2023.február.06. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Ünnepi szentmise a Szent Péter téren XVI. Benedek pápa 80. születésnapja alkalmából

8 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/766"><img class="image thumbnail" src="/files/images/b2.thumbnail.jpg" border="0" alt="XVI Benedek születésnap 1." title="XVI Benedek születésnap 1." width="100" height="68" /></a></span> <p>Több mint 50 ezer hívõ jelenlétében ragyogó nyári napsütésben került sor a vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdõ szentmisére, amelyet XVI. Benedek pápa 80. születésnapja alkalmából mutatott be a Szent Péter téren. A Szentatya mintegy 60 bíboros, a Római Kúria 7 dikasztérium vezetõ érseke és 7 segédpüspök, valamint a római egyházmegye 40 papja kíséretében vonult be a térre. A szertartáson jelen volt a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttsége Joannis Zizioulas pergamoi metropolita vezetésével valamint számos szentszéki nagykövet, illetve az olasz politikai élet képviselõi. A Pápa születésnapja alkalmából köszöntõ beszédet mondott Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja. </p><p>

  xvi benedek születésnap 1.

Több mint 50 ezer hívõ jelenlétében ragyogó nyári napsütésben került sor a vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdõ szentmisére, amelyet XVI. Benedek pápa 80. születésnapja alkalmából mutatott be a Szent Péter téren. A Szentatya mintegy 60 bíboros, a Római Kúria 7 dikasztérium vezetõ érseke és 7 segédpüspök, valamint a római egyházmegye 40 papja kíséretében vonult be a térre. A szertartáson jelen volt a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttsége Joannis Zizioulas pergamoi metropolita vezetésével valamint számos szentszéki nagykövet, illetve az olasz politikai élet képviselõi. A Pápa születésnapja alkalmából köszöntõ beszédet mondott Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja.

  xvi benedek születésnap 1.

Több mint 50 ezer hívõ jelenlétében ragyogó nyári napsütésben került sor a vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdõ szentmisére, amelyet XVI. Benedek pápa 80. születésnapja alkalmából mutatott be a Szent Péter téren. A Szentatya mintegy 60 bíboros, a Római Kúria 7 dikasztérium vezetõ érseke és 7 segédpüspök, valamint a római egyházmegye 40 papja kíséretében vonult be a térre. A szertartáson jelen volt a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttsége Joannis Zizioulas pergamoi metropolita vezetésével valamint számos szentszéki nagykövet, illetve az olasz politikai élet képviselõi. A Pápa születésnapja alkalmából köszöntõ beszédet mondott Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja.

Az ünnepi szertartás során két új liturgikus tárgyat használtak: egy zománcozott körmeneti keresztet, amely a spanyolországi Silos bencés kolostor ötvösmûhelyében készült illetve egy aranyozott borítású és drágakövekkel díszített evangéliumos könyvet, amelyet a müncheni bíboros, Friedrich Wetter ajándékozott XVI. Benedek pápának.

a pápai születésnap alkalmából jelent meg xvi benedek pápa könyve olaszul: jézus a názáretiA pápai születésnap alkalmából jelent meg XVI Benedek pápa könyve olaszul: Jézus a NázáretiAz ünnepi alkalom abból a szempontból is újdonságot jelentett, hogy a Vatikáni Televíziós Központ (CTV) elsõ alkalommal rögzítette az eseményt nagy felbontású, magas színvonalú képminõségben a Szalézi Missziókkal együttmûködve.

A hívek könyörgéseit portugál, német, szuahéli, olasz, lengyel, hindi, francia nyelven olvasták fel. Portugálul az egyházért, németül Benedek pápáért, szuahéli nyelven a hívekért, a római helyi egyházért, lengyelül az erõszaktól, a háborúktól, a megosztottságtól szenvedõ népekért, hindi nyelven a hitükben kételkedõkért és végül franciául az ünnepi szertartáson résztvevõkért imádkoztak.

xvi benedek születésnapja róma

Egy õsi hagyomány szerint, a mai vasárnapot ?Fehér vasárnapnak" hívjuk – kezdte homíliáját a Szentatya. Ezen a napon a Húsvét vigíliáján megkereszteltek ismét magukra öltötték fehér ruhájukat, a keresztségben az Úrtól kapott világosság jelképét. Úgy érezték, hogy mindennapi életükbe be kell vezetniük az ajándékba kapott új fényességet. Meg akarták õrizni az igazság és a jó lángját, amit az Úr gyújtott fel bennük, hogy elvigyenek a világba valamit Isten világosságából és jóságából.

II. János Pál pápa kívánságára ezen a vasárnapon emlékezünk meg az Isteni Irgalmasság ünnepérõl: a Pápa azt tartotta, hogy az ?irgalmasság" szó magába foglalja korunk számára a Megváltás teljes misztériumát. II. János Pál két diktatórikus rezsim elnyomását is megélte. A szegénység, a nélkülözés, az erõszak láttán mélyen megtapasztalta a sötétség hatalmát, amely ma is alattomosan jelen van világunkban. Ugyanakkor erõteljesen megismerte Isten jelenlétét is, aki ezekkel az erõkkel szemben teljesen másféle isteni hatalmát állítja: az irgalmasság erejét. Az irgalmasság az, amely határt szab a rossznak. Ebben kifejezõdik Isten teljesen sajátos természete – szent mivolta, az igazság és a szeretet ereje.

xvi benedek pápa születésnapja róma 2007XVI Benedek pápa születésnapja Róma 2007

II. János Pál, két évvel ezelõtt, ennek az ünnepnek a vigíliáján fejezte be földi életét. Halálával belépett az Isteni Irgalmasság világosságába, amelyrõl a halálon túl, és Istentõl kiindulva ma teljesen új módon beszél hozzánk. ?Bízzatok az Isteni Irgalmasságban!" – mondja nekünk. Nap, mint nap legyetek Isten irgalmasságának emberei! Az irgalmasság az a tündöklõ ruha, amelyet az Úr nekünk ajándékozott a keresztségben. Nem hagyhatjuk, hogy ez a fény kialudjon, éppen ellenkezõleg, minden nap növekednie kell bennünk, hogy így elvigyük a világnak az Istenrõl szóló örömhírt.

Éppen ezekkel az isteni irgalmasság fénye által különösen megvilágított napokkal esik egybe egy számomra jelentõs évforduló: 80 éves múltra tekinthetek vissza – mondta homíliájában XVI. Benedek pápa, majd köszöntötte a szentmisén jelenlévõ bíborosokat, fõpásztorokat, a papokat, szerzeteseket és szerzetesnõket, a világi híveket. Tisztelettel fordult a politikai és diplomáciai élet képviselõihez, majd testvéri szeretettel köszöntötte I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka személyes küldöttét, Joannisz pergamoi metropolitát. Annak a reményének adott hangot, hogy megújult lendülettel folytatódik a katolikus-ortodox teológiai párbeszéd.

róma 2007 xvi benedek születésnapjaAzért gyûltünk össze, hogy visszatekintsünk eddigi életem hosszú szakaszára. Természetesen a liturgia nem arra szolgál, hogy saját magunkról beszéljünk, mégis életünk szolgálhat arra, hogy hirdessük Isten irgalmasságát – mondta a Szentatya, majd így folytatta homíliáját: ?Mindig az isteni irgalmasság nagy ajándékának tartottam, hogy születésemre és újjászületésemre ugyanazon a napon került sor, Húsvét kezdetének jelében. Egy napon születtem meg családom és Isten családja számára. Hálát adok Istennek, hogy megtapasztalhattam, mit jelent a ?család", mint jelent az Apa, így azt a szót, hogy Isten, mint Atya, belülrõl értettem meg. Az emberi tapasztalat alapján nyílt meg számomra a lehetõség a nagy és jóságos mennyei Atya felé. Istennel szemben felelõsek vagyunk, ugyanakkor bizalmat ad nekünk, igazságosságát mindig áthatja az irgalmasság és jóság, amellyel elfogadja gyengeségeinket is, támaszt nyújt, hogy lassanként megtanuljunk egyenesen járni.

A Pápa megköszönte Istennek, hogy megtapasztalhatta az anyai jóságot, hálát adott testvéreiért, akik mindig hûségesen mellette álltak élete során. Hálát adott barátaiért, és fõleg azért, hogy élete elsõ napjától kezdve beléphetett a hívõk nagy közösségébe, amelyben szélesre tárul az élet és halál, az ég és föld közötti határ. Hálát adott, hogy olyan sok mindent megtanulhatott ebbõl a közösségbõl merítve, amely nemcsak az emberi tapasztalatokat foglalja magában, hanem az örökkévaló isteni Bölcsességet is.

vatikán szent péter térVatikán Szent Péter térSzületés és újjászületés – földi család és Isten nagy családja -mindezek a sokrétû isteni irgalmasság nagy ajándékai. A Pápa ezután a papi hivatás ajándékáért adott hálát, felidézve pappá szentelését, amelyre 1951-ben került sor Szent Péter és Pál ünnepén. A freisingi székesegyház padlóján feküdve, a szertartás során tudatában volt léte szegénységének a hatalmas feladattal szemben. Vigasztalást jelentett az Isten szentjeihez, élõkhöz és holtakhoz felhangzó, oltalmat kérõ fohász. Megtapasztalhatta azt is, hogy Jézus nemcsak Úr, hanem valóban barát is. Jézus Krisztus barátsága azt jelenti, hogy olyan személyekké válunk, akik megbocsátanak. Jézus Krisztus nekünk is megbocsát, felemel bennünket saját gyengeségünkbõl, és arra tanít, hogy bizalmára hûségünkkel válaszoljunk.

xvi benedek születésnapja és a pápaválasztás évfordulója alkalmából megjelent német postabályegXVI Benedek születésnapja és a pápaválasztás évfordulója alkalmából megjelent német postabályegIsten irgalmasságának megnyilvánulásai nap, mint nap elkísérnek bennünket. Elég, ha éber szívvel észrevesszük õket – mondta a Szentatya, majd így folytatta szentbeszédét: A felelõsség megnövekedett terhével az Úr új segítséget is adott életemben. Ismételten hálás örömmel látom, hogy milyen nagy azoknak a serege, akik támogatnak engem imáikkal, hitükkel és szeretetükkel segítenek szolgálatom teljesítésében, akik türelmesek gyengeségeimmel szemben, felismerve Péter árnyékában Jézus Krisztus világosságát. Ezért a Szentatya köszönetét fejezte ki az Úrnak és minden hívõnek.

Végül homíliáját Nagy Szent Leó imájának szavaival zárta. Ezeket a sorokat írta 30 évvel ezelõtt püspökké szentelésének emlékképeire is:

?Imádkozzatok a jó Istenhez, hogy erõsítse meg a hitet, sokszorozza meg a szeretetet és növelje a békét. Engem, egyszerû szolgáját, tegyen alkalmassá a feladat elvégzésére és hasznossá a hívek tanításában, és adja meg, hogy szolgálatomat úgy végezhessem, hogy a kapott idõvel együtt, növekedjen odaadásom. Ámen".

A szentmise végén a Sixtus-kápolna kórusa elõadásában felhangzottak az Oremus pro Pontefice és a Iubilate Deo himnuszok.

VR

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.