Szent József, az egyház védőszentje liturgikus ünnepén ragyogó napsütés kísérte azt az ünnepélyes szentmisét, amellyel Róma püspöke megkezdte péteri szolgálatát.

Szent József, az egyház védőszentje liturgikus ünnepén ragyogó napsütés kísérte azt az ünnepélyes szentmisét, amellyel Róma püspöke megkezdte péteri szolgálatát.

A szertartás előtt Ferenc pápa fehér dzsipen körbejárt a téren és köszöntötte az örömmámorban úszó hatalmas hívősereget. A pápa egy váratlan pillanatban megállíttatta autóját és leszállt, hogy átöleljen és megcsókoljon egy fogyatékkal élő hívőt. A világ számos nemzetének lobogóját látjuk a téren, valóban jelen van az egész világegyház. Amint Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala imádság alkalmából mondta: ez a tér magára ölti a világ méreteit. Ferenc pápa több alkalommal is megállt, hogy gyermekeket öleljen magához.

A világ minden részéről több mint 130 küldöttség van jelen: 31 államfő, közöttük Áder János Magyarország köztársasági elnöke és Herczegh Anita asszony, valamint az elnöki kíséret tagjai: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Hölvényi György, Egyházügyi-, Nemzetiségi-, Civil kapcsolatokért felelős államtitkár, Szőke László, a Külügyi Hivatal vezetője, Zsadonyi Krisztián (TEK), Tóth István (TEK), Juhász Zsolt (TEK).

A szertartásra Rómába érkezett hat uralkodó és három trónörökös herceg, 11 kormányfő. A keresztény egyházak és felekezetek 33 küldöttséggel képviseltetik magukat. Jelen vannak a zsidó, a muzulmán, a buddhista, a szikh és a dzsáinista vallás küldöttei is. Ferenc pápával 180 bíboros, pátriárka, nagyérsek koncelebrál, közöttük Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke.

A Bíborosi Kollégium nevében a következő bíborosok fogadnak engedelmességet a Szentatyának:A püspöki rend képviseletében Giovanni Battista Re, a Püspöki Kongregáció nyugalmazott prefektusa, és Tarcisio Bertone bíboros államtitkár

A papi rend képviseletében Joachim Meisner német bíboros, kölni érsek, valamint Ricardo Vidal bíboros a Fülöp-szigetekről, Cebu érseke.

A diákónusi rend képviseletében Renato Raffaele Martino bíboros, a Iustitia et Pax Pápai Tanács nyugalmazott elnöke, az Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke, valamint Francesco Marchisano bíboros, a patriárkális vatikáni bazilika nyugalmazott főpapja, az Apostoli Szentszék Munkaügyi Hivatalának nyugalmazott elnöke.

Az egyházért, a pápáért, a világ vezetőiért, a szegényekért és a szenvedőkért könyörögtek a hívek a pápa péteri szolgálatát megkezdő szentmisén

 

 

Oroszul így imádkoztak: a mindenható Isten hűségesen támogasson mindenkit, híveket és lelkipásztoraikat, hogy feltétlen engedelmességgel éljenek az evangéliumnak.

 

Franciául Ferenc pápáért szólt a könyörgés: Isten kegyelmével őrizze meg őt szolgálatában Péter és Pál apostolok utódaként és az egyetemes egyház pásztoraként.

 

Arabul a kormányok vezetőiért imádkoztak, hogy Isten világítsa meg bölcsességével elméjüket és vezesse őket a szeretet civilizációjának építésére.

 

Szuahéli nyelven azért könyörögtek Istenhez, hogy adjon a szegényeknek és a szenvedőknek felüdülést, vigaszt és reménységet a testvéri szeretet által is.

 

Kínaiul szólt az ima a szentmisén résztvevőkért: a Mindenható szentségével alakítsa át mindannyiunk életét Jézus Urunk hasonlatosságára.

 

Végül pedig a pápa olaszul így fohászkodott a Teremtőhöz: Urunk Istenünk, Te, aki mindig jó szándékkal hajolsz le gyermekeidhez, fogadd el az imákat, amelyeket az egyház hálával és bizalommal telve intéz hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. Amen".

Róma püspökének hatalma a szolgálatban van, különös tekintettel a szegényekre – Ferenc pápa homíliája a péteri szolgálatának megkezdését jelentő szentmisén

 

 

Kedves Testvérek!

Megköszönöm az Úrnak, hogy péteri szolgálatom elején Szent József, Szűz Mária jegyese, az egyetemes egyház védőszentje ünnepén mutathatom be ezt a szentmisét. Ez az egybeesés nagyon gazdag jelentést hordoz, továbbá névnapja tiszteletre méltó elődömnek: mellette állunk imáinkkal, szeretetünkkel és hálánkkal – kezdte homíliájában Ferenc pápa.

 

Köszöntötte a bíborosokat, a püspököket, a papokat, a diakónusokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, minden világi hívőt. Megköszönte a keresztény egyházak és egyházi közösségek, valamint a zsidó és egyéb vallási közösségek képviselőinek jelenlétét. Szívélyes üdvözlettel fordult az állam- és kormányfőkhöz, a világ számos országának hivatalos küldöttségeihez és a diplomáciai testülethez.

 

Idézte az előbb felolvasott evangéliumi szakasz szavait: „József úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. Magához vette feleségét" (Mt 1,24). Ezek a szavak már magukba foglalják azt a küldetést, amelyet Isten bíz Józsefre: legyen „custos", őrző. Kinek az őrzője? Máriáé és Jézusé; de ez a küldetés később kiterjed az egyházra, mint ahogy ezt Boldog II. János Pál hangsúlyozta „Redemptoris Custos" k. Apostoli buzdításában: „Szent József, amilyen szeretetteljesen viselte gondját Máriának és amilyen örömmel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésének, ugyanígy oltalmazza és őrzi annak Titokzatos Testét, az Egyházat, melynek előképe és példája maga a Szent Szűz" (1. pont).

 

Hogyan gyakorolja József ezt a küldetését? Diszkréten, alázattal, csöndben, de állandó jelenlétben és maradéktalan hűségben, akkor is, amikor számára érthetetlen dolgok történnek. A Máriával kötött házasságtól kezdve addig az epizódig, amikor a 12 éves Jézus a jeruzsálemi Templomban tanít, József minden pillanatban szerető gondoskodással van jelen. Felesége, Mária mellett van az élet derűs és nehéz pillanataiban, a népszámláláskor Betlehembe vezető úton, Jézus születésének aggodalommal és örömmel teli óráiban, az egyiptomi menekülés drámai pillanatában, a gyermek izgatott keresésekor, amikor a Templomban találnak rá; majd a názáreti otthon mindennapi életében, a műhelyben, amelyben megtanította Jézusnak az ácsmesterséget.

 

Hogyan éli meg József azt a hivatását, hogy Mária, Jézus és az egyház őrzője legyen? Úgy, hogy szüntelenül Isten felé fordul, nyitott jeleire, készen áll Isten, nem pedig saját terveire. Ezt kéri Isten Dávidtól, mint ahogy azt az első olvasmányban hallhattuk: Isten nem ember által épített házat akar, hanem kéri a Szavához, tervéhez való hűséget. Isten maga építi a házat, de a Lelke által áthatott élő kövekből. József az „őrző", mert tud Istenre hallgatni, hagyja, hogy Isten akarata vezesse és éppen ezrét még nagyobb odaadással gondoskodik a rábízott személyekről, reálisan értelmezi az eseményeket, figyel a környező világra, képes bölcs döntéseket hozni. Kedves barátaim, Józsefben látjuk azt, hogy hogyan kell válaszolnunk az isteni hivatásra: szívesen, készséggel. Azt is látjuk, hogy a keresztény hivatás középpontjában Krisztus áll! Őrizzük meg Krisztust életünkben, hogy másokat is őrizhessünk, őrizzük meg a teremett világot!

 

A másokról való gondoskodás hivatása nem pusztán a keresztényekre vonatkozik. Dimenziója egyszerűen emberi, ami mindenkit érint. Azt jelenti, hogy őrködnünk kell az egész teremtés, a teremtett világ szépsége felett, mint ahogy ezt mondja nekünk a Teremtés könyve és ezt tanította Assisi Szent Ferenc: legyünk tisztelettel Isten minden teremtménye iránt, környezetünk iránt. Gondoskodjunk az emberekről, legyen szeretetteljes gondunk mindenkire, minden személyre, különös tekintettel a gyerekekre, az idősekre, a törékeny személyekre, akik gyakran szívünk peremén élnek. Gondoskodjunk egymásról a családban: a házastársak gondoskodjanak kölcsönösen egymásról, a szülők a gyermekeikről, majd idővel a gyermekek váljanak szüleik őrzőivé. Éljük meg őszintén a baráti kapcsolatokat, ami azt jelenti, hogy kölcsönösen megőrizzük egymást bizalomban, tisztelettel és a jóban. Végül is minden az ember gondjaira van bízva, olyan felelősségről van szó, amely mindnyájunkat érint. Legyetek Isten ajándékainak őrzői! – hangzott Ferenc pápa felszólítása.

 

Amikor az ember nem felel meg ennek a felelősségnek, amikor nem gondoskodunk a teremtett világról és testvéreinkről, akkor helyet kap a pusztítás és szívünk kiszárad. A történelem minden korszakában sajnos vannak Heródesek, akik a halál terveit szövik, pusztítást visznek végbe, eltorzítják a férfiak és nők arcát.

 

Ferenc pápa ezután azokhoz fordult, akik felelős szerepet töltenek be gazdasági, politikai vagy társadalmi téren. Felhívása minden jóakaratú emberhez szólt: legyünk „őrzői" a teremtett világnak, Isten természetbe írt tervének, legyünk egymás és környezetünk őrzői; ne hagyjuk, hogy a pusztítás és a halál jelei kísérjék utunkat a világon. Ahhoz, hogy másokra vigyázhassunk, saját magunkat is gondoznunk kell! Ne feledjük, hogy a gyűlölet, az irigység, a gőg bepiszkítják az életet! Őrizni tehát annyit jelent, mint őrködni érzelmeinken, szívünkön, mert onnan indulnak ki a jó és a rossz szándékok: azok, amelyek építenek és azok, amelyek pusztítanak! Ne féljünk a jóságtól, még a gyengédségtől sem!

 

És itt most szeretnék még egy megjegyzést tenni, – folytatta szentbeszédében a pápa – a gondoskodás, az őrködés mások felett jóságot igényel, azt kéri, hogy a jóságot gyöngédséggel éljük meg. Az evangéliumban Szent József erős, bátor, munkásemberként jelenik meg, de lelkéből nagy gyöngédség árad, amely nem a gyengék erénye, hanem éppen ellenkezőleg, a lélek erejére vall, kifejezi azt a képességet, hogy tudunk másokra figyelni, mások iránt részvéttel lenni, valóban megnyílunk a másik, a szeretet felé. Ne féljünk a jóságtól és a gyöngédségtől!

 

Ma, Szent József ünnepével együtt ünnepeljük Róma új püspöke, Péter utóda szolgálatának kezdetét. Ez hatalommal jár. Természetesen Jézus Krisztus hatalmat adott Péternek, de milyen hatalomról van szó? Jézus háromszoros kérdését, amit Péterhez intéz a szeretetről, követi a háromszoros felszólítás: legeltesd bárányaimat. Soha ne feledjük, hogy az igazi hatalom a szolgálat. A pápának is, ahhoz, hogy gyakorolja hatalmát, egyre inkább előre kell haladnia abban a szolgálatban, amelynek ragyogó csúcspontja a kereszten van.

 

Követnie kell Szent József alázatos, konkrét, hitben gazdag szolgálatát és hozzá hasonlóan szélesre kell tárnia karját, hogy megőrizze Isten egész népét és befogadja szeretettel és gyöngédséggel az egész emberiséget. Különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat, akikről Máté ír a szeretetről szóló utolsó ítélet kapcsán: akik éheztek, akik szomjaztak, akik idegenek, mezítelenek, betegek voltak, börtönben raboskodtak (vö. Mt 25,31-46).

 

A második olvasmányban Szent Pál Ábrahámról szól, aki „a remény ellenére is reménykedve hitt" (Róm 4,18). Szilárdan a reményben, minden remény ellenére! Ma is a szürke ég annyi jele ellenére szükségünk van arra, hogy megpillantsuk a remény világosságát és saját magunknak is reményt adjunk! Őrizzük meg a teremtett világot! Minden férfi és minden nő, a gyöngédség és a szeretet tekintetével nyissa meg a reménység látóhatárát, hassa át egy fénysugár a sötét felhőket, vigyük el a reménység melegét! A hívők számára, nekünk, keresztényeknek, mint Ábrahám, és mint Szent József, a remény, amit hordozunk, Isten látóhatárát jelenti, amit Krisztus nyitott meg számunkra és arra a kősziklára épül, ami Isten.

 

Őrizzük meg Jézust Máriával, őrizzük meg az egész teremtett világot, őrizzünk meg minden személyt, különösen a legszegényebbet, őrizzük meg saját magunkat: ez az a szolgálat, amire Róma püspöke megbízást kapott, de mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy felragyogtassuk a remény csillagát: őrizzük meg szeretettel mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk!

 

Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fejezte be homíliáját: „Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérjen el szolgálatom során, nektek pedig azt mondom: imádkozzatok értem! Ámen.

 

A keresztény egyházak és a zsidó közösség képviselői is részt vettek a 2013. március 19-i pápai szertartáson

 Ferenc pápa péteri szolgálatának megkezdését jelentő szentmisén a különböző ortodox, keleti ortodox, nyugati keresztény felekezetek, szervezetek és más keresztény egyházak képviselői is jelen voltak.

 Az ortodox küldöttségek között a szertartáson jelen volt az Ökumenikus Pátriárkátus képviseletében Bartolomeosz ökumenikus pátriárka. Ezer év óta először fordult elő, hogy a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka részt vett egy pápa péteri szolgálatát megkezdő szentmiséjén. Az 1054-ben bekövetkezett egyházszakadás eltávolította ugyanis egymástól Rómát és Konstantinápolyt. Egy török napilapnak adott interjújában Bartolomeosz pátriárka azt nyilatkozta, hogy „a régi idők elidegenedése már nem létezik. Mint két testvér egyház mindennap egyre jobban közeledünk egymáshoz. Folyamatban van a teológiai párbeszéd, amelynek középpontjában a következő téma áll: a pápa szerepe a keresztény világban."

 

A pápai szertartáson jelen voltak még az alexandriai és az egész afrikai, valamint az antióchiai és az egész keleti görög ortodox pátriárkátus képviselői; az orosz ortodox egyház részéről Hilarion metropolita, Sergey püspök; valamint a grúz pátriárkátus; a szerb ortodox egyház; a romániai pátriárkátus; a ciprusi, a görög és az albán ortodox egyház képviselői.

 

A keleti ortodox egyházak közül jelen volt az alexandriai kopt ortodox egyház; Antióchia és az egész kelet szíriai ortodox pátriárkátusának képviselője; az örmény apostoli egyház képviseletében II. Karekin ecsmiadzini katholikosz; a Ciliciai Katholikoszátus, valamint a kelet asszíriai egyház képviselői.

 

Nyugatról az Anglikán Közösség, az Utrechti Unió Ókatolikus püspöki konferencia, a Lutheránus Világszövetség, a Metodista Világtanács, a Református Egyházak Világközössége, a Baptista Világszövetség, a Mennonita Világkonferencia, az Üdv Hadsereg, a pünkösdista közösségek, valamint az Evangélikus Világszövetség képviselői.

 

A keresztény szervezetek közül az Egyházak Világtanácsa képviseletében Olav Fykse Tveit tiszteletes, az Európai Egyházak Konferenciája részéről Emmanuel metropolita volt jelen, továbbá a Keresztény Világfórum képviselője.

 

Más keresztény egyházak, mint az ukrajnai és az amerikai ortodox egyház, a törökországi örmény pátriárkátus is képviseltette magát a pápai szertartáson. A Taizéi közösség részéről a perjel, Alois testvér volt jelen.

 

A zsidó közösség részéről a római zsidó közösség főrabbija, Riccardo di Segni; a római zsidó közösség elnöke, Riccardo Pacifici és az olasz zsidó közösség egyesületének elnöke, Renzo Gattegna volt jelent. A Vallásközi Konzultáció Nemzetközi Zsidó Bizottsága, az izraeli főrabbinátus főtitkára, az Amerikai Zsidó Bizottság vallásközi igazgatója, David Rosen rabbi szintén részt vett a szertartáson. A Zsidó Világkongresszus, a Rágalmazás Elleni Liga, valamint a Nemzetközi B'nai B'rith (A Szövetség Fiai) szervezet is képviseltette magát.

 

(vm)/VR

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük