A sajtóban nagy füstöt kavart, hogy a postahivatalokban ujra elkezdték bizonyos esetekben kérni a személyi igazolványokat csekkek befizetésekor. Nincsen másról szó, csak a korábban már létező gyakorlat tér vissza a pénzmosási irányelvek elfogadására való hivatkozássa. Ugyanakkor egyes folyamtok nagyon kiütötték a biztosítékot, például a nyugdijasokkal a migránsoknak Western Unionon keresztül történő pénzküldés és sok hasonló stikli.

A sajtóban nagy füstöt kavart, hogy a postahivatalokban ujra elkezdték bizonyos esetekben kérni a személyi igazolványokat csekkek befizetésekor. Nincsen másról szó, csak a korábban már létező gyakorlat tér vissza a pénzmosási irányelvek elfogadására való hivatkozássa. Ugyanakkor egyes folyamtok nagyon kiütötték a biztosítékot, például a nyugdijasokkal a migránsoknak Western Unionon keresztül történő pénzküldés és sok hasonló stikli.

Ezek miatt ujra bevezették a korábban már alkalmazott azonositást. Ugyanakkor az a könnyítés is megmaradt, hogy a szolgáltató által azonosított csekkek az M és az FM jelzésű csekkek 300 000 Ft összeghatárig azonositás nélkül  befizethetőek. Erről a Magyar Posta hirdetményt adott ki.

HIRDETMÉNY

A postai pénzforgalmi szolgáltatásokat kísérő adatokról, a fizető fél azonosításáról, illetve a kapcsolódó adatok kezeléséről

Hatályos: 2017. június 26-tól

(1.) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 (2015. máj. 20.) Rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása és a pénzmosás megelőzése érdekében a fizetési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a pénzátutalások teljes körűen nyomon követhetők legyenek, így a pénzátutalásokat a Fizető félre és a Kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék, továbbá a pénzeszközök átutalása előtt kötelesek a Fizető fél adatainak valódiságát ellenőrizni.

(2.) Fizető fél: az a természetes vagy nem természetes személy jogalany, aki, vagy amely a pénzátutalási megbízást adta, és akinek adatai a bizonylaton feltüntetésre került.

(3.) Kedvezményezett: az a természetes vagy nem természetes személy jogalany, aki, vagy amely a megbízáson lévő pénzösszeg szándékolt jogosultja.

(4.)       A Magyar Posta a Fizető fél adatainak valódiságát:

(4.1.) belföldi postautalvány szolgáltatás, Western Union pénzfeladás, illetve egyéb, a 7. pont hatálya alá nem tartozó pénzátutalás (így különösen készpénzátutalási megbízás és   postai   számlabefizetési   megbízás)   esetén,   összeghatártól   függetlenül   az

azonosításra szolgáló okmányok/okiratok alapján ellenőrzi;

(4.2.) A Magyar Posta a Fizető fél adatai valódiságának ellenőrzését a pénzmosásra utaló adat, tény, vagy gyanú felmerülése esetén összeghatárra való tekintet nélkül elvégzi.

(5.)       A   Fizető   fél   adatai   és   azonosítására   szolgáló   okmányok/okiratok,   valamint   a Kedvezményezett adatai

(5.1) A Fizető fél megbízáson kötelezően feltüntetendő adatai:

a)    Természetes személy esetén

 • Név (családi és utónév)
 • Lakcím (település neve, közterület neve, házszám, lépcsőház szám, emelet és ajtószám)

b)   Nem természetes személy jogalany esetén

 • Fizető fél szervezet neve, vagy rövidített neve,
 • Székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének a címe.

(5.2) A Fizető fél azonosítására szolgáló okmányok/okiratok:

a)   Természetes személy esetén

1

 • magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

b)   Nem természetes személy jogalany esetén

 • igazoló okirat arról, hogy a belföldi gazdálkodó nem természetes személyt a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó nem természetes személyt a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
 • igazoló okirat arról, hogy belföldi nem természetes személy jogalany esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétele megtörtént,
 • külföldi nem természetes személy esetén a saját országának joga szerinti bejegyzésének, vagy nyilvántartásba vételének igazolása,
 • cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a nem természetes személy jogalany létesítő okirata (alapító okirat, alapszabály),
 • a Magyar Postával kötött pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés,

(5.3.) A Kedvezményezett megbízáson kötelezően feltüntetendő adatai:

a)    Természetes személy esetén

 • Név (családi és utónév)
 • kedvezményezett fizetési számlaszáma (a nem fizetési számlára irányuló pénzátutalások esetében egyedi ügyletazonosító)

b)   Nem természetes személy jogalany esetén

 • Szervezet neve, vagy rövidített neve
 • kedvezményezett fizetési számlaszáma (a nem fizetési számlára irányuló pénzátutalások esetében egyedi ügyletazonosító)

(6.) A Rendeletet a postai szolgáltató helyeken igénybe vehető készpénzátutalási megbízás, postai számlabefizetési megbízás, belföldi postautalvány, Western Union pénzátutalás szolgáltatásokra alkalmazza a Posta. A fenti adatokon kívül az egyes szolgáltatások esetében a vonatkozó ÁSZF-ek, hirdetmények és tájékoztatók szerinti egyéb adatok rögzítése is szükséges lehet.

(7.)       A Rendelet hatálya alóli mentesülés

(7.1.) A Rendelet nem alkalmazandó az olyan pénzátutalásra, amely esetében az egy tagállamon belül a hatóságok számára adók, pénzbírságok vagy más illetékek megfizetése céljából történik (törvényi mentesség- Mentesség).

A törvényi mentességre a hatóságok által kibocsátott befizetési lapon nyomdai úton feltűntetett „M" megkülönböztető jelzés utal. Az M" jelzésű nyomtatványon történő befizetéseket a Magyar Posta a Fizető fél és a Kedvezményezett azonosítása nélkül elfogadja.

(7.2.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 26. § (13) bekezdése alapján tagállami mentességre a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapon nyomdai úton feltűntetett FM" megkülönböztető jelzés utal (tagállami mentesség- Feltételes Mentesség).

Az FM" jelzésű nyomtatványon történő befizetéseket a Magyar Posta a Fizető fél azonosítása nélkül elfogadja a 300 ezer forintos összeghatár eléréséig. A Magyar Posta Zrt. fenntartja a jogot, hogy az „FM" jelzéssel el nem látott bizonylatok esetén egyedileg vizsgálja a tagállami mentesség feltételeinek teljesülését.

2

(7.3.)     Amennyiben az 1000 euro-nak megfelelő forint összeg kevesebb, mint 300 ezer forint, úgy

ezen összeghatár azonos az aktuális MNB árfolyam szerinti, 1000 euro-nak megfelelő forint összeggel.

(8.)       A Fizető fél azonosítása

(8.1.)     A Magyar  Posta –  a  7.  pontban meghatározott mentesülések  kivételével   –  a  4.1 és 4.2

pontban meghatározott pénzátutalásoknál minden esetben ellenőrzi a Fizető fél adatainak valódiságát.

(8.1.1.)   A      Fizető    fél    azonosítása     az    5.2     pontban    felsorolt    érvényes     azonosító

okmányban/okiratban szereplő adatok ellenőrzésével történik.

(8.2.)     A   befizetési   bizonylaton   feltüntetett    Fizető   féltől   eltérő   természetes    személy   is   teljesíthet

befizetést, a Fizető fél felhatalmazása alapján. Ilyen esetben, a Fizető fél nevében eljáró személy azonosítását követően, nevének és lakcímének a befizetési bizonylaton történő feltüntetésével fogadja el a befizetést a Magyar Posta.

(8.3.)     Külföldi     természetes     személy    esetén,     amennyiben     az     azonosságot     igazoló     okmányok

alapján a Fizető fél címe nem állapítható meg (pl. útlevél) a cím helyett a Fizető fél személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának száma vagy születési helye és ideje adatok szolgálnak azonosításul, melyet a befizetési bizonylatra fel kell jegyezni.

(9.) Felvételt    meghiúsító    körülményeknek    minősül,    ha    a    Fizető    fél    a    (8)    pontban    meghatározott azonosításhoz nem járul hozzá.

(10.)     A   Magyar   Posta   a   személyes   adatokat   tartalmazó   dokumentumokat   és   iratokat   a   vonatkozó

jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

(11.)     A Mentesülés és Feltételesen Mentesülés alkalmazásának feltételei

(11.1.) A Rendeletben meghatározott feltételek meglétéről – kivéve az összeghatárt – a Kedvezményezett számlatulajdonosnak a Magyar Posta – mint a megbízást befogadó szolgáltató – felé írásban kell nyilatkoznia. A nyilatkozatot a megszemélyesítést végző gazdasági társaságnál, illetve saját számlaszámra/részre történő megszemélyesítés esetén a Magyar Postánál kell megtenni.

(11.2.) Mentesülésre és Feltételesen Mentesülésre vonatkozó jelzéssel készpénzátutalási megbízást, postai számlabefizetési megbízást, forgalomba hozni csak jognyilatkozat megtétele után lehet. A nyilatkozat alapján fizetésre kibocsátott készpénzátutalási megbízásokat, postai számlabefizetési megbízásokat a megszemélyesítés során a szabványnak megfelelő megkülönböztető jelzéssel kell ellátni.

Magyar Posta Zrt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük