2022.05.24.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Magyar Telekom Csoport 2011. első féléves jelentése – Nőtt a működési hatékonyság

19 min read
<p> <span class="inline inline-left"><a href="/node/44880"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/images_39.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="83" /></a></span>A Magyar Telekom ma - 2011-08-04-én -közzétette 2011 első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. </p>

A Magyar Telekom ma – 2011-08-04-én -közzétette 2011 első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

A Magyar Telekom ma – 2011-08-04-én -közzétette 2011 első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:
* A bevételek 3,9%-kal 297,8 milliárd forintról 286,1 milliárd forintra mérséklődtek 2011. első félévben 2010 azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés oka elsősorban, hogy a hangalapú vezetékes és mobil bevételek mindhárom országban csökkentek, valamint mérséklődtek a magyarországi rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek is. Ezen csökkenéseket részben ellensúlyozta a TV és a mobil internet szolgáltatásokból származó bevételek növekedése. A forint erősödése kismértékben kedvezőtlen hatással volt a nemzetközi leányvállalatok forintban számolt bevételeire.
* Az EBITDA 18,2%-kal 119,5 milliárd forintról 97,8 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 34,2% volt. A működéshez kapcsolódó, azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a telekommunikációs különadó nélkül számolt EBITDA 0,8%-kal 123,3 milliárd forintra nőtt. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 43,1% volt 2011. első félévben, míg 2010 azonos időszakában 41,1%. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta javulása a személyi jellegű és az egyéb működési költségekben megmutatkozó szigorú költségcsökkentési intézkedéseknek, valamint a készüléktámogatások csökkenésének köszönhető. Mindezek mellett a 2011. első negyedéves eredményekre kedvező hatással volt a magyarországi ingatlanértékesítésekből származó 1,4 milliárd forint nyereség is.

Rendkívüli tételek, telekom adó és az EBITDA alakulása (milliárd Ft): 2010. második negyedév; 2010. első félév; 2011. második negyedév; 2011. első félév
Vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok: 0,8; 1,3; 10,6; 11,0
Végkielégítéssel kapcsolatos költségek: 0,4; 1,5; 0,3; 1,8
Telekom adó: 0; 0; 6,3; 12,7
Rendkívüli tételek összesen: 1,3; 2,8; 17,2; 25,5
Jelentett EBITDA: 61,8; 119,5; 44,6; 97,8
Működéshez kapcsolódó EBITDA: 63,1; 122,3; 61,8; 123,3

* A Magyar Telekom 2010. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal köteles telekommunikációs különadót fizetni. Mivel a különadó 2010. negyedik negyedévben került bevezetésre, a 2010. évben a Csoport és a szegmensek eredményeit kizárólag a negyedik negyedévben érintette. A magyarországi szegmensek (Telekom Magyarország és T-Systems Magyarország) bemutatott EBITDA értékei azonban 2010. első félévben és 2011. első félévben egyaránt tartalmazzák a telekom különadót annak érdekében, hogy a szegmensek teljesítményének éves összehasonlítása valósabb képet adjon. A 2010. első féléves csoportszintű számok azonban nem lettek módosítva (az IFRS szabályoknak megfelelően), így a Csoport eredmények éves szinten kevésbé összehasonlíthatóak.
* 2011. június 24-én a Magyar Telekom Igazgatósága elvi megállapodást hagyott jóvá az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének ("SEC") hivatalával az SEC Társasággal kapcsolatos vizsgálatának egyezség útján történő lezárásáról. Az SEC-vel létrejött ezen elvi megállapodásra valamint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával ("DOJ") folytatódó tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2011 második negyedévében 11,5 milliárd forint (62,4 millió USD) céltartalékot képzett a vizsgálatokkal összefüggésben, melyből 1,1 milliárd forint a nettó pénzügyi eredmények között, a fennmaradó rész pedig az egyéb működési költségek között került elszámolásra a Telekom Magyarország szegmensben.
* A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 39,7%-kal, 32,4 milliárd forintról 19,5 milliárd forintra mérséklődött. A csökkenés oka a jelentett EBITDA mérséklődése, amit csak részben ellensúlyozott a nyereségadó csökkenése. A nyereségadó 2010. első félévről 2011. első félévre csökkent az adózás előtti eredmény csökkenésének valamint egy 2010. második negyedévben könyvelt, egyszeri 5,2 milliárd forintos tétel együttes eredményeként. Ez utóbbi a macedón adóváltozások következménye, melyek értelmében az eredménytartalék azon részére, mely várhatóan osztalékként külföldi illetőségű tulajdonos részére kerül kifizetésre a jövőben, nyereségadót kell elszámolni.
* Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 92,4 milliárd forintról 95,5 milliárd forintra nőtt. A jelentett EBITDA csökkenését ellensúlyozta a működőtőke javulása, ami annak köszönhető, hogy a telekommunikációs különadó az első félévre lekönyvelésre került, azonban a kifizetése csak júliusban történt meg (a második félévre vonatkozó adót októberben fizetjük). A működőtőke javulásához az SEC-vel létrejövő elvi megállapodásra tekintettel képzett céltartalék és a lejárt kinnlevőségek csökkenése is hozzájárult.
* A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 9,5 milliárd forinttal, 26,7 milliárd forintra csökkent 2011. első félévben 2010 azonos időszakához képest. A CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 21,3 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 1,2 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 2,6 milliárd forintot, Montenegróban pedig 1,4 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
* A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 2011. első félévben 10,4 milliárd forinttal, 63,8 milliárd forintra nőtt a 2010. azonos időszaki 53,4 milliárd forintról. A működőtőke javulásának következtében a működési cash flow 3,1 milliárd forinttal nőtt.  Az alacsonyabb CAPEX költés és az ingatlanértékesítésekből származó bevételek emelkedése is elősegítette a szabad cash flow növekedését.
* A nettó adósságállomány a 2010. június végi 297,4 milliárd forintról 2011. június végére 295,1 milliárd forintra csökkent. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2011. június végén 35,1% volt.

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: "Sikeresen megőriztük, egyes esetekben még növeltük is piaci részesedésünket, azonban a gyengélkedő magyar távközlési piac és a lassú gazdasági fellendülés következtében a második negyedévben is folytatódott a bevételek csökkenése. Ugyan továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a növekvő területekből származó bevételeink tovább bővüljenek, mindezidáig még nem tudták ellensúlyozni a hang alapú vezetékes és mobil bevételek csökkenését. Költséghatékonysági intézkedéseink azonban sikeresnek bizonyultak, és a második negyedévben megismételtük az első negyedévben elért kiemelkedő, 43%-os működéshez kapcsolódó EBITDA rátát.
Az év második felét illetően azonban óvatosak vagyunk, és arra számítunk, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet következtében továbbra sem nő a háztartások szabadon elkölthető jövedelme, és az év vége felé közeledve várhatóan a versenykörnyezet is erősödik majd. A Hoppá díjcsomagra váltók száma változatlanul magas, azonban ahogyan már korábban is jeleztük, a pozitív megtartó hatáshoz az egy előfizetőre jutó árbevétel csökkenése társul. A második félévben egyes költségsoraink is várhatóan emelkednek majd, mint például a júliustól életbe lépő béremelések következtében a személyi jellegű költségek. A működéshez kapcsolódó EBITDA első félévi kismértékű emelkedése ellenére 2011. teljes évre továbbra is a működéshez kapcsolódó EBITDA 4-6%-os csökkenésére számítunk, igaz jelenleg úgy látjuk, hogy a csökkenés mértéke a sáv optimistább feléhez lesz közelebb. Változatlanul fenntartjuk azonban a 3-5%-os bevételcsökkenésre és az 5%-os beruházás-csökkentésre vonatkozó céljainkat."

2011. második negyedéves eredmények elemzése

Csoport

* A bevételek 4,6%-kal mérséklődtek 2011. második negyedévben 2010 azonos negyedévéhez képest. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek minden piacon csökkentek a kedvezőtlen gazdasági környezet és a Macedóniában erősödő mobil verseny következtében. A magyarországi mobil végződtetési díjak 2010 decemberében történt csökkentése miatt mérséklődtek a mobil nagykereskedelmi bevételek, amit nem tudott ellensúlyozni a TV és a mobil szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek növekedése.
* A jelentett EBITDA 27,9%-kal, a működéshez kapcsolódó EBITDA pedig 2,1%-kal csökkent a második negyedévben. Az EBITDA mérséklődése a bevételcsökkenés közvetlen következménye, amit a személyi jellegű költségek, valamint az egyéb költségtényezők, pl. marketing és tanácsadói költségek terén végrehajtott költségcsökkentési intézkedéseink sem tudtak teljes mértékben ellensúlyozni. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta azonban még így is a 2010. második negyedévi 42,0%-ról 2011. második negyedévben 43,0%-ra nőtt.

Telekom Magyarország szegmens

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 3,2%-kal 104,0 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 26,1%-kal 27,7 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 26,7% volt 2011 második negyedévében. A rendkívüli tételek, azaz elsősorban a telekommunikációs különadó és a vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok nélkül számolt működéshez kapcsolódó EBITDA 1,0%-kal 44,0 milliárd forintra mérséklődött 2011. második negyedévben 2010 második negyedévéhez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 41,4%-ról 42,3%-ra nőtt főként annak köszönhetően, hogy a hatékonyságnövelés eredményeként csökkentek a személyi jellegű költségek és az egyéb működési költségek. Mindezek, valamint a magyar mobil végződtetési díjak 2010. decembertől hatályos csökkenése következtében mérséklődő hangbevételekhez kapcsolódó kifizetések majdnem teljes mértékben ellensúlyozni tudták a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek csökkenését.
* A vezetékes bevételek 5,6%-kal, 45,2 milliárd forintra mérséklődtek 2011. második negyedévben, mivel csökkentek a hangalapú bevételek a mobil helyettesítés és az IP-alapú szolgáltatások irányába történő migráció következtében, amihez kapcsolódott még a Hoppá díjcsomag bevételhigító hatása is. A vezetékes internet bevételek csökkenése 2,6%-ra mérséklődött, ugyanakkor a TV szolgáltatásokból származó bevételek továbbra is jelentősen, 13,9%-kal nőttek. TV előfizetőink száma június végére meghaladta a 756 000-et, amin belül sok ügyfél váltott kábel TV-ről IPTV-re. A szatellit TV iránti kereslet is erős maradt.
* A mobil bevételek 1,3%-kal 58,5 milliárd forintra mérséklődtek 2011. második negyedévben. Az ügyfélszám kismértékű emelkedése, a mobil forgalom növekedése, valamint a szerződéses ügyfelek arányának folyamatos bővülése sem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az árak csökkenésének kedvezőtlen hatását. Ennek következtében a kiskereskedelmi bevételek 2,0%-kal csökkentek. A T-Mobile azonban megőrizte egyértelmű piacvezető pozícióját és 45,1%-ra növelte az aktív ügyfelek száma alapján mért piaci részesedését. A hangalapú nagykereskedelmi bevételekre kedvezőtlenül hatott a mobil végződtetési díjak 2010. decembertől hatályos 16%-os csökkentése. A nem hangalapú bevételek 9,7%-kal emelkedtek a mobil szélessávú előfizetések 52,8%-os növekedésének következtében, ami elősegítette a mobil internet bevételek emelkedését. A készülékértékesítésből és aktiválásból származó bevételek 6,0%-kal emelkedtek annak köszönhetően, hogy nőtt a drágább okostelefon értékesítések aránya. Ezeken a készülékeken ugyan a készüléktámogatás is magasabb, de a támogatás szintje összességében mérséklődött és az egy új előfizetőre jutó átlagos ügyfélmegszerzési költség 24,6%-kal csökkent.

T-Systems Magyarország szegmens

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 9,8%-kal 26,2 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 6,5%-kal 4,4 milliárd forintra nőtt 2011. második negyedévben, az EBITDA ráta pedig 16,9% volt. A rendkívüli tételek nélkül, mely elsősorban a telekommunikációs különadót tartalmazza, a működéshez kapcsolódó EBITDA 5,5%-kal 5,4 milliárd forintra csökkent. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta a 17,6%-os 2010. második negyedévi értékről 20,6%-ra nőtt, ami annak volt köszönhető, hogy a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek visszaesésének ellensúlyozása érdekében jelentős erőfeszítéseket tettünk a hatékonyság növelésére. Ugyanakkor lejárt kinnlevőségeink is jelentősen csökkentek néhány kifizetetlen kormányzati számla rendezésének köszönhetően.
* A vezetékes bevételek 6,3%-kal 7,5 milliárd forintra mérséklődtek a mobilhelyettesítés következtében csökkenő forgalom és folytatódó ügyfél lemorzsolódás miatt, emellett erős árversennyel is meg kellett küzdeni. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek 10,3%-os csökkentek.
* A mobil bevételek 4,6%-kal 8,3 milliárd forintra csökkentek elsősorban az átlagos árszint és a forgalom csökkenése miatt, amit az ügyfélszám emelkedése nem tudott ellensúlyozni. Az egyéb mobil bevételek csökkentek a 2010 augusztusában bejelentett kormányzati intézkedések következtében. A nyereségesség megőrzésének érdekében, az egyéb költségcsökkentési intézkedések mellett, 21,2%-kal csökkentettük az egy új előfizetőre jutó ügyfélmegszerzési költséget is.
* A rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek 15,6%-kal 10,5 milliárd forintra csökkentek 2011. második negyedévben. A kormányzati megszorító intézkedések következtében az elmúlt negyedévekben nem történt új informatikai közbeszerzés, ugyanakkor a korábban indult projektek fokozatosan kifutnak. Mindemellett a vállalati szegmens rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatások iránti kereslete sem állt még vissza a recesszió előtti szintre a változatlanul kedvezőtlen gazdasági környezet miatt.

Macedónia

Macedóniában a bevételek 13,1%-kal 17,0 milliárd forintra csökkentek 2011. második negyedévben 2010 azonos időszakához képest, míg az EBITDA 17,3%-kal csökkent. A forint erősödésének kismértékű negatív hatása volt a nemzetközi leányvállalatok forintban számolt bevételeire (2011. második negyedévben 2010 azonos időszakához képest a forint átlagosan 2,7%-kal erősödött a macedón dénárhoz képest). Az EBITDA csökkenésének oka, hogy a mobil szegmensben tapasztalható erős verseny jelentős áresést valamint magasabb készüléktámogatásokat okozott, amit nem tudott ellensúlyozni az egyéb működési költségek csökkentése.
* A vezetékes bevételek 8,3%-kal csökkentek. A bejövő és a tranzit forgalom növekedésének, valamint a végződtetési  díjak emelésének köszönhetően ugyan nőttek a hangalapú nagykereskedelmi bevételek, de nem tudták ellensúlyozni a hangalapú kiskereskedelmi bevételek nagymértékű csökkenését. A TV szolgáltatásokból származó bevételek nőttek a két illetve három szolgáltatást összekapcsoló csomagok iránti kereslet erősödésének következtében.
* A mobil bevételek 17,0%-kal csökkentek a Macedóniában tapasztalható rendkívül kiélezett versenykörnyezet következtében. A kártyás ügyfelek számának csökkenése és a verseny miatti árcsökkentések kedvezőtlenül hatottak a bevételekre. A T-Mobile Macedónia ugyanakkor 50,0%-os részesedéssel megőrizte egyértelmű piacvezető szerepét, és a kismértékben javuló ügyfélösszetétel mellett a zárt felhasználói csoportokban lévő ügyfelek számának növekedése az egy előfizetőre jutó perchasználat emelkedését eredményezte. Ugyan nőtt a mobil internet használat és magasabb volt az SMS-ek száma is, az ingyenes vagy olcsó SMS-eket kínáló akciók miatt a nem hangalapú bevételek is csökkentek.

Montenegró

Montenegrói leányvállalatunk bevételei változatlanul 7,8 milliárd forintot tettek ki 2011. második negyedévben. Az árfolyamváltozások (2011. második negyedévben 2010 azonos negyedévéhez képest a forint átlagosan 2,6%-kal erősödött az euróhoz képest) kismértékben kedvezőtlenül hatottak montenegrói leányvállalatunk forintban számolt bevételeire. Az EBITDA 14,5%-kal 3,3 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta pedig 36,6%-ról 41,8%-ra javult. Az EBITDA növekedése a 2011. első negyedévben végrehajtott létszámleépítés következtében lecsökkent személyi jellegű költségeknek, valamint további költségcsökkentési intézkedéseknek és a behajtások javulásának köszönhető.
* A vezetékes bevételek 3,3%-kal csökkentek 2011. második negyedévben. Az internet és TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedését ellensúlyozta a hangalapú kis- és nagykereskedelmi bevételek csökkenése. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenése mögött a növekvő mobil helyettesítés és az átalánydíjas csomagokkal kínált kedvezmények állnak. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkenése a Szerbiába irányuló nemzetközi forgalom jelentős visszaesésének következménye, mivel ezen forgalom ma már versenytársainkon keresztül halad. Másfelől az összekapcsolt szolgáltatások elterjedésének köszönhetően jelentősen nőtt az ADSL és IPTV előfizetők száma, s ennek következtében számottevő mértékben emelkedtek az internet és a TV szolgáltatásokból származó bevételek.
* A mobil bevételek 3,7%-kal nőttek egy 2010. második negyedévben végrehajtott, csalási ügyhöz kapcsolódó bevétel visszakönyvelés következtében. Ezen 0,8 millió euro egyszeri bevételhatás nélkül számolva a bevételek 2,5%-kal csökkentek. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek visszaesése mögött a kártyás ügyfelek számának csökkenése, valamint az előfizetők ARPU-jának mérséklődése áll. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkentek az alacsonyabb belföldi forgalom következtében. A mobil internet használók száma nőtt, aminek köszönhetően emelkedtek a nem hangalapú bevételek.

Tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálatok

Amint azt korábban közzétettük, a Társaság Audit Bizottsága belső vizsgálatot folytatott a Társaság és/vagy kapcsolt vállalkozásai montenegrói és macedóniai tevékenységével kapcsolatos, összesen több mint 31 millió euró értékű szerződésekkel összefüggésben. A belső vizsgálat elsősorban annak megállapítására irányult, hogy a Társaság és/vagy montenegrói és macedóniai kapcsolt vállalkozásai teljesítettek-e az Egyesült Államok jogszabályaiba (ideértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényébe ("FCPA") ütköző kifizetéseket. A Társaság a belső vizsgálat eredményeit korábban közzétette. További információkat a belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság 2010. december 31-én végződött évre vonatkozó éves jelentése tartalmaz.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma ("DOJ"), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete ("SEC") és a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma vizsgálatot indítottak bizonyos, a belső vizsgálat körébe is tartozó tevékenységekre vonatkozóan. Továbbá, a magyar Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi kapcsolatban kötelességszegésre irányuló vesztegetés bűntette és más bűncselekmények gyanúja alapján nyomozást indított a belső vizsgálat körébe tartozó egyes tevékenységekkel kapcsolatban. Továbbá, a Montenegrói Legfőbb Államügyész szintén nyomoz a Társaságnak a belső vizsgálat körébe tartozó tevékenységeire vonatkozóan, és a Társaságtól információkat kért a releváns szerződésekkel kapcsolatban. Ezen hatósági vizsgálatok folyamatban vannak és a Társaság folyamatosan együttműködik a hatóságokkal.

2011. június 24-én a Magyar Telekom bejelentette, hogy a Társaság Igazgatósága elvi megállapodást hagyott jóvá az SEC hivatalával az SEC által a Társaság esetlegesen FCPA-t sértő magatartásával kapcsolatban folytatott vizsgálat egyezség útján történő lezárásáról. Az elvi megállapodás értelmében a Társaság – anélkül, hogy akár beismerné, akár tagadná a vele szemben tett állításokat – hozzájárulna egy olyan egyesült államokbeli bírósági határozathoz, amely véglegesen eltiltja az FCPA jövőbeni megsértésétől. Az elvi megállapodás értelmében a Társaság "vagyoni előny elvonását" (disgorgement) és feltételesen magánjogi bírságot fizetne. Az elvi megállapodás tükrözi, hogy az SEC hivatala értékelte a Társaság önmagára vonatkozó bejelentéseit, javító intézkedéseit és együttműködését az SEC vizsgálatával. Az elvi megállapodás nem jelenti az SEC vizsgálatának végleges lezárását. A végleges egyezség előfeltétele a Társaság Igazgatóságának, az SEC-nek és egy egyesült államokbeli Körzeti Bíróságnak a végleges jóváhagyása.

A Társaság továbbra is tárgyalásokat folytat a DOJ-vel a DOJ Társaságra vonatkozó vizsgálata egyezség útján történő lezárásának lehetőségével kapcsolatban. Lehetséges, hogy a Társaság nem tud egyezségre jutni a DOJ-vel. A DOJ vizsgálatának bármilyen módon történő lezárása büntetőjogi szankciókhoz vezethet, ideértve a pénzbüntetést, amely jelentős hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi helyzetére, működési eredményeire illetve cash flow-jára, valamint további változtatások lehetnek szükségesek a Társaság üzleti tevékenységében és megfelelőségi programjában. A Társaság nem tudja előre jelezni, hogy a DOJ vizsgálat egyezséggel történő lezárására sor kerül-e, és ha igen, mikor, illetve bármely ilyen egyezség feltételeit és egyéb jellemzőit.

Az SEC hivatalával létrejövő elvi megállapodásra valamint a DOJ-vel folytatódó tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2011 második negyedévében 11,5 mrd Ft (62,4 millió USD) céltartalékot képzett ezen hatósági vizsgálatokkal összefüggésben. Ugyanakkor a vizsgálatok végleges egyezség útján vagy egyéb módon történő lezárásakor a fizetési kötelezettség mértéke eltérhet a céltartalék összegétől.

A céltartalékon túl a Magyar Telekomnál 2011 első félévében 0,6 mrd Ft költség merült fel a vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyet a Telekom Magyarország szegmens egyéb működési költségei tartalmaznak.

A Magyar Telekom 2011. második negyedévi eredményeiről részletesen a társaság honlapján
(www.telekom.hu/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.