2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

2006 október 23 -Rendõrattak: a Papp bizottság (cenzúrázott) jelentése

33 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/3341"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Papp_jelentes.thumbnail.jpg" border="0" alt="cimlap" title="cimlap" width="71" height="100" /></a><span style="width: 69px" class="caption"><em>A Papp jelentés cimlapja</em></span></span><em>Most hozták nyilvánosságra a Papp bizottság jelentésének nevezett anyagot. A benne lévõ csillagok a cenzúrázott részeket jelentik - jó amerikai gyakorlat alapján. </em></p><p><em>

cimlapA Papp jelentés cimlapjaMost hozták nyilvánosságra a Papp bizottság jelentésének nevezett anyagot. A benne lévõ csillagok a cenzúrázott részeket jelentik – jó amerikai gyakorlat alapján.

cimlapA Papp jelentés cimlapjaMost hozták nyilvánosságra a Papp bizottság jelentésének nevezett anyagot. A benne lévõ csillagok a cenzúrázott részeket jelentik – jó amerikai gyakorlat alapján.

Ami megmaradt az alábbiakban olvasható, ez sem kevés: azonosító nem volt, szakszerûtlenül végezték feladatukat és HAZUDTAK a tájékoztatásokban és a sajtótájékoztató hangneme is kifogásolható volt. És természetesen nem dokumentálták, mit csinált a rendõr, így a polgároknak lehetõségük sincs ellene eredményesen tiltakozni. Természetesen ennek ellenére nagyjából törvényesen zajlott le minden. De még a rendõrök is látják, szabályzat és törvénymódosítások sora kell hasonló brutalitás megakadályozására. A jelentés  burkoltan elismeri, a rendõrök túlreagáltak, szabálytalanul túl sok könnygázt lõszert használtak izlés szerint…:

Országos Rendõr-fõkapitányság

J E L E N T É S

a Budapesten 2006. október 22-én 00.00 óra és 2006. október 25-én 00.00 óra között történt eseményekkel kapcsolatos rendõri tevékenység kivizsgálásáról

TARTALOMJEGYZÉK

 

A tényfeltáró bizottság vezetõje, tagjai Alkalmazott jogszabályok, normák Alkalmazott jogforrások A bizottság által tett intézkedések

I.  Elõzmény

II.  Az események idõrendi alakulása

III.    Megállapítások, következtetések

IV.         Javaslatok

V.  Összegzés

A tényfeltáró bizottság vezetõje:                 Papp Károly r. dandártábornok

Alkalmazott jogszabályok, normák:

a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény,

a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény,

az  európai uniós  csatlakozással összefüggõ  egyes törvénymódosításokról,   törvényi  rendelkezések  hatályon  kívül

helyezésérõl, valamint egyes   törvényi rendelkezések

megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény,

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló

160/1996. (XI: 5.) Korm. rendelet,

a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM

rendelet,

az állam mûködése, illetõleg a lakosság ellátása szempontjából

kiemelten fontos létesítmények körérõl szóló 24/1997. (III. 26.) BM

rendelet,

a Köztársasági Õrezred feladatáról, hatáskörérõl és illetékességérõl szóló 69/1997. (XII. 29.) BM rendelet,

a rendezvények rendõri biztosításáról szóló 15/1990. (V. 14.) BM

rendelet,

a rendõrségi szolgálati azonosító jelvény rendszeresítésérõl szóló 4/1990. BM utasítás,

a   11/1998.   ORFK  utasítással   kiadott   a  Magyar   Köztársaság Rendõrsége Csapatszolgálati Szabályzata,

a Magyar Köztársaság Rendõrsége  Öltözködési   Szabályzatának kiadásáról szóló 12/2006. (IX. 26.) ORFK utasítás.

Alkalmazott jogforrások:

54/2000. (XII. 18.) AB határozat, 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, 65/2003. (XII. 18.) AB határozat.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje 2007. január 23-án nyílt paranccsal, illetõleg külsõ megbízás alapján tényfeltáró bizottságot (továbbiakban: bizottság) hozott létre, melynek a célja, hogy a 2006. október 22-én 00.00 órától 2006. október 25-én 00.00 óráig terjedõ idõszakban a Budapesten történt eseményekkel kapcsolatos rendõri intézkedések komplex, és teljes körû kivizsgálását hajtsa végre. A meghatározott feladatnak megfelelõen a bizottság áttekintette a rendelkezésére bocsátott dokumentációk, és személyes meghallgatások alapján a rendõri intézkedésekben részt vett valamennyi szerv és azok állományának tevékenységét a fõvárosi rendezvények rendõri biztosítására történõ felkészülést, a rendõri tevékenység megszervezését, végrehajtását, koordinálását, dokumentálását, illetve a hatályos jogszabályok, és belsõ normák alkalmazását.

A bizottság a vizsgálat keretében az alábbi intézkedéseket tette:

 • Bekérte és tanulmányozta az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Rendészeti Biztonsági

Szolgálat, és a Budapesti Rendõr-fõkapitányság által készített írott, és képi úton
rögzített anyagokat, dokumentációkat, jelentéseket.

 • Megtekintette az ORFK Szóvivõi Iroda által archivált televíziós felvételeket.
 • Tanulmányozta a REBISZ által írásban rögzített, 2006. október 23-áról szóló

rádióforgalmi hanganyagot.

 • Jegyzõkönyvbe foglalta 3 fõ tábornok, 15 fõ fõtiszt, 1 fõ tiszt, 2 fõ polgári személy

meghallgatását.

 • A jelzett idõszak helyzetének mélyreható elemzése, megismerése és megértése

érdekében vázlatokat, térképeket, grafikonokat készített és prezentációt állított össze.

 • A megtörtént eseményeket modellezte.

I. ELÕZMÉNY

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság kormánya 2006. október 22. – október 23-án ünnepségsorozatot rendezett a fõvárosban. A Budapesten megrendezésre kerülõ rendezvényekre összesen 56 állam-, és kormányfõt hívtak meg. A rendezvényeken a hazai közjogi méltóságok is részt vettek. A hivatalos program október 22-én 11.00 órakor kezdõdött, és október 23-án 19.56 órakor emlékmûavatással fejezõdött be.

A rendõri feladatok végrehajtására az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje 29/2006. (X. 13.) ORFK intézkedést adott ki, melyet egy alkalommal a 30/2006. (X. 19.) ORFK intézkedéssel módosított.

A rendezvények rendõri biztosításának elõkészítése során a Köztársasági Õrezred, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat, és a Budapesti Rendõr-fõkapitányság kijelölt vezetõi több alkalommal is tartottak szeptember és október hónap során egyeztetõ megbeszéléseket. Ezen megbeszélések során kialakították a közös elgondolásukat a rendõri tevékenység és a rendõri mûveletek végrehajtására. A Köztársasági Õrezred és a Budapesti Rendõr­fõkapitányság biztosítási tervet, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat mûveleti tervet készített.

Budapesten, az V. kerület Kossuth téren 2006. szeptember 17-tõl kezdõdõen, folyamatosan politikai rendezvények, demonstrációk kerültek megtartásra. A Kossuth téren megtartandó állami rendezvények idõszakában, október 20-át követõen négy rendezvény volt folyamatban, illetõleg október 23-ára egy újabb bejelentés érkezett. A BRFK a Kossuth téren megtartásra tervezett állami rendezvények lehetõvé tétele, illetve a rendõri tevékenység elõkészítése   érdekében   2006.    október   16-tól   a   demonstrációt   folytató   szervezetek képviselõivel egyeztetõ tárgyalásokat tartott annak érdekében, hogy a hazánkba érkezõ, és az állami ünnepségeken résztvevõ delegációk tagjainak a biztonsága szavatolható legyen.

A FIDESZ-MPSZ és az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete a nemzeti ünnep idõszakában lemondták a Kossuth térre tervezett rendezvényük megtartását. A Magyar Nemzeti Bizottság 2006. rendezvényéhez csatlakozott a BAUMAG károsultak rendezvénye. A tárgyalások során a demonstrációt folytató szervezetek képviselõi kijelentették, hogy a Kossuth teret nem hajlandók elhagyni, legfeljebb a tér megosztását fogadják el, és kijelentették, hogy a rendõrség által foganatosítandó tûzszerészeti átvizsgálásnak alávetik magukat. Nem értettek egyet azzal, hogy a Rákóczi szobor körül felállított sátrakat elbontsák, illetve azzal sem, hogy 100 fõre korlátozzák az állami ünnepségek idõszakában a részükre kijelölt területen tartózkodó személyek számát. Mivel a megadott határidõig a rendezvény szervezõi a sátrakat nem bontották el, illetve mivel az állami ünnepség biztonságos lebonyolításához fontos társadalmi érdek fûzõdött, az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje a következõ döntést hozta:

 • A Kossuth teret a hivatalos állami rendezvény helyszíne, és a demonstrálók között

kordonozással fel kell osztani.

 • A Rákóczi szobor körül található füves területen felállított sátrakat a résztvevõknek

2006. október 23-án 02.00 órakor el kell hagyni, hogy a tûzszerészeti átvizsgálásra sor
kerülhessen.

 • Az átvizsgálás keretében el kell távolítani valamennyi, a közbiztonságra veszélyt

jelentõ eszközt.

 • A demonstrációban résztvevõk a terület átvizsgálása után, tûzszerészeti és biztonsági

ellenõrzést követõen a kijelölt ellenõrzõ, átengedõ pontokon keresztül visszatérhetnek a számukra kijelölt területre.

A FIDESZ-MPSZ a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény alapján 2006. október 17-én bejelentette, hogy 2006. október 23-án az Astoriánál rendezvényt kíván tartani, amelyre 500 ezer fõt várnak. A rendezvényre a gyülekezés 15.00 és 16.00 óra között lenne a Rákóczi út – Kerepesi út találkozásánál, majd 16.00 és 17.00 óra között hangosító jármû felvezetésével vonulnának a rendezvény résztvevõi a Rákóczi út – Blaha Lujza tér – Kossuth Lajos utca útvonalon az Astoriához. A rendezvény befejezését követõen 18.00 órától a rendezvényen résztvevõk egy része átsétál a Terror Háza Múzeumhoz, és ott el kívánják helyezni a megemlékezés virágait. A BRFK által a szervezõkkel történt egyeztetõ megbeszélések, és helyszínbejárások során a rendezvény un. ?vonulós" részétõl a szervezõk elálltak, és a rendezvényt az Astoriánál kívánták megtartani. A BRFK a rendezvény bejelentését tudomásul vette.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányságon a parancsnoki eligazításra 2006. október 20-án 10.30 órakor került sor a RIK Auditóriumában.

II. AZ ESEMÉNYEK IDÕRENDI ALAKULÁSA

A fõvárosban 2006. október 22-én a BRFK biztosítási terve alapján 12 helyszínen került sor rendezvény biztosítására, illetve útvonal biztosítások, és szállásbiztosítás került még végrehajtásra.

Október 23-án 00.30 órakor a REBISZ Bevetési Parancsnokság teljes személyi állománya részére (45 + 760 fõ) riadó lett elrendelve. A bevetési osztályok 4 db vízágyúval, 1 db AWGL-lel kivonultak a Budapest V. kerület Kossuth térre. A demonstrálók, mintegy 200 fõ, nem volt hajlandó elhagyni a Kossuth teret, ezért a tûzszerészeti átvizsgálását nem tudták végrehajtani, a területrõl ki kellett õket szorítani. A mûveletirányító parancsnoknak a feladat végrehajtását testi kényszer alkalmazásával rendelték el, de egy esetleges agresszív fellépés esetén a lõfegyverhasználat kivételével minden kényszerítõ eszköz alkalmazására is utasítást adtak. A Kossuth térre került még vezénylésre a Pest megyei RFK csapatszolgálati százada 92 fõvel, a BRFK közterületi állományából 109 fõ. A Kossuth téren a tömegoszlatás október 23-án 02.54 órakor kezdõdött meg. A REBISZ Bevetési Parancsnokság állománya tevékenységét október 23-án 05.00 órára fejezte be, és 05.30 – 05.45 óra között érkezett vissza a Kerepesi úti laktanyába. A kiürített terület õrzését a továbbiakban a *** látta el az általa irányított csapatszolgálati századdal.

Október 23-án 07.30 órakor a Kossuth térre kivezényelt rendõri erõk elérik a készenlétet.

Október 23-án 09.15 órakor a Nádor utca – Garibaldi utca keresztezõdésében 30-60 fõs tüntetõ csoport jelent meg, és meg akarta bontani a kordont, hogy bejusson a Kossuth tér területére. A *** a kordonszolgálatot ellátó BRFK-s erõvel együtt megakadályozta a tüntetõk bejutását a Kossuth térre.

Október 23-án 09.40 órakor nagyobb létszámú tömeg jelent meg a Nádor utca -Szabadság tér vonalában, és a tömeg létszáma itt már ezer fõre növekedett. A *** és a *** testi kényszer alkalmazásával hajtott végre tömegkezelési feladatot. A tömegoszlatást végzõ kötelékhez csatlakozott a *** is állományával. A REBISZ egységei a Szabadság tér – Nádor utca területérõl a Kossuth térre bejutni szándékozó tömeget a Podmaniczky utca – Arany János utca vonaláig kiszorították.

Október 23-án 09.40 órakor a Falk Miksa utcában mintegy 150 fõs tömeg jelent meg. A *** testi kényszer alkalmazásával kiszorította a tömeget a Markó utca – Balassi Bálint utca vonaláig.

Október 23-án 13.30 óráig tartózkodtak a *** századai az Arany János utca -Podmaniczky utca vonalában. A *** a Kossuth tér északi részénél a Markó utca vonalában volt felállítva. Az Arany János – Podmaniczky utca vonalában, illetve a Markó utca vonalában lévõ rendõri egységek váltására 14.00 órakor került sor.

Október 23-án 15.15 órakor a BRFK kordonszolgálatot ellátó állományára a Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca keresztezõdésénél összegyûlt tömeg rátámadt, a felállított kordont beszakították. A *** egységével és a *** az Alkotmány utca területére lett irányítva azzal a feladattal, hogy akadályozzák meg a bejutást a Kossuth térre, és állítsák vissza az eredeti helyzetet.

Október 23-án 15.32 órakor a *** megkezdte a felszólításokat követõen a tömeg kiszorítását az Alkotmány utcából a Bajcsy-Zsilinszky utca irányába. A rendõri mûvelet során 15.34 órakor egy rendõr sérült ellátásához kértek mentõt. Az oszlatócsoporthoz a *** századerõvel tartalékként csatlakozott, 1 db vízágyúval, és 1 db AWGL-el megerõsítve. Ezt követõen a ***   15.35  órakor könnygázgránátot alkalmazott, melynek hatására a tömeg eltávolodott a rendõri sorfaltól.

Október 23-án 15.42 órakor az oszlatócsoport a REBISZ mûveleti tervében rögzített tömegoszlatás végsõ terepszakaszát elérte, a tömeget az Alkotmány utcából kiszorította. A kiszorított tömeg egy része, kb. 100 fõ a Nyugati pályaudvar irányába távozott, míg az erõszakosabb tömeg, kb. 1 000 fõ az Andrássy út irányába indult el a Bajcsy-Zsilinszky úton. Az oszlatás parancsnoka javaslatot tett a tömegoszlatás befejezésére.

Október 23-án 15.43 órakor a *** a *** azt az utasítást adta, hogy a tömegoszlatást a Deák tér irányába folytassa, és a tömeget teljesen számolja fel. Az Andrássy út irányába távozó tömeg visszaindult a rendõr sorfal irányába, és kövekkel dobálta a rendõri egységet. A tömegoszlató kötelékhez megerõsítõ erõként csatlakozott a *** a századával. A *** ismételten javaslatot tett a tömegoszlatás befejezésére.

Október 23-án 15.54 órakor a *** utasítást kap, hogy a Kerepesi úti laktanyából elõre meghatározott útvonalon vonuljon az Alkotmány utca – Bajcsy-Zsilinszky út keresztezõdéséhez.

Október  23-án   16.00   órakor   az   Astoriánál   kezdetét  veszi   a  FIDESZ-MPSZ bejelentett rendezvénye.

Október 23-án 16.05 órakor a *** kísérletet tesz a József Attila utca irányából a Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – József Attila utca torkolatát lezárni, de ez sikertelen lesz, mivel az Erzsébet tér – Deák tér – Madách tér által határolt területen a tömeg ekkor már statikus egységet alkotott, és jól látható volt, hogy a mellékutcákban a helyszínt nem akarja elhagyni.

Október 23-án 16.08 órakor a tömegoszlató kötelék megáll a Bajcsy-Zsilinszky út -Andrássy út keresztezõdésében, és nem folytatja tovább a tömegoszlatást.

Október 23-án 16.14 órakor a *** szolgálati rádión utasítást adott a tömegoszlató kötelék irányába, hogy az oszlatás alatt lévõ tömeg nem mehet oda az Astoriához, nem zavarhatja meg a FIDESZ-MPSZ rendezvényét. Ezt az utasítást a *** több alkalommal is megismétli.

Október 23-án 16.50 órára a ***, és a *** a Nyugati tér irányába haladó csoportosulásokat teljes mértékben feloszlatta.

Október 23-án 17.24 órakor a Károly körúton a tömegoszlató köteléktõl mintegy 120 méter távolságra 1 db páncélos csapatszállító jármûvet, és lövegeket állítanak keresztbe. A ?SZABADSÁG" feliratból barikádot építenek szintén a Károly körúton.

Október 23-án 17.34 órakor a kiállított T-34-es harckocsit beindítják, és 17.38 órakor az oszlatósorfal elé fordul a Deák téren. A harckocsi rövid elõremozgás után megáll, melyre könnygázgránátot és gumilövedéket lõnek ki, a búvónyíláson keresztül a harckocsi küzdõterébe könnygázgránátot dobnak, majd kiemelõ alcsoport alkalmazásával a harckocsi vezetõjét 17.42 órakor elfogják. Az oszlatósorfal ekkor elõremozog a megállított harckocsi vonaláig.

Október 23-án 17.45 órakor a FIDESZ-MPSZ rendezvény rendõri biztosításának parancsnoka – *** – jelentette, hogy a FIDESZ rendezvény befejezõdött.

Október 23-án 17.45:51' órakor a *** továbbítja a *** utasítását a tömegoszlató kötelék parancsnokának, hogy ?kezdjétek meg a tömeg elleni támadást vízcsapásokkal, könnygázgránát csapásokkal, mert a FIDESZ nagygyûlés befejezõdött, és a Kálvin tér irányába menne el a normális, és tisztességes emberek".

Október 23-án 17.46:47' órakor a *** az oszlatóköteléknek kiadja a parancsot az oszlatásra, és a kényszerítõ eszközök alkalmazására. A *** is utasítást ad állományának a megindulásra.

Október 23-án 17.48 órakor a lovas alcsoport a tömeg irányába a Károly körúton lovasrohamot hajt végre a Dohány utca torkolatáig, majd visszafordul, és újra beáll a tömegoszlató kötelék mögé. A lovasroham során az alosztályvezetõ saját elhatározása alapján kardlapot alkalmaznak kényszerítõ eszközként. A lovasrohamot kihasználva a tömegoszlató kötelék gyorsított ütemben megindult az Astoria irányába a tömeget oszlatni.

Október 23-án 18.02 órakor a tömegoszlató kötelék a Károly körúton a Gerlóczy utca – Károly körút keresztezõdésében áll meg.

Október 23-án 18.30 órakor éri el a tömegoszlató kötelék a Károly körút – Dob utca keresztezõdését.

Október 23-án 19.35 órakor a tömegoszlató kötelék a vízágyúval a Rákóczi út -Astoria keresztezõdéséhez érkezik.

Október 23-án 19.52 órakor a *** alegységével kifordult két irányban a Rákóczi útra.

Október 23-án 21.15 órakor megtámadták a Kecskeméti utcai rendõrõrsöt.

Október 23-án 21.21 órakor a *** jelentette, hogy megjelentek motorosok, és quadosok. Felkészültek az esetleges támadásuk elhárítására.

Október 23-án 22.50 órakor a *** a Rákóczi úton harmadolta a tömeget, és a Keleti pályaudvar irányába, a Nyugati tér felé, illetõleg a József körút irányába megkezdte a tömeg feloszlatását.

Október 23-án 23.30 órakor a *** a tömeget feloszlatta, és a tömegoszlatási feladatot befejezte.

Október 23-án 23.45 órakor a *** gépjármûvön menetet hajtott végre a Nyugati tér – Margit híd útvonalon, az Erzsébet híd budai hídfõjéhez.

Október 24-én 00.45 órakor a *** az Erzsébet híd budai hídfõjéhez érkezett.

Október 24-én 01.33 órakor a *** az Erzsébet híd budai oldaláról a tömegoszlatást megkezdi.

Október 24-én  01.34  órakor a  ***  a Ferenciek terérõl az Erzsébet híd pesti hídfõjének irányába a tömegoszlatást megkezdi.

Október 24-én 03.00 órakor a rendõri mûveletet a mûködési körzetben a REBISZ befejezi, és a helyszínt átadja a BRFK helyszínbiztosító rendõri egységeinek.

III. MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

 • A Budapesti Rendõr-fõkapitányság vezetõje részére az 1956-os Forradalom és

Szabadságharc 50.  évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ központi állami rendezvények rendõri biztosításáról szóló 29/2006. (X.  13.) ORFK intézkedés 23. pontjában nem biztosítási terv készítését,  hanem fõkapitányi intézkedés kiadását kellett volna meghatározni,  melyben a feladat tisztázást,  és  a helyzetértékelést követõen rögzítette volna a BRFK és alárendelt szerveinek feladatait, a rendõri
biztosítás elgondolását.

 • A BRFK vezetõjének intézkedése alapján a helyszíni parancsnokoknak biztosítási

terveket kellett volna készíteni az egyes helyszíneken jelentkezõ rendõri feladatok végrehajtására.

 • A BRFK által készített biztosítási terv több fejezetében nem felel meg az elõírásoknak, és a szakmai elvárásoknak.

>       A rendezvényrõl rendelkezésre álló adatok szinte csak a rendezvényrõl készült kimutatásokra  korlátozódnak.   A  biztosítások  végrehajtása   szempontjából releváns adatok nem kerültek rögzítésre (a rendezõ szerv megbízottjának neve, elérhetõsége, a rendezvény alatti tartózkodási helye, a rendezvény programja, a résztvevõk várható száma, és összetétele).

>       A közbiztonsági  helyzet  értékelése  általános,  az  elõzmények ismeretében indokolt lett volna rögzíteni, hogy akár a Kossuth téri tüntetõk, akár a korábbi zavargásokban részt vett, és ismert személyek vagy csoportok magatartása várhatóan milyen hatást gyakorol a közrendre, közbiztonságra.

>       A rendõri  biztosítás  elgondolása  minimális  mértékben tartalmaz  konkrét adatokat. Érintõlegesen tartalmazza a biztosítás módját, és célját, valamint a fõ feladatait.    A   biztosítási    tervbõl    nem    állapítható    meg    a    biztosítás
parancsnokának elgondolása a végrehajtással összefüggésben. Az elgondolás nem tartalmazza a biztosítás idõszakait, a biztosítás körzetét, körzeteit, a rendelkezésre    álló    erõk    és    eszközök    csoportosítását,     a    tervezett átcsoportosításokat, az összevonások rendjét, a bevezetésre kerülõ biztonsági és korlátozó rendszabályokat, a kényszerítõ eszközök alkalmazására, illetõleg a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekre vonatkozó adatokat.

>      A biztosítás parancsnoki állománya és a beosztotti erõk tekintetében a terv rögzíti a szükséges adatokat, ugyanakkor a biztosításba bevont eszközökre adatok nem találhatók.

>      A  szolgálati  csoportok  feladatai  a  személyi   állomány  eligazításának  és felkészítésének rendje, és szempontjai, valamint a magatartási szabályok a jogsértõ cselekmények esetén általánosak, az eseményekhez a rendezvények
helyszíneihez,    és    az    esetlegesen    várható   jogsértésekhez    kapcsolódó konkrétumokat egyáltalán nem tartalmaznak.

>      Az   együttmûködés   és   a   mindenoldalú   biztosítás   rendjét   szûkszavúan, ugyanakkor minden elõírt részterületre vonatkozóan tartalmazza.

>      A készenléti és más fõbb idõpontokra a jelentések, és a vezetés rendjére vonatkozó adatok a tervben megtalálhatók.

 • A BRFK által készített biztosítási terv összességében nem volt alkalmas arra, hogy a 2006.  október 22-23-i rendezvények rendõri biztosítási feladatait tervszerûen,  és
  szakszerûen végre lehessen hajtani.
 • A biztosítási feladat végrehajtása során a BRFK folyamatos erõ-eszköz nyilvántartást, számvetést nem készített.
 • A 2006. október 23-án 16.00 órakor az Astoriánál megtartott FIDESZ-MPSZ rendezvényre  –   annak   ellenére,   hogy   a  rendezvények  rendjének  biztosításával kapcsolatos rendõri feladatokról szóló  15/1990. (V.  14.) BM rendelet 13.  § (1)
  bekezdés elõírja – biztosítási terv nem készült. Az Astoriánál megtartott rendezvény rendõri feladatainak végrehajtása nem dokumentált, a biztosításban részt vett rendõri
  erõvel elszámolni nem tudtak.
 • A Rendészeti Biztonsági Szolgálat által készített mûveleti, és tömegoszlatási terv megfelel az alapvetõ szakmai elõírásoknak, ugyanakkor az írásos rész és a vázlatok
  között kisebb eltérések mutatkoznak. A rendõri mûvelet során a REBISZ folyamatos erõ-eszköz   számvetése,   kimutatása   megfelel   a   követelményeknek,   a   szakmai
  elõírásoknak.
 • A BRFK által készített biztosítási, és a REBISZ által készített mûveleti terv szükséges összehangolása nem a követelményeknek megfelelõen történt meg.
 • A BRFK külön bûnügyi biztosítási tervet nem készített.
 • A BRFK parancsnoki állománya részére 2006. október 20-án 10.30 órakor megtartott eligazításon a REBISZ mûveleti terve ismertetésre nem került.
 • A FIDESZ-MPSZ rendezõivel, szervezõivel végrehajtott egyeztetésekrõl – számuk pontosan nem tisztázható – egy alkalommal készült hivatalos feljegyzés.
 • A BRFK által vezetett eseménynapló általános, több fõ eseményt nem tartalmaz, a feladatok végrehajtása nem követhetõ nyomon.
 • A Köztársasági Õrezred parancsnokának – mint a biztosítás országos parancsnokának

– feladat- és hatásköre nem került pontosan meghatározásra, rögzítésre.

 • A 2006. október 23-án, a hajnali órákban a Kossuth téren végrehajtott térkiürítés és tömegoszlatás során a téren tartózkodó, maximum 200 fõ demonstrálóval szemben
  aránytalanul nagy létszámú – 1 006 fõs – rendõri erõ került kivezénylésre. E létszám teljes egészében magában foglalta a REBISZ Bevetési Parancsnokságának állományát.
 • A kiürített Kossuth téren a demonstrálók által igénybevett terület rendõri biztosítására a REBISZ II. Bevetési Osztálya is – 130 fõ – igénybe lett véve.
 • A REBISZ Bevetési Parancsnokságának állománya részére október 22-én 07.00 órától számítva a jogszabály által elõírt minimális pihenõidõ sem lett biztosítva.
 • A REBISZ Bevetési Parancsnokság jelen létszámában, elhúzódó rendõri mûvelet, vagy biztosítási feladat végrehajtására, az október 22-23-án történt igénybevételi rend alapján nem elegendõ.
 • A REBISZ ITV buszát a fõvárosi rendezvények rendõri biztosítása során nem vették igénybe.
 • A BRFK mozgó vezetési pontja képi dokumentálást nem végzett.
 • A BRFK törzs csak részlegesen került felállításra, mûködtetésre. A feladat nagysága megerõsített törzs mûködtetését indokolta volna.
 • Október 23-án a rendõri mûvelet során több esetben az alkalmazott gumilövedék és könnygázgránát mennyisége,  illetõleg az alkalmazás módja nem állt arányban a
  feladatellátás mértékével, és veszélyességével.
 • A csapatszolgálati feladatok ellátása keretében használt kényszerítõeszközök –

gumilövedék, könnygázgránát, kardlap, gumibot, gázspray, bilincs – alkalmazásáról rendõri jelentések nem készültek, így azok parancsnoki kivizsgálása sem történt meg.

 • A délutáni, az esti, és az éjszakai idõszakban a könnygázgránát alkalmazása során a könnygázgránát hatása – mivel a tömegoszlató kötelék elõremozgásában a kellõ kivárás nem történt meg – nagymértékben a rendõri állományt érte.
 • A gumilövedék és a könnygázgránát kilövési iránya sok esetben nem került pontosan meghatározásra a speciális fegyverkezelõk részére.
 • A tömegoszlatások során a felszólítások több alkalommal nem szabályosan lettek kiadva.
 • Az Alkotmány utca és a Bajcsy-Zsilinszky út  keresztezõdéséhez érkezõ tömegoszlatás parancsnoka  részére   a  tömegoszlatás   iránya  helytelenül   lett  meghatározva.   Az Alkotmány utcában megindított tömegoszlatás keretében a tömeg 12 percen belül
  feloszlott, és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Nyugati tér, és a Deák tér felé elvonult. Az oszlatás parancsnoka ekkor javaslatot tett a mûveletirányító felé a tömegoszlató

kötelék megállítására, a tömegoszlatás felfüggesztésére. A mûveletirányító a Bajcsy-Zsilinszky úton két irányban a tömegoszlatás továbbfolytatását rendelte el. Ettõl kezdõdõen a tömegoszlatás végrehajtására nagymértékben az improvizálás volt a jellemzõ.

 • A tömegoszlatás megkezdése több alkalommal nem felelt meg a jogszabályokban, belsõ normákban elõírtaknak, (igazoltatások elmaradása, kiemelések alacsony száma,
  a tömegoszlatás tényleges végrehajtása során a felszólító gépkocsiból a tömegoszlatás ismételt kilátásba helyezése)
 • A tervezés, majd október 23-án a rendezvény biztosítása idõszakában a biztosítás parancsnoka, illetõleg az Astoriánál tartott rendezvény helyszíni parancsnoka nem intézkedett   a   FIDESZ-MPSZ   rendezvényét   megzavarni   szándékozó   személyek hatékony távoltartására, elhatárolására. Egyébiránt a rendezvénybiztosítás helyszíni parancsnoka a biztosítás keretében a Károly körútra rendõri erõt alaphelyzetben sem állított fel.  A tömegoszlatás mûveletirányítója,  és a helyszíni parancsnok között
  együttmûködés és összeköttetés nem volt.
 • Az Astoriánál tartott rendezvényen a gyülekezési jog zavartalan biztosítása nem került

garantálásra.   (Az 55/2001.   (XI.  29.) AB határozat IV. fejezete többek között az alábbiakat rögzíti:  ?…  a gyülekezéshez való alkotmányos alapjog érvényesülése nemcsak az állam illetéktelen beavatkozásával,  hanem mások, pl.  adott tüntetést
ellenérzéssel szemlélõk,  ellentüntetõk és más rendzavarók ellenében is védelemre szorul. Más szóval az államot pozitív kötelezettségek is terhelik a gyülekezési jog érvényesülésének biztosítása érdekében. " ? … a hatóságnak szükség esetén akár erõ
alkalmazásával is biztosítani kell a jogszerûen tartott gyûlések lebonyolítását, illetõleg meg kell akadályozni, hogy azt mások megzavarják. " ? … az állam biztosítja a békés gyülekezés jogának  zavartalan   –   más   szavakkal  kifejezve:   mások  által  nem
megzavarható – gyakorlását.")

 • A FIDESZ-MPSZ rendezvény befejezését követõen két percen belül a tömegoszlatás a Deák térrõl az Astoria irányába tovább lett folytatva. Ugyanakkor a tömegoszlató
  kötelék elõremozgásának üteme lehetõvé tette, hogy az Astoriánál lévõ tömeg a rendezvény helyszínét több irányba is biztonságosan elhagyhassa. A tömegoszlató kötelék 43 perc alatt 368 métert mozgott elõre, (a Deák tér és az Astoria közötti távolság 532 méter)
 • A vizsgálat során nem sikerült tisztázni, hogy a lovas alcsoport részére a lovasroham

elrendelésére ki adott utasítást. A kardlap alkalmazására a lovas alcsoport vezetõje saját hatáskörben rendelkezett. A megtekintett felvételeken az állapítható meg, hogy a
lovasroham a kívánt eredményt, hatást nem érte el.

 • Október 23-án a csapaterõ alkalmazásáról tájékoztatás a tömegtájékoztatási

eszközökön a lakosság irányába nem történt meg. (Rendõrség Szolgálati Szabályzat 67. § (5) bekezdés)

 • A bevetési, illetõleg 65 M gyakorló ruházatban a rendõri mûvelet során szolgálatot

teljesítõ állomány, a korábban kialakult helytelen szokások alapján nem viselte a szolgálati azonosító jelvényét.

Október 23-án a BRFK válságkommunikációjában a gyors, pontos, hiteles, és megbízható információk biztosítása döntõen nem teljesült. A helyszínrõl tudósító médiumok tényközléseivel szemben ?elhallgató" kommunikáció történt.

 • A rendõri mûvelet végrehajtása során a rendõri kötelék mögött rendszeresen megjelentek a különbözõ sajtóorgánumok képviselõi.
 • A BRFK vezetõje által október 24-én megtartott sajtótájékoztató több kérdésben is

szinte teljes egészében hiteltelenné tette a rendõri tevékenységet. (szolgálati azonosító jelvény viselés szabályai; vipera alkalmazása; rendõrök általi bántalmazások a rendõri
mûvelet során; jogorvoslati lehetõségek a rendõri tevékenységgel szemben)

A sajtótájékoztató hangvétele, stílusa egyértelmûen elhibázott volt. A BRFK vezetõje a Magyar Köztársaság Rendõrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 12/2006. (IX. 27.) ORFK utasítás 2. számú mellékletében a gyakorló
öltözet, illetõleg a bevetési ruházaton a szolgálati azonosító jelvénnyel kapcsolatos szabályokat a nyilvánosság felé nem a belsõ normában rögzítetteknek megfelelõen közvetítette.

 • A rendõrségi kommunikációkban mind a rendõri mûvelet során, mind azt követõen a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 19. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak
  nem kaptak kellõ hangsúlyt.
 • Az EDR rádiórendszer alkalmazásával, hatékonyságával a rendõri mûvelet

végrehajtása során több esetben is gondok jelentkeztek. (Az egyéni és a csoportos hívások több esetben leszakadtak; a Köztársasági Õrezred a diszpécser központjában a szállásbiztosítókkal nem tudott forgalmazni; október 22-én az Operaház környékén az EDR kézi  terminálok  sem  egymással,   sem  a  kitelepült  mobil  rádióállomással forgalmazni nem tudtak)

 • A rendõri mûvelet során, elsõsorban 2006. október 23-án 16.00 órát követõ

idõszakban a személyi állomány logisztikai ellátása több esetben akadozott.

 • Október 23-án 19.00 órától október 24-én a rendõri mûvelet befejezéséig – a bizottság

részére rendelkezésre álló képi  dokumentáció  alapján – a kényszerítõ  eszközök alkalmazása az oszlatás fõ irányaiban szükséges volt.

 • A Nemzetbiztonsági Hivatal által továbbított információk rendõri reagálása nem nyomon követhetõ. (Pl. október 23-án BRFK eseménynapló: 12.30 óra: 15.00 órára
  nagyobb tömeg megjelenése várható a Kossuth tér körüli kis utcákban)

IV. JAVASLATOK

 • A fõváros területén több rendõri szerv együttes, konkrét feladat-végrehajtása során

(Köztársasági Õrezred, REBISZ, BRFK) a vezetés, a parancsnoklás rendjét, a rendõri mûvelet irányításában résztvevõk jog- és hatáskörét, a tervekben pontosan rögzíteni
kell.

 • A mûveleti terveknek, és/vagy a biztosítási terveknek az Országos Rendõr­ fõkapitányság vezetõjéhez történõ felterjesztése elõtt a rendõri tevékenységben érintett
  szervek vezetõi, a terveket egyeztetési záradékkal lássák el.
 • A rendõri mûveletek, és a biztosítási feladatok elõkészítése, tervezése során a jogszabályokban, és a belsõ normákban elõírtakat teljes körûen be kell tartani.
 • A gyülekezési jog hatálya alá tartozó bejelentéshez kötött rendezvények biztosítása esetén önálló biztosítási tervet kell készíteni.
 • Kiemelt biztonsági kockázatú rendezvény biztosítása esetén a biztosítás parancsnoka mellé külön rendbiztost kell kijelölni.
 • A mûveletirányító parancsnok – amennyiben a tartózkodási helye nem az ORFK, illetve BRFK törzse -, valamint az oszlatás parancsnoka részére a helyszínen a
  tevékenységét   segítõ   munkacsoport   (eseményrögzítõ,    híradós,    gépkocsivezetõ) biztosítása szükséges.
 • A rendezvények szervezõivel minden egyeztetõ megbeszélésrõl, helyszínbejárásról

részletes jegyzõkönyv, vagy hivatalos feljegyzés felvétele szükséges.

 • A speciális fegyverkezelõkön túlmenõen a gumilövedék, és a könnygázgránát alkalmazásának elrendelésére jogosult vezetõk,  és irányító parancsnokok részére
  hatásbemutató lövészet megtartása szükséges.
 • A csapaterõ alkalmazásának szabályait nyílt jogszabályban szükséges rögzíteni. Soron kívül kezdeményezni szükséges a gumilövedék, és a könnygázgránát alkalmazásának részletes szabályozását a Rendõrség Szolgálati Szabályzatában.
 • A rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendõri feladatokról szóló 15/1990.  (V.   14.) BM rendelet 4.  § (5) bekezdésében foglaltakat teljes körûen
  összhangba kell hozni a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8.  § (1) bekezdésében foglaltakkal.
 • A Magyar Köztársaság Rendõrségének Csapatszolgálati Szabályzata 338. pontjának elsõ mondatát az alábbiak szerint célszerû módosítani:

Az oszlatócsoport parancsnoka jelölje ki azt a rendõrt, aki hangosító eszköz igénybevételével a törvény nevében szólítsa fel a tömeget tevékenységének befejezésére, és a terület elhagyására.

 • A Rendõrség honlapján a kényszerítõeszközök és a csapaterõ alkalmazásának a

polgárokat közvetlenül érintõ szabályairól célszerû egy tájékoztatót összeállítani és közzétenni. (Pl. www.birosag.hu Megmagyarázzuk a bíróságokat)

 • Vizsgálni kell a REBISZ Bevetési Parancsnokság állománya teljes körû feltöltésének lehetõségét.
 • A Dunántúlon, illetõleg a Tiszántúlon diszlokáltatott csapatszolgálati egység felállításának lehetõségét soron kívül meg kell vizsgálni.
 • A megyei rendõr-fõkapitányságok csapaterõs századai számára indokolt a REBISZ irányításával   évente   két   alkalommal,    3-3    napos   központi   felkészítõ   képzés
  végrehajtása. A szinten tartó képzés költségeit a REBISZ költségvetésében célszerû tervezni.
 • A csapaterõs rendõri tevékenységgel összefüggõ jogszabályok, és belsõ normák betartását, betartatását a vezetõi és az irányító parancsnoki állománytól konzekvensen
  meg kell követelni.
 • A mûveleti, vagy eseménynaplók vezetése során pontos, idõrendi sorrendben nyomon követhetõnek kell lennie az eseményeknek,  a kiadott intézkedéseknek,  és azok
  végrehajtásának.
 • A rendõri mûveletek biztosítások során döntõen a szolgálati rádiórendszert kell alkalmazni.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a rendõri feladatok végrehajtása során a többoldalú, megbízható híradás megtervezésére, megszervezésére, a rendõri mûveletben résztvevõ egységek együttmûködésére, valamint az EDR csoport képzés kialakítására.
 • A képi dokumentáció javítása érdekében az eszközök minõségi fejlesztését, illetõleg a kezelõk egységes felkészítését meg kell szervezni.
 • A rendõri csapaterõs tevékenység során ki kell dolgozni a bûnügyi állomány tevékenységének új metodikáját.
 • A szolgálati állatok csapaterõs tevékenységre történõ kiképzését rendszeressé kell tenni.
 • Logisztikai biztosítás keretében fokozott figyelmet kell fordítani a személyi állomány étkeztetésére, védõitallal történõ ellátására, a technikai eszközök folyamatos pótlására, a szükségletek elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtésére.
 • A törzsvezetést biztosító, korszerû informatikai és híradástechnikai eszközökkel ellátott jármûveket kell beszerezni.
 • A tömegoszlatások során a felszólítások végrehajtására nagyobb teljesítményû hangágyúk beszerzése szükséges.
 • A 2006. szeptember 17 – 19., illetõleg a 2006. október 22 – 24. között lezajlott események belsõ szakmai vizsgálatáról készített jelentéseket célszerû lenne a Magyar
  Köztársaság   Rendõrsége   vezetõi,    és   irányító   parancsnoki   állománya   részére továbbképzések, és oktatások keretében feldolgozni.

V. ÖSSZEGZÉS

A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a 2006. október 22-24-én a fõváros területén végrehajtott rendõri mûvelet keretében a csapaterõs tevékenység alapvetõen törvényes volt, de több elemében is szakszerûtlenségek mutatkoztak. Az állami rendezvényekre érkezett delegációk biztosítása példás volt. A Budapesti Rendõr-fõkapitányság által készített biztosítási terv nem felel meg a követelményeknek.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság az Astoriánál tartott nagygyûlés elõkészítésében, tervezésében, és a biztosítás végrehajtásában nem kellõ körültekintéssel és gondossággal járt el. Október 23-án a délutáni órákban, az Alkotmány utcában végrehajtott tömegoszlatással egy idõben nem történt intézkedés a rendzavaró csoportok elszigetelésére a Deák tér – Andrássy út – József Attila u. keresztezõdésében.

A bizottság a lefolytatott vizsgálat során megállapította, hogy a rendõri mûveletbe bevont személyi állomány döntõ többsége a tartós, és nagyfokú leterheltség ellenére is szakszerûen teljesítette feladatait.

A Magyar Köztársaság Rendõrsége csapatszolgálati tevékenységre felkészített állományának közel egy idõben történõ alkalmazása során, a jelenlegi létszámviszonyokra figyelemmel 2-3 napig képes tartós beavatkozásra, illetve alkalmazásra.

A védõfelszerelések mennyisége és minõsége a REBISZ egységeinél elfogadható, a megyei rendõr-fõkapitányságok csapatszolgálati alegységeinél hiányos. A rendszeresen jelentkezõ szûkös költségvetési lehetõségek, és a takarékos gazdálkodás követelményei miatt a taktikai elemek gyakoroltatása,  az alkalmazandó technikai eszközök kezelésének készségszintûvé válása hiányos.

A rendõri mûveletben részt vevõ személyi állomány nagyfokú leterheltsége és túlhajszoltsága, és a létszámproblémák következtében a szolgálati csoportok váltására nem kerülhetett sor. Ezek együttesen hozzájárultak az ismertté vált egyéni ?rendõri túlkapások" bekövetkezéséhez.

A hatályos jogszabályok és belsõ normák betartásában – elsõ sorban magasabb vezetõi, irányító parancsnoki szinten – elkövetett szakmai hibák hozzájárultak ahhoz, hogy a Budapesti Rendõr-fõkapitányság az eseményeket nem minden esetben tudta kellõ mértékben uralni, és hatékonyan kezelni.

Budapest, 2007. március 29.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.