RendõrségElfogadták és kifüggesztették a Rendõrség etikai kódexét. Mert baj van a Magyar Köztársaság Rendõrségével. Nagyon nagy baj, bár a vezetõk ezt tagadják. A bizalom irántuk a mélytengeri búvárbéka szintjére süllyedt. Az állampolgár barátjából ellenségek lettek. A Rendõrnek nem illik bûnözni, mondá az etikai kódex. De be nem tartására nincs szankció, etikai bizottság. Szépségflastrom kívülállóknak, azoknak akik (mindent el)hisznek…

RendõrségElfogadták és kifüggesztették a Rendõrség etikai kódexét. Mert baj van a Magyar Köztársaság Rendõrségével. Nagyon nagy baj, bár a vezetõk ezt tagadják. A bizalom irántuk a mélytengeri búvárbéka szintjére süllyedt. Az állampolgár barátjából ellenségek lettek. A Rendõrnek nem illik bûnözni, mondá az etikai kódex. De be nem tartására nincs szankció, etikai bizottság. Szépségflastrom kívülállóknak, azoknak akik (mindent el)hisznek…

A Rendõri Hivatás Etikai Kódexe 

E Kódex olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a rendõr különleges közszolgálati hivatásának alapkövetelményeihez, és annak kötelezõ jogi elõírásaival együtt, egymást erõsítve érvényesülhetnek.

Célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon, mind a szolgálatban, mind a szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülõ szakmai döntésekhez, egyben megfelelõ védelmet nyújtson mindazok számára, akik normakövetõ módon járnak el, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez.  

1. A köz szolgálatáról és a testülethez tartozásról

 

A rendõr szolgálatát a törvényekben kifejezõdõ társadalmi akaratnak megfelelõen, a köz érdekében, a társadalom által biztosított lehetõségek között látja el. Önként vállalt hivatásával szemben különleges társadalmi elvárások érvényesülnek, melyekre szolgálati viszonyának fennállása alatt mindvégig figyelemmel kell lennie. Hivatását az elõírások és a vezetõk utasításainak betartásával, az esküjében foglaltak szerint gyakorolja, tudása legjavát nyújtja. Cselekedeteivel erõsíti a testület belsõ egységét és a szervezet jó hírnevét.

 

2. A tisztességrõl

 

A rendõr becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az elõírásoktól való eltérésre irányul. Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép. Elutasít minden olyan ajándékot, elõnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására. Rendõri mivoltát, a tudomására jutott információkat jogtalan elõny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.

 

3. Az erõszakról

 

A rendõr erõszakot kivételesen, kizárólag a törvényes cél elérése érdekében, jogszerû formában és szükséges mértékben alkalmaz, törekszik a következmények mérséklésére. Kerüli a hatalmaskodást és az önkényes erõszak minden formáját.

 

4. A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

 

A rendõr elismeri és védi az emberi méltóságot, tiszteletben tartja az emberi és a személyiségi jogokat. Elfogulatlanul jár el nemre, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra, vallási és politikai meggyõzõdésre, társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül.

 

5. Az emberségrõl és a segítségnyújtásról

 

A rendõr a ráruházott hatalom alkalmazása során megfontolt és mértéktartó, intézkedéseit elõítéletektõl és indulatoktól mentesen hajtja végre, kerüli a szükségtelen konfliktusok kialakítását. Nem alkalmaz kínzást, könyörtelen, embertelen vagy megalázó bánásmódot és ezt mástól sem tûri el. Empátiával fordul embertársai felé, védelmet és segítséget nyújt a rászorulóknak.

 

6. A bajtársiasságról

 

A rendõr együttmûködik munkatársaival, velük kulturáltan, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szellemében érintkezik. Önzetlen támogatást nyújt, a problémák megoldását elõsegítõ légkör kialakítására törekszik. Tudását, gyakorlati tapasztalatait megosztja munkatársaival. Áldozatkészen védi társai életét, testi épségét, óvja jó hírnevüket. Követi a jó példával elöljárókat, elítéli az erkölcstelen magatartást tanúsítókat.

 

7. A felelõsségrõl

 

A rendõr szolgálati feladatai végrehajtásáért, döntéseiért jogi, erkölcsi és anyagi értelemben is felelõsséggel tartozik. Döntési, cselekvési kötelezettségét mindenkor késedelem nélkül, aktívan vállalja, a felelõsséget másra alaptalanul nem hárítja át. Hibás döntései következményeit lehetõségei szerint orvosolja. Tudatában van annak, hogy saját személyén keresztül az egész testület megítéléséért is felelõs.

 

8. A munka minõségérõl

 

A rendõr jól ismeri a tevékenységét szabályozó elõírásokat, munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon, törvényesen, szakszerûen, hatékonyan végzi. Bõvíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlõdjenek meg.

 

9. Az információról

 

A rendõr betartja a titok- és adatvédelmi rendelkezéseket, szolgálatban és a magánéletben egyaránt. Kerül minden olyan megnyilvánulást, ami a szervezetrõl, annak tevékenységérõl, feladatairól, valamint tagjairól félreérthetõ, félrevezetõ vagy szükségtelen információk nyilvánosságra jutását teszi lehetõvé.

 

10. A megjelenésrõl

 

A rendõr megjelenésével is emeli a testület társadalmi megbecsültségét, tiszteletet és bizalmat ébreszt. Egyenruhája és polgári öltözéke tiszta, rendezett. Munkahelyén kerüli a szélsõséges, kihívó, alkalomhoz nem illõ viseletet, rendben és tisztán tartja környezetét.

 

11. A vezetõkrõl

 

A vezetõ tiszteletben tartja beosztottjai emberi méltóságát, gondoskodik róluk, megbecsüléssel és részrehajlás nélkül irányítja õket. Személyes példamutatásával is ösztönzi munkatársait, igényli és meghallgatja véleményüket, tanácsaival és iránymutatásaival segíti a munkavégzést. Betartja és betartatja a törvényeket, magas szintû követelményeket támaszt.

 

12. A szolgálaton kívüli magatartásról

 

A rendõr magánéletében is példamutató, nem sérti a közerkölcs és a jó ízlés szabályait. Lehetõségei szerint kiegyensúlyozott magánélet megteremtésére törekszik. Szabadidejében nem folytat olyan tevékenységet, amely hivatásával összeegyeztethetetlen. Úgy alakítja kapcsolatrendszerét, hogy ne kerüljön szolgálati jogosultságaival és kötelezettségeivel ellentétes függõségi helyzetbe.

 

13. A közbizalomról

 

A Rendõrség mûködéséhez a közbizalom elengedhetetlenül szükséges, ezért különösen károsnak tekinthetõk azok a szolgálaton kívüli cselekmények, amelyek azt veszélyeztetik. A közbizalom súlyos veszélyeztetésére alkalmas magatartásnak tekinthetõ különösen: ha a rendõr szándékos vagy súlyos következménnyel járó gondatlan bûncselekményt követ el; ha tulajdon elleni szabálysértést követ el; ha felettese felhívása ellenére olyan szerencsejátékot folytat, amely miatt súlyos anyagi függõsége alakult ki; ha botrányos életvezetése vagy italozó életmódja miatt személyes tekintélyét környezetében elvesztette; ha kábítószert fogyaszt; ha bûnözõ életmódot folytató személlyel nem szolgálati célú, elvtelen kapcsolatot tart fenn; ha nyilvánvalóan jogellenes szervezet rendezvényein rendszeresen megjelenik vagy annak  tevékenységében részt vesz.

Budapest, 2007. július 04.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük