2024.június.14. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Két tárca együtt a kulturális turizmusért

9 perc olvasás
<p> <span class="inline left"><a href="/node/1598"><img class="image thumbnail" src="/files/images/magyarorszag.thumbnail.gif" border="0" alt="Magyarország" title="Magyarország" width="100" height="80" /></a></span><em>Hiller István</em> oktatási és kulturális miniszter és<strong> </strong><em>Lamperth Mónika</em>  önkormányzati és területfejlesztési miniszter közös tájékoztatót tartott 2007. május 15-én a kulturális turizmusnak az országkép formálásában betöltött szerepérõl.A két tárca vezetése úgy döntött, a kulturális turizmus olyan területeit fogják együttesen támogatni, melyekre külön-külön forrásaik nem lennének elegendõk. </p><p>

 magyarországHiller István oktatási és kulturális miniszter és Lamperth Mónika  önkormányzati és területfejlesztési miniszter közös tájékoztatót tartott 2007. május 15-én a kulturális turizmusnak az országkép formálásában betöltött szerepérõl.A két tárca vezetése úgy döntött, a kulturális turizmus olyan területeit fogják együttesen támogatni, melyekre külön-külön forrásaik nem lennének elegendõk.

 magyarországHiller István oktatási és kulturális miniszter és Lamperth Mónika  önkormányzati és területfejlesztési miniszter közös tájékoztatót tartott 2007. május 15-én a kulturális turizmusnak az országkép formálásában betöltött szerepérõl.A két tárca vezetése úgy döntött, a kulturális turizmus olyan területeit fogják együttesen támogatni, melyekre külön-külön forrásaik nem lennének elegendõk.

Közösen támogatott programok:

-Budapesti Tavaszi Fesztivál

A Fesztivál évi költségvetése mintegy 1,3-1,4 milliárd Ft.,  az OKM 2007-ben 178 millió forinttal támogatta a BTF-t.

2009-2013-ra keret-megállapodás aláírását tervezik a minisztérium ÖTM turisztikai államtitkársága, az OKM és Budapest Fõváros Közgyûlése között a Budapesti Tavaszi Fesztivál finanszírozására és folyamatos mûködtetésére.

A megállapodás biztosítja a rendezvénysor biztonságos finanszírozását, tervezhetõségét,  megjelöli a támogatás összegét,  így lehetõvé válik annak tartalmi fejlesztése.  A fesztivál költségvetésének kb. 38%-át teszi ki az állami támogatás, az ÖTM és OKM mellett támogató a Nemzeti Kulturális Alap és Budapest Fõváros Önkormányzata is.

2008-ban a Budapesti tavaszi fesztivál jelszava a  Világok találkozása  lesz, három tartóoszlopa pedig az OKM által 2008-ra meghírdetett Reneszánsz év, a Puccini év és a világhírû mûvészek bemutatása lesz.

-Európa Kulturális Fõvárosa – Pécs 2010

Nemzetközi vonzerõt jelentõ turisztikai beruházások és kulturális rendezvénysorozatok valósulnak meg keretében.

Fõ elemei, melyeket város-rehabilitációs szempontok alapján választottak ki:

-Pécsi Konferencia- és Koncertközpont,

-Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont,

-nagy kiállítótér,

-Zsolnay Kulturális Negyed,

-közterek és parkok újjáélesztése.

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretébõl  34,6 milliárd Ft. támogatást kap.  A megvalósítással Pécs olyan regionális központtá válhat, amelynek kapcsolathálózata határokon nyúlik át, középpontját képezve a déli gazdasági-kulturális övezetnek.

-Múzeumok Éjszakája 

Az olasz példa alapján (Notte Biance) indult rendezvényben idén június 23-án  50 budapesti és 62 vidéki muzeális intézmény és együttmûködõ partnere vesz részt, teljes  hálózatával, mintegy ? millió látogatóra számítva.

Az ÖTM a vidéki rendezvények támogatásával mûködik közre megrendezésében.  

-a Kultúra Magyar Városa

A cím adományozásának célja a kultúra gazdasági, társadalmi és térségi összefogást-erõsítõ elismertetése, közösségfejlesztõ szerepének elmélyítése a városok döntéshozói és az állampolgárok szemléletében.

Az eszmei értékû elismeréshez az ÖTM és az  OKM is 1-1 millió forintos díjjal járult hozzá, s jutalmazta az elmúlt évek nyerteseit (2005:Kecskemét, Keszthely, Vasvár,  2006:Székesfehérvár, Sárospatak).  A pályázatot idén májusban írják ki.

-Közös rendezvénypályázat a Nemzeti Kulturális Alappal

Legutóbb áprilisban jelent meg az ÖTM-NKA fesztivál-támogatási pályázat, melyre 56 rendezvény kapott meghívást.  A pályázat a 2004-ben a kulturális és a turisztikai szakterület által közösen meghirdetett ?regisztrációs pályázaton" alapszik.  Célja, a 2007-ben Magyarországon megrendezésre kerülõ, nemzetközi, országos hatókörû vonzerõt jelentõ kulturális rendezvények (programsorozatok-fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Ennek keretében 300 millió forint ( 200 millió ÖTM és 100 millió NKA ) kerül felosztásra a beérkezett 40 pályázat között. A támogatás mértéke pályázatonként a rendezvény összköltségének legfeljebb 20 %-a, maximum 15 millió forint. A döntés várható idõpontja legkésõbb június vége.

A Turisztikai célelõirányzatból 200 millió Ft.,  NKA forrásból 100 millió állt rendelkezésre e célra. 

A pályázat alapját a 2004-ben meghirdetett ?regisztrációs pályázat" jelenti.  A már beérkezett 40 pályázatra 500 millió Ft-os igény mutatkozik.

Hiller István az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006-2010 közötti kulturális turizmus stratégiájáról szólva hangsúlyozta, a kulturális turizmus fogalmába tartoznak a kulturális örökség elemei, a nemzet jelenkori kultúrája, a mûvészetét bemutató programok, rendezvények és az egyházi, vallási helyszínek turisztikai célú hasznosítása, s mindez minõségi különbségként jelentkezik a turizmus más típusaival szemben.

A kulturális turizmus fejlesztésében kiemelkedõ szerepe van a civil társadalomnak, a helyi kezdeményezéseknek, a  regionális és helyi szintû kínálat-tervezésnek.  Kiteljesedése a gazdasági partnerek együttmûködésével érhetõ el.

Az infrastruktúra fejlesztése, az épített örökség felújítása, a turisztikai szolgáltatások fejlesztése nem kizárólag az állam feladata.

Az OKM fõ célkitûzései közé tartozik a kultúra ágazatközi, terület- és vidékfejlesztési szerepének erõsítése, a kultúra és a gazdaság kapcsolatainak erõsítése, az épített környezet fenntartható használata.

A tárcánál kijelölt prioritások; 

-javítani a kulturális turisztikai attrakciók elérhetõségét és megközelíthetõségét, 

-fejleszteni az örökségi vonzerõn alapuló turisztikai infrastruktúrát,

-fejleszteni a kulturális turisztikai termékeket és szolgáltatásokat,

-kiemelt kulturális turisztikai programok támogatása,

-EKF,  Kultúra Magyar Városa;  nagy kiállítások, nemzetközi évadok támogatása,

-esztétikus környezet kialakítása a kulturális turizmus helyszínein.

A tárcánál nagy fontosságot tulajdonítanak a fesztivál-finanszírozási rendszer kidolgozásának. Az országban nagy számban rendeznek fesztiválokat, aktuális feladat annak meghatározása, mit nevezhetünk egyáltalán fesztiválnak, s kidolgozásra vár a nagyrendezvények, fesztiválok minõségbiztosítási rendszerének kialakítása is, együttmûködésben a fesztiválszövetségekkel, társtárcákkal és civil szervezetekkel. Ezt követõen, az év második felére kidolgozható egy fenntartható, hosszú távú finanszírozási modell.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az OKM a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) tervezésében és végrehajtásában vesz részt.

Az OKM ágazati programjai közvetlenül nem támogatják a kulturális turizmust, mivel a Strukturális Alapokra vonatkozó jogszabályok a turizmus fejlesztését regionális hatáskörbe helyezték. Ezért a 2007-2013 közötti idõszakban érkezõ Európai Uniós forrásokból megvalósuló turisztikai fejlesztések elsõsorban a 7 Regionális Operatív Program Turisztikai vonzerõk fejlesztése prioritásai keretében valósulnak meg, mely programok felelõs minisztériuma az ÖTM.

A  Kulturális örökség – társadalmi megújulás  program kiemelt projektjei elsõsorban kulturális turisztikai beruházások és részben a ROP-okból valósulnak.  A ROP-okba beilleszthetõ projektekrõl és forráskeretükrõl most folynak a tárgyalások.

A tárca részt vesz rekonstrukciókban és új beruházásokban,

a Budai Vár rekonstrukciója,

-Eszterháza felújítása,

-Zeneakadémia,

-Egri Líceum,

-Szépmûvészeti Múzeum,

-Szentendrei Szabadtéri Múzeum,

-Országbemutató Program.

A korábbi, széttagoltan mûködõ infrastruktúra kiváltását célozza:

-az óbudai gázgyári negyed rekonstrukciója,

-a Kortárs Zenei Központ,

-a Pál utcai fiúk projekt

támogatása.

Lamperth Mónika az ÖTM oldaláról világított rá a kulturális turizmus jelentõségére, melyet a turizmus legrégebbi, egyik legfontosabb generáló erejének nevezett.  Mára tömegmozgalommá vált a turizmus, megismerhetjük egymás kulturális értékeit, magatartását, gondolkodásvilágát országon belül és kívül.  Toleránssá válhatunk egymás iránt.

A kulturális turizmus elõsegíti az épített értékek (múzeumok, kastélyok, várak) védelmét, tradíciók és szokások élõvé tételét, fennmaradását, növeli a kulturális kínálatot, jó értelemben vett büszkeséget alakíthat ki.

Hazánk egyik legfontosabb turisztikai vonzereje a kultúra, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia is kiemelten kezeli a kulturális örökség jelentõségét.  Ezen stratégia mentén készülnek az EU-s források (324 milliárd Ft.) felhasználását elõkészítõ dokumentumok, az un. ÚMFT ROP akciótervei, melyek minden régióban segíteni fogják a kulturális értékek turisztikai hasznosítását.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kulturális fejlesztései elsõsorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), valamint a Regionális Operatív Programok forrásaiból támogathatók. 

A 2007-2013 között beérkezõ EU forrású turisztikai fejlesztések elsõsorban a hét Regionális Operatív Program (ROP) az un. Turisztikai vonzerõk fejlesztése  keretében valósulnak meg.   Ilyen a múzeumok látogatóbarát fejlesztése, a kastélyok, várak, világörökségi helyszínek, kulturális útvonalak fejlesztése, létrehozása.

Kulturális városfejlesztési akciók sorába illeszkedik a Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), amely az Európai Bizottság, az Európai Beruházási bank (EIB), a CEB (Európa Tanács Fejlesztési Bankja) és más nemzetközi pénzügyi intézmények pénzügyi kerete a városfejlesztés támogatására.

Segítségével hosszútávon megtérülõ programcsomagokat lehet finanszírozni, vissza nem térítendõ és visszatérítendõ támogatással.

A tárcavezetõ hangsúlyozta, a nagy rendezvényekre, fesztiválokra évekkel elõre kell készülni, mert pl. a meghívandó nagy mûvészek is így vannak betáblázva… Gondolni kell erre a szerzõdéseknél.

Hiller István ehhez kapcsolódóan jegyezte meg, hogy az eljövendõ Haydn év határon innen és túl rendezendõ eseményeivel kapcsolatos tárgyalásokat már megkezdték, komoly szerepet fog játszani a világszerte elismert Eszterházy Stiftung. Az alapítvánnyal való tárgyalásra készül kiutazni a miniszter.

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.