2022.október.03. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Hirdetmény a Magyar Telekom Éves Rendes Közgyűléséről

10 perc olvasás
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/44880"><img class="image image-preview" src="/files/images/images_39.jpg" border="0" width="103" height="86" /></a></span>A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság") Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2014. április 11-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

images 39A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság") Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2014. április 11-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

images 39A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság") Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2014. április 11-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A Közgyűlés napirendje:

1.    Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;

2.    Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

3.    Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

4.    Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;

5.    Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

6.    Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

7.    Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;

8.    Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról;

9.    A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;

10.  Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések);

11.  A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a Közgyűlésre elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyazonosító igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják magukat, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.

b) Képviseleti meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes által kiállított meghatalmazás dátuma nem lehet 2013. április 11-nél korábbi. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy amennyiben az adott ország részese a nemzetközi Apostille egyezménynek, Apostille-lal való ellátása szükséges. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.

A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni.

Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredi dokumentummal (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A képviseleti meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései, ideértve a meghatalmazott személyazonosságának igazolására vonatkozó rendelkezéseket is, értelemszerűen irányadóak.

c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok és különösen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott (nominee) (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) nevét e minőségében a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2014. április 9.) 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést rendel el az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től (a továbbiakban KELER Zrt.), amelynek fordulónapja 2014. április 4. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapír-számlavezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. Ha a részvénykönyvi bejegyzést a részvényes értékpapír-számlavezetője nem tette meg, a részvényes maga is kezdeményezheti azt az Alapszabály rendelkezései szerint. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre (mint társasági eseményre) vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2014. április 9. 18.00 óra.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart.

A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzák magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2014. április 22. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínre (Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.) hívja össze. A regisztráció a megismételt Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart. A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára – a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az a részvénytársaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

A közgyűlési dokumentumok megtekintésének helye

A Társaság 2014. április 11-ei Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Gt. 304. § (1) bekezdése által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételt követően 2014. március 20-tól megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11., 2014. március 24-től a 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. V. emelet) munkanapokon 9-15 óra között, a Társaság (www.telekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2014. április 11-én 9.00 órától).

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két verzió közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2014. március 11.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.