A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, tisztességes és egységes feltételeinek alkalmazása érdekében önszabályo­zó ajánlást fogadtak el a legnagyobb hazai vezetékes és mobil távközlési szolgáltatók. Szerkesztőségünk álláspontja szerint az elfogadott ajánlás – annak betartása esetén-  sem sokat, gyakorlatilag semmit sem változtat a jelenlegi helyzeten, csak a végetnemérően meghosszabodó hűségbetont szünteti meg. A többi kiszolgáltatási szerződési gyakorlat immár jogosan maradhat!

 

A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, tisztességes és egységes feltételeinek alkalmazása érdekében önszabályo­zó ajánlást fogadtak el a legnagyobb hazai vezetékes és mobil távközlési szolgáltatók. Szerkesztőségünk álláspontja szerint az elfogadott ajánlás – annak betartása esetén-  sem sokat, gyakorlatilag semmit sem változtat a jelenlegi helyzeten, csak a végetnemérően meghosszabodó hűségbetont szünteti meg. A többi kiszolgáltatási szerződési gyakorlat immár jogosan maradhat!

 Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület javaslatai alapján, a Hírközlési Érdekegyez­tető Tanács keretében kidolgozott irányelvek teljes körűen igyekeznek rendezni a hű­ségszerződésekkel kapcsolatosan az utóbbi időben felvetődött kérdéseket. Az ajánlást aláíró szolgáltatók vállalták, hogy amennyiben jelenlegi szerződési gyakorlatuk ettől eltérő, akkor a továbbiakban a fogyasztók számára kedvezőbb és ellenőrizhetőbb fel­tételeknek megfelelően járnak el.

Az előfizetői szerződéseknél, kedvezményekért cserébe alkalmazott, jellemzően egy-két éves időtartamú hűségvállalások gyakorlatával kapcsolatos fogyasztói észrevételek, pana­szok alapján a legnagyobb hazai kábeles, vezetékes és mobil távközlési szolgáltatók olyan részletes önkorlátozó szabályrendszert dolgoztak ki, amely az összes vitatott kérdést ren­dezve a fogyasztók érdekeit fokozottabban figyelembe vevő, egységes feltételeket teremt. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsban együttműködő szolgáltatók az Országos Fogyasztó­védelmi Egyesület előfizetői észrevételekre épülő javaslatai alapján, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a témához kapcsolódó határozatait és javaslatait is figyelembe véve dolgozták ki a hűségvállalásokra vonatkozó ajánlást. A szolgáltatók meggyőződése szerint a hűségnyi-latkozatos rendszer a hírközlési verseny természetes velejárója, amely tisztességes és átlát­ható feltételek mellett a fogyasztók érdekeit is szolgálja, és a kedvezmények révén az új technológiák és minőségi szolgáltatások gyors, széleskörű elterjedését, az információs tár­sadalom kiteljesedését segíti.

Az ajánlás aláírói vállalták, hogy hűségnyilatkozat csak a szerződő felek dokumentált, egy­behangzó akaratával léphet hatályba, és nem lehet kényszerítő jellegű, így az elkötelezett­ség időtartamának arányban kell állnia a kedvezményekkel. A listaár és a kedvezményes ár különbözete illetve az előfizető idő előtti felmondásakor kiszabott kötbér mértéke sem lehet aránytalan, indokolatlan mértékű. A hűségidőszak lejáratáról a szolgáltatók időben értesítik az előfizetőket, akik hozzájárulása nélkül, automatikusan a hűségnyilatkozat nem hosszab­bodhat meg és nem alakulhat át határozatlan időtartamú szerződéssé. Ugyanakkor az előfi­zetők jogviszonya és szolgáltatásuk sem szűnhet meg váratlanul. Legalább 15 nappal előre történik az értesítés, ha a hűségidőszak lejárta után nyújtott szolgáltatás ára vagy más fontos jellemzője az előfizető számára hátrányosan módosul. A hűségnyilatkozatok és a kötbér fel­tételeit és számítási módszertanát, illetve mértékét a szerződő szolgáltató egyértelmű és át­látható módon határozza meg a hűségnyilatkozatban, és a honlapján is közzéteszi.

Az önszabályozó ajánlást aláíró szolgáltatók vállalták, hogy amennyiben jelenlegi szerző­déskötési gyakorlatuk ettől eltér, úgy 60 napon belül módosítják azt és a továbbiakban az egységesen elfogadott feltételeknek megfelelően járnak el. Az ajánláshoz a többi hírközlési szolgáltató is csatlakozhat, ha aláírja a dokumentumot a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács­nál. Az ajánlás kidolgozásában részt vett és azt aláírta a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a GTS-Datanet Távközlési Kft., az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., a Pannon GSM Távközlési Zrt., a UPC Magyarország Kft. és a Vodafone Magyarország Zrt.

Ajánlás a hírközlési szolgáltatók részére az előfizetőkkel kötött „hűség­szerződés" egyes feltételeinek meghatározására

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács alulírott hírközlési szolgáltató, valamint a fo­gyasztókat képviselő tagjai a természetes személy előfizetőkkel kötendő „hűségszerződésekre" vonatkozóan, az alábbiak betartását fogadják el:

1.  A hűségnyilatkozatos rendszer a hírközlési verseny természetes velejárója,amely tisztességes és átlátható feltételek mellett, a fogyasztók érdekeit is szolgálja;

2.             A hűségnyilatkozat nem lehet a fogyasztóval szembeni gazdasági "kényszer" eszköze, ezért a mindenkori kedvezmény nélküli, illetve listaár és a hűség-szerződéssel meghatározott ár közötti különbség nem lehet aránytalan;

3.             A hűségnyilatkozatok a szolgáltató és a végfelhasználó között megkötött ma­gánjogi szerződés részét képezik, ezért annak további jogszabályi szabályo­zása korlátozza a felek szerződési szabadságát, és ezen keresztül a piaci
versenyt;

4.             A hűségnyilatkozat az előfizetői  szerződéshez kapcsolódó olyan  kikötés, amelyben az előfizető vállalja, hogy egy meghatározott időszakon belül ren­des felmondással nem, csak a kedvezmény visszafizetése, illetve a kötbér
megfizetése mellett szüntetheti meg az előfizetői szerződést, melyre tekintettel a szolgáltató vállalja, hogy az előfizetőt a hűségnyilatkozatban meghatározott kedvezményben részesíti. A kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely kedvezőbb a szolgáltató hűségnyilatkozat kötése­
kor érvényes Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), díjszabásban vagy árlistában szereplő – hűségnyilatkozat tétele nélküli – feltételeknél;

5.             Az előfizetői szerződéses jogviszony határozatlan vagy határozott, jellemzően határozatlan időre köttetik, míg a vállalt hűségnyilatkozat időtartama meghatá­rozott idejű, mely időtartam a hűségszerződés tárgyától, annak specifikumaitól
(a kapott kedvezménytől) függ, és nem hosszabbodik meg. A hűségidőszak lejárata esetén a határozatlan idejű jogviszony és a szolgáltatás nem szűnik meg;

6.             A hűségnyilatkozat időtartama nem lehet aránytalanul hosszú, feleljen meg, mind a Ptk. irányadó rendelkezéseinek, mind pedig a tisztességes szerződési feltételekre vonatkozó jogszabályoknak;

7.            Amennyiben a kedvezményhez kötött hűségidőszak lejár, az előfizetői jogvi­szony az alapul vett előfizetői szerződése eredeti rendelkezései szerint folyta­tódik tovább, vagy ha a szolgáltató a vállalt hűségidőszakon túlmenően is kedvezőbb feltételeket biztosít az előfizető számára, akkor, ezen kedvezmé­
nyes feltételek szerint;

8.            A hűségnyilatkozat csak a szerződő felek dokumentált, egybehangzó akaratá­val léphet hatályba;

9.            A hűségnyilatkozat vállalása mellett megkötött határozott idejű előfizetői szer­ződések a felek erre vonatkozó, egyértelmű megállapodása hiányában nem hosszabbodhatnak meg, nem alakulhatnak át határozatlan időtartamú szerző­
déssé;

10.    A hűségnyilatkozat tartalmát, valamint az azokhoz kapcsolódó előfizetői szer­ződések szerződési feltételeit a szerződő szolgáltató a honlapján, vagy az ÁSzF-ben, vagy díjszabásban, vagy árlistában megjeleníti;

11.    Az előfizetői szerződés előfizető által kezdeményezett, hűségidőszak előtti megszűntetése kötbér kiszabását eredményezheti, amelynek mértéke nem lehet indokolatlan és aránytalan, és amelynek feltételeit és módszertanát, illet­
ve mértékét a szerződő szolgáltató egyértelmű és átlátható módon határozzameg a hűségnyilatkozatban, és a honlapján is közzéteszi;

12.    A hűségnyilatkozat vállalás esetén a hűségidőszak lejáratát legalább 15 nap­ pal megelőzően a szolgáltató a lejáratról a szerződésben meghatározott mó­don értesíti az Előfizetőt abban az esetben, ha a hűségidőszak lejártát köve­tően nyújtott szolgáltatás ára vagy lényegi tulajdonsága az előfizető számára hátrányosan módosul;

13.    A hűségnyilatkozat vállalása mellett megkötött előfizetői szerződés, végfel­használó – előfizető általi megszüntetése (felmondása) csak indokolt esetben- amikor az egyik szolgáltatás nyújtása feltételezi a másikat – kapcsolódhat más szolgáltatás módosulásához, esetleg egyidejű megszűnéséhez.

Mindazok, akiknek a jelenlegi szerződéskötési gyakorlata eltér a jelen ajánlásban foglaltaktól és ezen ajánlás aláírói, illetve aláírói lesznek, vállalják, hogy a csatlako­zásukat követő 60 napon belül felkészülnek a jelen Ajánlásban foglaltak teljesítésére, azt követően, a megkötendő előfizetői szerződéseikben, az abban foglaltaknak meg­felelően járnak el.

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács alábbi jogi személyiségű tagjai az Ajánlás sze­rint járnak el és támogatják más érdekelt társaságok csatlakozását az ajánláshoz, amelyet az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint a Magyar Kábelkom­munikációs Szövetség támogat.

Budapest, 2007. október

Az Ajánlás kezdeményezői:

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács

GTS – Datanet Távközlési Kft.

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.

Magyar Telekom Nyrt. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Pannon GSM Zrt.

UPC Magyarország Kft.

Vodafone Magyarország Zrt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük