2023.szeptember.25. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megállapodás a médiaügyeket érintõ jogalkotási feladatokról

9 perc olvasás
<p>  <span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span><strong>A kormány a mai ülésén elfogadta A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslatokat. A Miniszterelnöki Hivatal koordinálásával az elmúlt félév ötpárti tárgyalásai során az Országgyûlés képviselõcsoportjainak delegáltjai között - négy párt támogatásával - az alábbi megállapodás jött létre:</strong></p><p><strong>

  A kormány a mai ülésén elfogadta A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslatokat. A Miniszterelnöki Hivatal koordinálásával az elmúlt félév ötpárti tárgyalásai során az Országgyûlés képviselõcsoportjainak delegáltjai között – négy párt támogatásával – az alábbi megállapodás jött létre:

  A kormány a mai ülésén elfogadta A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslatokat. A Miniszterelnöki Hivatal koordinálásával az elmúlt félév ötpárti tárgyalásai során az Országgyûlés képviselõcsoportjainak delegáltjai között – négy párt támogatásával – az alábbi megállapodás jött létre:

A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslatokat (Dtv.) egyeztetett tartalommal, a lehetõ legrövidebb idõn belül a kormány benyújtja az Országgyûlésnek, hogy még a tavaszi ülésszakon elfogadásra kerüljenek.

Az ötpárti tárgyalásokon a pártok képviselõi megállapodtak továbbá abban, hogy a médiaszabályozás tartalmi kérdéseirõl további egyeztetéseket folytatnak a készülõ Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia koncepcióját figyelembe véve. E tekintetben a képviselõ csoportok megállapodtak abban, hogy a Dtv.-ben meghatározott digitális mûsorszóró hálózat vagy mûsorszóró adó szolgáltatásra kiírt pályázati eljárás eredményének kihirdetéséig az Országgyûlés kétharmados többséggel elfogadja az audiovizuális médiaszabályozás tartalmi kérdéseit rögzítõ média ?Alaptörvényt". Errõl az Országgyûlés külön határozatban a Dtv. végszavazása elõtt dönt.

A televíziózás és rádiózás digitális átállásának sikeres lebonyolítása Magyarország érdeke és kötelezettsége. A pártok képviselõi egyetértettek abban, hogy a hírközlési és médiapolitikai szempontok együttes érvényesítése mellett szükséges a multiplexerek pályáztatása, annak mielõbbi eredményes lezárása.

A pályázati eljárás országgyûlési ellenõrzésének megteremtése érdekében az ötpárti tárgyalások résztvevõi – a Dtv. elfogadásával egyidejûleg – megállapodtak egy országgyûlési eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felállításában.

Megegyezés született a Bizottság mûködésérõl az alábbiak szerint:

A Bizottság tagjai az országgyûlési képviselõcsoportok egy-egy képviselõje és állandó meghívottként egy-egy szakértõje. Szavazati joggal a képviselõ rendelkezik, a szavazati arányok a képviselõcsoportokat megilletõ mandátumok arányában oszlanak meg. A Bizottság állásfoglalásait és ügyrendjét kétharmados többséggel fogadja el.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) javaslatát a pályázati kiírás kidolgozása során a Bizottság visszaküldheti. Ehhez minden esetben egyharmados szavazati arány szükséges.

A pályázatok érvényességérõl és eredményességérõl szóló hatósági döntés során a Bizottság jóváhagyására a közigazgatási hatósági eljárásnak a szakhatósági hozzájárulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Bizottság a jóváhagyást kétharmados többséggel adhatja meg. A Bizottság a jóváhagyást csak jogszabálysértés, valamint eljárási szabálysértés (ideértve a pályázati kiírás szabályainak megsértését is) esetén tagadhatja meg.

A jóváhagyás elmaradása esetén az NHH a pályázat eredménytelenségérõl hoz döntést, amelynek bírósági felülvizsgálata során a bíróság a ?szakhatósági hozzájárulás" elmaradását érdemben felülbírálhatja. Amennyiben a Bizottság a jóváhagyást jogszabálysértõen nem adta meg, a bíróság erre vonatkozó döntése esetén az NHH jóváhagyás nélkül meghozhatja döntését.

A Bizottság tagjai az NHH döntésével szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhetnek.

Bíróságként a Fõvárosi Ítélõtábla háromtagú tanácsban jár el, 30 napon belül határoz, döntésével szemben fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs helye.

A pályázati eljárásra és a Bizottságra vonatkozó szabályokat a felek a tájékoztatási monopóliumok megakadályozását célzó alapvetõ rendelkezésnek tekintik, ezért egyetértenek a törvényjavaslat elõterjesztõjének azon minõsítésével, hogy e rendelkezések elfogadásához az Alkotmány 61. § (4) bekezdése alapján a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.

A Bizottság a pályázati kiírási dokumentáció és a bírálati szempontok jóváhagyásakor a Dtv.-ben meghatározott feltételek és értékelési szempontok érvényesülését veszi figyelembe. A képviselõcsoportok delegáltjai elfogadták, hogy a törvényben foglalt garanciális elemeken túlmenõen további, a médiatartalomra vonatkozó kérdéseket – kötelezõ erõvel – nem kívánnak a pályázati kiírásba emelni.

Megegyezés született a pályázati eljárásról az alábbiak szerint:

1. A digitális rádió és televízió mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történõ elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt[1] kell a Dtv. 39-43. §-okban foglalt eltérésekkel megfelelõen alkalmazni.

2. A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:

  • a közszolgálati mûsorszolgáltató Rttv. 132. § (3) bekezdésében meghatározott televízió mûsorainak és a Magyar Rádió túlnyomóan hír és közéleti tematikájú mûsorának kötelezõ továbbítását,
  • az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény hatályba lépésekor legalább négy éve mûködõ legalább két hír, illetve közéleti tartalmú mûsorokat szolgáltató mûsorszolgáltatóval szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkezõ hálózaton és más hálózaton történõ mûsorterjesztésre vonatkozó szerzõdéskötési kötelezettséget és részletes szabályait,
  • legfeljebb négy általános tematikájú országos mûsorszolgáltatóval szemben fennálló, mûsorterjesztésre vonatkozó szerzõdéskötési kötelezettséget, amely a jelenleg a mûsorszolgáltatást földfelszíni mûsorszórás útján megvalósító mûsorszolgáltatók esetében akkor alkalmazható, ha a szerzõdés megkötésével vállalják, hogy mûsoruk analóg földfelszíni mûsorszórását 2009. december 31-ig befejezik,
  • a pályázaton elnyerhetõ digitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró adó mûszaki és ellátottsági jellemzõit,
  • digitális rádió-, illetve televízió mûsorszóró hálózat, illetve a mûsorszóró adó kiépítésének megkívánt ütemét, illetve üzemeltetése megkezdésének idõpontját,
  • a digitális mûsorszóró hálózaton, illetve a mûsorszóró adón nyújtott mûsorterjesztési szolgáltatás tervezett lakossági elérésének ütemezését,
  • a felhasználók és elõfizetõk tájékoztatását, valamint digitális vevõdekóder kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakításának és mûködtetésének ajánlatát,
  • a közremûködést az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás elõrehozott lekapcsolásában,
  • a digitális mûsorszóró hálózat üzemeltetésére külön gazdasági társaság alakítását, amelyben a Dtv. 39.§ (4) bekezdésben megjelölt vállalkozások, illetve azokban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ gazdasági társaságok nem vehetnek részt,
  • a Dtv. 39.§(4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel folyamatos teljesítését.

3. A pályázaton nem vehet részt olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely

a) elõfizetõinek összesített száma a mûsorterjesztési piacokon meghaladja a

    háromszázezret, vagy

b) az Rttv. hatálya alá tartozó, elsõsorban a Magyar Köztársaság területére

    irányuló mûsorszolgáltatást végez.

A pályázaton egyidejûleg nem vehetnek részt olyan jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek egymással, vagy egyike a másikkal, irányítási viszonyban áll.

A megállapodás részét képezi a jelen megállapodást aláíró frakciók kötelezettségvállalása arra, hogy a mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslat, valamint az ezzel egy idõben benyújtott, a médiatörvény jogharmonizációs módosításáról szóló törvényjavaslat országgyûlési tárgyalása során benyújtott módosító indítványok áttekintésére az ötpárti egyeztetés újra összeül. Összehívásáról a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik. A Dtv. jelen megállapodásban rögzített alapelveit esetleges módosító javaslatokat a megállapodást aláíró képviselõcsoportok nem támogatnak. A törvényjavaslatok elfogadását a megállapodást aláíró országgyûlési képviselõcsoportok szavazatukkal biztosítják. 

Kormányszóvivõi Iroda


[1] A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendeletet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.