2023.november.30. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A hülyeség öl:Romániában betiltották a bevált gyógyszert és fertõtlenítõt a hipermangánt

10 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/4845"><img class="image thumbnail" src="/files/images/permanganát.thumbnail.jpg" border="0" alt="Betiltva!" title="Betiltva!" width="100" height="100" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Betiltva!</strong></span></span> </p><p>Romániai olvasónk irja:Hazájában EU rendeletre való hivatkozással kivonták a forgalomból a hipermangánt, amit általánosan (és hatékonyan) a csizma okozta bõrgombásodás és lábfekélyek ellen használnak az emberek. </p><p>

betiltva!Betiltva! 

Romániai olvasónk irja:Hazájában EU rendeletre való hivatkozással kivonták a forgalomból a hipermangánt, amit általánosan (és hatékonyan) a csizma okozta bõrgombásodás és lábfekélyek ellen használnak az emberek.

betiltva!Betiltva! 

Romániai olvasónk irja:Hazájában EU rendeletre való hivatkozással kivonták a forgalomból a hipermangánt, amit általánosan (és hatékonyan) a csizma okozta bõrgombásodás és lábfekélyek ellen használnak az emberek.

 

Amikor érdeklõdött a patikusánál,  a következõ választ kapta, idézem:" Az EU-s szakértõk kiadtak egy utasítást, hogy a mangánt bombagyártáshoz  lehet felhasználni (pontosabban a hipermangánt annak jó oxigén leadó képessége miatt), ki kell vonni a terapeutikából, nem érdekes, hogy helyettesíthetõ-e valamivel.

Hiába a hülyeség fél egészség, de lehet, hogy nulla, mert ölhet is. Ha a csökött hivatalnoki aggyal gondolkodunk, akkor a következõ kivont termék a Hypo (nátrium-hipoklorit lesz), mert abbol meg harci gázt is elõ lehet állítani, ami Irakban divatos a merényleteknél.(klórt).

A román patikus által adott információ nagyon valószínûleg tudatos félre tájékoztatáson vagy félreértésen alapul. Érdeklõdésünkre EU-s információ forrásunk valóban jelzett egy ilyen EU-direktivát, de az a Bíbor kódnevû EuroPOL akcióra utal. Itt a kálium permanganát elleni fellépést azzal indokolják, hogy kábitószer elõállítására alkalmas. A dokumentum magyarul is elérhetõ az Eu okirat salátái között, ezért  az alábbiakban a vonatkozó részt szószerint a hivatalos EU szöveg alapján idézzük:

http://www.europol.eu/http://www.europol.eu/

Nemzetközi fellépés a kokain elõállítása és kereskedelme ellen

Az Europol COLA projektjének célja az EU irányába, illetve az EU-n belül mûködõ, elsõsorban kokainkereskedelemmel foglalkozó latin-amerikai és kapcsolódó bûnözõi csoportok azonosítása és az ellenük való fellépés. Konkrétan operatív támogatást nyújt a részt vevõ tagállamokban folyó nyomozásokhoz és javítja a stratégiai hírszerzési összképet. Ezt egészíti ki az Europol kokain logó rendszere, amely egy évente frissített katalógusban veti össze a mûködési módokat és a kokainlefoglalásokra, illetve a kábítószereken és csomagolásukon szereplõ logókra/jelölésekre vonatkozó fényképes és egyéb jellegû információkat a lefoglalások közötti egyezések megállapítása és a nemzetközi bûnüldözési együttmûködés és információcsere elõsegítése érdekében (Europol, 2006).

Az 1999 óta tartó ?Bíbor" mûvelet a kokain tiltott elõállításában felhasznált kálium-permanganát143 törvényes kereskedelembõl való eltérítését hivatott megakadályozni, különösen az amerikai kontinensen. A kálium-permanganát törvényes kereskedelme kiterjedt: 1999 óta 30 exportáló ország/terület 4380 export elõtti értesítést adott az INCB felé, összesen 136 560 tonnányi kálium-permanganátra vonatkozóan. A megrendelések vagy a végfelhasználók törvényességével kapcsolatos aggályok, illetve a felfedezett eltérítések nyomán 1999 óta az anyagból 233 szállítmányt tartóztattak fel vagy foglaltak le 14 316 tonnát meghaladó mennyiségben. 2004-ben Európában 1,4 tonna kálium-permanganátot foglaltak le, legnagyobbrészt az Orosz Föderációban, másodsorban pedig Romániában és Ukrajnában144 (INCB, 2006b).

Úgy tûnik, hogy a kereskedõk megtalálták a módját a Bíbor mûvelet szerint bevezetett ellenõrzések és megfigyelõ mechanizmusok megkerülésének. Sõt, bár a kokain tiltott elõállítása Ázsiához nem köthetõ, egyre határozottabb alakot ölt az az aggodalom, hogy a kereskedõk ezt a régiót célozhatják meg a kálium-permanganát törvényes kereskedelembõl való eltérítése érdekében. Az is felmerült, hogy a kereskedõk esetleg a Karib-szigeteken keresztül az andoki alrégió felé téríthetik el a kálium-permanganátot. Ezért az INCB (2006b) – elismerve ugyan, hogy némi sikert értek el a gyanús tranzakciók felismerése és a szállítmányok feltartóztatása terén – szorgalmazta, hogy a kormányok operatív eljárásokat dolgozzanak ki a kokainlaboratóriumok lefoglalásaiból származó információk visszagöngyölítésére, hogy a vegyi anyagokat egészen a forrásig vissza lehessen nyomozni, a tranzitországok meghatározásával és a kereskedelmi vállalatok kinyomozásával, hogy így a kereskedõknek komolyabb akadályokkal kelljen szembesülniük a tevékenységek áthelyezésekor.

Idézet vége. Az anyag az alábbi linken (még) elérhetõ:

http://ar2006.emcdda.europa.eu/hu/page009-hu.html

Ha a hipermangán tuljadonságait vizsgáljuk valóban veszélyes anyag. DE.. nem veszélyesebb, mint bármilyen egyéb fertõtlenítõ szer. Inkébb arról lehet szó, hogy valamelyik multi meggyõzte az e targyban illetékes és paranoid hivatalnokot, hogy ez az anyag veszélyes (és nagyon olcsó) helyette használjanak több mellékhatással járó, de kifejezetten ezekre a betegségekre ajánlott szert.  Olvasóink szerint vidéken természetesen megindult az anyag fekete kereskedelme., mert a betegek ragaszkodnak a bevált orvossághoz.

Megjegyezendõ Magyarországon is számos olyan fertõtlenítõ készítmény van forgalomban, amelynek egyik fõ hatóanyaga a hipermangán.

Nézzük meg, milyen anyag is a kálim permanganát azaz a hipermangán? Nézzük meg EU-s biztonsági adatlapját:

1. Vegyianyag neve

Anyag vagy készítmény neve:   Kálium-permanganát

KMnO4

CAS szám: EU szám:

7722-64-7 231-760-3

Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ)

Cím:   1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.:   06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám)

2. Összetétel/információk az alkotókról

Képlete:                         KMnO 4

Relatív molekulatömeg:  158,04

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Égést tápláló

Veszélyszimbólumok és jelek: NO

Környezetre veszélyes R-mondatok:

Xn

Ártalmas

8          Éghetõ anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

22         Lenyelve ártalmas.

50/53       Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre, hosszan tartó károsodást okozhat az élõvizekben.

4. Elsõsegélynyújtás

Általános :

A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetbõl, fektesse kényelmes helyzetbe. Lazítsa meg szoros ruhadarabjait. Távolítsa el az elszennyezõdött ruhadarabot. A sérültet takarja be, ne engedje lehûlni. Légzéskimaradás esetén, adjon mesterséges lélegeztetést. Ha a légzés nehézkes, adjon oxigént. A szennyezett ruhát mossa ki újrahasználat elõtt. A beszennyezõdött cipõt dobja el. Hívjon orvost.

Lenyelés :

Lenyelés esetén ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját vízzel.

Belégzés :

Vigye a sérültet friss levegõre.

Szembe kerülés :

Szembe jutás esetén azonnal bõ vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a szemhéjat ujjaival.

Bõrre kerülés :

Bõrre kerüléskor öblítse bõ vízzel legalább 15 percen keresztül.

5.  Tûzveszélyesség, tûzoltáshoz használható

Oxidáló anyag. Éghetõ anyagokkal érintkezve tüzet okozhat. Tûz esetén az oltáshoz használjon vízpermetet, szén-dioxidot, habbal vagy porral oltót. Az égési (hõbomlási) termék toxikus füst. A tûznek kitett tároló edény hûtésére használjon vízpermetet. Az anyag környezetében keletkezett tûz oltásához használjon az égõ anyag tulajdonságának megfelelõ oltó közeget.

6.  Óvintézkedés baleset esetén

Zárja le és ürítse ki a szennyezett területet. Akadályozza meg a csatornába jutást. Csak arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást. Vegyen fel egyéni légzésvédõt, gumicsizmát, gumikesztyût. A kiömlött anyagot fedje le homokkal vagy vermikulittal, seperje fel és tegye zárt, feliratozott edénybe. Szellõztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, amíg teljesen eltûnik a szennyezés.

7.  Kezelés, tárolás

A használaton kívüli edényzetet tartsa zárva. Tárolja felcímkézett edényben, hûvös, száraz helyen. Tartsa távol éghetõ anyagoktól, sugárzó hõtõl, szikrától, nyílt lángtól. Tárolási hõmérséklet: 15-25 C?

8.  Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei

Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei:

Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést, az anyag kiömlését, lenyelését, szembe, bõrre kerülését, porának belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Gondoskodjon munka utáni melegvizes fürdési lehetõségrõl. Vészzuhany és szemöblítõ palack legyen kéznél. Dolgozzon vegyifülkében. Használat után alaposan mosson kezet.

Személyi védõfelszerelések:

Védõöltözet.

Szem védelme:

Védõszemüveg.

Kéz védelme:

Vegyszerálló gumikesztyû.

Légutak védelme:

Respirátor.

(Az OMMF által minõsített légzésvédõk használata)

A munkahelyi levegõben megengedett határértékek: CK (mg/ml): – ÁK (mg/ml): – MK (mg/ml): –

9. Kémiai – fizikai tulajdonságok

Küllem:                                                sötét, ibolyaszínû kristályok

Olvadáspont [C?]:                                >240 (bomlás közben)

Oldódás [C?]:                                           64 g/l

Térfogattömeg [kg/ml]                          ~1300-1600

10.  Stabilitás és reakciókészség

Összeférhetetlenség: Erõs redukálószerek, finoman porított fémek, szerves anyagok, peroxidok, alumínium, cink, ólom, réz.

Hõbomlásnál keletkezõ anyagok: Kálium-oxid, mangán-oxidok.

11.  Toxikológiai adatok

Akut hatások:

Lenyelve veszélyes. Belélegezve vagy bõrrel érintkezve ártalmas lehet. Szem és bõrirritációt okoz. Az anyag ingerli a nyálkahártyát és a felsõ légutakat. Pora csökkenti a termékenységet. A krónikus mangán mérgezés elsõsorban az idegrendszert támadja meg. Hatásának korai tünetei: álmosság, bágyadtság, gyengeség.

Toxicitási adatok:

ORL – RAT LD 50: 1090 mg/kg

12.   Ökológiai adatok

Vízminõség veszélyességi osztály (WGK): 2

Ne engedje felszíni vizekbe, szennyvízbe vagy talajba!

Ökotoxikológiai adatok:

A vízi szervezetekre erõsen toxikus, a vízi környezetben hosszú idejû károsodást okozhat. Baktericid hatású. Az

ivóvízre nézve veszélyes.

Toxicitás halakra: Ictalurus punctatus, LC 50: 0,75 mg/l/96h

13.   Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl irányadó.

Kálium-permanganát

Oldal: 3/4

14.  Szállításra vonatkozó elõírások

ADR/RID (vasút/közút):                             5.1.

IMDG (vízi szállítás):                                   5.1/II.

Ems:      5.1-06

MFAG:   715

IATA (légi szállítás):                                    5.1/II.

CAO:      511

PAX:       508
UN-szám (szállítóeszköz):                           1490

15.  Szabályozási információk

Veszélyjelek:

N        Környezetre veszélyes

O        Égést tápláló

Xn       Ártalmas

R-mondatok:

8           Éghetõ anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

22         Lenyelve ártalmas.

50/53       Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre, hosszan tartó károsodást okozhat az élõvizekben.

S-mondatok:

2           Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

60                  Az anyagot és/vagy edényzetet veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

61                  Meg kell akadályozni a környezetbe kerülést. Speciális elõírások/biztonságtechnikai adatlap elõírásai érvényesek.

44/2000.(XII.27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításról. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl.

26/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról.

25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl 16/2001. (VII. 18.) KVM rendelet a hulladékok jegyzékérõl.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.