2022.december.01. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Adókedvezmény az előadó-művészeti szervezetek támogatóinak

8 perc olvasás
<span class="inline inline-left"><a href="/node/28908"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/adoz.thumbnail.jpg" border="0" width="85" height="100" /></a></span>    <p><strong>Újabb forrással bővülhet az e</strong><strong>lőadó-művészeti szervezetek költségvetése, ugyanis az Európai Bizottság határozata, amely 2009. november 12-én lépett hatályba, jelentősen megkönnyíti támogatók bevonását az érintett szervezetek finanszírozásába.</strong></p><p>

adoz.thumbnail   

Újabb forrással bővülhet az előadó-művészeti szervezetek költségvetése, ugyanis az Európai Bizottság határozata, amely 2009. november 12-én lépett hatályba, jelentősen megkönnyíti támogatók bevonását az érintett szervezetek finanszírozásába.

adoz.thumbnail   

Újabb forrással bővülhet az előadó-művészeti szervezetek költségvetése, ugyanis az Európai Bizottság határozata, amely 2009. november 12-én lépett hatályba, jelentősen megkönnyíti támogatók bevonását az érintett szervezetek finanszírozásába.

Az Európai Bizottság 2009. október 28-i határozatának megfelelően november 12-én hatályba lépett az Előadó-művészeti szervezetek finanszírozásáról és sajátos munkajogi szabályozásáról szóló 2008. évi XCIC. törvény 48. §-a, amely módosítja a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt.

Reményeink szerint ez jelentősen megkönnyíti majd támogatók bevonását az előadó-művészeti szervezetek finanszírozásába, így újabb forrással bővülhet a szervezetek költségvetése. A támogatási program egyaránt kedvező a támogatást nyújtó cégek és a nyilvántartásba vett színházak, zenekarok, táncegyüttesek részére.

A határozat szerint az előadó-művészeti szervezeteket támogató adózó társaságok adókedvezményt vehetnek igénybe a támogatás mértékéig.

Az adókedvezmény igénybe vételének részleteiről útmutatót találnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve az Előadó-művészeti Iroda honlapján.

Útmutató

a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról

és a támogatási igazolásról

Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. évi törvény, valamint az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet foglaltak alapján az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó szabályokról, az igazolások kiadásának eljárási rendjéről, az elszámolás, nyilvántartás és beszámolás szabályairól szól.

Az Útmutató – egyeztetve a Pénzügyminisztériummal és a Támogatásokat Vizsgáló Irodával  – segít értelmezni az említett jogszabályok és az Európai Bizottság N464/2009. rendelkezéseit a támogató cégek és a támogatott előadó-művészeti szervezetek számára, nem elkerülhető azonban számukra az említett és a hatályos jogszabályok ismerete és rendelkezéseinek alkalmazása a konkrét támogatási szerződések megkötéséhez, valamint a kapcsolódó számviteli, nyilvántartási, beszámolási, adózási és egyéb folyamatok szabályszerű lebonyolításához.   

•1.)       A szabályozás körébe tartozó szervezetek

A fenti jogszabályokban és az Európai Bizottság N 464/2009. számú határozatában szabályozott társasági adó kedvezmény igénybevételére jogosult az a támogatást nyújtó adózó, aki a Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetet támogat az alábbi feltételekkel:

 • adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, amennyiben a támogatásra kötött szerződés tartalma egyértelműen bizonyítja, hogy a közérdekű célt szolgálja,
 • az nem jelent az adótörvényekben meghatározottakon túl vagyoni előnyt a támogató szervezetnek, és nem élvezhet nem anyagi előnyt sem,
 • továbbá a támogatott a támogatási szerződéshez kapcsolódóan nem tüntetheti fel a támogató nevét, és annak tevékenységére történő utalás sem történhet.

•2.)       A rendelkezés hatálya

Az Európai Bizottság határozata a támogatási program területi hatályát Magyarország teljes területében jelöli meg.  A támogatási program közvetett kedvezményezettje az előadó-művészeti szervezet, amelynek támogatásának alapjául az SZJ 92.31.21.0 Előadó-művészet, az SZJ 92.34.13.0. számból a Bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétele szolgál.

A rendelkezés időbeli hatálya: 2009. november 12. – 2015. december 31.

Ezen időbeli hatály a támogató és a támogatott között létrejött támogatási szerződés megkötésének hatálya, a támogató szervezetek a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három adóév adójából vehetik igénybe az adókedvezményt.

•3.)       A támogatási igazolás kiadásának eljárásrendje

 • a. A Film- és Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában és honlapján megtekinthető a fenti jogszabályok alapján nyilvántartásba vett, a hivatkozott jogszabályok szerinti támogatás befogadására jogosult szervezetek listája.
 • b. A hatóság az előadó-művészeti szervezet támogatója kérelmére a tárgyévet (támogatás évét) követő 60 napon belül kiállítja a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti adókedvezményre jogosító támogatási igazolást.

A kérelem tartalmazza:

 • az igazolás felhasználásának célját,
 • a támogató nevét,
 • székhelyét és
 • adószámát.

A kérelemhez csatolni kell a támogatási szerződést, valamint a teljesítés igazolását.

 • c. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódó, az adott évre kiadott, kedvezményre jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet adott évi jegybevétele 80%-ának megfelelő összeget.

Adott évi (2009-ben a november 12-e utáni) jegybevételnek a költségvetési szerv előadó-művészeti szervezetek esetében az adott évben pénzügyileg teljesített, a gazdasági társaság, alapítvány, egyesület előadó-művészeti szervezetek esetében a számviteli nyilvántartásaikban elszámolt, a SZJ 92.31.21.0 Előadó-művészet, az SZJ 92.34.13.0. számból a Bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétele minősül.

A támogatási igazolás tartalmazza:

•·               a támogatást nyújtó szervezet (adózó) megnevezését, székhelyét,

•·               a támogatást nyújtó szervezet adószámát,

•·               a támogatott előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát, besorolási kategóriáját,

•·               azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez juttatta,

•·               azt, hogy támogatásra mikor került sor, valamint

•·               az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.

 • d. A támogatás igazolás kiadásnak feltétele, hogy a támogatott előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-ig adatot szolgáltasson a hatóság részére a tárgyévi jegybevételéről.

•4.)       A támogatás felhasználására, az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó egyéb szabályok

 • a. A támogatott előadó-művészeti szervezetek a támogatást könyveikben a számvitelről szóló és a kapcsolódó adózási jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével kötelesek elszámolni és nyilvántartani. A támogatás halmozható más forrású támogatásokkal, de együttes összegük nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet támogatható költségeit.
 • b. A támogató a részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három adóév adójából veheti az adókedvezményt igénybe.
 • c. Amennyiben az előadó-művészeti szervezet az előadó-művészeti tevékenységén kívül más tevékenységet is folytat, melyből a támogatás alapjául nem szolgáló jegybevétele származik (pl. konferencia, divatbemutató, közművelődési, közgyűjteményi feladat ellátása az előadó-művészeti szervezetnél, stb.) köteles az előadó-művészeti tevékenységhez nyújtott támogatásról elkülönített nyilvántartást vezetni.
 • d. A támogatás felhasználásáról a 23 §. (6) bekezdésében meghatározottak alapján kiadott OKM rendelet szabályainak megfelelően kell beszámolni.
 • e. A támogatás terhére elszámolható költségek körét a 2008. évi XCIX. törvény 47§. (1) e) bekezdésében meghatározott rendelkezések alapján kiadott OKM rendelet szabályozza.

További információ az Előadó Művészeti-irodától kérhető. (Telefon: 327-7076).

Budapest, 2009. november 12.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.