2022.01.25.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Trianon, 1920. június 4., 16 óra 30 perc (kordokumentum)

10 min read
<span class="inline left"><a href="/node/2841"></a></span><span class="inline left"><a href="/node/2875"></a></span>  <p><span class="inline left"><a href="/node/2780"><img class="image thumbnail" src="/files/images/trianon_01n_0.thumbnail.jpg" border="0" alt="A Trianon elõtti Magyarország Angyalos Nagycímre" title="A Trianon elõtti Magyarország Angyalos Nagycímre" width="100" height="74" /></a></span>A világtörténelem egyik legvéresebb háborújának befejezése után (I. Világháború) a szerencsés gyõztesek Trianonban ítéletet hirdettek, összeomlás, forradalmak és a román megszállás után. A legszörnyûbb nyomorúság idején a kilátásba helyezett wilsoni béke helyett darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét.</p><p>

 

A Trianon elõtti Magyarország Angyalos NagycímreA világtörténelem egyik legvéresebb háborújának befejezése után (I. Világháború) a szerencsés gyõztesek Trianonban ítéletet hirdettek, összeomlás, forradalmak és a román megszállás után. A legszörnyûbb nyomorúság idején a kilátásba helyezett wilsoni béke helyett darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét.

 

A Trianon elõtti Magyarország Angyalos NagycímreA világtörténelem egyik legvéresebb háborújának befejezése után (I. Világháború) a szerencsés gyõztesek Trianonban ítéletet hirdettek, összeomlás, forradalmak és a román megszállás után. A legszörnyûbb nyomorúság idején a kilátásba helyezett wilsoni béke helyett darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét.

Minden környezõ ország részt vett az osztozkodásban. Még a régi bajtársnak Német-Ausztriának is adtak belõle, hogy ne legyen egyetlen olyan szomszédunk sem, akire elkeseredés nélkül gondolhatnánk.

?Jaj a legyõzöttnek!" – mondja a régi latin példamondat és ennek igazságát újra, bebizonyította az a kegyetlenség, mellyel az úgynevezett ?békeszerzõdésekben? a központi hatalmakkal elbántak.

BártfaBártfa

Besztercebánya, Hungária kávéházBesztercebánya, Hungária kávéház
Besztercebánya, 1911Besztercebánya, 1911 Besztercebánya, Kossuth Lajos utcaBesztercebánya, Kossuth Lajos utca
BesztercebányaBesztercebánya BrassóBrassó
Brassó, Ferencz József térBrassó, Ferencz József tér DévényDévény
Dunaszerdahely, Fõ utcaDunaszerdahely, Fõ utca Eperjes a Rákóczi házzalEperjes a Rákóczi házzal

Hiába tették le a vesztesek a fegyvert, hiába adták meg magukat kényre-kedvre, tovább dühöngtek a háború fúriái és nem szállott le az égbõl a béke galambja. Irgalmatlanok voltak a gyõztesek és rettenetesek a feltételek, melyeket megszabtak, de azért hasonlíthatatlanul szörnyûbb volt a sors, mellyel bennünket sújtottak.

Megnyomorították a németet, bolgárt és törököt is, de ha az arányt akarjuk kifejezni, elmondhatjuk, míg azoknak levágták egy-egy ujját, a magyarnak addig kezét, lábát, hogy aztán ?csonka teste vérzõ rongyokba tekerve vergõdjék". Németország elvesztette területének 13, Bulgária 8, Magyarország 72 százalékát. Németországtól elszakították lakosságának 10, Bulgáriától 8, Magyarországtól 64 százalékát.

EperjesEperjes

Érsekújvár, Stefanik utcaÉrsekújvár, Stefanik utca
Érsekújvár, pályaudvarÉrsekújvár, pályaudvar Érsekújvár, Komáromi utcaÉrsekújvár, Komáromi utca
Érsekújvár, Komáromi utca látképeÉrsekújvár, Komáromi utca látképe Feled, vasútállomásFeled, vasútállomás
Felka, TuristatelepFelka, Turistatelep Fülek, vasútállomásFülek, vasútállomás
Fülek, Báró Mészáros és Társai Zománcedény GyárFülek, Báró Mészáros és Társai Zománcedény Gyár Galgócz, FõtérGalgócz, Fõtér

Húsz németajkú lakosból idegen uralom alá került egy, húsz bolgárból ugyancsak egy, míg magyar ajkúból közel hét. A versaillesi békeszerzõdés gondoskodott arról, hogy bizonyos idõ elteltével a franciák kiürítsék a megszállott Rajna vidéket, de mikor ürítik ki azokat a magyar területeket, melyeket szomszédaink, szálltak meg a trianoni béke igazságtalan ítélete értelmében? A versaillesi béke szerint Schleiswig déli részében, Felsõsziléziában, majd Szárvidéken1935-ben, népszavazást tartanak és megkérdezik a lakosságot, hova akar tartozni; Német-vagy Franciaországhoz.

Miért nem volt népszavazás az elszakított magyar területeken? Miért nem kérdezték meg az ottani népességet, hogy vissza akarnak-e térni oda, ahonnan megkérdezésük nélkül erõszakkal elszakították? Választ soha sem kaptunk? Minden részvétünk a volt fegyvertársaké, de ha Trianonra gondolunk irigyelnünk, kell õket Versaillesert, Neuillyért és Sévresért.

Galgócz, ZsinagógaGalgócz, Zsinagóga

Gölnicbánya látképeGölnicbánya látképe
GölnicbányaGölnicbánya Homona, Kossuth Lajos utcaHomona, Kossuth Lajos utca
Igló, templom és városházaIgló, templom és városháza Igló, Ferencz-sorIgló, Ferencz-sor
Ilova, Fõ utcaIlova, Fõ utca Ipolyság, vasútállomásIpolyság, vasútállomás
Kassa, Fõ utcaKassa, Fõ utca Kassa, Kossuth utcaKassa, Kossuth utca

Ép emberi elmével megérteni sem lehet, elsõ pillanatra ezt a megkülönböztetést, amikor régi szövetségeseinkkel egyszerre és együtt vesztettük el az I. Világháborút Magyarország testén osztozkodó utódállamoknak még csak hadisikerük alapján sem volt jogcímûk a zsákmányra. Felelõsség sem terhel bennünket. Ellenkezõleg; gróf Tisza István, Magyarország akkori miniszterelnöke volt az egyetlen államférfi Európában, aki még a háború elõestéjén is minden erejével igyekezett megakadályozni annak kitörését.

Kassa, Fõ utca a színházzalKassa, Fõ utca a színházzal

Kassa, Forgács utcaKassa, Forgács utca
Késmárk látképeKésmárk látképe Késmárk, FõtérKésmárk, Fõtér
Kisszeben, Fõ utcaKisszeben, Fõ utca Komárom, hajó kikötõKomárom, hajó kikötõ
Komárom, Jókai utcaKomárom, Jókai utca  Léva, Fõtér és VárosházaLéva, Fõtér és Városháza
 Léva, Kossuth térLéva, Kossuth tér  Léva, Kazinczi utcaLéva, Kazinczi utca

Magyarország számára a háború kész öngyilkosság volt, abban csak veszíthetett, és semmit sem nyerhetett, mert a monarchia minden területnövekedése a magyarság súlyos csökkenését jelentette volna. A magyar parlament miden felelõs képviselõje tiltakozott minden hódító szándék ellen, még a legnagyobb katonai sikerek idején is. Ezért joggal mondhatjuk, hogy Magyarország nem felelõs a nagy világégésért. Mégis halálos ítéletünk aláírásakor, a gyõztes hatalmak diktátumaként, megalázó módon olyan hazugságot is alá kellett írjunk, mint a békediktátum 161-ik pontja, melynek értelmében elismerjük:

Liptó, ÚjvárLiptó, Újvár

 Losoncz, Gáczi utca látképeLosoncz, Gáczi utca látképe
 Losoncz, Budapest szállodaLosoncz, Budapest szálloda  Losoncz látképeLosoncz látképe
 Losoncz, Kossuth utcaLosoncz, Kossuth utca  Lõcse, KörtérLõcse, Körtér
 Lõcse, FõtérLõcse, Fõtér  Magas Tátra, Ó-TátrafüredMagas Tátra, Ó-Tátrafüred
 Marosvásárhely, FõtérMarosvásárhely, Fõtér  Marosvásárhely, Ferdinánd király térMarosvásárhely, Ferdinánd király tér

?Szövetséges és Társult kormányokra, valamint polgáraikra Magyarország és a többi központi hatalom támadása kényszeríttette rá a háborút, és mint veszteségeik károkozói jóvátétellel tarozunk."

Magyarországot tehát megköpdösték, nem elég, hogy keresztre feszítették. A trianoni béke a világtörténelem legrosszabb, legkegyetlenebb békekötése, mert:

 Marosvásárhely, Petõfi és Kálvin tér Bútorasztalosok piacaMarosvásárhely, Petõfi és Kálvin tér Bútorasztalosok piaca  Marosvásárhely, Korzó kávéház 1920 körülMarosvásárhely, Korzó kávéház 1920 körül
 Nagymihály, Kossuth utcaNagymihály, Kossuth utca  NagyréczeNagyrécze
 Nagyszalonta, VárosházaNagyszalonta, Városháza  NagyszebenNagyszeben
 NagyszebenNagyszeben  Nagyszeben, FegyverutczaNagyszeben, Fegyverutcza
 NagyszombatNagyszombat  Nagyszombat, FõtérNagyszombat, Fõtér
 • Elvette Magyarország területének 72 százalékát.
 • Elvette Magyarország magyar anyanyelvû lakosságágának 33,5 százalékát.
 • Elszakított Magyarországtól 13 millió 370. 000 lakóst, kiknek csak 30 százaléka azonos nemzetiségû a magukat ?felszabadítóknak" nevezõ nemzetek lakóinak.
 • Elszakított hazájától másfélmillió olyan magyart, akik egy nyelvtömbben éltek, és hazájukon kívül rekesztette õket.
 • 30 százalékos ?felszabadító" kisebbség gyakorol erõszakos hatalmat a több mint, kétszer akkora többség fölött.
 • Megtagadta a népek önrendelkezési jogát.
 • A Wilsoni békerendezés ellenére nem írtak ki népszavazást és így a lakosság megkérdezése nélkül hazánkat feldarabolták, lakóit szétszórták.
 • Megkárosították az egyetemes kultúra érdekeit, mikor is az európai mûveltségû honfitársainkat balkáni mûveltségû országok kultúrájába taszították.
 • Perbeszállt a természettel. Szétszaggatta a világ legtökéletesebb földrajzi egységét, melynek határait a Kárpátok sziklafalai és Európa nagy folyóinak partjai szabtak meg,
 • Perbeszállt a történelemmel. Ezeréves birtoklás címén Magyarországnak történelmi joga van régi határaihoz melyet nem emberi kéz, hanem isteni akarat rajzolt meg.
 • Perbeszállt örökérvényû gazdasági törvényekkel. Az ezeréves gazdálkodó Magyarország saját erõbõl virágzó fejlõdésnek indult tökéletes gazdasági egység volt, Európa kiemelkedõ gazdasági teljesítményt nyújtó országa. Egyes országrészeinek termelése és szükségletei kiegészítették és kielégítették egymást.
 • Trianon, a búzatermõ Alföldet elzárta a hegyvidék kincseitõl, és fordítva. Így az élet gyökereitõl elszakított népeket koldusokká tette a Magyarországon meghagyott és onnét elragadottakét egyaránt.
 • Megrontotta Közép – Európa nemzetiségi viszonyait. Magyarország nemzetiségeit nem fegyverrel, nem erõszakkal csatolta magához, idegen ajkú állampolgárai békés bevándorlás útján leltek területén otthonra, ahol évszázadokon át megõrizhették saját népi jellegüket és szokásaikat. A kisebbségek kiszolgáltatottságát, szenvedéseit az elcsatolt területeken, a trianoni békediktátumban kinevezett bitorlók viszont elviselhetetlenné tették.
 • A magyarokat súlytó békediktátum lehetetlenné tette hazánkat a továbbiakban, hogy történelmi hivatásának eleget tegyen és a világ rendjét veszélyeztetõ bolsevizmust feltartóztassa.

Nagyvárad, BazársorNagyvárad, Bazársor

 Nagyvárad, Kereskedelmi csarnokNagyvárad, Kereskedelmi csarnok
 Nagyvárad, Kereskedelmi csarnokNagyvárad, Fekete Sas Szálloda  Nyitra, József fõherceg laktanyaNyitra, József fõherceg laktanya
 Nyitra látképeNyitra látképe  Poprád, FõtérPoprád, Fõtér
 Pozsony, Jaklitsch János üzletePozsony, Jaklitsch János üzlete  Pozsony, HajókikötõPozsony, Hajókikötõ
 Pozsony, Grassalkovich-térPozsony, Grassalkovich-tér  Pozsony, GabonapiacPozsony, Gabonapiac

Végezetül:

Hálátlanul elfelejtette Trianon, hogy Magyarország sok száz éven keresztül védelmezte török, tatár ellen a nyugatot, a keresztény országok békéjét és mûveltségét. Cserében nemzetünk nagyságának és létének második legnagyobb temetõje éppen Trianon lett.

Pozsony, villamosvasút megnyitója 1914-benPozsony, villamosvasút megnyitója 1914-ben

 Pozsony, DunapartPozsony, Dunapart
 Pozsony látképePozsony látképe  Pozsony látképePozsony látképe
 Pöstyén, Ferencz József gyógyfürdõPöstyén, Ferencz József gyógyfürdõ  Pöstyén, vasútállomásPöstyén, vasútállomás
 Radvány, Tihanyi és Mátyás kastélyRadvány, Tihanyi és Mátyás kastély  Rimaszombat, Magyar PapírgyárRimaszombat, Magyar Papírgyár
 Rimaszombat, Jánosi utcaRimaszombat, Jánosi utca  Székelyudvarhely, Kossuth utcaSzékelyudvarhely, Kossuth utca

Hogy fordulhatott elõ ez a nemzetgyilkolás?

Ezt a békét éppen úgy, ahogyan a háborút nem a népek hozták létre, hanem néhány államférfi. Trianonban a sok béketárgyalásba belefáradt embert az érdektelenség, a tájékozatlanság megállította gondolkodásban, racionalitásban Ausztria határainál. Magyarországi és a közép – európai helyzetet, szinte nem is ismerték. Az utódállamok képviselõi, Benes és társai, pedig hamisításokkal és hazug adatokkal még inkább megcsalták az ítélkezõket. Hazánk békedelegátusaival csak írásban érintkeztek, a magyar jegyzékeket el sem olvasták. Ilyen körülmények között teljesítették az utódállamok minden követelését, és hozták meg azt az ítéletet, mely nemzetünket napjainkig sújtja.

Rozsnyó, Rákóczi-térRozsnyó, Rákóczi-tér

 Rutka, Fõutca üzletekkelRutka, Fõutca üzletekkel
 Segesvár látképeSegesvár látképe  SegesvárSegesvár
 Selmecbánya, Fõiskolai igazgatósági épületSelmecbánya, Fõiskolai igazgatósági épület  Selmecbánya látképeSelmecbánya látképe
 Selmecbánya, dohánygyárSelmecbánya, dohánygyár  Somorja látképeSomorja látképe
 Szakolcza, Irgalmasrendi zárdaSzakolcza, Irgalmasrendi zárda  Szászvár, PiactérSzászvár, Piactér

A trianoni békediktátumot a gyõztesek Magyarországon irgalmatlanul végrehajtották, saját ígéreteiket és a szerzõdésben vállalt kötelezettségeiket ellenben megszegték!

A békeszerzõdés kísérõ levelében vállalt kötelezettségek a gyõztesek részérõl:

 • A magyar nemzet eleven testébe vágó határokat kiigazítják. Megszegték!
 • Magyarország kényszerû lefegyverzését követni fogja saját önkéntes lefegyverkezésük. Megszegték!
 • Kötelezték magukat, hogy biztosítani fogják az idegen uralom alá rendelt magyarok emberi jogait. Megszegték!

Székelyudvarhely, Deák térSzékelyudvarhely, Deák tér

Székelyudvarhely, FõtérSzékelyudvarhely, Fõtér 
 SzepesSzepes  Tátra, Csorba-szállodaTátra, Csorba-szálloda
 Tornalja, TakarékpénztárTornalja, Takarékpénztár  Trencsény, utcaképTrencsény, utcakép
 Trencsény, belvárosi kávézóTrencsény, belvárosi kávézó  Trencsény, belvárosi kávézóTrencsény, belvárosi kávézó
 Zólyom látképeZólyom látképe  Zólyom, Polgári iskola és zsinagógaZólyom, Polgári iskola és zsinagóga

A trianoni béke a világtörténelem legigazságtalanabb diktátuma, melyet egy háborúban vesztes nemzet elszenvedett. Mára azok az utódállamok, amelyek ezzel az igazságtalan diktátum döntésével – területeiket kibõvítve – létrejöttek, megszûntek, tehát így maga a ?békeszerzõdés" is érvényét vesztette, még akkor is, ha felelõtlen vezetõink a közelmúltban – a magyar nép felhatalmazása nélkül – a nekünk visszajáró területekrõl, önkényesen és törvényi felhatalmazás nélkül lemondtak.

 Zsolna, zsinagógaZsolna, zsinagóga  Székely himnuszSzékely himnusz
 Kárpát-medence - MagyarországKárpát-medence – Magyarország  A Trianon elõtti Magyarország Angyalos NagycímreA Trianon elõtti Magyarország Angyalos Nagycímre

Igazságot Magyarországnak!

Köszönöm figyelmüket.

Közreadja: Horváth Tamás, dr. Légrády Ottó – a Pesti Hírlap volt fõszerkesztõjének – azonos tárgyú írásának (1931) felhasználásával

Horváth Tamás és a http://www.lakberendezes.hu/ engedélyével újraközölve

horvath.t@lakberendezes.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük