2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az OKM kihirdette a Közkincs Program térségi szintû pályázatait

15 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span> <p>Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a KÖZKINCS program térségi szintû pályázatait, a tárca több témakörben ad támogatást a kulturális vidékfejlesztést elõsegítõ projektekhez.</p><p>A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvõ generációk számára, a szûkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetû térségek és rétegek - köztük a kisebbségben élõ közösségek - kulturális esélyegyenlõségének javítása, valamint megfelelõen és folyamatosan képzett munkaerõ nélkül.</p><p>

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a KÖZKINCS program térségi szintû pályázatait, a tárca több témakörben ad támogatást a kulturális vidékfejlesztést elõsegítõ projektekhez.

A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvõ generációk számára, a szûkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetû térségek és rétegek – köztük a kisebbségben élõ közösségek – kulturális esélyegyenlõségének javítása, valamint megfelelõen és folyamatosan képzett munkaerõ nélkül.

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a KÖZKINCS program térségi szintû pályázatait, a tárca több témakörben ad támogatást a kulturális vidékfejlesztést elõsegítõ projektekhez.

A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvõ generációk számára, a szûkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetû térségek és rétegek – köztük a kisebbségben élõ közösségek – kulturális esélyegyenlõségének javítása, valamint megfelelõen és folyamatosan képzett munkaerõ nélkül.

A fejlesztéshez kistérségi szintû – határon is átnyúló – kulturális szakmai érdekegyeztetõ fórumra, kistérségi szolgáltató rendszerek kialakítására, korszerû intézményekre, közösségi terekre, színvonalas programokra és szolgáltatásokra, ágazaton belüli, tervezett és folyamatosan együttmûködõ kulturális szakemberekre van szükség.

A pályázatok teljes szövege az http://www.okm.gov.hu/  honlapon olvasható A rövidített kiírást az alábbiakban olvashatják:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közkincs PROGRAMJÁNAK térségi SZINTÛ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvõ generációk számára, a szûkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetû térségek és rétegek -köztük a kisebbségben élõ közösségek – kulturális esélyegyenlõségének javítása, a képzett emberi erõforrás fejlesztése nélkül.

A fejlesztéshez kistérségi szintû – határon is átnyúló –  kulturális szakmai érdekegyeztetõ fórumra, kistérségi szolgáltató rendszerek kialakítására, korszerû intézményekre, közösségi terekre, színvonalas programokra és szolgáltatásokra, ágazaton belüli, tervezett és folyamatosan együttmûködõ kulturális szakemberekre van szükség.

Az OKM kulturális vidékfejlesztés céljából 2007. évben az alábbi témakörökben hirdet pályázatot

1. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, mûködésének támogatása

Altéma kódszáma: Közkincs-I.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint.

A pályázat célja

Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és elõkészítõk gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényezõ. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erõsödjön a közös tervezés, cselekvés. Az elõkészítõ és elemzõ munkával készüljenek fel a különbözõ pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.

Közkincs-kerekasztal feladata

–         részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban,

–         térségi/mikrotérségi szintû pályázat készítése,

–       információ közvetítés a megyei mûvelõdési központok, intézetek, a regionális közkincs

       bizottság – határon túl  a kisebbségi magyar mûvelõdési intézetek, könyvtárak, muzeális        intézmények, illetve ernyõszervezetek –  és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között,

–         kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggõ szolgáltatásjegyzék készítése,

–         kulturális/közmûvelõdési stratégia elkészítésének koordinálása,

Pályázhat

§         többcélú kistérségi társulás,

§         többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közmûvelõdési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minõsítésû kht, non-profit célú gazdasági társaság, – határon túl a kisebbségi magyar mûvelõdési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyõszervezet).

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. – 2008. május 20.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 450 000 Ft.

Önrész: minimum 10%.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás kérhetõ

 • szakmai anyagok költségeire,
 • elõadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül).

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A mûködés járulékos költségei (pl.: járulékok, bérleti díj, energia költség stb.) – csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell

 • a pályázati ûrlapot és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,
 • a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,
 • az együttmûködésben résztvevõk írásos szándéknyilatkozatát,
 • meglévõ együttmûködés esetén az alapítási/létrehozási dokumentumot,
 • a Közkincs-kerekasztal kidolgozott ülés-és programtervezetét (résztvevõinek és együttmûködõinek körét, idõpont, hely megjelölése, esemény leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció – maximum három oldal terjedelemben),
 • a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot a Kerekasztal mûködésének fenntarthatóságára,
 • cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezésérõl, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,
 • nyilatkozatot a köztartozásról,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.

Az elbírálás szempontjai

 • a Kerekasztal résztvevõinek összetétele,
 • a program minõsége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya,
 • az elérendõ cél mérhetõsége,
 • a terv megvalósíthatósága, színvonala,
 • a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása).

Elõnyben részesül:

 • az ágazat több szakterülete képviselõibõl és a civil szektor bevonásával akult/alakuló Kerekasztal,

A támogatás elszámolásakor a Kerekasztalnak minimum rendelkeznie kell:

ü      a kistérségi kulturális stratégia megalkotását elõkészítõ anyaggal (középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, lehetséges projektek, forrásoldali meghatározások, erõforrás és idõtervek stb),

ü      kistérségi/ mikrotérségi szintû közös pályázati tervvel.

Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be.

Támogatási szerzõdést a pályáztató a Közkincs-kerekasztal megalakulása, és az ezt igazoló dokumentum beküldése után köti meg.

2. A kistérségi feladatot végzõ közmûvelõdési intézmények, közmûvelõdési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek programjának támogatása.

Altéma kódszáma: Közkincs-II.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint.

A pályázat célja

A kulturális terület szakembereinek együttmûködését elõsegítõ, a többcélú kistérség kulturális fejlõdését szolgáló programok és kezdeményezések támogatása, a partnerség és a hálózatosodás elõsegítése; a többcélú kistérség önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség ápolása, megismertetése.

Pályázni lehet

§         Közmûvelõdési intézmények, közmûvelõdési célú közösségi színterek, a KSZR-ben szolgáltató nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények szakmai fejlesztésére, ezek és a társadalmi szervezetek között a térségi együttmûködést elõsegítõ kezdeményezések és a meglévõ együttmûködések erõsítésére.

§         A kistérség szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek közkinccsé tételére.

Pályázhatnak

§         többcélú kistérségi társulás

§         többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény, bejegyzett, alapfeladatként közmûvelõdési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minõsítésû kht, non-profit célú gazdasági társaság).

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. –  2008. május 20.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 2,5 millió Ft.

Önrész: minimum 10%.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

Jelen pályázattal nem támogatunk

–         egyszer megrendezett, hagyománnyal nem rendelkezõ alkalmakat (bemutatók, falunapok, szórakoztató rendezvények, alkalmi fesztiválok, állami, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, vásárok),

Támogatás kérhetõ

 • megbízási díjra (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok, a pályázott tevékenységhez használatos kis értékû tárgyi eszközökre (adathordozók, installáció stb.),
 • PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!), bérleti díjakra.

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A mûködés járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások,  stb.) csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell

 • a pályázati ûrlapot, és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,
 • a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,
 • az együttmûködésben résztvevõk írásos szándéknyilatkozatát,
 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett idõpontját, helyét, résztvevõinek és együttmûködõinek körét, az esemény leírását, az elõzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – csomagpályázat esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!),
 • csomagpályázat* esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével,
 • a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot a tevékenység fenntarthatóságára,
 • cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezésérõl, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,
 • nyilatkozatot a köztartozásról,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.

Az elbírálás szempontjai

 • a résztvevõk köre (megvalósítók és a célcsoport),
 • a tervezett esemény, fejlesztés, szolgáltatás bemutatása, várható színvonala, kulturális jelentõsége a kistérségben,
 • társadalmi fontossága, közösség-építõ, -erõsítõ szerepe,
 • a rendezvény-szervezés megtervezésének színvonala,
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetés realitása).

Elõnyben részesülnek

 • a kistérségi kulturális identitást fejlesztõ, a partneri együttmûködést és fenntarthatóságot alátámasztó programok,
 • a hagyományosan megrendezésre kerülõ kistérségi események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett.

Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be!

* Csomagpályázat: a nagy település számú (20-at meghaladó) több várossal (2-3) rendelkezõ többcélú kistérség a társulási tanács megbízása alapján több helyszínen megvalósuló, egymástól jól elkülönített, céljaiban és eredményében összehangolt, külön-külön készített költségvetést tartalmazó programot is benyújthat.

3. Közmûvelõdési intézmények, közmûvelõdési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népmûvészeti alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése

Altéma kódszáma: Közkincs-III.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 95 millió forint.

A pályázat célja

A kistérségi, mikrotérségi és település szintû kulturális szolgáltatást végzõ intézmények infrastrukturális helyzetének javítására.

Pályázhatnak

§         közmûvelõdési intézményt, közmûvelõdési célú közösségi színteret, nyilvános könyvtárat, könyvtári szolgáltató helyet, muzeális intézményt fenntartó önkormányzat,

§         bejegyzett, alapfeladatként kulturális tevékenységet folytató közmûvelõdési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minõsítésû kht, non-profit célú gazdasági társaság.

Pályázni lehet

§         közmûvelõdési intézmények, közmûvelõdési célú közösségi színterek bõvítésére, felújítására, berendezésének korszerûsítésére, pótlására,

§         könyvtári épület felújítására, ill. könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas terek kialakítására és berendezésére,

§         kistérségi központokban mûködõ, komplex kulturális feladatot ellátó, mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézmények felújítására, berendezés pótlására,

§         népmûvészeti alkotóházak felújítására, nyitott galéria berendezésére.

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. és 2008. május 20. között.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 4,5 millió Ft.

Önrész: minimum 10%

A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás kérhetõ

 • új szolgáltató terek kialakítására,
 • az intézmények, közösségi, szolgáltató terek felújítására, bõvítésére,
 • berendezések beszerzésére, a meglévõk felújítására,
 • a felújításhoz kötõdõ, a bekerülési költség 10%-át meg nem haladó tárgyi, technikai eszközök vásárlására.

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A pályázathoz csatolni kell

§         a pályázati ûrlapot az azon felsorolt nyilatkozatokat és mellékleteket,

§          funkciómegõrzési nyilatkozat (min.10 év),

§         aláírási címpéldány,

§         az intézmény alapító okirata / mûködési engedélye; közösségi színtér mûködési rendje,

§         pályázó tevékenységének bemutatása,

§         hasznosítási terv,

§         felújítási, bõvítési terv ill. a berendezés, mûszaki- technikai eszközök leírása,

§         funkciómegõrzésrõl szóló nyilatkozat,

§         képviselõ- testületi határozat a pályázat beadásáról és legalább 10% önrészrõl,

§         közmûvelõdési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minõsítésû kht, non-profit célú gazdasági társaság pályázata esetén a  bírósági, illetve cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezésérõl,

§          nyilatkozatot a köztartozásról,

§         rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.

Az elbírálás szempontjai

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága, színvonala, értéke, elérhetõ szolgáltatásfejlesztés.
Elõnybe részesülnek

§         a többfunkciójú kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztését tervezõ pályázatok.

Egy pályázó egy  pályázatot adhat be.

*

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések

?             Egy pályázó egy pályázatot adhat be.

?             Nem adhatnak be újabb pályázatot

–  a  2005. és 2006. évi Közkincs pályázat nyertes pályázói ugyanarra a témára,

–  a 2006. és 2007. évben A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közmûvelõdési feladatainak támogatását igénybe vett  önkormányzatok ugyanarra a feladatra.

?             Az elbírálásnál a megvalósításhoz szükséges pályázati összegek kerülnek megállapításra.

?             Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett pályázatok mennyiségének és minõségének függvényében – szakértõ bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

A pályázatok kizárólag postai úton adhatók be a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére három gépelt (egy eredeti) példányban és egy CD-n.

A pályázatok postára adásának határideje 2007. május 25.

Hiánypótlásra a beadási határidõig van lehetõség. A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázat Értékelõ Bizottsága támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság elõterjesztése alapján teszi meg a pályázatok beérkezésétõl számított 45 napon belül.

A támogatásról az OKM minisztere a Bizottság elõterjesztésének benyújtását követõ 30 napon belül  dönt.

A nyertes pályázókkal szerzõdést a pályázatkezelõ szerv, a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus köt.

Budapest, április 16.

                      Dr. Hiller István

                    oktatási és kulturális miniszter

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.