Folytatja az Állami Számvevőszék az önkormányzati közszolgáltató társaságok ellenőrzéséről szóló jelentései ütemezett nyilvánosságra hozatalát. Eddig összesen 12 távhőszolgáltató és 9 hulladékgazdálkodó társaság ellenőrzését zárta le az ÁSZ, most pedig újabb három jelentés készült el: a pécsi, a komlói, valamint a nyergesújfalui távhőszolgáltató társaságokról szóló. Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Folytatja az Állami Számvevőszék az önkormányzati közszolgáltató társaságok ellenőrzéséről szóló jelentései ütemezett nyilvánosságra hozatalát. Eddig összesen 12 távhőszolgáltató és 9 hulladékgazdálkodó társaság ellenőrzését zárta le az ÁSZ, most pedig újabb három jelentés készült el: a pécsi, a komlói, valamint a nyergesújfalui távhőszolgáltató társaságokról szóló. Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Az ÁSZ a komlói, valamint a nyergesújfalui távhőszolgáltató ellenőrzése során a 2008 és 2013 közötti, a pécsi távhőszolgáltató esetében a 2008 és 2012 közötti időszakra nézve értékelte a társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. ellenőrzése

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2008 és 2012 között több mint 30 ezer lakás és mintegy 450 közintézmény részére szolgáltatott fűtést és meleg vizet a közel 157 ezer lakosú Pécsett. A PÉTÁV Kft. az ellenőrzött időszakban nyereségesen gazdálkodott, nettó árbevétele a 2008. évi 7228,7 millió Ft-ról a 2012. évben 7637,1 millió Ft-ra emelkedett. A Kft.-ben az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat 51%-os, a Pannon Hőerőmű Zrt. 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett. A távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközök üzemeltetésére és bérletére a PÉTÁV Kft. a tulajdonos PÉCS HOLDING Zrt.-vel hosszú távú és éves szerződéseket kötött.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Kft. pénzügyi gazdálkodásának szabályozottsága a számviteli politika és az értékelési szabályzat hiányosságai kivételével megfelelő volt, vagyongazdálkodási tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

 

A Közgyűlés a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezése során betartotta a jogszabályi előírásokat. Az Önkormányzat szabályszerűen járt el a közfeladat ellátásának felügyelete szempontjából, viszont a jegyző nem ellenőrizte, hogy a távhőszolgáltató betartja-e az Üzletszabályzatában foglaltakat. Az Önkormányzat belső ellenőrzése a Kft.-nél 2008 és 2012 között ellenőrzést nem végzett. A PÉTÁV Kft. az ellenőrzött időszakban a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezett mindazokkal a működési engedélyekkel, belső szabályzatokkal, üzleti tervekkel, amelyek a távhőszolgáltatási közfeladat megfelelő ellátásához szükségesek voltak. A szabályzatokat aktualizálták, a módosított szabályzatokat egységes szerkezetben az ügyvezető igazgató jóváhagyásával adták ki. A Kft. önköltségszámítási szabályzata megfelelt, számviteli politikája kisebb hiányosságok mellett megfelelt, értékelési szabályzata azonban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A PÉTÁV Kft.-nél az ellenőrzött időszakban az eszközökre elszámolt értékcsökkenés megfelelt az előírásoknak. A nullára leírt eszközök magas aránya miatt az elszámolt értékcsökkenés alacsony mértékű volt. A PÉTÁV Kft.-nél a vevőtartozások mértéke az ellenőrzött időszakban 793,1 millió Ft-ról 1282,9 millió Ft-ra emelkedett. Az üzleti jelentésekben célként jelölték meg az állomány csökkentését, az intézkedések azonban nem vezettek érdemi eredményre. A Kft. az ellenőrzött időszakban a számviteli törvény előírásainak megfelelő éves beszámolót és üzleti jelentést készített, a távhőszolgáltatási közfeladat árbevételeinek és anyagjellegű ráfordításainak elszámolása során szabályszerűen járt el.

A szabályszerű működés támogatása érdekében a Kft. ügyvezetőjének 2, a polgármesternek 1, a jegyzőnek 2 javaslatot tett az ÁSZ.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. ellenőrzése

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. által nyújtott szolgáltatást 2008-ban 5059 lakossági fogyasztó, 39 közintézmény és 348 piaci szereplő, 2013-ban 5066 lakossági fogyasztó, 57 közintézmény és 281 piaci szereplő vette igénybe. A társaság az ellenőrzött időszakban Komló Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában állt. Főtevékenysége gőzellátás és légkondicionálás volt, emellett villamos energiatermelést és egyéb vállalkozási tevékenységet is végzett. A társaság jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszakban 831,4 millió Ft volt. Éves nettó árbevétele 2008-2013. között 2440,8 millió Ft-ról 1361,2 millió Ft-ra csökkent. A 2008. és a 2012. éveket kivéve a Zrt. veszteségesen gazdálkodott. 2011-től kapott távhőtámogatást, amely a bevételkiesést részben kompenzálta.

Az ÁSZ ellenőrzése során megállapította, hogy a társaságnál a pénzügyi gazdálkodás szabályozottsága az értékelési, valamint a leltározási szabályzat aktualizálása kivételével megfelelő volt. A társaság árbevétele az ellenőrzött időszakban közel felére esett vissza, emellett a kötelezettségek és a lejárt követelésállomány összege – a beszedésre tett intézkedések ellenére – folyamatosan emelkedett, ami nagymértékben hozzájárult a társaság likviditási helyzetének romlásához.

 

Az Önkormányzat a távhőszolgáltatásra vonatkozó rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a távhőszolgáltatási rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelt. Az ellenőrzött időszakban a Zrt. feletti tulajdonosi jogokat az Alapító Okirat és a vagyongazdálkodási rendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta. Az Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettsége ellenére javadalmazási szabályzatot nem hagyott jóvá. Az Önkormányzat belső ellenőrzése a távhőszolgáltatás, mint közfeladat ellátás szabályszerű teljesítéséhez, az önkormányzati vagyon megóvásához az ellenőrzött időszakban hozzájárult, 2009. évben belső ellenőrzést végzett.

A társaság beszámolási kötelezettségének a számviteli törvény előírásai szerint tett eleget. A közszolgáltatási díjat megalapozó önköltségszámítás megfelelt a belső szabályzatoknak és a jogszabályi előírásoknak, az értékelési, valamint a leltározási szabályzat aktualizálása azonban a jogszabályi előírás ellenére elmaradt.

A megállapított hiányosságok pótlása érdekében a társaság vezérigazgatójának kettő, az önkormányzat polgármesterének egy javaslatot tett az ÁSZ.

A nyergesújfalui DISTHERM Távhőszolgáltató Kft. ellenőrzése

A nyergesújfalui DISTHERM Kft. a közel 7500 fő lakosságszámú Nyergesújfalu Város közigazgatási területén 2008-ban 1036 lakást, 2013-ban 996 lakást, továbbá közintézményeket látott el távhővel. A társaság az ellenőrzött időszakban 51%-ban Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 49%-ban pedig a Dalkia Energia Zrt. tulajdonában állt, éves nettó árbevétele 196,0 millió Ft és 224,5 millió Ft között alakult. A DISTHERM Kft. az ellenőrzött időszakban – a 2010. és a 2013. év kivételével – veszteségesen gazdálkodott. A Taggyűlés a saját tőke/jegyzett tőke mutató előírt szintjének biztosítása érdekében a Dalkia Energia Zrt.-t három évben is tulajdonosi pótbefizetés teljesítésére kötelezte, annak elrendelése és teljesítése azonban ellentétes volt a társasági szerződés és a vonatkozó jogszabály előírásával.

Az ÁSZ az ellenőrzés során számos hiányosságot tárt fel a társaság pénzügyi gazdálkodása szabályozottságában. A Kft. vagyongazdálkodási tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a tulajdonosok által meghatározott követelményeknek.

 

A Képviselő-testület a közfeladat megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött. Az Önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a DISTHERM Kft. feletti tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta, ugyanakkor a Felügyelő bizottságot határidőn túl, 6 hónapos késedelemmel hozták létre. Az Önkormányzat belső ellenőrzése ellenőrzéseket a DISTHERM Kft.-nél nem végzett.

 

A Kft.-nél a leltározási és selejtezési, valamint pénzkezelési szabályzatot 2011. január 1-jétől, a számviteli politikát, az értékelési szabályzatot és a számlarendet 2012. január 1-jétől léptették hatályba. Ezt megelőzően a társaság nem rendelkezett aláírt, érvényes gazdálkodási szabályzatokkal. A számviteli politikában, illetve számlarendben a bevételek, közvetlen költségek és ráfordítások elkülönített nyilvántartására, valamint a számviteli szétválasztási szabályokra vonatkozó előírásokat nem rögzítették. A leltározási és selejtezési szabályzatot nem aktualizálták. A pénzforgalom bankszámlán történő lebonyolításának rendjét a pénzkezelési szabályzatban nem rögzítették. A Kft.-nél a beruházások, élettartam-növelő felújítások nem az eszközök elhasználódásának megfelelő arányban történtek. A társaság beszámolási kötelezettségének a jogszabályok szerint eleget tett. A közfeladat bevételeinek elszámolása során 2008-ban a számviteli elszámolás alapját képező bizonylatok hiányosak voltak.

A gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a társaság ügyvezetőjének négy, az önkormányzat polgármesterének és a jegyzőnek egy-egy javaslatot tett az ÁSZ.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük