2008. szeptember 11-13. között került sor a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete  (BEMSZ) szervezésében a Közép-Európai Régió 3. Belső Ellenőrzési Konferenciájára a Magyar Telekom székházában.

 

2008. szeptember 11-13. között került sor a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete  (BEMSZ) szervezésében a Közép-Európai Régió 3. Belső Ellenőrzési Konferenciájára a Magyar Telekom székházában.

Az esemény sajtótájékoztatóján ismertették a konferencia vezető témakörét;
"A belső ellenőrzési szakma helyzete Magyarországon, a nemzetközi szereplők bemutatása, a belső kontrollok szerepe a hatékony gazdálkodás folyamatában."

Negyvennél is több előadás hangzott el a 19 országból (pl. Ausztria, Horvátország, Oroszország, Szlovákia, stb.) érkezett, 260 főnyi megjelent résztvevő előtt. 

Galambos Péter levezető elnök (Magyar Telekom) elmondta, a regionális konferencián plenáris és szekció üléseken lehetőség nyílt a legjobb tapasztalatok és gyakorlati tudnivalók cseréjére, a régió aktuális szakmai kérdéseinek, az EU csatlakozás utáni feladatoknak a megbeszélésére. A témát ipari, pénzintézeti és közszféra szegmensek szerint járták körül.

Az esemény szponzorai:   a házigazda Magyar Telekom,  a Deloitte, az Ernst & Young, az ETK,  a KPMG,   a QPR,  a PriceWaterHouse & Coopers,  a Corvinus Egyetem, a BPMS, a Mega  és a Prohome. 

A belső ellenőrzési szakma helyzetéről  David A. Richard, a Belső Ellenőrök Világszervezetének (IIA) elnöke tartott plenáris előadást,  Jean-Pierre Garitte, (Deloitte) az  IIA korábbi elnöke pedig a Kockázattudatos belső ellenőr címmel tartotta meg előadását a kockázat-kezelésről.

A tájékoztatón szóltak róla, a belső ellenőrzést az EU is nagyon fontosnak tartja, különösen Lisszabon óta.

A témával kapcsolatosan sok teendő van még Magyarországon ahhoz, hogy a belső ellenőrzés a vállalat-irányítás fontos szereplőjévé váljon.

Elhangzott;  a hazai szervezet felmérte, hogy a belső ellenőrzésnek nincs megfelelő oktatása, csak felső szinten, ezért 4-napos képzéseket tartanak érdeklődő szakemberek, vezetők, stb. számára a legfontosabb tudnivalókról.

A szakma legmagasabb fokú képzése a világszervezetnél zajlik, az ott szerzett oklevél a legértékesebb felsőfokú diplomák közé tartozik az egész világon.

A korrupció elleni harcban és a csalások kezelésében a belső ellenőrzés proaktív megközelítésének rendkívül nagy szerepe lehet világszerte.


Magyarországi előadóként Réthelyi László (Ernst & Young) tartott felméréseikről előadást

A belső audit működésének speciális kérdései  címmel. 

Álljon itt ízelítőként előadásának kivonata:

Belső audit problémák

A belső ellenőrökkel folytatott konzultációk során kiderült;

a belső audit a legtöbb (nagy) szervezetnél működik, de megbecsültsége, informáltsága, erőforrásokkal való ellátottsága, szervezeten belüli elfogadottsága sok helyen nem áll összhangban a belső auditorok elvárásaival.

A belső audit helyzetének javításához szükséges:

-a kiemelkedő minőségű munka,

-a szervet számára fontos speciális területek vizsgálata (pl. projektek auditálása, szerződéses kapcsolatok auditálása,

-a működési kockázatok vizsgálata,

-a csalás kockázatok felmérése,

-a folyamat javítások előkészítése,

-olyan szinten kontrollált belső audit működési folyamatok,  amelyeket elvárunk a vizsgált területektől (pl. négy-szem elve, dokumentált belső eljárások), 

-hasznosítható, felhasználóbarát jelentések,

-hiányosságok javításának proaktív nyomon-követése,

-megfelelő erőforrások,

-speciális tudással is rendelkező munkatársak (pl. adózási ismeretek, műszaki ismeretek, stb.),

-megfelelő audit eszköztár (pl. módszerek, informatikai támogatottság),

-belső audit „belső marketingje",

-belső audit vezető proaktív kapcsolatépítése a menedzsmenttel,

-a belső audit sikereinek és eredményeinek bemutatása a menedzsment számára (pl. teljesítménymérés, külső minőségértékelés)

-a tanácsadói munkák felvállalása a menedzsment támogatás erőteljesebb bemutatására.

A belső audit teljesítmény-mérésének tapasztalatai

Kimutatható, hogy a belső audit teljesítményének mérése

-a témakör belső megítélését alapvetően befolyásolja,

-a belső audit a legtöbb helyen „költség-érzékenynek minősíthető, pozitív eredményének mérése és bemutatása nehéz feladat,

-a legtöbb helyen az audit terv megvalósulását mérik,  a mérés gyakran rossz eredményt mutat (a sok soron kívüli vezetői audit igény miatt).

A belső audit teljesítményének mérése kapcsán egyértelműen megállapítható:

-minden tevékenység, így a belső audit működése is mérhető,

-a mérőszámok tudatos kialakítása és idősoron keresztül való mérése segíti a belső audit pozitív eredményeinek bemutatását,

-a mérőszámokkal az eredményességet, a hatékonyságot és a gazdaságosságot is lehet és érdemes mérni,

-a sikeres mérőszámok, melyek segítik a folyamatot;

   a megvalósított belső audit javaslatok száma,

   az auditált szervezeti kockázatok száma,

   a szervezeti célkitűzéseket közvetlenül érintő auditok száma/aránya,

   a beazonosított hiányosságok „számszerűsítése".

A belső audit külső minőségértékelése

A belső audit külső minőségértékelése kapcsán megállapítható:

-a belső audit vezetők hallottak erről, de eddig kevesen léptek előre a témában,

-körükben kérdésként felmerül;  

   mikor kötelező végrehajtani?

   mi a belső audit vezető haszna ebből?

A belső audit külső minőségértékelése kapcsán felmerül;

-2002. január 1. óta  legalább ötévenként meg kell ejteni.

Annak kötelező,

-aki jelentésében vagy bármilyen egyéb módon hivatkozni akar arra, hogy az  IIA Standardokkal összhangban tevékenykedik,

-aki számára valamilyen jogszabály / elvárás előírja,

Annak érdemes vele foglalkozni, aki

-szeretné látni, hol tudja még tovább javítani belső audit-csoportjának működését,

-formális visszajelzést akar kapni a menedzsment tagjaitól a belső audit működéséről,

-szeretné felhasználni „belső marketing" célokra.

Projektek auditálása

A projektek vizsgálatakor kiderült:

-a legtöbb szervezetnél számtalan projekt fut melyek belső / külső költsége lényegesen befolyásolja az eredményességet,

-a projektek nagy százaléka nem éri el a kívánt célt,  túlmegy a tervezett határidőn, vagy túllépi a tervezett költséget,

-a projektek vizsgálatával a menedzsment számára kényesnek számító területen lehet pozitív módon hozzájárulni a szervezet eredményességéhez,

-a belső audit gyakran nem vizsgálja a projektek működését.

A projektek auditálása kapcsán érdemes

-éves kockázatelemzést végezni, 

-felderíteni a kritikus projekteket,

-mind a futó, mind a lezárt projekteket elemezni,

-vizsgálni a projektek végrehajtása és menedzselése kapcsán működtetett folyamatokat és kontrollokat (kockázatkezelés, kommunikáció, erőforrás-kezelés, minőségbiztosítás, stb.)

-tanácsadói munkákról dönteni, ha megfelelő belső szakértőkkel rendelkezik a belső audit csoport.

A szerződéses kapcsolatok auditálása

A szerződéses kapcsolatok vizsgálatának tapasztalatai:

-a szerződéses kapcsolatok alapvetően befolyásolják egy szervezet működési viszonyait,

-a szerződéses kapcsolatok kezelésének közvetlen költség, ill. bevétel hatása van,

-a szerződéses viszonyok és a partnerek auditálásával a menedzsment eredményesség-növelési lehetőségekkel

szembesülhet,

-a belső audit gyakran megáll a szervezet határain belül és a szerződéses kapcsolatokat nem vizsgálja.

A szerződéses kapcsolatok auditálása során adódó lehetőségek:

-éves kockázatelemzésben lehet értékelést végrehajtani, a kritikus kapcsolatokat azonosítani,

-mind a szállítói, mind az értékesítési oldal egyenlő mértékben vizsgálható,

-vizsgálhatók a szerződéses kapcsolatok kapcsán működtetett belső folyamatok és kontrollok (szerződéskötés, elszámolások, stb.),

-a szerződéses partnereknél felmérhető az elszámolások jogosultsága.

A csalások kockázata

A belső audit és a csalás kockázatok felmérése során kiderült:

A menedzsment általában elvárja, hogy a belső audit segítsen a megelőzésben és vegye észre a csalást, s

vegyen részt a csalások kivizsgálásában.

A csalások köre, módja folyamatosan változik, bővül (működési, beszámolás, korrupció).

A belső audit  a vizsgálódások során a csalást nem kezeli kiemelt tényezőként.

A belső audit és a csalással kapcsolatos tapasztalat:

A belső ellenőrnek elegendő tudással kell rendelkeznie ahhoz, hogy észlelje a csalás jeleit, de nem várható el tőle olyan szintű szakértelem, amivel egy csalások feltárására és kivizsgálására szakosodott személy rendelkezik.

Csalásra utaló jelek kapcsán fontos tényező a belső audit-csapat tudásának naprakészen tartása.

Fokozott csalás-megelőző ellenőrzésekre van szükség a munkák során.

A csalás vizsgálatok igénylik a támogatást (de nem indokolható a vezetés beavatkozása).

A belső audit informatikai támogatásával kapcsolatos tapasztalatok:

Sok belső audit csoport csak az alapvető informatikai eszközöket használja a munka támogatására (szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok).

Hiába kis létszámú egy vállalat, az informatikai támogatás hiánya ott is negatívan befolyásolja a belső audit hatékonyságát.

A belső audit informatikai támogatásának lehetőségei:

Számtalan hazai és nemzetközi szoftver áll rendelkezésre a belső audit csoportok számára, a legjobb szoftverek az egész audit ciklust átfogják.

Kiemelt jelentőségű a szervezet pénzügyi rendszereibe való integrálhatóság, a belső felülvizsgálat dokumentálhatósága, s az archiválás lehetősége.

A szoftver beszerzési, bevezetési, karbantartás költségeket tervezni kell.

Figyelmet kell fordítani az adatelemző eszközökre is.

A csoportszintű belső audit jelentősége:

Felmérés szerint a közép-európai régióban számtalan vállalat vált regionális nagyvállalattá, vagy központtá.

A regionális vállalatnál modern irányítási technikák működtetésére van szükség, de a belső audit sok helyen mégis helyi szinten működik, nem alakul ki regionális, csoportszintű belső audit tevékenység.

A csoportszintű belső audit jellemzői:

-a modern irányítási technikáknak részét képezi a csoportszinten működő belső audit,

-a belső audit működését érdemes összhangba hozni a csoportcélokkal,

-a csoport szintű kockázatértékelés, tervezés, az összehangolt audit munkák és az egységes audit eljárások / technikák a menedzsment csoportszintű irányítási feladatait sikeresen tudják támogatni,

-a csoportszintű audit lehetőséget nyújt csoportvállalatok közötti összehasonlításokra, tudásátadásra.

http://www.iia.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük