Klasszikus portfolioKlasszikus portfolio

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező bevezetési időpontnál előbb, 2008. január 1-jétől lehetővé teszi tagjai számára a portfólióválasztást.

 Klasszikus portfolioKlasszikus portfolio

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező bevezetési időpontnál előbb, 2008. január 1-jétől lehetővé teszi tagjai számára a portfólióválasztást. A választható portfóliós rendszer bevezetésével lehetővé válik a felhalmozási időszakban lévő tagok számára, hogy az egyéni számlákon lévő megtakarítások a meghatározott összetételű befektetési portfóliók egyikében kerülhessenek elhelyezésre. Így a nyugdíjcélú megtakarítások befektetései egy életpálya görbe mentén mozoghatnak.

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár közgyűlési határozata értelmében, a kötelező időpontot megelőzően, 2008. január 1-jétől a választható portfóliós rendszer bevezetésével, lehetővé teszi tagjai számára, hogy az egyéni számlákon lévő megtakarítások a meghatározott összetételű befektetési portfóliók egyikében kerülhessenek elhelyezésre.

A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg a tag döntése alapján kiválasztott portfólióban kerül elhelyezésre. Az eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfóliók kialakítása a szabályozásnak megfelelően a következő módon alakul.

Amennyiben a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő:

–        a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számláját a – 40 százalék feletti részvényarányú – „Növekedési" portfólióba,

–        5-15 év év között van, akkor a tag egyéni számláját a – a 10-40 százalék közötti részvényarányú – „Kiegyensúlyozott" portfólióba,

–        5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számláját a – legfeljebb 10 százalékos részvényarányt tartalmazó – „Klasszikus" portfólióba

sorolja be a pénztár. Az egyenleg az egyes portfóliók között nem osztható meg, a pénztártag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat. Amennyiben a pénztártag nem él a választás lehetőségével – vagyis nem jelzi személyes választását december 1.-ig -, megtakarítását a pénztár a törvényben meghatározott módon, a nyugdíjkorhatárig hátralévő évek száma alapján automatikusan besorolja a megfelelő portfólióba. Az Évgyűrűk a besorolást a nyilvántartásban rendelkezésére álló adatok alapján végzi el. A pénztárba újonnan belépők – amennyiben belépéskor nem nyilatkoznak az egyéni portfólió választás tekintetében – a fent leírt módon, a nyugdíjkorhatárig hátralévő éveik száma alapján kerülnek besorolásra.

Kiegyensúlyozott portfolioKiegyensúlyozott portfolio„Az Évgyűrűk pénztártagjainak korösszetétele alapján a tagság mintegy 92 százaléka a Növekedési portfólióba tartozik.' – emelte ki Fórizs Sándor, az Évgyűrűk Magánynyugdíjpénztár elnöke – „Az elmúlt években alkalmazott befektetési politikánk eredményeképpen részvényhányadunk messze meghaladta a piaci átlagot, lehetővé téve a mostani zökkenőmentes átállást a válaszható portfóliós rendszerre.". A változtatás célja, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások befektetései egy hagyományos életpálya-görbe mentén mozogjanak, azaz minél hosszabb idő van a pénztártag nyugdíjkorhatárának eléréséig, annál több magasabb kockázatú, de hosszabb távon magasabb hozamot eredményező befektetési típus jelenjen meg az eszközök között. Az Évgyűrűk a választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését, illetve növekedését kívánja elősegíteni, az öngondoskodás elvének szem előtt tartásával. Ezért döntött a 2008. januári bevezetés mellett, összhangban a magánnyugdíjpénztári törvénnyel, mely e rendszer bevezetését valamennyi magánnyugdíjpénztár számára 2009. január 1-jei hatállyal teszi kötelezővé.

A pénztártagok tájékoztatását segítendő, a pénztár a választható portfóliós rendszert ismertető tájékoztatót 2007. november 20-ig közvetlenül is eljuttatja a tagok számára. Az Évgyűrűk a választható portfóliós rendszer szabályzatát, a tájékoztató anyagot, valamint a portfólió választáshoz szükséges nyomtatványt is elhelyezi honlapján a www.evgyuruk.hu címen. A pénztár a beérkezett portfólióválasztásokat 2007. december 20-ig postai úton visszaigazolja a pénztártagok felé. A tagokat a 2008. január 1-jei portfólió választással kapcsolatosan költség nem terheli.

A pénztártagok egyéni portfólió választásának fő szabályai

Növekedési portfolioNövekedési portfolioA pénztártagok a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól évente két alkalommal eltérhetnek, azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési portfóliót nem választhatják. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat. A pénztártagnak portfólió váltási igényéről bármely év május 30-ai vagy december 1.-ei fordulónapig a Pénztár felé írásban kell nyilatkoznia. A pénztártagok 2007. december 1.-ig egy alkalommal jogosultak kérni a Pénztártól, az előírttól eltérő portfólióba történő sorolásukat. Amennyiben erre vonatkozó kérelmüket a pénztárhoz a választható portfóliós rendszer bevezetését megelőző 30. napig, azaz 2007. december 1.-ig postai úton vagy faxon feladják, a Pénztár a pénztártagokat fenti kérelmük alapján az általuk választott portfólióba sorolja át. A pénztártagok javára érkező befizetések a pénztártagi beazonosítást követően a pénztártag automatikus besorolása vagy egyéni választása szerinti választható portfólióba kerülnek. [1]

Az egyes választható portfóliókban elért hozameredményeket – a befektetési tevékenység adott portfólióhoz tartozó költségeivel csökkentve – az Évgyűrűk negyedévente, az adott portfólióhoz tartozó tagok között tőke- és időarányosan osztja fel.  Negyedévet követően internetes honlapján nyilvánosságra hozza a pénztár egészének, és az egyes választható portfólióknak az elmúlt negyedévi hozamrátáját és referenciaindexét, valamint a befektetési politika teljesülésének rövid értékelését. A pénztári szintű hozamok és 5 éves átlagos hozamadatok közzétételekor a hasonló tartalmú adatokat választható portfóliónként is bemutatja.

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár vagyona 2007 szeptemberében elérte a 70 milliárd forintot, a pénztártagok száma pedig meghaladta a 120 ezer főt. A kezelt vagyon nagysága alapján a 19 magánpénztárból a 6. helyet foglalja el, közel 5 százalékos piaci részesedéssel. Az Évgyűrűk reálhozama a 2002-2006 közötti ötéves időszakban 4,23% volt.

      

Az egyes választható portfóliókra vonatkozó elvárások, befektetési előírások

A.) A Klasszikus Portfólióra vonatkozó elvárások, előírások: 

A Klasszikus Portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus Portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Klasszikus Portfólió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen.

-A Klasszikus Portfólióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealapjegyek, származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel.

-A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg.

-A Portfólióban a fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg.

B.) A Kiegyensúlyozott Portfólióra vonatkozó elvárások, előírások:

– A Kiegyensúlyozott Portfólió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfóliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik.

-A Kiegyensúlyozott Portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealapjegyek a 3 százalékát nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A Portfólióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. -A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg, ugyanakkor 10 százalékát legkésőbb a választható portfólió rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követő napig el kell érnie. A választható portfóliós rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követően és 2009. június 30-át megelőzően a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a Kiegyensúlyozott Portfólióban a befektetett eszközök 30%-át nem haladhatja meg

C.) A Növekedési Portfólióra vonatkozó elvárások, előírások:

-A Növekedési Portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni.

-A Növekedési Portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 20 százalékát, míg a kockázati tőkealapjegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki.

-A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 40 százalékát meg kell haladnia. A választható portfóliós rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követően és 2009. június 30-át megelőzően a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a Növekedési Portfólióban a befektetett eszközök 30%-át meg kell haladnia.

 Az egyes választható portfóliók hozama

Múltbeli hozamok bemutatása: A választható portfóliónként meghatározott referencia indexek múltbeli teljesítményét és reálhozamát, valamint éves átlagos szórását bemutatva érzékeltethetők az egyes portfóliók múltbeli adatok alapján megfigyelhető hipotetikus hozamai.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük