2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Átjáróház helyett szolgáltató központ ? szakmai konferencia a Közlekedési Múzeumban

9 perc olvasás
  <p align="left"><strong><span class="inline left"><a href="/node/2058"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Prezi_Logisztika_2007_05_29.thumbnail.jpg" border="0" alt="Bajnai Gordon prezentációja" title="Bajnai Gordon prezentációja" width="100" height="71" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><em>Bajnai Gordon prezentációja -klikk a képekre!</em></strong></span></span>Átjáróház helyett szolgáltató központ</strong><strong> címmel ma logisztikai konferenciát rendeztek a Közlekedési Múzeumban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Logisztikai Egyeztetõ Fórum szervezésében, a gazdasági tárca és más érintett társminisztériumok közremûködésével megrendezett tanácskozás célja a Nemzeti Logisztikai Stratégia elõkészítése volt. </strong></p><p align="left">

 

bajnai gordon prezentációjaBajnai Gordon prezentációja -klikk a képekre!Átjáróház helyett szolgáltató központ címmel ma logisztikai konferenciát rendeztek a Közlekedési Múzeumban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Logisztikai Egyeztetõ Fórum szervezésében, a gazdasági tárca és más érintett társminisztériumok közremûködésével megrendezett tanácskozás célja a Nemzeti Logisztikai Stratégia elõkészítése volt.

 

bajnai gordon prezentációjaBajnai Gordon prezentációja -klikk a képekre!Átjáróház helyett szolgáltató központ címmel ma logisztikai konferenciát rendeztek a Közlekedési Múzeumban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Logisztikai Egyeztetõ Fórum szervezésében, a gazdasági tárca és más érintett társminisztériumok közremûködésével megrendezett tanácskozás célja a Nemzeti Logisztikai Stratégia elõkészítése volt.

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a logisztika kiemelt szerepet kap, hiszen a magyar gazdaságnak alkalmazkodnia kell a globális követelményekhez, különösen az ágazat dinamikus növekedéséhez és strukturális átalakulásához. A fejlesztési terv részét képezõ ún. operatív programok legtöbbje közvetlenül, vagy közvetve jelentõs logisztikai fejlesztéseket tartalmaz, különösen a közlekedési és a gazdaságfejlesztési program, de a vidékfejlesztési stratégia is biztosít forrásokat. Ezért szükséges megteremteni az egyes programokban megjelenõ logisztikai fejlesztések összhangját. Erre szolgál az ún. Logisztikai Zászlóshajó Program, amelynek alapját, fõ célkitûzéseit és eszközrendszerét határozza meg a Nemzeti Logisztikai Stratégia. A mai konferencia a szakmai egyeztetésre teremtett alkalmat az ágazat piaci szereplõi, az állami intézményrendszer, valamint a kutatói szféra képviselõi között.

bajnai gordon prezentációjaA rendezvény elsõ elõadója, Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke bemutatta, mi tette szükségessé a logisztikai stratégia kidolgozását. A stratégia felöleli a közlekedés, az informatika, a logisztikai központok és az üzleti környezet komplex egészét, mint a logisztikai fejlesztés célterületeit.

bajnai gordon prezentációjaAz ágazat az elmúlt évtizedben a globális gazdaság legfontosabb összetevõi közé került, ráadásul minden elõrejelzés szerint további dinamikus fejlõdés elõtt áll. A logisztikai világpiac összvolumene a globális GDP 13,8 %-a, mintegy 6700 milliárd dollár. A fejlett országok logisztikai piacának részesedése általában a bruttó nemzeti termék 10-17 %-a között alakul. Az Európai Unió logisztikai teljesítménye 1200 milliárd dollár értékû. Magyarország esetében az ágazat gazdasági súlya becslések szerint még nem éri el a 10 %-ot. Az arány a felzárkózás folyamatában várhatóan ?magától" is emelkedni fog. Ez a növekedés azonban nemcsak alátámasztja, hanem követelõ szükségszerûséggé is teszi a fejlesztést. A globális fejlõdés szerkezeti adottságaiból következik, hogy a logisztikai szolgáltatások mérete és komplexitása tovább nõ.

bajnai gordon prezentációjaA résztvevõk elemezték Magyarországnak a transzeurópai közlekedési hálózatban elfoglalt helyét és az ország gazdaságszerkezeti adottságaiban rejlõ lehetõségeket.  TEN-T közlekedési folyosók nyújtotta kedvezõ lehetõségeket, a betelepült multinacionális cégek szerepét, a szomszédos országok gyors fejlõdését, valamint az Ázsia és Európa közötti gyors forgalomnövekedést. Ezek kiváló alapot szolgáltatnak arra, hogy Magyarország a közép-kelet-európai térség logisztikai központjává váljon. Ezáltal az üzleti fejlõdés egyik kulcselemének számító logisztika részesedése a GDP-bõl a program hatására a jelenlegi mintegy 6%-ról közel duplájára, 10-11%-ra emelhetõ.

bajnai gordon prezentációjaBajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos a zászlóshajó program és a logisztikai stratégia kapcsolatát vázolva kiemelte, hogy az ÚMFT végrehajtása során lényeges olyan nagy jelentõséggel bíró problémaköröket definiálni, amelynek komplex – tárcákon és ágazatokon túlmutató – megoldásával a terv fõ célkitûzéseit átfogó módon, több operatív program összehangolásával meg lehet valósítani.

bajnai gordon prezentációjaRámutatott arra, hogy a logisztika azon kevés területek egyike, ahol a Magyarországon mûködõ cégek versenyképessége, különösen a kis- és középvállalkozásoké már rövidtávon is növelhetõ. Ráadásul a program tovagyûrûzõ pozitív hatásaival a kiegyensúlyozottabb regionális politikát, a vállalkozásfejlesztést, a beruházás-ösztönzést, az agrárszektor hozzáadott érték növelését és a pólusok fejlõdést is segíti. További addicionális hatás lehet, hogy a programmal megvalósulhat a növekvõ áruforgalom egy részének a kevésbé környezetszennyezõ vasúti vagy vízi útra történõ terelése, ezzel szolgálva a fenntartható fejlõdés követelményét. Jelenleg a magyar közlekedési rendszer alágazati munkamegosztása (modal split) romlik. A logisztikai stratégia megvalósításával ez a folyamat lelassulhat. A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy a kellõ gyorsasággal és hatékonysággal végrehajtott komplex logisztikai program hiányában a forgalomnövekedés a szomszédos országokat fogja gazdagítani. Magyarország pedig nagyrészt csupán az emelkedõ tranzitforgalom negatív hatásaival, a lég- és zajszennyezéssel, a torlódással és a tovább romló közlekedési infrastruktúrával szembesülhet. A program nélkül a Magyarországon mûködõ vállalatok nem lesznek képesek lépést tartani a régiós versenytársakkal, tevékenységüket áthelyezhetik és a mûködõtõke-beáramlás is visszaeshet.

bajnai gordon prezentációjaBajnai Gordon prezentációjaA fejlesztések támogatásában a legjelentõsebb szerepet a Közlekedés Operatív Program és a Gazdaságfejlesztés Operatív Program fogja játszani, míg más operatív programok fontos részt vállalnak majd a képzés és a K+F területén. Az ÚMFT és az ÚMVP együtt segíti majd a logisztikai beruházások kerítésen kívüli és kerítésen belüli megvalósítását. A logisztikai vonatkozású pályázatok 2007. nyár végétõl 2008 elejéig jelennek meg.

bajnai gordon prezentációjaEgyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gazdaságfejlesztési szakállamtitkára elõadásában Magyarországot, mint természetes logisztikai választást jellemezte. Magyarország kedvezõ földrajzi helyzetét kihasználva a logisztikai szolgáltatások komplexitásának és színvonalának emelésével, az ellátási és elosztási központok vonzásával a közép-kelet európai térség rendszerintegrátori funkciójába kerülhet. Mindehhez pozitívan járulhatnak hozzá a globális gazdaságban észlelhetõ szerkezeti változások, fõként az ázsiai térség jelentõségének növekedése.

Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke kiemelte a magyar logisztikai szakma összefogásának a stratégiaalkotásban betöltött szerepét. A Logisztikai Egyeztetõ Fórum küldetése, hogy az egyes logisztikai irányzatokat, illetve a szolgáltatói és igénybevevõi oldal közötti érdekeket közös mederbe terelje. Ez teszi lehetõvé annak a konszenzusnak a megteremtését, amely a K+F, a képzés és az egyéb anyagi eszközökbe történõ befektetések sikerét nemzetgazdasági és globális szinten megalapozza. A fórum a stratégia koncepciójának és részleteinek – elsõsorban cél- és eszközrendszerének – kidolgozásával tud hozzájárulni a zászlóshajó program végrehajtásához.

Forgács Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje az agrár- és vidékfejlesztésben jelentkezõ logisztikai lehetõségeket ismertette. Az agrárlogisztika, mint az általános logisztika része a vidékfejlesztés stratégiájának kialakítása során tehát nem cél, hanem komplex eszközrendszer. A cél ugyanis a versenyképesség fokozása, a mezõgazdaság jövedelemtermelésének optimalizálása, a versenyelõnyök biztosítása és kihasználása a versenytársakkal szemben. Egyben a vidéki népesség életminõségének, jövedelemteremtõ képességének, a vidék felzárkóztatásának, fejlõdésének javítása a magyar termõföldben, termelésben, feldolgozásban, értékesítésben rejlõ komparatív elõnyök kihasználása révén. A vidékfejlesztési program célja továbbra is a szerkezetváltás, a tárolási kapacitások, a helyi piacok és a számozás nélküli mezõgazdasági utak támogatása.

Bertók Tibor, az Energiaközpont Közhasznú Társaság munkatársa, a logisztika energetikai kérdéseirõl beszélt. Az energiahatékonyság mellett az alternatív energiahordozók igénybevételét is befolyásoló logisztikai szempontok vizsgálatakor kiemelte, hogy a hazai és uniós támogatási lehetõségek megteremtése ösztönzõ eszköz mind a hatékonyság növeléséhez, mind az alternatív források fokozottabb igénybe vételéhez. A támogatási konstrukciók kidolgozásakor ugyanakkor cél, hogy a növekvõ hatékonyság eredményeképpen keletkezõ megtakarításból a kedvezményezettek maguk is járuljanak hozzá a fejlesztések finanszírozásához. Az energiaszektor átalakulása ugyanakkor a logisztikai szolgáltatók számára a piacok szerkezetváltozását is jelenti.

Kiss Pál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója az inverz logisztikával összefüggõ hulladékgazdálkodás, valamint a közmû infrastruktúra meghatározó szerepérõl szólt. A hulladékoktól való megszabadulás, illetve újrahasznosításuk minden szervezet számára alapvetõ logisztikai kérdés. A logisztika szerepe e területen is a költségek optimalizálása, amit nagymértékben befolyásolni lehet a fejlesztési programok által támogatott, illetve finanszírozott beruházásokkal. A közmûvek, különösen a víz- és szennyvíz hálózat fejlettsége a telephelyválasztás egyik legfontosabb feltétele. Sok esetben a jó közlekedési adottságokat semmissé teheti a közmûellátottság alacsony foka.

Az eladások után mintegy egyórás panel beszélgetésre került sor. A legfontosabb vitakérdésnek az bizonyult, hogy a logisztikai stratégiát a globális gazdasági folyamatokra érdemes-e elsõsorban építeni vagy ez csak egyike a sok meghatározó tényezõnek. A panel beszélgetés alapján igazolódni látszik, hogy a logisztikai stratégia és a rá épülõ zászlóshajó program a döntõ befolyással lesz a magyar társadalom és gazdaság 2015-ig tervezhetõ fejlõdési pályájának irányára. Magyarországnak választani kell a fejlesztési célok között, és ki kell emelni közülük a legfontosabbakat. A versenyképesség, a foglalkoztatás és a fenntartható fejlõdés a mai környezetben csakis a globális gazdaság keretei között értelmezhetõ, így a logisztika is ezen az úton kell, hogy továbbhaladjon.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.