakmai szolgáltatások (pl. falugondnok, munkaügyi közvetítõ) helyben történõ rendszeres biztosításához megfelelõ felszereltségû helyszín biztosítása.

Több tárca igénye, hogy a kistelepüléseken integrált közösségi és szolgáltató tér kerüljön kialakításra, mert ez költség-hatékony, és több szervezet által közösen fenntarthatóbb is. Ezért fontos, hogy az érintett tárcák összehangolják pályázati kiírásokat, és azon fejlesztési elképzeléseket részesítsék elõnyben, amelyek az elõbb ismertetett integrált terek, létesítmények többcélú hasznosítását segítik.

Az ÚMVP támogatása elsõsorban az infrastrukturális feltételek kiépítésére korlátozódik (épületfejlesztés, beruházás, eszközbeszerzés), míg a többi tárca (GKM, OKM) leginkább a tartalommal való megtöltéssel, a humánerõforrás szakképzésével, hálózatépítéssel, ill. a mûködtetés finanszírozásával járulhat hozzá a terek fenntartásához.

A vidéki kulturális fejlesztéseket, kiemelten a multifunkcionális közösségi központok fejlesztését a következõ források segítik:

Az OKM rendelkezésére álló források közül a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), valamint az FVM rendelkezésére álló források közül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ágazati programjai. Ezekhez csatlakozhatnak regionális programokban található fejlesztések.

OKM források:

A  TIOP keretében infrastruktúra fejlesztés valósul meg.

Agora Program: A nem fejlesztési pólusként kijelölt nagyvárosokban olyan multifunkcionális közösségi központok kialakítását támogatja, melyek  korszerû szolgáltatásokat nyújtanak az oktatás, képzés valamint a közmûvelõdés eszközeivel, valamint mûszaki és tartalmi hozzáférést biztosítanak a programban érintett térségben található közép- és kistelepülések intézményei számára is.

Forrása: 10.5 milliárd forint

Agora Plusz Program: Az úgynevezett pólusvárosok (Gyõr, Miskolc,Pécs,Debrecen, Szeges, illetve Székesfehérvár és Veszprém hasonló közösségi központjainak kialakítása

Forrása: 13 milliárd forint

Átfogó könyvtár és múzeumfejlesztési program: valamennyi vidéki teleülésen indulhatnak ilyen fejlesztések megfelelõ pályázat esetén

Forrás: 8.5 milliárd forint

A TÁMOP különbözõ tartalomfejlesztéseket, szolgáltatás fejlesztéseket támogat.

Elsõsorban a közmûvelõdési intézményrendszer és a civil szféra nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg ennek segítségével az ország teljes területén (Pl. hagyományõrzés, felnõttképzés és ifjúsági programok nem oktatási rendszerbe illeszthetõ elemei)

Építõ Közösségek Program: közmûvelõdési szolgáltatásfejlesztés. Többféle korosztálynak nyújt programokat, beleértve az aktív idõs korosztályt is. Pl. internettel való megismerkedés, online katalógusokban való keresés képességének megszerzése, közigazgatási eljárások internetes intézésének megtanulása.

Forrás: 8 milliárd forint

Könyvtári hálózat szolgáltatásfejlesztései: elsõsorban a szolgáltató könyvtári feladatok megoldását segíti, amelynek révén lehetõség lesz az       ország bármelyik könyvtárából beszerezni könyveket még a legkisebb településeken is.  Egységes nyilvántartó és megrendelõ rendszer alakul ki.

Forrás:  kb. 9 Mrd Ft

Kulturnet szolgáltatás megszervezése: azt tervezzük, hogy az ország könyvtárainak, régészeti gyûjteményeinek és múzeumainak anyagait digitalizáljuk és ezeket a kincseket mindenki számára hozzáférhetõvé tesszük. Így tud majd egy Kiskunmajsán élõ nyugdíjas is ellátogatni az internet segítségével pl. a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításaira, vagy meg tudja nézni a szolnoki Damjanich Múzeum régészeti gyûjteményét. Ezzel a digitalizálással kinyílik a világ sokak számár, hiszen a fõvárosban élõ mozgásában korlátozott társunk ugyanígy hozzájut majd ezeknek a megtekintéséhez.

Forrás: 8 milliárd forint

Regionális Operatív Programok a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntései alapján befogadhatnak vidékfejlesztés is szolgáló programokat:

Dél-Dunántúli OperatívProgram: Európa Kulturális Fõvárosa

Forrás: 31 milliárd forint

Közép-Magyarországi Régió: a fõvárosi agglomerációban könyvtárak és mûvelõdési házak fejlesztése ( tegnapi megállapodás alapján )

Forrás: 2 milliárd forint

A fenti programokhoz kapcsolódó pályázatok várhatóan 2007 harmadik negyedévében, a brüsszeli jóváhagyást követõen, illetve 2008 elején jelenhetnek meg.

Összefoglaló a nádasdladányi Közösségi Ház projektrõl – ahol a tájékoztatót is tartották

nádasdladány címere

A felújítás keretében a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévõ erõsen leromlott állapotban lévõ a falu épített örökségéhez tartozó könyvtár és filmszínház épületének felújítására és új funkciókkal való megtöltésére került sor. Az épület a település központjában található, a polgármesteri hivatal szomszédságában. Az egyház tulajdonát képezõ ingatlan az 1940-es évek során készült, azóta csak minimálisnak mondható állagmegõrzõ javításokat tudtak rajta elvégezni. A lepusztult külsejû épület nagy mértékben rontotta a faluképet, és a felújítás elõtti állapotában teljes mértékben alkalmatlan volt a közösségi funkciók betöltésére.

A felújítás után nem csak szórakozást és kikapcsolódást biztosít az intézmény, hanem a település vállalkozói számára is számos lehetõséget nyújt, mint vállalkozói fejlesztési és oktatási központ. A kialakításra került helyiség otthont adhat a kistérségi találkozóknak, konferenciáknak. A közösségi funkciók megteremtésével jelentõs mértékben javulhat a településen élõk életminõsége. A fejlesztést indokolta az is, hogy a településen fokozott igény mutatkozik mind a fiatalok, mind pedig az idõsebb korosztályokban a folyamatos tudás megszerzésére, illetve kibõvítésére.

A felújítással kapcsolatos önkormányzati lépések a következõk voltak:

2004. november Testületi döntés pályázat benyújtásáról

2005. január 21. Tájékoztatás pályázat befogadásáról

2005. június 23. Értesítés a döntésrõl: 32.273.166,-Ft támogatást nyert

2005. július 22. Támogatási szerzõdés megkötése

2005.07.22.- 2005.09.05. Közbeszerzési eljárás

(Épület felújításra, 168 db bútor beszerzésére, 16 db multimédiás eszköz beszerzésére)

2005. szeptember 05. Kivitelezés megkezdése

2005. november 18. Mûszaki átadás

2005. november 21. Kivitelezés befejezése

2005. november 30. Ünnepélyes átadás, emléktábla avatás

2005. december 12. Kivitelezõk kifizetése

2005. december 15. Támogatásigénylési egységcsomag benyújtása

2006. április 11. MVH helyszíni ellenõrzés

2006. május 15. Záró elszámolás befogadása

2006. június 14. Támogatás átutalása 31.290.564,-Ft

A beruházás összértéke: 41.720.750,-Ft

29.912.500,-Ft ingatlan felújítás,

  8.558.250,-Ft gépek, berendezések,

  3.250.000,-Ft egyéb (pályázatírás, közbeszerzés)

A beruházás pénzügyi forrásai:

31,3 mill Ft AVOP támogatás 

6,2 mill Ft BM Önerõ Alap támogatás 

4,2 mill Ft saját forrás 

90 % támogatás + 10 % önerõ!

A nádasdladányi község önkormányzatának vezetése – élén Varga Tünde polgármesterrel — sikerként könyveli el, hogy a felújítást követõen a Közösségi Ház a közösségi élet színtereként lehetõvé teszi az önkormányzat és intézményei, valamint a civil szervezetek, továbbá a vállalkozók és a település valamennyi lakója részére a kulturális élet változatosságát, a kulturált szórakozást és kikapcsolódást.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.