A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, tisztességes és egységes feltételeinek alkalmazása érdekében önszabályo­zó ajánlást fogadtak el a legnagyobb hazai vezetékes és mobil távközlési szolgáltatók. Szerkesztőségünk álláspontja szerint az elfogadott ajánlás – annak betartása esetén-  sem sokat, gyakorlatilag semmit sem változtat a jelenlegi helyzeten, csak a végetnemérően meghosszabodó hűségbetont szünteti meg. A többi kiszolgáltatási szerződési gyakorlat immár jogosan maradhat!

 

A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, tisztességes és egységes feltételeinek alkalmazása érdekében önszabályo­zó ajánlást fogadtak el a legnagyobb hazai vezetékes és mobil távközlési szolgáltatók. Szerkesztőségünk álláspontja szerint az elfogadott ajánlás – annak betartása esetén-  sem sokat, gyakorlatilag semmit sem változtat a jelenlegi helyzeten, csak a végetnemérően meghosszabodó hűségbetont szünteti meg. A többi kiszolgáltatási szerződési gyakorlat immár jogosan maradhat!

 Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület javaslatai alapján, a Hírközlési Érdekegyez­tető Tanács keretében kidolgozott irányelvek teljes körűen igyekeznek rendezni a hű­ségszerződésekkel kapcsolatosan az utóbbi időben felvetődött kérdéseket. Az ajánlást aláíró szolgáltatók vállalták, hogy amennyiben jelenlegi szerződési gyakorlatuk ettől eltérő, akkor a továbbiakban a fogyasztók számára kedvezőbb és ellenőrizhetőbb fel­tételeknek megfelelően járnak el.

Az előfizetői szerződéseknél, kedvezményekért cserébe alkalmazott, jellemzően egy-két éves időtartamú hűségvállalások gyakorlatával kapcsolatos fogyasztói észrevételek, pana­szok alapján a legnagyobb hazai kábeles, vezetékes és mobil távközlési szolgáltatók olyan részletes önkorlátozó szabályrendszert dolgoztak ki, amely az összes vitatott kérdést ren­dezve a fogyasztók érdekeit fokozottabban figyelembe vevő, egységes feltételeket teremt. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsban együttműködő szolgáltatók az Országos Fogyasztó­védelmi Egyesület előfizetői észrevételekre épülő javaslatai alapján, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a témához kapcsolódó határozatait és javaslatait is figyelembe véve dolgozták ki a hűségvállalásokra vonatkozó ajánlást. A szolgáltatók meggyőződése szerint a hűségnyi-latkozatos rendszer a hírközlési verseny természetes velejárója, amely tisztességes és átlát­ható feltételek mellett a fogyasztók érdekeit is szolgálja, és a kedvezmények révén az új technológiák és minőségi szolgáltatások gyors, széleskörű elterjedését, az információs tár­sadalom kiteljesedését segíti.

Az ajánlás aláírói vállalták, hogy hűségnyilatkozat csak a szerződő felek dokumentált, egy­behangzó akaratával léphet hatályba, és nem lehet kényszerítő jellegű, így az elkötelezett­ség időtartamának arányban kell állnia a kedvezményekkel. A listaár és a kedvezményes ár különbözete illetve az előfizető idő előtti felmondásakor kiszabott kötbér mértéke sem lehet aránytalan, indokolatlan mértékű. A hűségidőszak lejáratáról a szolgáltatók időben értesítik az előfizetőket, akik hozzájárulása nélkül, automatikusan a hűségnyilatkozat nem hosszab­bodhat meg és nem alakulhat át határozatlan időtartamú szerződéssé. Ugyanakkor az előfi­zetők jogviszonya és szolgáltatásuk sem szűnhet meg váratlanul. Legalább 15 nappal előre történik az értesítés, ha a hűségidőszak lejárta után nyújtott szolgáltatás ára vagy más fontos jellemzője az előfizető számára hátrányosan módosul. A hűségnyilatkozatok és a kötbér fel­tételeit és számítási módszertanát, illetve mértékét a szerződő szolgáltató egyértelmű és át­látható módon határozza meg a hűségnyilatkozatban, és a honlapján is közzéteszi.

Az önszabályozó ajánlást aláíró szolgáltatók vállalták, hogy amennyiben jelenlegi szerző­déskötési gyakorlatuk ettől eltér, úgy 60 napon belül módosítják azt és a továbbiakban az egységesen elfogadott feltételeknek megfelelően járnak el. Az ajánláshoz a többi hírközlési szolgáltató is csatlakozhat, ha aláírja a dokumentumot a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács­nál. Az ajánlás kidolgozásában részt vett és azt aláírta a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a GTS-Datanet Távközlési Kft., az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., a Pannon GSM Távközlési Zrt., a UPC Magyarország Kft. és a Vodafone Magyarország Zrt.

Ajánlás a hírközlési szolgáltatók részére az előfizetőkkel kötött „hűség­szerződés" egyes feltételeinek meghatározására

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács alulírott hírközlési szolgáltató, valamint a fo­gyasztókat képviselő tagjai a természetes személy előfizetőkkel kötendő „hűségszerződésekre" vonatkozóan, az alábbiak betartását fogadják el:

1.  A hűségnyilatkozatos rendszer a hírközlési verseny természetes velejárója,amely tisztességes és átlátható feltételek mellett, a fogyasztók érdekeit is szolgálja;

2.             A hűségnyilatkozat nem lehet a fogyasztóval szembeni gazdasági "kényszer" eszköze, ezért a mindenkori kedvezmény nélküli, illetve listaár és a hűség-szerződéssel meghatározott ár közötti különbség nem lehet aránytalan;

3.             A hűségnyilatkozatok a szolgáltató és a végfelhasználó között megkötött ma­gánjogi szerződés részét képezik, ezért annak további jogszabályi szabályo­zása korlátozza a felek szerződési szabadságát, és ezen keresztül a piaci
versenyt;

4.             A hűségnyilatkozat az előfizetői  szerződéshez kapcsolódó olyan  kikötés, amelyben az előfizető vállalja, hogy egy meghatározott időszakon belül ren­des felmondással nem, csak a kedvezmény visszafizetése, illetve a kötbér
megfizetése mellett szüntetheti meg az előfizetői szerződést, melyre tekintettel a szolgáltató vállalja, hogy az előfizetőt a hűségnyilatkozatban meghatározott kedvezményben részesíti. A kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely kedvezőbb a szolgáltató hűségnyilatkozat kötése­
kor érvényes Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), díjszabásban vagy árlistában szereplő – hűségnyilatkozat tétele nélküli – feltételeknél;

5.             Az előfizetői szerződéses jogviszony határozatlan vagy határozott, jellemzően határozatlan időre köttetik, míg a vállalt hűségnyilatkozat időtartama meghatá­rozott idejű, mely időtartam a hűségszerződés tárgyától, annak specifikumaitól
(a kapott kedvezménytől) függ, és nem hosszabbodik meg. A hűségidőszak lejárata esetén a határozatlan idejű jogviszony és a szolgáltatás nem szűnik meg;

6.             A hűségnyilatkozat időtartama nem lehet aránytalanul hosszú, feleljen meg, mind a Ptk. irányadó rendelkezéseinek, mind pedig a tisztességes szerződési feltételekre vonatkozó jogszabályoknak;

7.            Amennyiben a kedvezményhez kötött hűségidőszak lejár, az előfizetői jogvi­szony az alapul vett előfizetői szerződése eredeti rendelkezései szerint folyta­tódik tovább, vagy ha a szolgáltató a vállalt hűségidőszakon túlmenően is kedvezőbb feltételeket biztosít az előfizető számára, akkor, ezen kedvezmé­
nyes feltételek szerint;

8.            A hűségnyilatkozat csak a szerződő felek dokumentált, egybehangzó akaratá­val léphet hatályba;

9.            A hűségnyilatkozat vállalása mellett megkötött határozott idejű előfizetői szer­ződések a felek erre vonatkozó, egyértelmű megállapodása hiányában nem hosszabbodhatnak meg, nem alakulhatnak át határozatlan időtartamú szerző­
déssé;

10.    A hűségnyilatkozat tartalmát, valamint az azokhoz kapcsolódó előfizetői szer­ződések szerződési feltételeit a szerződő szolgáltató a honlapján, vagy az ÁSzF-ben, vagy díjszabásban, vagy árlistában megjeleníti;

11.    Az előfizetői szerződés előfizető által kezdeményezett, hűségidőszak előtti megszűntetése kötbér kiszabását eredményezheti, amelynek mértéke nem lehet indokolatlan és aránytalan, és amelynek feltételeit és módszertanát, illet­
ve mértékét a szerződő szolgáltató egyértelmű és átlátható módon határozzameg a hűségnyilatkozatban, és a honlapján is közzéteszi;

12.    A hűségnyilatkozat vállalás esetén a hűségidőszak lejáratát legalább 15 nap­ pal megelőzően a szolgáltató a lejáratról a szerződésben meghatározott mó­don értesíti az Előfizetőt abban az esetben, ha a hűségidőszak lejártát köve­tően nyújtott szolgáltatás ára vagy lényegi tulajdonsága az előfizető számára hátrányosan módosul;

13.    A hűségnyilatkozat vállalása mellett megkötött előfizetői szerződés, végfel­használó – előfizető általi megszüntetése (felmondása) csak indokolt esetben- amikor az egyik szolgáltatás nyújtása feltételezi a másikat – kapcsolódhat más szolgáltatás módosulásához, esetleg egyidejű megszűnéséhez.

Mindazok, akiknek a jelenlegi szerződéskötési gyakorlata eltér a jelen ajánlásban foglaltaktól és ezen ajánlás aláírói, illetve aláírói lesznek, vállalják, hogy a csatlako­zásukat követő 60 napon belül felkészülnek a jelen Ajánlásban foglaltak teljesítésére, azt követően, a megkötendő előfizetői szerződéseikben, az abban foglaltaknak meg­felelően járnak el.

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács alábbi jogi személyiségű tagjai az Ajánlás sze­rint járnak el és támogatják más érdekelt társaságok csatlakozását az ajánláshoz, amelyet az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint a Magyar Kábelkom­munikációs Szövetség támogat.

Budapest, 2007. október

Az Ajánlás kezdeményezői:

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács

GTS – Datanet Távközlési Kft.

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.

Magyar Telekom Nyrt. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Pannon GSM Zrt.

UPC Magyarország Kft.

Vodafone Magyarország Zrt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük