2022.december.10. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az előzetes letartóztatás szabályai – jogok és kötelezettségek

36 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/6374"><img class="image thumbnail" src="/files/images/A5.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="címlap" title="címlap" width="70" height="100" /></a></span> <p>Mindenkit érhet baleset. A múlt évi októberi események is megmutatták, hogy a rendőr-dühnek nagyon sok civil áldozata is volt, akit éppen úgy letartóztattak megvertek, néha meg is kínoztak, mint az aktív tüntetőket. Nem árt megismerni ezért az előzetes letartóztatás és az előállítás szabályait, amit a Magyar Helsinki Bizottság állított össze. <strong>Az anyag a cikk végéről illusztrált PDF-ben is letölthető. </strong></p><p>

 címlap

Mindenkit érhet baleset. A múlt évi októberi események is megmutatták, hogy a rendőr-dühnek nagyon sok civil áldozata is volt, akit éppen úgy letartóztattak megvertek, néha meg is kínoztak, mint az aktív tüntetőket. Nem árt megismerni ezért az előzetes letartóztatás és az előállítás szabályait, amit a Magyar Helsinki Bizottság állított össze. Az anyag a cikk végéről illusztrált PDF-ben is letölthető.

 címlap

Mindenkit érhet baleset. A múlt évi októberi események is megmutatták, hogy a rendőr-dühnek nagyon sok civil áldozata is volt, akit éppen úgy letartóztattak megvertek, néha meg is kínoztak, mint az aktív tüntetőket. Nem árt megismerni ezért az előzetes letartóztatás és az előállítás szabályait, amit a Magyar Helsinki Bizottság állított össze. Az anyag a cikk végéről illusztrált PDF-ben is letölthető.

Tájékoztató füzet az előállításra, az őrizetben és előzetes letartóztatásban lévők fogva tartására vonatkozó szabályokról

 Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2005

E füzet segítségével az előállított, őrizetben és előzetes letartóztatásban lévő személy fogva tartására vonatkozó alapvető szabályok ismerhetők meg. A tájékoztató első része tartalmazza az előállításra és az őrizetre vonatkozó alapvető szabályokat. Mivel a jelenlegi jogi szabályozás szerint az előzetes letartóztatás végrehajtása rendőrségi fogdán (fogdán) és büntetés-végrehajtási intézetben (bv. intézetben) lehetséges, a füzetben az előzetes letartóztatás szabályozásának ismertetése két fő részre tagolódik.

A tájékoztató második részéből ismerhetők meg azok a szabályok, melyek a bv. intézetben előzetes letartóztatásban lévő fogva tartottak jogait és kötelezettségeit tartalmazza, a harmadik részben a fogdán fogva tartott előzetes letartóztatottakra vonatkozó főbb szabályok találhatók meg. Az előzetes letartóztatás helye fiatalkorúak esetében javítóintézet is lehet, az erre vonatkozó külön szabályokat a tájékoztató füzet terjedelmi korlátok miatt nem ismerteti.

Tekintettel arra, hogy ebből az ismertetőből csak a fogva tartással kapcsolatos főbb szabályok ismerhetők meg, megtörténhet, hogy valamilyen, fogva tartással kapcsolatban felmerült kérdésre nem talál választ ennek alapján. Ebben az esetben írásban fordulhat a Magyar Helsinki Bizottsághoz a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. postacímre küldött levélben.

A fogva tartásra vonatkozó főbb szabályok a következők:

1.         a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)

2.         a büntetések és intézkedések végrehajtásáról

szóló 1979. évi 11. sz. törvényerejű rendelet

3.         a büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartottak

fegyelmi felelősségéről szóló

11/1996. (X. 15.) IM. Rendelet

4.         a rendőrségi fogdák rendjéről szóló

19/1995. (XII. 13.) BM rendelet

5.         a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

6.                  a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III.1BM rendelet)

7.         a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló

1995. évi CVII. törvény

Előállítás

Az előállítás rendőri intézkedés: a rendőr abból a célból, hogy az illetékes hatóság elé állítson, megfoszt szabadságomtól, és arra kényszerít, hogy vele menjek az előállítás helyszínére, többnyire a rendőrség legközelebbi szolgálati helyiségébe. Az előállítás során a rendőr fizikai kényszert is alkalmazhat.

Egyes esetekben a rendőr köteles előállítani. Más esetekben a közbiztonság érdekében előállíthat, de mérlegelnie kell, hogy ez szükséges-e, vagy elegendő, ha például megállapítja a személyazonosságomat, vagy elveszi tőlem azokat a tárgyakat, amelyek valamilyen szabálysértés elkövetését bizonyítják.

Kötelező az előállítás – többek között – az alábbi esetekben:

  • Szándékos bűncselekmény elkövetésekor tetten értek.
  • Elfogatóparancsot adtak ki ellenem, köröznek, őrizetbe vételemet, kényszer

gyógykezelésemet, elmeállapotom megfigyelését rendelték el.

  • A fogva tartás helyéről (börtönből, rendőrségi fogdából) megszöktem, vagy a fogva

tartás helyéről engedéllyel távoztam el, de az előírt időben nem tértem oda vissza.

A rendőr az alábbi esetekben állíthat elő:

  • A rendőr felszólítására nem tudom magam hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadom. A személyazonosságo mat elsősorban személyi igazolványommal vagy útlevelemmel kell igazolnom, de a rendőr elfogad más arcképes igazolványt, pl. a gépjárművezetői jogosítványomat, sőt – mérlegelés alapján – elfogadhatja azt is, ha olyan személy igazol, aki a saját személy azonosságát hitelt érdemlően igazolta. (Ha otthon felejtettem az igazolványom, a rendőr megteheti, hogy a rendőrség szolgálati helyisége helyett a lakásomra kísér, de erre nem köteles.) Ha az előállítás közben megfelelően igazolom magam, és a személyazonosságom tisztázásán kívül az előállításnak más oka nincs, mellőzni kell az előállítás végrehajtását.
  • Bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak.
  • Vérvétel, vizeletvétel céljából, ha bűncselekmény vagy szabály

sértés (például kábítószerrel való visszaélés, ittas vezetés) gyanúja

miatt erre szükség van.

  • Kiskorú (tizennyolc éven aluli) létemre a szülői felügyelet vagy

gyámság alól kivontam magam, a nevelőintézetből megszöktem.

4

  • A bíróság pártfogó felügyeletemet rendelte el, de a felügyelet szabályait meg

szegtem.

  • A rendőr felszólított, hogy hagyjam abba a szabálysértést, én azonban folytat

tam, amit addig csináltam. A rendőr olyan tárgyat akar megszerezni, amely bizo

nyíthatja valamilyen szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetését, vagy pedig a

rendőr feltételezi, hogy olyan tárgy van nálam, amit el kell kobozni.

  • Eltűntként köröznek.

Intézkedése során a rendőr ruházatomat, csomagomat, járművemet a helyszínen átvizsgálhatja, ha ez – a személyazonosság megállapítása, a valószínű veszély elhárítása érdekében vagy bűncselekmény, szabálysértés gyanúja miatt – szükséges. Eközben a rendőr testi erővel cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására kényszeríthet, ellenszegülésem megtörésére, szökésem megelőzésére testi kényszert, gázsprayt, gumibotot, bilincset alkalmazhat. Az alkalmazott kényszernek az intézkedés célját kell szolgálnia, azzal kell arányosnak lennie. A kényszerítő eszköz alkalmazását figyelmeztetés előzi meg.

S    Az előállító  helyiségben  történő  elhelyezéskor felvilágosítást kell kapnom

az intézkedés várható időtartamáról. A ruházatomat átvizsgálják, és elveszik tőlem azokat a tárgyakat, amelyeket fogva tartáskor nem tarthatok magamnál. Nyilatkoznom kell sérüléseimről, esetleges panaszomról. Sérülés esetén orvosi ellátásban kell részesíteni.

Az előállítás okáról a rendőr szóban vagy írásban köteles tájékoztatni; az előállítás időtartamáról igazolást kell kiállítani részemre.

Az előállítás során személyes szabadságomat csak az előállítás céljának eléréséhez szükséges ideig korlátozhatják. Az előállítás legfeljebb 8 óráig tarthat, ez indokolt esetben további 4 órával meghosszabbítható.

 A rendőrség 24 óra időtartamra közbiztonsági őrizetbe vehet, ha a személyazonosságom megállapítása, illetve ittas, ön- vagy közveszélyes állapotom szükségessé teszi.

A rendőrség köteles biztosítani számomra a lehetőséget, hogy értesítsem hozzátartozómat vagy más személyt, kivéve, ha ez veszélyezteti az intézkedés célját. Amennyiben nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtegyem, az értesítési kötelezettség a rendőrséget terheli, látogatót azonban nem fogadhatok. Amennyiben fiatalkorú vagyok, törvényes képviselőmet (leggyakrabban szüleimet) a rendőrség köteles haladéktalanul értesíteni. Kihallgatásomon jelen kell lennie védőmnek vagy törvényes képviselőmnek.

 Az előállítás során jogom van ahhoz, hogy védő jelen legyen a kihallgatásomkor. Amennyiben nem rendelkezem saját (meghatalmazott) védővel, kérnem kell védő kirendelését. A védőt a nyomozó hatóságnak az első kihallgatás előtt ki kell rendelnie, de az, hogy a védő nincs jelen, nem akadálya a kihallgatás megkezdésének. A kihallgatás előtt ajánlatos megkérdezni és feljegyezni a védő nevét.

 Az igazoltatás, előállítás és testi kényszer alkalmazása ellen 8 napon belül panaszt nyújthatok be az intézkedést foganatosító rendőri szervnél, amit annak vezetője 15 napon belül elbírál. A rendőri szerv vezetőjének határozata ellen fellebbezést adhatok be a felettes szervhez címezve.

 Jogszabálysértésre hivatkozva a rendőri szerv másodfokú, jogerős határozatával szemben felülvizsgálati kérelemmel fordulhatok a bírósághoz.

 Ha megítélésem szerint a kényszer alkalmazása meghaladta a szükséges mértéket (például megbilincselésem után a rendőrautóban vagy a rendőrség épületében megvertek), vagy ha az előállítás tovább tartott a szükségesnél (például a személyazonosságom megállapítása végett állítottak elő, de 6 órán át fogva tartottak), „bántalmazás hivatalos eljárásban" vagy „jogellenes fogva tartás" miatt feljelentést tehetek az ügyészségi nyomozó hivatalnál.

 Amennyiben a fogva tartás (előállítás) során bármilyen kifogásolható magatartást tapasztalok a hatóság részéről, panasszal is fordulhatok az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, melynek vezetője a panaszt 15 napon belül határozattal elbírálja. Ezen határozat ellen fellebbezéssel élhetek, melyet a felettes szerv bírál el 15 napon belül. Amennyiben a felettes szerv döntését sem találnám jogszerűnek, a másodfokú döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozva bírósághoz fordulhatok közigazgatási határozat felülvizsgálata jogcímen.

 Ha feljelentésemben szándékosan valótlan adatokat közlök, számolnom kell azzal, hogy hamis vád miatt ellenem indul büntetőeljárás. Nem tekinthető azonban hamis vádnak, ha a valós tényeket másképpen értékelem, mint a rendőrség.

 Az előállítás megelőzi a fogdába való befogadást, így nem szereplek az étkezési listán. Ha az elhúzódó előállítás idején éhes vagyok, udvariasan meg kell kérnem a rendőröket, hogy adjanak valamit enni. Ezt a kérést a rendőrség általában teljesíti. Ha nem tenné, emiatt panasszal élhetek a már ismertetettek szerint.

Mitől függ, hogy az előzetes letartóztatást fogdán vagy bv. intézetben hajtják végre?

A Be. 135. §-a alapján fő szabály szerint az előzetes letartóztatást bv. intézetben kell végrehajtani. Azonban a vádirat benyújtása előtt 30 napig a bíróság határozata alapján az előzetes letartóztatás végrehajtható fogdán is. Arra való utalást, hogy az előzetes letartóztatás fogdán is végrehajtható, az előzetes letartóztatást elrendelő határozat (a határozat utolsó sorainak egyike) tartalmazza. Az előzetes letartóztatás emellett az ügyész határozata alapján is végrehajtatható fogdán, ha ezt nyomozási cselekmény elvégzése indokolja. Ilyen tartalmú rendelkezést az ügyész alkalmanként legfeljebb 15 napig terjedő időre hozhat. Egy büntetőeljárás során tehát összesen 60 napig tarthatnak fogva rendőrségi fogdán.

Milyen jogok illetik meg, és milyen kötelezettségek terhelik az előzetes letartóztatottat, ha bv. intézetben van fogva tartva?

A bv. intézetben fogva tartott, előzetes letartóztatásban lévő személy jogai és kötelezettségei eltérő rendelkezés hiányában azonosak az elítélt személyek jogaival. A sajátos jogosultságok és kötelezettségek abból fakadnak, hogy az elítélt esetében jogerős ítélet született, melyben megállapították a büntetőjogi felelősséget, míg az előzetes letartóztatottat egyrészt megilleti az ártatlanság vélelme, másrészt ellene folyamatban van a büntetőeljárás, melynek eredményességéhez fűződő érdek esetenként eltérő szabályozást indokol. Jelen tájékoztató nem tér ki a fogva tartással kapcsolatos rendelkezések részletszabályaira, csak a legfontosabb jogosultságokat és kötelezettségeket foglalja össze.

A befogadás, a zárka

Jogom van ahhoz, hogy az elhelyezésemet követő huszonnégy órán belül megkapjam az előzetes letartóztatás végrehajtásának a rendjéről, a jogaimról és a kötelezettségeimről szóló tájékoztatót, az intézet házirendjét, valamint ki kell oktassanak a legfontosabb balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokra. Tájékoztatást kell kapnom a velem szemben alkalmazható kényszerintézkedésekről is. Ha írni, olvasni nem tudok, a tájékoztatást szóban kell elvégezni, és annak megtörténtét jelenlétemben, két tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni.

S Ha a befogadáskor külsérelmi nyomot észlelnek rajtam, haladéktalanul orvosi vizsgálatot kell végezni, és látleletet vagy jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben külsérelmi nyom nincs rajtam, azonban azt állítom, hogy bántalmaztak, kötelező orvosi vizsgálatot végezni és látleletet felvenni.

 A közösségbe helyezésem előtt egészségügyi vizsgálaton kell átesnem.

A befogadáskor minden olyan tárgyat el kell venni tőlem, amit nem tarthatok magamnál. A birtokomban tartható tárgyak felsorolása később található meg.

A befogadás során a bv. intézet felszereléssel lát el, mely a következőket tartalmazza: Étkezési felszerelés: rendszeresített evőeszközök; törlőruha; pohár (nem lehet üveg vagy porcelán); evőcsésze (csajka), kivéve éttermi étkeztetéskor, Ágynemű és ágyfelszerelés: takaró és takaróhuzat; párna és párnahuzat; matrac és matrachuzat; lepedő.

Mint előzetes letartóztatásban lévőt, fő szabály szerint zárkában kell elhelyezni. Amennyiben azt kérelmezem, hogy munkavégzésben, oktatásban vagy képzésben vehessek részt, az elhelyezés zárt körleten lévő lakóhelyiségben is biztosítható. A zárkában a jogszabály szerint az elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy lehetőség szerint részemre 10 m3 légtér és 4 m2 szabad mozgástér jusson. A zárkában folyóvízzel ellátott mosdót és elkülönített, lehetőség szerint önálló szellőzésű WC-t kell létesíteni. A zárkában a zárkaajtók nyitva tartásáról saját hatáskörben külön rendelkezik a bv. intézet vezetője.

Az előzetes letartóztatás alatt j ogosult vagyok naponta legalább egy órán keresztül a szabad levegőn tartózkodásra.

A fogva tartás során el kell különíteni egymástól

a)         a férfiakat a nőktől,

b)         az előzetesen letartóztatottakat az elítéltektől,

c)         ugyanazon eljárás terheltjeit a büntetőügyben eljáró hatóság vezetőjének döntése

alapján,

d)         az egészségeseket a betegektől, a betegek közül a fertőzőket a nem fertőzőktől, a

HIV-fertőzötteket a többi fogva tartottól,

e)         a fiatalkorúakat a felnőttektől,

f)        a dohányzókat a nemdohányzóktól.

Élelmezés, ruházat, tisztálkodás

Az egészségi állapotomnak és az életkoromnak megfelelően kialakított normák alapján, legalább napi háromszori étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – kell kapnom. Az intézet lehetőségeihez mérten a vallási szokásaimnak is megfelelő élelmezést biztosít. A munkát végző fogva tartottak élelemkiegészítésre jogosultak.

 Orvosi javaslat alapján – a vonatkozó normakereten belül – diétás vagy kímélő ételt kell biztosítani részemre.

Jogosult vagyok az évszaknak megfelelő formaruhával, alsóruhával és lábbelivel való ellátásra, azonban viselhetem saját ruhámat is. Ha nincs elegendő saját ruhám, lehetőségem van arra, hogy azt letéti pénzemből megvásároljam, vagy csomagban megkapjam az évszaknak megfelelő ruházatot. Ha ezeken a módokon nem tudom biztosítani a megfelelő ruházatot saját részemre, a bv. intézet kötelezettsége azokat beszerezni. Abban az esetben, ha munkát végzek, és az elítéltekkel közösen helyeznek el, köteles vagyok a formaruhát hordani. Amennyiben nem járulok hozzá a formaruha viseléséhez, a munkavégzésre vonatkozó engedélyemet visszavonják.

A munka végzéséhez munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést kell biztosítani.

A használatra kiadott ruházat rendszeres tisztítása és karbantartása az intézet feladata, azonban köteles vagyok a használatra kiadott ruhát megóvni, rendeltetésszerűen használni, és azon a kisebb, szakértelmet nem igénylő javításokat elvégezni. A saját ruházat tisztítása és javítása nem az intézet feladata, azonban az ahhoz szükséges feltételeket az én költségemre az intézet köteles biztosítani.

Biztosítani kell részemre a tisztálkodáshoz szükséges feltételeket, az alapvető tisztálkodási cikkeket és felszereléseket, melyek a következők: szappan; fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár; fésű; WC-papír; nők részére egészségügyi vatta, tampon, egészségügyi betét; borotválkozási felszerelés; sampon.

A részemre hetente legalább egy alkalommal – ha szennyező munkaterületen dolgozom, naponként, munka után – meleg vizes fürdést (zuhanyozást) kell biztosítani. Az intézet lehetőségeihez képest a naponkénti fürdést valamennyi dolgozóra ki lehet terjeszteni.

A rendszeres fürdések közötti időben – az intézet lehetőségein belül – a napirendben meghatározottak szerint biztosítható részemre meleg víz. A nőket a rendszeres fürdések közötti időben is el kell látni meleg vízzel.

A férfi fogva tartottak részére a naponkénti borotválkozást lehetővé kell tenni.

Haj vágásra és hajápolásra havonta legalább egy alkalommal – térítésmentesen – fodrászt vehetek igénybe.

A szükségleti cikkek vásárlása

A munkadíjamból és letéti pénzemből – a parancsnok által meghatározott időben és módon – havonta legalább két alkalommal a mindenkori alapmunkadíjnak megfelelő összegért szükségleti cikkeket vásárolhatok. Amennyiben dolgozom,a munkadíjamból levonják a tartási költségekhez való hozzájárulást; az így csökkentett munkadíj összegének 80%-át használhatom fel vásárlásra. Ha ez az összeg kevesebb, mint a mindenkori alapmunkadíj, az alapmunkadíj összegét akkor is felhasználhatom.

A szükségleti cikkek vásárlására meghatározott összegen felül – a letéti pénzem terhére – engedéllyel vásárolhatok egyéb, az intézetben magamnál tartható tárgyakat, továbbá ajándékot vehetek a hozzátartozóimnak.

Kapcsolattartás, csomag fogadása

A kapcsolattartás a látogató fogadásához (a beszélőhöz), a telefonáláshoz és a levelezéshez és a csomagfogadáshoz való jogot jelenti. E jogaimat azonban csak az ügyész, illetve – az eljárás bírói szakaszában – a bíró engedélye alapján gyakorolhatom.

A kapcsolattartás engedélyezése iránti kérelmet az ügyésznek kell eljuttatni. A kérelmet ajánlatos az előzetes letartóztatásról tartott bírósági tárgyaláson (a „30 napos tárgyaláson") előterjeszteni, mert így hamarabb kerülhet sor a kapcsolattartás engedélyezésére. (Védőmmel az első kihallgatástól, illetve az őrizetbe vétel elrendelésétől kezdve kapcsolatot tarthatok.)

Egyéb esetben kérelmi lapon kell megjelölnöm, hogy kivel szeretnék kapcsolatot tartani. A kapcsolattartásra csak az ügyészi engedély megérkezése után kerülhet sor, az engedélyezési eljárásra azonban büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) nem állapít meg határidőt. Arra azonban már a kapcsolattartás engedélyezése előtt (előállításomkor, illetve az őrizetbe vétel elrendelésekor) van lehetőségem, hogy kérjem, értesítsék hozzátartozóimat arról, hogy őrizetbe vettek. Az értesítés időpontjáról és módjáról, illetőleg az értesítés elmaradásáról szóló feljegyzésnek a nyilvántartásban szerepelnie kell. Amennyiben az őrizetbe vétel elrendelése során nem értesítették volna a megjelölt hozzátartozómat, erről a meghallgatásom után a nyomozó hatóság vagy – a vádirat benyújtása után – a bíróság haladéktalanul intézkedni köteles.

a)      Beszélő

Látogató fogadására előzetes egyeztetés szerinti időpontban és időtartamban, havonta legalább egy alkalommal kerülhet sor ellenőrzés és felügyelet mellett. A beszélőre alkalmanként legalább 30 perc áll rendelkezésemre. Egy időben egyszerre két nagykorú és két 18 éven aluli látogatót fogadhatok. Ha a látogatás rendjét a látogató megsérti, és ezt a magatartást a figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba, a felügyelet elrendelheti a látogatás megszakítását. A látogatás alatt – ellenőrzés után – elfogyaszthatom a látogató által hozott vagy az intézetben vásárolt ételt. A látogatás ideje alatt csak az intézetben vásárolt, illetve az intézet által biztosított italt fogyaszthatom el. Az előzetes letartóztatás idején a beszélő során hozzátartozóimtól általában egy plexilap (vagy más, tárgyak engedély nélküli átadását megakadályozó eszköz) választ el, de az intézet engedélyezheti a közvetlen érintkezést lehetővé tevő asztali beszélőt is. Ha különleges biztonságú zárkában vagy körleten vagyok elhelyezve, csak zárt fülkéből, telefonon beszélgethetek a látogatóval.

Csak olyan személyt fogadhatok látogatóként, akivel a kapcsolattartást az ügyész számomra engedélyezte, és akinek a látogatása az intézet biztonságára veszélyt nem jelent.

b)         Levelezés

Az általam írt és a részemre kézbesített levelek száma nem korlátozható, a leveleket beérkezésük után legkésőbb a második munkanapon kézbesíteni kell, kivéve ha más intézetbe vagy rendőrségi fogdára szállítottak át. Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója a levelezés ellenőrzésének jogát fenntartotta, a kétnapos kézbesítési határidő az ellenőrzés idejével meghosszabbodik.

A levelezésem ellenőrizhető, azaz a hatóság a levelet felbonthatja. Nem ellenőrizhető a levelezés tartalma akkor, ha a levél címzettje vagy feladója hatóság, védő, nemzetközi szervezet, külföldi fogva tartott esetén hazája külképviselete vagy nemzetközi szervezet. Ha feltételezhető, hogy a levél nem a borítékon feltüntetett feladótól származik, vagy nem annak szól, akkor a küldeményt a jelenlétemben fel lehet bontani.

Amennyiben az ellenőrzött levél a fogva tartás biztonságát veszélyeztető vagy bűncselekmény elkövetésére utaló adatot tartalmaz, a levél nem továbbítható a részemre. Ilyen esetről az intézet köteles tájékoztatni; az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni.

c.)    Telefon használata

Telefonhasználatra a házirend rendelkezése szerint van jogom. A telefon használata ellenőrizhető, kivéve a védővel, diplomáciai képviselővel folytatott beszélgetést.

d)         Csomag fogadása

Csomagot havonta legalább egy alkalommal kaphatok. A csomag súlya nem haladhatja meg az 5 kg-ot, és fő szabály szerint mindazt tartalmazhatja, amit egyébként is magamnál tarthatok. A csomag szabályszerű tartalmáról pontos felvilágosítást a nevelőmtől kérhetek.

Kapcsolattartás a védővel

A fogva tartás nem gátolhatja, hogy gyakorolhassam mindazokat a jogokat, amelyek a büntetőeljárás terheltjét megilletik. A védőmmel hivatali időben ellenőrzés nélkül beszélhetek. Amennyiben a megbeszélés valamilyen eljárási határidő miatt sürgős, az ügyvédi beszélő a hivatali időn túl is lehetséges. Nem ellenőrizhető a védővel való telefonbeszélgetés sem. A védő telefonon való felhívásának gyakoriságát és a beszélgetés időtartamát az intézet házirendje határozza meg. A védőnek látogatásakor hivatalos iratot átadhatok, tőle iratot átvehetek, a beszélgetés során készített feljegyzéseket magamnál tarthatom.

Munkavégzés, pihenőidő, oktatás és művelődés

Amennyiben kizáró ok nem áll fenn – pl. betegség, orvosi vizsgálat, egyéb elháríthatatlan ok -, kérelmemre munkát végezhetek, díjazás ellenében. Az intézet tisztán tartásában való közreműködés nem minősül munkavégzésnek, így azért díjazás sem jár. Az ilyen közreműködésem ideje a napi 4 órát, s egy hónapon belül összesen a 24 órát nem haladhatja meg.

A munkaidő beosztását a munkarendben kell meghatározni. Amennyiben oktatásban veszek részt a fogva tartás alatt, a munkaidőmet úgy kell beosztani, hogy az iskolai oktatásban részt tudjak venni. Ebben az esetben a vizsgára való felkészülésre 5 nap munkavégzés alóli felmentés jár. Ezen kívül az oktatási napokon egy óra munkaidő-kedvezmény jár. A felmentés és a kedvezmény idejére az előző havi munkadíj arányos része jár.

Munkavégzés esetén hat óra elteltével, majd pedig három óránként húsz perc munkaszünetet kell biztosítani részemre. Két munkanap között fő szabály szerint 11 óra pihenőidő jár. Munkavégzés után szabadságot kell kapnom.

Az egyhavi munkavégzésért – ha teljes munkaidőben dolgozom, és elvégzem az előírt munkamennyiséget – legalább az előző évi minimálbér egyharmadának megfelelő összeg jár munkadíjként. (Ez az összeg 2004-ben 17 667 forint, 2005-ben 19 000 forint). A munkadíjamból a tartásomra fordított költségekhez való hozzájárulás (2005-ben kb. 5 000 forint), a szükségleti cikkek vásárlására fordítható összeg, valamint a szabadulásra tartalékolandó összeg levonható.

Az alapfokú oktatásban és a szakképzésben való részvétel idejére az alapmunkadíj egyharmada illet meg.

A bv. intézet biztosítja az alapfokú oktatást (általános iskola), és kérelmemre a közép- és felsőfokú oktatásban, valamint szakképzésben való részvétel is engedélyezhető. Az alapfokú oktatásban és szakképzésben való részvétellel összefüggésben felmerült költségek a bv. szervezetet terhelik, kivéve ha a szakképzésben önhibámból nem veszek részt.

A művelődési, sportolási lehetőségekben való részvételre előzetes letartóztatottként is jogom van azzal a korlátozással, hogy az ugyanazon büntetőeljárás terheltjétől az ilyen alkalmakkor is el kell különíteni.

Jogorvoslat

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fogva tartással összefüggő ügyemben azon intézet kijelölt szervezeti egységének a vezetője dönt, ahol fogva tartanak. A fogva tartással összefüggő ügyemben – a kérelem, bejelentés tárgyának a megjelölése nélkül – személyes meghallgatást kérhetek az intézet szervezeti egységeinek a vezetőitől vagy a parancsnoktól, hozzájuk írásban közvetlenül is fordulhatok.

Az ügyemben hozott döntés (intézkedés, határozat) ellen, vagy annak elmulasztása esetén panasszal fordulhatok a parancsnokhoz. Ha a döntést a parancsnok vagy jogszabályban meghatározott esetekben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) kijelölt szervezeti egységének a vezetője hozta, a panaszt az országos parancsnok bírálja el.

A panaszomat a döntés közlésétől, illetve a döntés elmulasztásától számított tizenöt napon belül terjeszthetem elő. Ha a panasz megtételében akadályoztatva voltam, a tizenöt napos határidő az akadály megszűnésétől számít. A kérelmet, illetve a panaszt harminc napon belül – ha az ügy jellege szükségessé teszi, soron kívül – kell elbírálni, e határidő indokolt esetben harminc nappal meghosszabbítható. A kérelem, illetve a panasz elbírálásáról, valamint a határidő meghosszabbításáról tájékoztatást kell kapnom.

Érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani az ugyanazon ügyben, három hónapon belül, ismételten előterjesztett kérelmemet, illetve panaszomat, ha az új tényt, adatot nem tartalmaz. Ez a rendelkezés nem alkalmazható az egészségi állapotom kivizsgálására, gyermekem nevelésére, elhelyezésére irányuló, megismételt kérelmem, illetve panaszom esetében.

 Mindezeken túl a fogva tartással kapcsolatos ügyben közvetlenül fordulhatok

a)         a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, kérhetem

az ügyész általi meghallgatásomat;

b)         a fogva tartás alatt gyakorolható állampolgári jogok sérelme esetén az állam

polgári jogok országgyűlési biztosához, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségi

jogok országgyűlési biztosához;

c)         személyes adataim kezelésével vagy a közérdekű adatok megismeréséhez

fűződő jogaim gyakorlásával összefüggő jogsérelem esetén az adatvédelmi

biztoshoz.

Emberi jogaim sérelme esetén fordulhatok 1) a Magyar Helsinki Bizottsághoz, 2) az Emberi Jogok Európai Bíróságához, 3) az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Jogi Bizottságához, 4) kínzás, embertelen, megalázó bánásmód esetén az Egyesült Nemzetek Szervezete Kínzás Elleni Bizottságához, illetve az Európa Tanácsnak A Kínzás Megelőzésére Létrejött Bizottságához. A szervezetek címe a tájékoztató végén található meg.

Egyéb jogosultságok

A fentieken túl jogom van ahhoz, hogy:

a)         súlyosan beteg hozzátartozóm meglátogatását vagy a hozzátartozóm temetésén

való részvételt kérelmezzem; a kérelemről az ügyész vagy a bíróság dönt;

b)         egyházi rendezvényeken részt vegyek az elkülönítésre vonatkozó szabályok meg

tartása mellett;

c)         választójogomat az intézetben gyakoroljam;

d)         házasságot kössek az intézetben; az erre vonatkozó kérelmet a parancsnoknak kell

megküldenem.

Kötelezettségek és fegyelmi büntetések, jutalmak

a)         Az előzetes letartóztatás során köteles vagyok:

–        a büntetés-végrehajtási intézet rendjét megtartani, a kapott utasításokat tel

jesíteni;

–        a büntetés-végrehajtási intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában

díjazás nélkül, alkalomszerűen részt venni;

–        a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek magamat alávetni;

–        a tartásomra fordított összegnek jogszabályban meghatározott részét a mun

kadíjamból megfizetni;

–        az okozott kárt megtéríteni.

b)         Ha a jogszabályban vagy az intézet házirendjében előírt kötelezettségemet vétke

sen megszegem, a következő fegyelmi büntetésben részesíthetnek:

–        feddés,

–        a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése legfeljebb 3 hónapig,

–        magánelzárás, legfeljebb 20 napig (fiatalkorúak esetében legfeljebb 10 napig).

A magánelzárást kiszabó határozat elleni fellebbezést a bv. bíró bírálja el, a többi fenyítés ellen a fegyelmi határozat kihirdetésekor panasszal fordulhatok a parancsnokhoz, aki a panaszt öt napon belül bírálja el.

c)    A következő jutalmakban részesíthetnek:

–        dicséret,

–        soron kívüli csomag engedélyezése,

–        látogató fogadása soron kívül,

–        a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,

–        tárgyjutalom,

–        pénzjutalom,

–        fenyítés elengedése.

A bv. intézetben birtokban tartható tárgyak

1)         Tisztasági felszerelések:

–        tisztálkodási szerek és a tartásukra szolgáló eszközök (szappan, fésű, tükör,

hintőpor, krém, sampon stb.);

–        mosószerek (paszta vagy folyékony) és öblítőszerek;

–        fogápolási eszközök;

–        izzadásgátló szerek, a hajtógázzal töltött palackot kivéve;

–        körömápolási cikkek;

–        ruha és cipőápoló eszközök;

–        varrókészlet;

–        törülköző, zsebkendő;

–        borotválkozó-felszerelés, villanyborotva, borotvahab;

–        vatta, tampon, egészségügyi betét;

–        WC-papír;

–        hajápolási eszközök (hajszárító, hajsütővas, csavarók és csipeszek, hajháló,

zuhanysapka);

–        engedélyezett egyéb tisztasági felszerelések.

2)         Ruházati anyagok:

–        saját tulajdonú alsó- és felsőruházat, lábbeli és papucs;

3)         Élelmiszerek, étkezési eszközök:

–        az intézetben vásárolt vagy csomagban beküldhető élelmiszerek;

–        filteres tea, kávégranulátum;

15

–        édesítőszerek (tabletta, kockacukor, folyadék);

–        üdítőitalok, savanyúságok, kompótok;

–        tejtermékek, tubusos ételízesítők;

–        ételtartó doboz és táska;

–        konzerv- és palackfedélnyitó;

–        merülőforraló;

–        pohár.

4)         Dohányáruk:

–        cigaretta, szivar, dohány;

–        szipka, pipa;

–        gyufa, öngyújtó;

–        cigarettahüvely, töltőkészülék, cigarettapapír, sodrókészülék.

5)         Írószerek, papíráruk:

–        levelezéshez és önképzéshez szükséges eszközök;

–        zseb- és kártyanaptár;

–        fényképek, levelek, iratok;

–        könyvek, napilapok, folyóiratok.

6)         Egyéb használati tárgyak:

–        a vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak;

–        elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató;

–        maximum 37 cm-es képátmérőjű, hordozható, teletext nélküli tv-készülék;

–        karóra;

–        tartalék elemek;

–        kártya, játék;

–        kézimunka-felszerelés;

–        külön engedéllyel hangszer;

–        telefonkártya.

7)         Az orvos által engedélyezett gyógyszerek, segédeszközök, vitaminok és tápszerek, kizárólag eredeti csomagolásban.

A rendőrségi fogva tartásra vonatkozó alapvető szabályok

A befogadás

Jogom van ahhoz, hogy a fogdára történő befogadáskor megkapjam a jogaimat és kötelezettségeimet tartalmazó írásos tájékoztatót, melynek magában kell foglalnia az alkalmazható kényszerítő eszközök felsorolását is. Indokolt esetben a tájékoztatás megtörténhet szóban, ebben az esetben írásban nyilatkozom arról, hogy a tájékoztatás megtörtént.

Minden esetben írásos tájékoztatást kell kapnom a fogda napirendjéről, a panaszok és a kérelmek előterjesztésének rendjéről, valamint arról, hogy mely magatartás minősül fegyelmi vétségnek, és arról, hogy fegyelmi vétség elkövetése esetén milyen fenyítések mekkora időtartamban alkalmazhatók velem szemben. Az említett tájékoztatásnak anyanyelvemen, illetve általam ismert más nyelven kell megtörténnie.

A fogva tartás nem gátolhatja védelemhez való jogom gyakorlását. Ennek következtében a védőmmel ellenőrzés nélkül tarthatok megbeszélést. Amennyiben kirendelt védővel rendelkezem, és nem tudom védőm nevét, telefonszámát vagy irodájának postai címét, azt jogom van megismerni. (A fogdán kötelező ezeket az adatokat nyilvántartani.)

Befogadáskor ruházatomat át kell vizsgálni (amit azonban csak velem azonos nemű személy végezhet).

Amennyiben a befogadáskor pénz, egyéb tárgy található nálam, azokról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a pénzt, illetve a tárgyakat a fogdán kell letétbe helyezni. A letétről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit nekem is alá kell írnom. A letétbe helyezett pénzt és tárgyakat- az igazoltan felhasznált összeg és a higiéniai okból megsemmisített tárgyak kivételével – a fogva tartás megszüntetésekor visszakapom.

Zárkában történő elhelyezésem előtt előzetes orvosi vizsgálaton esem át, és zárkában csak az orvosi véleménynek megfelelően vagyok elhelyezhető. Amennyiben ezen vizsgálat során sérülések láthatók rajtam, nyilatkoznom kell arról, hogy milyen körülmények között keletkeztek a sérülések. Amennyiben azt állítom, hogy a sérülések oka bántalmazás, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A zárka, étkezés, ruházat, tisztálkodás és egyéb személyi felszerelés

A zárkákban személyenként 10 m3 légteret és lehetőleg 4 m2 mozgásteret kell biztosítani.

A zárkát elsősorban természetes fénnyel kell megvilágítani, ennek hiányában lehet mesterséges fényt használni.

A zárkában kötelező a természetes szellőzés biztosítása.

S A fogva tartásom során napi háromszori étkezést kell kapnom (ami a zárkában történik), melyből kettő esetben meleg ételt kell felszolgálni. Az étkezésre reggel és este 30 percnek, délben 45 percnek kell rendelkezésemre állnia. Amennyiben vallásom étkezésre vonatkozó szabályok megtartását írja elő, kérelmemre és a fogva tartást végrehajtó rendőri szerv lehetőségének keretein belül biztosítani kell az ennek megfelelő étrendet. Orvosi javaslatra diétás étrendet kell kapnom.

Jogosult vagyok saját ruhámat hordani. Amennyiben nem rendelkezem megfelelő ruházattal, a fogda kötelezettsége annak biztosítása, hogy az időjárásnak megfelelő ruhával rendelkezzem. Ugyancsak a fogda kötelessége, hogy az alsó ruházat – és lehetőség szerint a felső ruházat is – a fogdán kitisztítható legyen. A nem saját ruházat tisztítási költségeit nem én viselem.

Jogom van személyi felszerelésként ingyenesen műanyag étkészlethez, ivópohárhoz, paplanhuzathoz, lepedőhöz, takaróhoz, fekvőszivacshoz. Amennyiben nem rendelkezem vele, kaphatok két törülközőt, egy hálóinget, 1 pár papucsot, pótruházatot (vagyis egy váltás ruhát), mosdószappant, WC-papírt, vattát vagy tampont, fogkefét, fogkrémet, félpengés borotvát, borotvahabot.

Jogosult vagyok folyamatos melegvíz-ellátásra, naponta zuhanyozásra, és saját költségemen havi egy alkalommal fodrászt is igénybe vehetek.

Jogom van naponta egy órát – ellenőrzés mellett – szabad levegőn tartózkodni.

Kapcsolattartás, csomagküldés és letéti pénz felhasználása

A kapcsolattartás engedélyezésére vonatkozó szabályok azonosak a bv. intézetben előzetes fogva tartottakéval.

a)         Beszélő

Látogató fogadására a fogva tartást végrehajtó fogda hivatali idejében, előzetes egyeztetés szerinti időpontban, havonta minimum egy alkalommal van lehetőségem ellenőrzés és felügyelet mellett. A beszélőre alkalmanként legalább 30 perc áll rendelkezésemre. Egy időben csak egy látogatót fogadhatok, kivéve, ha ezen szabálytól való eltérésre a fogva tartásért felelős (fő szabály szerint a rendőrkapitány) engedélyt adott. Olyan személy látogatása soha nem engedélyezhető, akivel szemben azonos ügyben folyik büntetőeljárás, vagy akivel a kapcsolattartás a büntetőeljárás eredményességét veszélyeztetné.

b)         Levelezés

Az általam írt, vagy részemre címzett levelet legkésőbb a második munkanapon kézbesíteni kell, kivéve ha a levél idegen nyelven íródott. Ebben az esetben a levelet négy napon belül kell továbbítani.

A levelezésem ellenőrizhető, ennek alapján a levélküldemény felbontható, amiről engem tájékoztatni kell. Nem ellenőrizhető azonban a levelezésem tartalma akkor, ha az a hatóságokkal, védővel vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás körébe tartozik. Ha mégis alapos indok lenne arra, hogy az ilyen levelek nem a levélborítékon feltüntetett feladótól származnak, akkor azokat jelenlétemben fel lehet bontani.

Amennyiben az ellenőrzött levél a fogva tartás biztonságát veszélyeztető vagy bűncselekmény elkövetésére utaló adatot tartalmaz, a levél nem továbbítható a címzettnek. Ilyen esetről engem tájékoztatni kell.

c.)    Telefon használata

Telefonhasználatra a fogda lehetőségei szerint van jogom. A telefon használata ellenőrizhető, kivéve a védővel, diplomáciai képviselővel folytatott beszélgetést. A telefonhasználatra csak a fogda által biztosított készüléken kerülhet sor, a saját költségemre (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy telefonkártyát vásárolok,  és  azt felhasználva telefonálok),a fogda hivatali idejében, a napirendben meghatározott időben. A hívni kívánt telefonszámot a fogdaőr, az előadó vagy az előadó megbízottja hívja fel.

d.)    Csomag fogadása

Csomag fogadására havonta legalább egy, hetente legfeljebb két alkalommal kerülhet sor (egy hétköznap és egy hétvége). A csomag tartalma tekintetében a fogdán kaphatok tájékoztatást. A csomag tartalmát kötelező ellenőrizni. A nem engedélyezhető küldeményt a feladónak vissza kell juttatni.

e.) Letéti pénz

A letéti pénzből történő vásárlásra havonta legalább két alkalommal kell lehetőséget biztosítani. Amennyiben a vásárlás lebonyolításában a fogda működik közre, vásárlásra a befogadást követő napon, ezt követően hetente egy alkalommal, a fogda által meghatározott napon van lehetőségem. A letéti pénzből személyi szükségletek kielégítését szolgáló dolog vásárolható, a vásárlás összege nem haladhatja meg az előző évben meghatározott minimálbér egyharmadát (2004-ben a minimálbér harmada 17 667 forint volt, 2005-ben 19 000 forint).

Orvosi ellátás, gyógyszerek

 Jogom van egészségügyi ellátásra, gyógyszert térítés nélkül kaphatok. Az orvosi ellátást elsősorban a rendőrorvosi szolgálat biztosítja. Az orvosi ellátás keretében munkanapokon, a fogdán kialakított egészségügyi helyiségben kerül sor a vizsgálatra. Amennyiben valamely betegség miatt gyógyszeres kezelésre szorulnék, az orvos felírja részemre a szükséges gyógyszert, melynek beszerzéséről a fogda gondoskodik.

A saját költségemen vásárolt, állandóan szedett gyógyszert és vitamint is csak engedély alapján szedhetem.

Amennyiben terhességem lehetősége merül fel,  nőgyógyászati szakrendelésre utalnak.

A fentiektől eltérően minden olyan orvosi és őrzési költség, mely szándékos egészségkárosítás vagy az étkezés megtagadása következtében merül fel, engem terhel.

Egyéb jogosultságok

Jogom van ahhoz, hogy:

vallásomat szabadon gyakoroljam, lelkiismereti és vallási meggyőződésemet kinyilvánítsam;

engedély alapján, felügyelet mellett meglátogassam súlyosan beteg hozzátartozómat, illetve hozzátartozóm temetésén részt vegyek. Az engedély iránt írásbeli kérelmet kell az ügyész felé benyújtanom. A látogatással, illetve a hozzátartozó meglátogatásával kapcsolatban felmerült költségek nem engem terhelnek;

ha a közügyek gyakorlásától nem tiltottak el, mozgó szavazással gyakorolhatom választójogomat;

S    házasságot csak a fogva tartásért felelős szerv épületében köthetek.

Fegyelmi eljárás

Amennyiben a jogszabályban előírt kötelezettségemet vétkesen megszegem, vagy mást erre hívok fel, vagy a fogva tartottak jogainak gyakorlását, illetve kötelezettségeinek teljesítését akadályozom, fegyelmi büntetéssel sújthatnak. Kötelezettségszegésnek minősül az, ha:

  befogadáskor nem vetem alá magamat a a kötelező orvosi vizsgálatnak,

a fogda rendjét, napirendjét megszegem, vagy mást erre hívok fel,

a többi fogva tartottat az étkezés csoportos megtagadására hívom fel,

a látogató fogadására, levelezésre vonatkozó szabályokat megszegem, vagy tiltott tárgyat tartok magamnál.

A fegyelmi büntetés lehet feddés; a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése; magánelzárás legfeljebb húsz napig.

A fegyelmi eljárást öt napon belül meg kell indítani attól az időponttól kezdve, amikor a fogva tartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv vezetője (tipikusan a rendőrkapitány, de lehet az ügyészség vezetője, ha az ügy már ügyészi szakban van) a vétség elkövetéséről tudomást szerzett. Az eljárás végén fegyelmi büntetés szabható ki. Az elzárást kiszabó határozattal szemben a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezhetek, a többi fegyelmi büntetést panasszal lehet kifogásolni.

A fogdán fogva tartott személy kötelezettségei

Köteles vagyok:

a fogda rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni;

a fogda helyiségeinek tisztán tartásában és a fogva tartottak ellátásában közreműködni; ez a kötelezettség naponta legfeljebb 4, havonta összesen legfeljebb 24 órai időtartamban terhel;

a szükséges orvosi vizsgálatnak és az orvosi kezelésnek magam alávetni;

tűrni, hogy megmotozzanak. A motozást csak velem azonos nemű személy végezheti;

ruházat átvizsgálását és a birtokomban nem tartható tárgyak elvételét tűrni; az okozott kárt megtéríteni.

Jogorvoslatok

A panaszeljárás szabályai kissé mások, mint azt a bv. intézet résznél megismerhettem, a többi, a bv. intézet részben foglalt jogorvoslat ugyanúgy rendelkezésemre áll.

A fogva tartással kapcsolatos ügyemben a fogda parancsnoka dönt. Jogom van – a kérelem tárgyának megjelölése nélkül – személyes meghallgatást kérni a fogdaparancsnoktól.

fogva tartással kapcsolatban hozott döntés, intézkedés, illetve azok elmulasztása ellen 15 napon belül írásban panasszal élhetek. A panaszt 15 napon belül kell elbírálni. A 15 napos határidő egyszer 30 nappal meghosszabbítható.

Jogsérelem esetén a következőkhöz fordulhatok

Országgyűlési biztosok

Az állampolgári jogok sérelme esetén az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosához:

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1051 Budapest, Nádor utca 22.

nemzeti és etnikai kisebbségi jogok

Telefon: (+36-1) 475-7149

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos vagy közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog sérelme esetén az adatvédelmi biztoshoz:

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1051 Budapest, Nádor utca 22.

DR. PÉTERFALVI ATTILA Telefon: (+36-1) 269-3541

Jogszabályban biztosított jogaim, illetve emberi jogaim sérelme esetén

a Magyar Helsinki Bizottsághoz:

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

EMBERI JOGI TANÁCSADÓ IRODA

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12.

Telefon: (+36-1) 321-4141

az Emberi Jogok Európai Bíróságához:

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

THE REGISTRY

COUNCIL OF EUROPE

F-67075 Strasbourg Cedex, FRANCE

http://www.helsinki.hu/docs/Letartoztatas-Hungarian-A5.pdf

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.