Az ÁSZ ellenőrzéseket végzett az EU támogatásokat auditáló főigazgatóságnál, az Eu Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél, valamint a Wekerle Alapkezelőnél. Vizsgálataik főbb megőállapításait az alábbiakban ismertetjük.

 

Az ÁSZ ellenőrzéseket végzett az EU támogatásokat auditáló főigazgatóságnál, az Eu Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél, valamint a Wekerle Alapkezelőnél. Vizsgálataik főbb megőállapításait az alábbiakban ismertetjük.

 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

Szabályszerűségi ellenőrzésük keretében az NGM irányítása alatt álló, önállóan működő EUTAF pénzügyi gazdálkodását, feladatellátását, belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését értékeltük a 2010-2012. közötti időszakra szabályszerűségi szempontból. Ellenőrzésünk kapcsolódott a 2012. évi zárszámadási ellenőrzéshez, annak tapasztalatait hasznosította. Az ellenőrzés hatóköre kiterjedt az NGM EUTAF-ot érintő irányító szervi, illetve felügyeleti tevékenységére. Az EUTAF az uniós források felhasználásának nemzeti ellenőrzési hatósági feladatait látja el, így az ÁSZ az „ellenőrök" tevékenységét is ellenőrizte.  

Főbb megállapítások 
Az EUTAF rendszer- és projektellenőrzéseivel a 2010-2012. közötti időszakban 2500 Mrd Ft uniós forrás felhasználásához a programok végrehajtásának folyamatát auditálta. 

Szakmai tevékenységével összefüggésben a programokhoz kapcsolódóan elvégzett EUTAF ellenőrzések szabályozottságát összességében magas, míg azok végrehajtását közepes megfelelőségűnek minősítettük. Utóbbi minősítést alapvetően a jogszabályban meghatározott határidők késedelmes teljesítése indokolta. 

Az EUTAF belső kontrollrendszere részben megfelelőnek minősült, mivel az ellenőrzött nem rendelkezett ellenőrzési nyomvonallal, illetve informatikai biztonsági szabályzattal, továbbá nem határozták meg a tevékenységükkel kapcsolatos kockázati tényezőket, nem végezték el azok elemzését, értékelését és besorolását. Súlyos hiányosságnak minősítettük, hogy belső ellenőrzés csak a vizsgált időszak végén működött, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak. 

A három év alatt az intézmény összes kiadási teljesítése 1416,2 M Ft volt. Az ellenőrzésünk tapasztalatai szerint az EUTAF részére a költségvetési törvényben megállapított támogatás nem biztosította a feladatellátáshoz szükséges kiadások fedezetét, szükség volt támogatási keret-előrehozásra, valamint a szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek halasztására. Az ellenőrzött időszakot a saját tőke arányának és a likviditási mutatónak a romló tendenciája jellemezte. A folyamatos működéshez szükség volt uniós támogatások igénybevételére is, amelyhez az EUTAF az NFÜ-vel megkötött támogatási okirat, illetve támogatási szerződés alapján jutott hozzá, összesen 583,5 M Ft összegben. 

Az ellenőrzött három évben különböző mértékben emelkedett az EUTAF létszáma, az intézmény költségvetési támogatása és a teljesített kiadása. Az EUTAF kiadása 2010 és 2012 között 5,4-szeresére, a költségvetési támogatása 2,3-szorosára emelkedett, a létszáma pedig 22,1%-kal nőtt. 

Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdálkodás területén a pénzügyi jogköröket az EUTAF-nál megfelelően gyakorolták, a gazdasági események dokumentumokkal alátámasztottak voltak. Szabálytalanságot a támogatások elszámolásánál tártunk fel, mivel a támogatási programelőleg mértékét nem mutatták ki a kötelezettségek között. 

Az NGM az irányító szervi feladatát megfelelően látta el, egyúttal gondoskodott az uniós támogatások ellenőrzésének szabályozásáról, harmonizációjáról és koordinációjáról. 

Javaslatok 

Javaslataikat az EUTAF főigazgatójának a belső kontroll rendszer működése jogszabályoknak való megfelelése és a határidők betartásának biztosítása érdekében, a nemzetgazdasági miniszternek pedig az EUTAF kiszámítható és zavartalan feladatellátásához és működéséhez szükséges intézkedések meghozatala céljából tettük. Javaslataik mindkét címzettjét érintette a Phare és átmeneti támogatásokkal kapcsolatban megállapított hiányosságok pótlása. 

Az elkészített jelentés teljes terjedelmében az interneten, a www.asz.hu  címen érhető el.

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről

 

Ellenőrzésük keretében az Európai Szociális Alap által támogatott foglalkoztatási, oktatási- és nevelési célú programok végrehajtására 2000-ben alapított ESZA Kht., 2009-től Nonprofit Kft. belső kontrollrendszerének, pénzügyi- és vagyongazdálkodásának, valamint feladatellátásának szabályszerűségét értékeltük a 2008-2012. évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés kiterjedt a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztériumok, valamint az irányító hatósági feladatokat ellátó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által végzett kontrolltevékenységek ellenőrzésére is. Ellenőrzésük kapcsolódott a 2012. évi zárszámadási ellenőrzéshez, annak tapasztalatait hasznosította.

 

Az ESZA Kht./NKft. fő feladatát 2008-2010 között a hazai forrásokból finanszírozott pályázati programok kezelése, 2011-től az uniós források közvetítése képezte. Ennek keretében az ellenőrzött időszakban mintegy 50 Mrd Ft hazai, a Társadalmi Megújulás, Társadalmi Infrastruktúra, illetve Közép-magyarországi Operatív Program keretében pedig mintegy 800 Mrd Ft uniós támogatás kifizetését teljesítette.

 

Főbb megállapítások

 

Az ESZA NKft. szakmai feladatellátását részben megfelelőnek minősítettük, ugyanakkor a pályázati rendszer szabályozottsága mind a hazai, mind az uniós forrásból finanszírozott programok esetén megfelelő volt. 

 

A pályázati rendszer működtetésében tártunk fel hibákat, hiányosságokat. A hazai pályázatok elbírálása részben volt megfelelő, mivel a bíráló bizottságok a támogatási döntések meghozatalakor az alkalmazott ponthatártól esetenként eltértek. További hiányosság volt, hogy a támogatási szerződések egy részénél a kötelezettségvállalás ellenjegyzése hiányzott.

 

Az uniós programok esetében feltárt hibák a pályázati felhívások megjelentetésénél, a pénzügyi ellenjegyzéseknél (147,2 M Ft) jelentkeztek. Szintén az uniós források pályázati rendszere kapcsán az ESZA NKft. jogelődjét, az OKMTI-t érintetően az ellenőrzésük feltárta, hogy egy esetben (48,9 M Ft) nem állt rendelkezésre az előírások szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat. A KSz az összeférhetetlenségi nyilatkozat hiányában sem érvénytelenítette a pályázatot.

 

A társaság belső kontrolljai az ellenőrzött időszakban összességében megfelelően működtek. Az ellenőrzés során hiányosságokat a tulajdonosi kontrollok működésében tártak fel, amelyek az ESZA Kht./NKft. vagyongazdálkodását befolyásolták. Ellenőrzési tapasztalataik alapján a társaság vagyongazdálkodása összességében megfelelő volt, ugyanakkor a vagyontárgy-mozgások utólagos nyomon követhetősége nem valósult meg teljes körűen, az átvett vagyonelemek tulajdonjogviszonyának végleges rendezése több éves késedelemmel történt meg.

 

Ellenőrzésük tapasztalatai szerint a jogszabályokban meghatározott feladatkör változásával, a kezelt hazai pályázatokkal kapcsolatos feladatok csökkenésével és az uniós forrásokból finanszírozott programokkal kapcsolatos feladatbővüléssel összefüggésben változott a társaság bevételi struktúrája. Az ESZA Kht.-nek/NKft.-nek bevétele az ellenőrzött időszakban a vonatkozó költségvetési törvények alapján kapott támogatásból, a hazai, valamint az uniós támogatások kezeléséért kapott bevételből keletkezett. A társaság működési támogatása a 2008. évi 1,1 Mrd Ft-ról 2012. évre 100 M Ft alá csökkent, amíg Közreműködő Szervezetként az uniós pályázati tevékenységéből származó bevétele a 2008. évi közel 0,7 Mrd Ft-ról 4,0 Mrd Ft-ra emelkedett. A közreműködő szervezeti tevékenység bevételéből a társaságnak 2007-2010 között összesen 1,4 Mrd Ft eredménye képződött, amelyet 2012. év végéig 50 M Ft kivételével a társaság felhasznált. 

 

Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a társaság 2008-2012. évi pénzügyi gazdálkodása összességében megfelelő volt. Ugyanakkor az ellenőrzés a pénzügyi elszámolás, a terven felüli értékcsökkenés, a passzív időbeli elhatárolások elszámolása, a követelések és a kötelezettségek nyilvántartása területén tárt fel hibákat, hiányosságokat, amelyek nagyságrendjüket tekintve azonban nem befolyásolták a gazdálkodás szabályszerűségét. A folyamatos fizetőképesség az ellenőrzött időszakban biztosított volt.

 

Javaslataikat a tulajdonosi jogok gyakorlójának a tulajdonosi kontrollok megfelelő és folyamatos működtetésével kapcsolatban az állami vagyon védelme érdekében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke részére pedig az uniós programok pályázati rendszereinek működésében feltárt hibák kijavítása és a szükséges intézkedések megtétele érdekében fogalmaztuk meg.

 

Az elkészített jelentés teljes terjedelmében az interneten, a www.asz.hu  címen érhető el.

 

 

 

A Wekerle Sándor Alapkezelő gazdálkodásának ellenőrzéséről

 

 

Szabályszerűségi ellenőrzésük célja annak értékelése volt, hogy a 2008-2012. közötti időszakban a Wekerle Sándor Alapkezelő (WSA), továbbá jogelődje, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMTI) és jogutódja, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) működése és forrásfelhasználása, a kialakított szervezeti, szabályozási, finanszírozási és kontrollrendszere biztosította-e a szabályszerű gazdálkodást és feladatellátást, kialakította-e és működtette-e a belső kontrollokat; többszöri átalakítása szabályosan történt-e. Ellenőrzésük kapcsolódott a 2012. évi zárszámadási ellenőrzéshez, annak tapasztalatait hasznosította.

 

Főbb megállapítások

 

A WSA, a jogelőd OKMTI és a jogutód KIH a vizsgált időszakban mintegy 30 Mrd Ft oktatási, felzárkóztatási, civil és nemzetiségi hazai támogatás kedvezményezettek részére történő eljuttatásában működött közre. A szervezetek több tízezres nagyságrendű pályázatot bonyolítottak le, amelyek jellemzően kis összegű tételekből álltak és számos intézményt, kedvezményezettet érintettek.

 

A szervezetet 2011-ben és 2012-ben jelentős átszervezések, átalakítások érintették. A Kormány a WSA-t bízta meg 2011-től egy alapítvány és hat közalapítvány megszüntetését követő feladatok egy részének átvételével és vagyonrendezésével, valamint az Esélyegyenlőségi Projektiroda munkatársainak folytatólagos foglalkoztatásával. A WSA-ba 2012-től beolvadt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) három háttérintézménye, ugyanakkor a projektgazdai feladatai nagy része, ezzel együtt az összes hazai támogatás 95%-a az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet egyik háttérintézményéhez, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (EMET) került.

 

Az alapítványi konszolidáció és a 2012-ben végrehajtott szervezeti átalakítás illeszkedett a Magyary Program 2011. évi célkitűzéseihez. A szervezet feladatellátása 2012 végére letisztult, fő profilját a tényleges háttérintézményi feladatok képezték. A növekvő feladatok eredményeként a szervezet létszáma az ellenőrzött időszakban közel három és félszeresére (a 2008. évi 85 főről 2012. évre 294 főre) növekedett, ezzel együtt a fluktuáció mind a beosztottak, mind a vezetők körében jelentős volt.

 

A szervezeti átalakítások, a beolvadások, kiválások kereteit jogszabályokban fektették le. A folyamatos feladatellátást biztosító átadás-átvételekről a jegyzőkönyvek készítése 2012-ig elmaradt.

 

A szervezettel kapcsolatban a KIM alapítói, irányító feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátta, ugyanakkor felügyeleti jogkörében 2012 végéig elmulasztotta az ellenőrzést. A lefolytatott belső ellenőrzések hasznosítása nem volt nyomon követhető. Ez is közrejátszott abban, hogy a szervezet belső kontrollrendszere nem működött megfelelően, azt ellenőrzésünk nem megfelelőnek minősítette. Egyes szabályzatok az ellenőrzött időszak egészében, vagy annak meghatározó részében hiányoztak, nem aktualizálták a számviteli politikát és az értékelési szabályzatot, valamint a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályzatot. Ugyanakkor pozitív elmozdulás, hogy a támogatáskezelési terület eljárásrendjeit 2011-ben kiadták.

 

A WSA a jogszabályi előírásokat részben betartva látta el a támogatáskezeléssel kapcsolatos feladatait. A 2012. évi feladatellátás értékelésére kiválasztott mintatételek 4%-ánál hiányzott a szerződésekről a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, további 4%-ánál nem állt rendelkezésre a kapcsolódó iratanyag, amely meghiúsította az értékelést. Egy, az Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretéből nyújtott 500 000 Ft támogatásból 271 662 Ft szabálytalan elszámolást állapított meg ellenőrzésünk, amelynek a visszafizettetésére a WSA nem intézkedett.

 

A hazai támogatások és pályázatok nyilvántartására az ESZA Nonprofit Kft.-től 2010 decemberében átvett támogató informatikai rendszert (EPER) ellenőrzésük kockázatosnak ítélte, mert a rendszert nem auditálták, továbbá a fejlesztést és a karbantartást végző külső vállalkozás teljes adathozzáférési jogosultsággal rendelkezett, a fejlesztéseket és karbantartásokat közvetlenül a rendszerben hajtotta végre.

 

Ugyanakkor az intézmény szakmai feladatot ellátó szervezeti egységei folyamatosan ellenőrizték az elfogadott pályázatoknál a céloknak megfelelő felhasználást erre a célra kiépített monitoring rendszer keretében. Az ellenőrzések tártak fel szabálytalan felhasználásokat, amelyeket visszafizettettek, illetve lemondói nyilatkozatban csökkentették a kiutalt támogatás összegét. A monitoring keretében kiemelt figyelmet fordítottak a Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott támogatások ellenőrzésére 2012-ben. A rendelkezésre álló 3042 M Ft támogatási összeg több, mint 5%-át ellenőrizték.

 

A szervezet alaptevékenységei ellátásához szükséges forrásokat az irányító szervi támogatások és a saját bevételek fedezték. Az ellenőrzött években a szervezet 13 239 M Ft irányítószervi támogatásban részesült, 35 584,0 M Ft kifizetést teljesített. A támogatások mértéke a kormányzati egyensúly-javító intézkedések következményeként folyamatosan csökkent, a jelentkező többletfeladatokhoz kormányzati beavatkozással többletforrásokat biztosítottak. Az ellenőrzött öt évben a likviditási helyzet jó volt.

 

A vagyon állománya a 2011-2012. években jelentősen megnövekedett az átalakítások, a beolvadó szervezetek vagyonának átvétele és a székházcsere révén, a mérlegfőösszeg a 2008. évi 4014,5 M Ft-ról a 2012-re 296,7%-kal, 15 926,6 M Ft-ra nőtt.

 

A pénzügyi gazdálkodás folyamatainak megítéléséhez a 2008-2011. évekre kiválasztott pénzforgalmi mintatételek közül a személyi juttatások és dologi kiadások mintatételeinél nem tártak fel szabálytalanságot, ugyanakkor – bizonylatok hiányában – nem volt biztosított az egyéb működési célú támogatások, kiadások kötelezettségvállalási folyamatának nyomon követhetősége. A 2012. évre vonatkozó zárszámadás ellenőrzése során kiválasztott mintatételek alapján a pénzügyi gazdálkodás már szabályszerű volt.

 

A 2008-2012. évi felhalmozási pénzforgalomnál a felhalmozási mintatételek vagyoni szemléletű szabályosságának értékelése a szabályozási hiányosságokat nem tükrözte, a gazdálkodási gyakorlat ezen a területen megfelelő volt.

 

Utóellenőrzés keretében értékelték a NCA működésével kapcsolatban készült ÁSZ Jelentés (1127) javaslatainak hasznosulását. A közigazgatási és igazságügyi miniszternek és a WSA főigazgatójának a NET-re kész Programtámogatásnál 520 E Ft értékű támogatási tétel visszafizetésére tett javaslat kapcsán a KIM intézkedett. A WSA főigazgatója nem tett intézkedéseket a jelentés külön mellékletében felsorolt, összesen 9253 E Ft összegű szabálytalan felhasználás visszafizetése érdekében. Ugyanakkor a WSA főigazgatója számba vette azokat a megállapításokat, amelyek vele kapcsolatban intézkedéseket igényelhetnek és jogszabályi kötelezettségén túl intézkedési tervet készített, amelyet teljesített, pl. növelte a közbenső vagy utólagos ellenőrzéseinek számát, kiiktatta a számlacsere lehetőségét, továbbá rendszeres képzéseket tartott a munkatársak részére az EPER használatával, a helyszíni ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatban.

 

Javaslatok

 

Javaslatot tettek a KIH elnökének az intézmény hiányzó belső szabályzatainak a jogszabályi változások és a szervezeti átalakulások figyelembe vételével történő pótlására, illetve a meglévő szabályzatok aktualizálására. Javasolták továbbá, hogy az intézmény belső kontrollrendszerének működtetése érdekében gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzés a Bkr.-ben meghatározott feladatainak teljes körűen tegyen eleget.

 

Javaslatot tettek KIH elnökének az EPER rendszer auditálására, továbbá a külső vállalkozó adathozzáférési, valamint a rendszerben végzett feladatai végrehajtásával járó kockázatok minimalizálására. 

 

Javasolták továbbá az EMET főigazgatójának, hogy az NCA kezelőjeként vizsgálja ki az ellenőrzés által feltárt szabálytalan elszámolás miatt munkajogi, illetve kártérítési felelősség érvényesíthetőségét, és amennyiben a feltételek fennállnak, a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyúttal intézkedjen a jogosulatlanul kifizetett támogatás visszaköveteléséről.

 

Az elkészített jelentés teljes terjedelmében az interneten, a www.asz.hu  címen érhető el.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük