2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját – a portfoliválasztás szabályai

9 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/7260"><img class="image thumbnail" src="/files/images/klaszikus.thumbnail.jpg" border="0" alt="Klasszikus portfolio" title="Klasszikus portfolio" width="100" height="53" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Klasszikus portfolio</strong></span></span> <p>Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező bevezetési időpontnál előbb, 2008. január 1-jétől lehetővé teszi tagjai számára a portfólióválasztást.

 klasszikus portfolioKlasszikus portfolio

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező bevezetési időpontnál előbb, 2008. január 1-jétől lehetővé teszi tagjai számára a portfólióválasztást.

 klasszikus portfolioKlasszikus portfolio

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező bevezetési időpontnál előbb, 2008. január 1-jétől lehetővé teszi tagjai számára a portfólióválasztást. A választható portfóliós rendszer bevezetésével lehetővé válik a felhalmozási időszakban lévő tagok számára, hogy az egyéni számlákon lévő megtakarítások a meghatározott összetételű befektetési portfóliók egyikében kerülhessenek elhelyezésre. Így a nyugdíjcélú megtakarítások befektetései egy életpálya görbe mentén mozoghatnak.

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár közgyűlési határozata értelmében, a kötelező időpontot megelőzően, 2008. január 1-jétől a választható portfóliós rendszer bevezetésével, lehetővé teszi tagjai számára, hogy az egyéni számlákon lévő megtakarítások a meghatározott összetételű befektetési portfóliók egyikében kerülhessenek elhelyezésre.

A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg a tag döntése alapján kiválasztott portfólióban kerül elhelyezésre. Az eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfóliók kialakítása a szabályozásnak megfelelően a következő módon alakul.

Amennyiben a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő:

–        a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számláját a – 40 százalék feletti részvényarányú – „Növekedési" portfólióba,

–        5-15 év év között van, akkor a tag egyéni számláját a – a 10-40 százalék közötti részvényarányú – „Kiegyensúlyozott" portfólióba,

–        5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számláját a – legfeljebb 10 százalékos részvényarányt tartalmazó – „Klasszikus" portfólióba

sorolja be a pénztár. Az egyenleg az egyes portfóliók között nem osztható meg, a pénztártag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat. Amennyiben a pénztártag nem él a választás lehetőségével – vagyis nem jelzi személyes választását december 1.-ig -, megtakarítását a pénztár a törvényben meghatározott módon, a nyugdíjkorhatárig hátralévő évek száma alapján automatikusan besorolja a megfelelő portfólióba. Az Évgyűrűk a besorolást a nyilvántartásban rendelkezésére álló adatok alapján végzi el. A pénztárba újonnan belépők – amennyiben belépéskor nem nyilatkoznak az egyéni portfólió választás tekintetében – a fent leírt módon, a nyugdíjkorhatárig hátralévő éveik száma alapján kerülnek besorolásra.

kiegyensúlyozott portfolioKiegyensúlyozott portfolio„Az Évgyűrűk pénztártagjainak korösszetétele alapján a tagság mintegy 92 százaléka a Növekedési portfólióba tartozik.' – emelte ki Fórizs Sándor, az Évgyűrűk Magánynyugdíjpénztár elnöke – „Az elmúlt években alkalmazott befektetési politikánk eredményeképpen részvényhányadunk messze meghaladta a piaci átlagot, lehetővé téve a mostani zökkenőmentes átállást a válaszható portfóliós rendszerre.". A változtatás célja, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások befektetései egy hagyományos életpálya-görbe mentén mozogjanak, azaz minél hosszabb idő van a pénztártag nyugdíjkorhatárának eléréséig, annál több magasabb kockázatú, de hosszabb távon magasabb hozamot eredményező befektetési típus jelenjen meg az eszközök között. Az Évgyűrűk a választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését, illetve növekedését kívánja elősegíteni, az öngondoskodás elvének szem előtt tartásával. Ezért döntött a 2008. januári bevezetés mellett, összhangban a magánnyugdíjpénztári törvénnyel, mely e rendszer bevezetését valamennyi magánnyugdíjpénztár számára 2009. január 1-jei hatállyal teszi kötelezővé.

A pénztártagok tájékoztatását segítendő, a pénztár a választható portfóliós rendszert ismertető tájékoztatót 2007. november 20-ig közvetlenül is eljuttatja a tagok számára. Az Évgyűrűk a választható portfóliós rendszer szabályzatát, a tájékoztató anyagot, valamint a portfólió választáshoz szükséges nyomtatványt is elhelyezi honlapján a www.evgyuruk.hu címen. A pénztár a beérkezett portfólióválasztásokat 2007. december 20-ig postai úton visszaigazolja a pénztártagok felé. A tagokat a 2008. január 1-jei portfólió választással kapcsolatosan költség nem terheli.

A pénztártagok egyéni portfólió választásának fő szabályai

növekedési portfolioNövekedési portfolioA pénztártagok a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól évente két alkalommal eltérhetnek, azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési portfóliót nem választhatják. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat. A pénztártagnak portfólió váltási igényéről bármely év május 30-ai vagy december 1.-ei fordulónapig a Pénztár felé írásban kell nyilatkoznia. A pénztártagok 2007. december 1.-ig egy alkalommal jogosultak kérni a Pénztártól, az előírttól eltérő portfólióba történő sorolásukat. Amennyiben erre vonatkozó kérelmüket a pénztárhoz a választható portfóliós rendszer bevezetését megelőző 30. napig, azaz 2007. december 1.-ig postai úton vagy faxon feladják, a Pénztár a pénztártagokat fenti kérelmük alapján az általuk választott portfólióba sorolja át. A pénztártagok javára érkező befizetések a pénztártagi beazonosítást követően a pénztártag automatikus besorolása vagy egyéni választása szerinti választható portfólióba kerülnek. [1]

Az egyes választható portfóliókban elért hozameredményeket – a befektetési tevékenység adott portfólióhoz tartozó költségeivel csökkentve – az Évgyűrűk negyedévente, az adott portfólióhoz tartozó tagok között tőke- és időarányosan osztja fel.  Negyedévet követően internetes honlapján nyilvánosságra hozza a pénztár egészének, és az egyes választható portfólióknak az elmúlt negyedévi hozamrátáját és referenciaindexét, valamint a befektetési politika teljesülésének rövid értékelését. A pénztári szintű hozamok és 5 éves átlagos hozamadatok közzétételekor a hasonló tartalmú adatokat választható portfóliónként is bemutatja.

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár vagyona 2007 szeptemberében elérte a 70 milliárd forintot, a pénztártagok száma pedig meghaladta a 120 ezer főt. A kezelt vagyon nagysága alapján a 19 magánpénztárból a 6. helyet foglalja el, közel 5 százalékos piaci részesedéssel. Az Évgyűrűk reálhozama a 2002-2006 közötti ötéves időszakban 4,23% volt.

      

Az egyes választható portfóliókra vonatkozó elvárások, befektetési előírások

A.) A Klasszikus Portfólióra vonatkozó elvárások, előírások: 

A Klasszikus Portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus Portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Klasszikus Portfólió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen.

-A Klasszikus Portfólióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealapjegyek, származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel.

-A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg.

-A Portfólióban a fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg.

B.) A Kiegyensúlyozott Portfólióra vonatkozó elvárások, előírások:

– A Kiegyensúlyozott Portfólió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfóliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik.

-A Kiegyensúlyozott Portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealapjegyek a 3 százalékát nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A Portfólióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. -A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg, ugyanakkor 10 százalékát legkésőbb a választható portfólió rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követő napig el kell érnie. A választható portfóliós rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követően és 2009. június 30-át megelőzően a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a Kiegyensúlyozott Portfólióban a befektetett eszközök 30%-át nem haladhatja meg

C.) A Növekedési Portfólióra vonatkozó elvárások, előírások:

-A Növekedési Portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni.

-A Növekedési Portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 20 százalékát, míg a kockázati tőkealapjegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki.

-A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 40 százalékát meg kell haladnia. A választható portfóliós rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követően és 2009. június 30-át megelőzően a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a Növekedési Portfólióban a befektetett eszközök 30%-át meg kell haladnia.

 Az egyes választható portfóliók hozama

Múltbeli hozamok bemutatása: A választható portfóliónként meghatározott referencia indexek múltbeli teljesítményét és reálhozamát, valamint éves átlagos szórását bemutatva érzékeltethetők az egyes portfóliók múltbeli adatok alapján megfigyelhető hipotetikus hozamai.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.