Pettkó AndrásPettkó András

A Bokros Lajos által meghirdetett választási program a "MUNKA ÉS MÉLTÓSÁG = MODERN MAGYARORSZÁG a tartós gazdasági és társadalmi felemelkedés programja" címet viseli.

 

 Pettkó AndrásPettkó András

A Bokros Lajos által meghirdetett választási program a "MUNKA ÉS MÉLTÓSÁG = MODERN MAGYARORSZÁG a tartós gazdasági és társadalmi felemelkedés programja" címet viseli.

 

 Ha valaki végigolvassa (sajnos ma Magyarországon a választók nem nagyon szokták elolvasni a pártok programjait), egyből az a véleménye alakul ki: ez nem egy pártprogram, ez egy gazdaságpolitikai tanulmány, amely nem másé, mint Bokros Lajosé, aki ennek a 27 oldalas javaslatnak a nagy részét az elmúlt években már leírta különböző értelmiségi lapokban – ezt ollózták most össze szövegszerkesztővel és egészítették ki néhány gondolattal.

De hol van a Magyar Demokrata Fórum programja? Vagy a párt sok minden mellett megtagadja azokat az egyeztetéseket, javaslatokat, programpontokat, amiket az elmúlt években Bokros nélkül tényleg megcsinált. Én most csak két területtel, a civil szervezetekkel és az informatikával szeretnék foglalkozni ebben az írásban.

Miért nem tartalmazza sehol sem a tanulmány azokat a jó javaslatokat, amelyeket az elmúlt másfél évben minden megyében több tucat civil szervezettel a párt elnöksége leegyeztetett, megbeszélt, megvitatott? Szerintem legalább 10-15 sort megérdemelt volna, legalábbis az interneten tárhely-probléma biztos nincsen!

Mit is ígértünk, hirdettünk – ezeket is a szemétkosárba kívánja dobatni az MDF megmondója? Mit is ígértünk: a párt az érintetteket bevonja a döntés-előkészítésbe és a döntéshozatalba. Vajon menyi civil szervezettel vitatta meg az MDF ezt a programját, mielőtt nyilvánosságra hozta? Na nem ál-civil szervezetekkel, amelyeket a pártok hoztak létre – valamennyien tudnánk ilyeneket mondani -, hanem valódiakkal!

Nézzük csak, mik voltak a legfontosabb gondolatok:

Egyik legfőbb feladatunknak az autonóm civil társadalom megerősítését tartjuk. Összhangban az eddigi politikánkkal és eszmeiségünkkel – elkötelezett hívei vagyunk annak, hogy a politika a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítsa a politikán kívüli szervezetek érdekeinek érvényre jutását. Szorosan együtt kívánunk működni a hazai és a nemzetközi civil szervezetekkel, ennek érdekében kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködést ajánlunk minden szervezetnek, melyek ebben partnerséget vállalnak. Olyan partnerséget, ahol nem a civil szervezetek viszik a párt zászlaját, hanem a párt viszi a civilekét. Közvetlenül és a lehető legszélesebb módon be kívánjuk vonni őket a döntések előkészítésébe és a döntéshozatal folyamatába, a demokratikus intézményrendszer fejlesztésébe. Ennek érdekében módosítani kívánjuk a lobbi-, a jogalkotási-, valamint a választási törvényt. A párt nyitott a parlamenti pártok civil kezdeményezéseket erősítő, támogató javaslataira, mert vallja, hogy ezt a kérdést a pártpolitikai csatározások fölött álló közügyként kell kezelni. E demokrácia-portál kialakítását javasoltuk, melyen keresztül szabályozott körülmények között jogalkotási javaslattal élhetnének az állampolgárok, különös tekintettel a civil szervezetekre, és nyomon követhetnék annak megvalósítási útját. A működőképes döntéshozatal érdekében meg kell teremteni az állampolgári véleményalkotás modern lehetőségeit, ezzel egy olyan párbeszéd vehetné kezdetét, amelynek köszönhetően nyitottabbá válna a törvényhozás intézménye. Persze megértem: Bokros Lajos mindezekkel az elvekkel nem biztos, hogy egyetért.

Mit mondtunk még?

Elengedhetetlen, hogy a civil szervezetek számára biztosított legyen az átlátható, pártpolitikától mentes költségvetési források biztosítása, valamint a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése.

A társadalmi szervezetek pártpolitikától való függetlenítése, az átláthatóság megteremtése érdekében a civil finanszírozási rendszer folyamatos átalakítása, szigorított összeférhetetlenségi szabályok megalkotása szükséges.

A támogatási preferencia kialakításánál fontos szempontnak tartjuk a kistelepüléseken, hátrányos helyzetű régiókban működő társadalmi szervezetek megerősödésének, újak alakulásának ösztönzését. Ezért ragaszkodunk a továbbiakban is egy úgynevezett „Civil Bank" megteremtéséhez, ami csak a civil szervezeteket támogatná a rövid távú likviditási problémáinak megoldásában. Visszatérítendő támogatásra főleg az uniós pályázatok megnyerése után lehetne ide fordulni.

Talán arról sem kellett volna megfeledkezni a program írójának, hogy jelölő pártja – egyedüli pártként – támogatja a kétkamarás parlament létrehozását. Úgy gondoltuk, hogy ennek keretei között, egy második kamarában nem csak a civilek, de a hazai kisebbségek, a történelmi egyházak és a megyék/régiók képviselői is helyet kapnának. Sajnos az elkészült programjavaslat nem ír egy betűt sem se a párt egyházpolitikájáról; a Magyarországon élő kisebbségek kérdésével sem foglalkozik; a határon túli magyarok helyzetéről és jövőjéről is csak méltánytalanul szűkszavúan, a legvégén, másfél sorban ír – a teljes liberális anyagot így önti le nemzeti mázzal…

Ha az MDF egyedüliként tényleg az Antalli örökséget szeretné továbbvinni, nem hiszem, hogy Antall József egyik fő üzenetét – nem csak társadalompolitikai, hanem gazdaságpolitikai útkijelölését, amely pontosan idézve így szólt: „Lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni" – Bokros Lajos MDF-be érkezésével el kellene felejteni! Pontosan neki kéne tudnia, hogy azokat a gazdasági lehetőségeket, amelyek azáltal jöttek létre, hogy Magyarország és Románia Uniós tagállam lett, ki kellene és lehetne használnunk. Magyarul: a kis és középvállalkozások a lehullott határ miatt bátran vállalkozhatnak, fejleszthetnek, például az informatika területén a határon túl is. Vagyis gazdaságilag összekapcsolható az anyaország a határon kívül rekedtekkel.

De ha már az informatikánál tartunk, mit is tartalmaz az országos elnökség és országos választmány által több,  mint 10 hónapja egyhangúlag elfogadott program? (Ennek elkészítésében országosan több mint 20 szakértő párttag vett aktívan részt, természetesen – Bokros Lajossal ellentétben – folyamatosan bevontunk még nem MDF tagokat is, akiket a szakma elismer, és egyeztettük több civil egyesülettel is.)

Ez is hiányzik a Bokros-programból…

Közinformatika, nemzeti hálózat nevet viseli a Magyar Demokrata Fórum általunk készített programja – a minőségi digitális kultúráért, ezen keresztül a tudásért, a munkáért, az esélyegyenlőségért.

A Magyar Demokrata Fórum informatikai célkitűzései az Európai Unió információs társadalomra vonatkozó szakpolitikáira épülnek, természetesen figyelembe véve a hazai fejlődés meghatározottságait.

1. Az MDF az i2010 európai stratégia összetevői alapján kiemelten fontos kormányfeladatnak tartja: Az információs társadalom és a média nyílt és versenyképes belső piaci működésének elősegítését, rugalmas szabályozását, az információ- és kommunikációtechnológiai kutatás-fejlesztésre irányuló beruházások növelését.

2. Az MDF csatlakozott az eBefogadás néven szervezett, ötpárti megállapodással megerősített digitális programhoz. Az info-akcióterv és intézkedési háló alapján az MDF prioritást biztosítana a következő konkrét célokhoz:A 60 százalékos digitális írástudatlanság csökkentése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok internetre irányítása.

3. Az uniós miniszterek Rigai Nyilatkozatával (2006) összhangban, hasonlóan az EU célkitűzésekhez, hazánkban is felgyorsítási programokat kell kidolgozni és megvalósítani az alábbi feladatokkal: Meg kell felezni azt a szakadékot, amely a leszakadással fenyegetett csoportok (idősek, munkanélküliek, fogyatékkal élők) és a többségi társadalom között feszül. Széles sávú lefedettség növelése – ez alapvető eszköz a hátrányos helyzetű régiókban élő emberek információs társadalommal kapcsolatos esélyegyenlőségének megteremtéséhez. Digitalitás akadálymentesítése: minden nyilvános honlapnak meg kell felelnie a webtartalom hozzáférhetőségére vonatkozó iránymutatásoknak és érvényes szabványoknak.

4. Az MDF az elmúlt években aktívan részt vett az elektronikus társadalomszabályozás törvényjavaslatainak vitájában. Módosító javaslatainkat az előterjesztők rendre elfogadták: ez is aláhúzza, hogy párt az informatikát nem politikai küzdőtérnek tekinti, hanem az együttműködés helyszínének. Felfogásunkban az Internet nem a politikai haszonról szól, hanem az elektronikus demokrácia kiteljesedéséről, a leszakadt, mélyszegénységben élők lehetőséghez juttatásáról.

5. Az MDF folyamatosan nyújt be saját törvényjavaslatokat az információs társadalom megerősítése érdekében. Ellenzéki pozícióból is sikerült kezdeményezéseinket elfogadtatni, előterjesztéseinket az Országgyűlés nagy többséggel elfogadta, köztük az elektronikus Ügyfélkapura vonatkozó szolgáltatás-javítás intézkedés-csomagot, a bankkártyás fizetési lehetőséget az APEH-nál, elektronikus adónaptárt, nyílt forráskódú adóbevallási lehetőséget. Az MDF továbbra is az e-kormányzás programjának kibővítését támogatja, beleértve a régiók elektronikus közigazgatásának létrehozását, az intelligens települések kiépítését.

Elsőbbséget kell adni az elektronikus ügyintézést megkönnyítő beruházásoknak, egyben fel kívánjuk hívni a figyelmet az öncélú, ugyanakkor gigantikus technikai jellegű fejlesztések pazarló tendenciáira, a bürokráciát egy másik szinten – az elektronizáció szintjén – újjáteremtő megaprogramok veszélyeire. Elengedhetetlennek tartjuk a kormányzati, önkormányzati programok eredményeinek folyamatos és objektív mérését, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogyan hasznosulnak az adóforintokból létrehozott milliárdos rendszerek.

6. Az MDF 2010-ig elérhető célkitűzésnek jelöli: az elektronikus ügyintézés érzékelhetően olcsóbb legyen, mint a személyes.

7. Az MDF az e-törvényhozás, az elektronikus szavazás, a digitálisan szervezett vélemény-nyilvánítás technikáinak mielőbbi kidolgozását szorgalmazza, igényli a kapcsolódó kísérleti programok elindítását, összefüggésben a Web 2. 0 közösségi információs újításaival.

8. Az MDF a mindenkori Kormány politikai kötöttségének tekinti a ragaszkodást a hagyomány és ökológia-központú információs társadalom eszmerendszeréhez. Ehhez kapcsolódva meg kell kezdeni az új információs és kommunikációs világrend hazai normarendszerének kidolgozását.

9. A jövő informatikájának kulcskérdése az oktatás és képzés. Minden képzési szinten tisztázni kell a feladatokat, összhangba hozva a foglalkoztatói elvárásokat és a végzős diákok mennyiségét, tudás-minőségét, célorientáltságát. A felnőttképzést kiemelten kell kezelni.

10. A teljes felsőoktatásban radikálisan több informatikust kell és lehet képezni, ennek érdekében akár az egyetemi rendszer és hallgatói létszámok átalakítása is felmerülhet.

11. Az MDF elemi info-irányítási feladatnak határozza meg a kiépülő egyetemi, akadémiai, üzleti tudásbázisok átjárhatóságának megteremtését, a kompetencia adatbázisokhoz való általános hozzáférés bővítését.

12. Az MDF az infopolitika vezérmotívumának tekinti: a globális és az európai tudáspiacon a magyar tudásipar jelenlétének megalapozását, erősítését, az innovációs nemzetközi együttműködés elősegítését.

13. Az információ és kommunikációs technológia (IKT) fejlesztése útján a magyar élet- és munkatársadalom minden szintjén az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetek lebontása, az alkotó szorgalom előtérbe állítása.

14. A Kis-és Középvállalkozások üzleti kommunikációjának segítése is fontos a XXI. században. Olyan piacterek létrehozását javasoljuk, ahol egymásra talál a gyártó, forgalmazó, fogyasztó.

15. Tudomásul kell vennünk a realitást: A hálózati lehetőségek és elektronikus eszközök nemcsak az üzleti műveleteket, békés civil szervezetek globális kezdeményezéseit, akadémiai és oktatási intézmények kooperációját könnyíthetik meg. Bűnözői hálózatok, interneten szerveződő csalás-csoportok, akár szélsőséges politikai mozgalmak is kihasználhatják a digitalizáció esélyeit. Az MDF felhívja a figyelmet arra, hogy ma még nincsenek meg a megfelelő ellenőrző eszközök az Internet és a mobil hálózatok káros és emberellenes tartalmainak kiszűrésére. Az elektronikus fejlődés gyorsan változó folyamatairól társadalmi párbeszédet kell fenntartani, erősíteni kell az értékek mellett kiálló önszerveződést a negatív hálózati tartalmak távol tartása érdekében.

16. Az MDF a civil szféra informatikai támogatottságát kiemelt célnak tartja.  Az elmúlt években sok civil szervezet szűnt meg, többnyire a megfelelő és arányos anyagi támogatottság hiányában. Az egyesületek, alapítványok munkája olcsóbbá, áttekinthetőbbé és célorientáltabbá válhatna a világhálón való megjelenés biztosításával.

Aki nem netre kész, az nem menetre kész!

Kedvenc jelmondatom tükrében természetesen ezt a 16 pontos programot lehet vitatni, kiegészíteni, kihúzni belőle, hiszen már lassan egy éve készült. Azóta a szakpolitikában sok új javaslat került elő, például: a Nemzeti Digitális Közmű, amihez egy normális parlamenti pártnak meg kellene határozni a viszonyát, de, hogy mindösszesen egy fél sor legyen csak az MDF programban az olcsóbb, hatékonyabb államnak megteremtésének az egyik legfőbb eszközéről, azt remélem, maga Bokros Lajos sem gondolja komolyan.

Véleményem szerint ez a programelem azért is jelentős, mert amikor Magyarország 2011-ben soros elnököt ad az Európai Uniónak, többek között a magyar informatikai kis-és középvállalkozások szellemei termékeivel tudunk kimagasló teljesítményt nyújtani, ami jelentős bevételt hozhatna a magyar költségvetés számára.

Alapító MDF-tagként mi mást  mondhatnék: MDF tagnak lenni nem párttagkönyv kérdése, és ha valaki veszi a fáradságot és rámegy Net-polgárként, érdeklődő állampolgárként, MDF tagként a www.mdf.hu oldalra, a baloldalon felül még mindig Katona Kálmán által több éve feltett kifejezéseket, fogalmakat, szavakat találja meg a képviselt értékek alatt: család, korszerű konzervativizmus, magántulajdon, nemzeti hagyományok, alkotmányosság, európai keresztény kultúra, fenntartható fejlődés.

És ha az írásomat végig olvasó most egy kereső program segítségével, vagy kinyomtatva, szövegkiemelővel végignézi Bokros Lajos választási programját, akkor ezeket a fogalmakat nem találja meg! Sajnálatos módon a 2006-os választási programunkat is szinte lehetetlen a honlapon meglelni, a fő menüből letörölték, de ma még megtalálható – na nem a http://www.mdf.hu/ -n, hanem a http://part.mdf.hu/  oldalon, a régi programok mellett, még a Lakiteleki alapító nyilatkozattal együtt.

Azt gondolom a hétvégi választmányi ülésnek csak érdemi kiegészítésekkel együtt szabad elfogadni a benyújtott programjavaslatot. Ha ez nem így történik, akkor az elfogadott program egy új Bokros-csomag lesz, és akkor végérvényesen lehet törölni mindent a régi honlapról! 

Egy új párt és honlap születik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük