2024.április.19. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Pályázati felhívás a Magyar Állami Operaház fõigazgatói és fõzeneigazgatói álláshelyének betöltésére

7 perc olvasás
<div class="index_cikkintro" style="border-bottom-width: 0px"><span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span>Hiller István oktatási és kultúrális miniszter ma 2007 márciusd 28-án nyilvánosságra hozta a Magyar Állami Operaház  fõigazgatói és fõzeneigazgatói helyére meghirdetett pályázat kiírását, amit az alábbiakban szószerint közlünk</div><div class="index_cikkintro" style="border-bottom-width: 0px">
Hiller István oktatási és kultúrális miniszter ma 2007 márciusd 28-án nyilvánosságra hozta a Magyar Állami Operaház  fõigazgatói és fõzeneigazgatói helyére meghirdetett pályázat kiírását, amit az alábbiakban szószerint közlünk
Hiller István oktatási és kultúrális miniszter ma 2007 márciusd 28-án nyilvánosságra hozta a Magyar Állami Operaház  fõigazgatói és fõzeneigazgatói helyére meghirdetett pályázat kiírását, amit az alábbiakban szószerint közlünk

Pályázati felhívás

a Magyar Állami Operaház fõigazgatói és fõzeneigazgatói álláshelyének betöltésére.

                 

Az oktatási és kulturális miniszter– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése és a végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elõírásainak megfelelõen – pályázatot hirdet a Magyar Állami Operaház fõigazgatói és fõzeneigazgatói magasabb vezetõi beosztásainak  betöltésére.
A fõigazgató kiemelt feladata – az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban elõírtakon túl – a Magyar Állami Operaház korszerûsítési programjának végrehajtása, ezen belül:
 • az intézmény új, alapvetõen az Ybl Palotára épülõ szervezeti, vezetési, mûködési struktúrájának kidolgozása,
 • a 2007 – 2010-ig terjedõ idõszakra szóló költségvetési támogatás (évi 5,3 milliárd forint) mértékéhez igazodó intézményi mûködés,  létszámgazdálkodás,
 • a nézõszám csökkenésének mérséklésére és a differenciált mûvészeti program megvalósítására más, sajátos mûvészeti arculattal bíró játszóhelyek igénybe vétele,
 • az intézmény egyes tevékenységi köreiért felelõs, illetve részlegeit irányító magasabb vezetõ és vezetõ munkatársainak kiválasztása, a jogszabályok elõírásainak megfelelõ módon történõ kinevezése, illetve az alapító okiratban foglaltak szerint a fenntartói egyetértés megszerzése,
 • együttmûködés az oktatási és kulturális miniszter által felkért, a magyar közélet prominens képviselõibõl álló, a Magyar Állami Operaház mûködését segítõ támogatói-tanácsadói testülettel.
A fõzeneigazgató feladata – az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban elõírtakon túl – kiemelten:
 • az egyetemes opera- és balettmûvészet alkotásainak az intézmény rangjához méltó színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzõk mûveire,
 • társulatépítés, az intézmény mûvészeti arculatának formálása
 • az alaptevékenységet meghatározó opera- és balettelõadások mellett a zeneirodalom más színpadi mûveinek bemutatása és zenekari koncertek rendezése,
 • a mûfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttmûködés kialakítása és fenntartása az opera- és balettmûvészet jelentõs külföldi intézményeivel és személyiségeivel,
 • együttmûködés az oktatási és kulturális miniszter által felkért, a magyar közélet prominens képviselõibõl álló, a Magyar Állami Operaház mûködését segítõ támogatói-tanácsadói testülettel.
Az intézményben a költségvetés keretei között a fõzeneigazgató teljes mûvészi szabadságot élvez, a keretek betartásáért azonban a fõigazgató felelõs. 
A szakmai és vezetõi koncepciónak részletesen és kiemelten kell foglalkoznia a vezetõk közötti feladatmegosztással, együttmûködéssel, pontosan elhatárolva az egyes vezetõk jog- és felelõsségi köreit. Szólnia kell továbbá:
 • Az Erkel Színház jövõjérõl és a kamaraopera-játszásról szóló elképzelésekrõl,
 • a pályázók megbízásának idõtartamára szóló mûsorpolitikáról. Az elvárás olyan, a repertoár-rendszeren belüli mûsorszerkezet kialakítása, továbbá az operairodalom azon mûveinek a színrevitele, melyek olyanná teszik a magyar operajátszást, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklõdésnek és kihívásoknak megfelelhessen,
 • a pályázók által mûködtetni kívánt mûsorszerkezetrõl és játszási rendrõl, az alternatív játszási helyeken történõ megjelenés mûvészi elképzeléseirõl és rendszerérõl,
 • a pályázóknak a Magyar Állami Operaház vezetõi, mûvészeti, (karmesterek, koreográfusok, magánénekesek, magántáncosok, zenekar, énekkar, tánckar, rendezõk, díszlettervezõk, jelmeztervezõk) mûszaki és adminisztratív munkaköreire vonatkozó foglalkoztatáspolitikai elképzeléseirõl,
 • a pályázók rangos külföldi vendégmûvészek budapesti szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseirõl, nemzetközi szakmai kapcsolat-terveirõl, melyek közép- és hosszútávon lehetõvé teszik és biztosítják a Magyar Állami Operaház társulatának a világ operajátszásába történõ intenzív bekapcsolódását, a nemzetközi operaéletben jegyzett és keresett produkciók létrehozását és értékesítését,
 • a pályázóknak a magyar operajátszás vidéki mûhelyeivel történõ együttmûködésrõl szóló terveit, támogatásukra, megerõsítésükre, vonatkozó elképzeléseit.
A fõigazgatói álláshely betöltésének feltételei a Rendeletben foglaltak szerint:
–    szakirányú felsõfokú végzettség (az intézmény alaptevékenységének megfelelõ zenemûvészeti vagy színházmûvészeti felsõfokú oktatási intézményben szerzett oklevél, illetve jogász vagy közgazdász diploma),
–     legalább öt éves szakmai gyakorlat,
–     büntetlen elõélet.

A fõzeneigazgatói álláshely betöltésének feltételei a Rendeletben foglaltak szerint:
–    zenemûvészeti felsõfokú oktatási intézményben szerzett oklevél,
–    legalább öt éves szakmai gyakorlat,
–    büntetlen elõélet.

A két beosztásra személyek közösen is pályázhatnak.

A közös pályázatok az elbírálásnál elõnyt jelentenek.

A pályázatokhoz csatolni kell:

–    a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
–    a szakmai és vezetõi koncepciót,
–    a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A fõigazgatót és a fõzeneigazgatót – várhatóan 2007. július 1. napjától, közalkalmazotti jogviszony keretében – 5 évre szóló határozott idõre bízza meg az oktatási és kulturális miniszter. Közalkalmazotti besorolásuk és illetményük megállapítása a Kjt., illetve a Rendelet szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik. Alkalmazási feltétel továbbá a 25/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet alapján történõ vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza az intézmény:

–    alapító okiratát,
–    szervezeti és mûködési szabályzatát,
–    mûködési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és elõadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám),
–    2008/2009-re vonatkozó konszolidációs tervét,
–    érvényes kollektív szerzõdését.

A pályázati dokumentáció és a pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Magyar Állami Operaház gazdasági igazgatójától, Hetényi Mártától kérhetõ (06-1/311-8617).

A pályázat elbírálásának rendje:


A pályázatokról a miniszter dönt
– az általa felkért szakmai-szakértõi bizottság javaslatának figyelembevételével – a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül. A pályázat eredményérõl az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétõl számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálat Fõosztályára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) kell benyújtani, "Magyar Állami Operaház magasabb vezetõi pályázata" megjelöléssel.

     Dr. Hiller István s.k.

     oktatási és kulturális miniszter

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.