Két korszak határán – Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925)

 

Két korszak határán – Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925) címmel nyílt kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum által összefogott kiállítás főszereplői a korszak iráni mesteremberei: fazekasok, ötvösök, festők, kalligráfusok…

 

Két korszak határán – Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925) címmel nyílt kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum által összefogott kiállítás főszereplői a korszak iráni mesteremberei: fazekasok, ötvösök, festők, kalligráfusok… Évezredes hagyományok és új technikák csapnak össze ebben az időszakban, megújítva ezzel a perzsa művészetet. Erről tanúskodik a kiállítás több mint 300, nagyrészt először látható műkincse is, amellyel nemzetközi szinten is az elsők között vállalkoznak a korszak művészetének bemutatására.

A műtárgyak olyan tömegét tudták bemutatni ill. bemutatható állapotba hozni, amit még sosem állítottak ki, annak ellenére, hogy évtizedek, sőt némelyek már évszázadok óta Magyarországon vannak. Nem kerülhettek sohasem a figyelem középpontjába, mivel kifejezetten a Közel-Kelettel foglalkozó múzeum nálunk nincs. A kiállítás egy ország, egy birodalom, mondhatnánk egy civilizáció bemutatása, hiszen olyan átfogó ez a gyűjtemény, hogy alkalmas a perzsa birodalom újkorának a bemutatására. Magyarországon még nem volt perzsa kiállítás, a hazai közönség most először találkozhat ilyennel. A nagy külföldi múzeumok általában a régi korszakokkal – nagy Kürosz, Dareiosz – foglalkoznak és az újkor háttérbe szorul, az Iparművészeti Múzeumnak viszont ez az erőssége. Ilyen összefoglaló kiállítást az eddigiek folyamán máshol sem rendeztek, ezért várható és remélhető, hogy országunk határain túl is felkelti az érdeklődést, hiszen az itt bemutatott műtárgyak sokasága a külföldnek egy szakmai ínyencséget jelent.

Perzsia – modern nevén Irán – hozta létre az ókori világ legnagyobb birodalmát, a Kr.e.6. század közepén. E Görögországtól Indiáig terjeszkedő roppant birodalom a kereskedelem, a kultúra, a tudomány és a háborúk révén fontos szerepet játszott a szomszédos Európa identitásának kialakításában is, a közvetlenül uralma alá került országok fejlődésére gyakorolt hatása pedig szinte felmérhetetlen. Az ország élén ekkor a perzsa történelem leghíresebb sahánsahjai (nagykirályai) álltak: Kürosz, Dareiosz és Xerxész. A birodalom bukása, vagyis Nagy Sándor hódítása (Kr.e.331) után azonban Perzsia fokozatosan kikerült az európai érdeklődés középpontjából. Az ország ennek ellenére szinte mindvégig Nyugat-Ázsia vezető nagyhatalma maradt, különösen az Arszakida- (Kr.e.241 – Kr.u.224) és a Szászánida birodalom (Kr.u. 224-651) idején. Sikerült megőriznie nyelvét, kultúráját, és súlyát a muszlim hódítás (Kr.u. 651) után is. Az araboktól kezdve számos idegen hódító, például a szeldzsukok (11-12. század) és a mongolok (13-14. század) teremtettek olyan muszlim birodalmakat, amelyeknek a szíve Irán volt. Az újkor hajnalán végül egy helyi dinasztia, a Szafavida-ház ragadta magához a hatalmat (1501-1722), és e dinasztia első uralkodója hosszú idő óta először ismét sahnak, sőt nagykirálynak, sahánsahnak szólítatta magát, hogy felidézze és újjáépítse az ősi perzsa világbirodalmat. Eközben az iszlámhoz is hű maradt, de hogy megőrizze a többi muszlim országtól – különösen fő riválisától, az Oszmán Birodalomtól – való önállóságát, az iszlám síita ágára esküdött fel, és azt terjesztette el birodalmában. E két jellegzetesség, a perzsa nemzeti és a síita vallási öntudat csak tovább erősödött a Szafavidák örökösei, a Qádzsárok (1796-1925) alatt. A kiállítás arról a korszakról szól, amelyben Irán e dinasztia uralma alatt állt. Nem maga a dinasztia a főszereplő, hanem a korszak mesteremberei: a fazekasok, ötvösök, festők, kalligráfusok, textilszövők, ékkőmetszők, vésnökök, és fafaragók. Szinte valamennyi réges-régi szakmák képviselői, de mindegyikük munkáján érződik, hogy az elődeiktől örökölt évezredes hagyományok válaszúthoz érkeztek.

Soha nem látott új – főleg európai – technikák jelentek meg a színen, például a fényképészet vagy a könyvnyomtatás, a hagyományos mesterségeknek pedig más, még félelmetesebb kihívója is támadt: az ipari tömegtermelés. A 19. századot Iránban sokszor tekintik válságkorszaknak, a fejlődés elbizonytalanodásáért elsősorban a Qádzsár uralkodóházat téve felelőssé. Ma úgy látjuk, hogy bár a korszakban a régi és az új összecsapása valóban drámai volt akár az egyén, akár a társadalom szintjén, e megpróbáltatásokból azonban a sok ezer éves történelme során mindig megújulni kész Perzsia végül mégis győztesen került ki. Ezt tanúsítják a kiállítás változatos műkincsei.

Mikor és hogyan váltak az európai kutatás közkincsévé az iráni népek szellemi és anyagi kultúrájának javai – és ebben miként vettek részt magyar kutatók? Utazók feljegyzéseiből származtak az első ismeretek. A diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok fejlődésére, a tudás további gyarapítására a Perzsiát és a keresztény államokat egyaránt fenyegető Oszmán Birodalom 16. századi terjeszkedése teremtett alkalmat. A főként arab, majd annak hullámain a perzsa nyelv iránt megnyilvánuló érdeklődés több irányból érkezett: részben az iszlám világ hódítása elleni katonai-politikai küzdelem, az iszlám vallása elleni misszionáriusi hevület, illetve a kereskedelmi és hódító ambíciók gerjesztették. De a németalföldi és német egyetemeken, majd ezt követve az itáliai és francia tudományos központokban jelentős szerepet játszott a nyelvek révén hozzáférhető tudományos ismeretek megszerzése iránti vágy is. Ezzel érvelt Thomas Erpenius (1584-1624), a leideni egyetem későbbi professzora, az első arab grammatika szerzője az arab tanszék felállítása  érdekében 1614-ben megtartott inaugurációs beszédében. A Mária Terézia alatt 1754-ben, Bécsben létrehozott első diplomataképző, az Orientalische Akademie már a Kelet, elsősorban a Porta iránti megnövekedett érdeklődés és a politikai-gazdasági érdekek intézményi megtestesülése. Az akadémia számára készült vagy ott használt különböző terjedelmű és minőségű perzsa grammatikák és szöveg-antológiák egyre növekvő száma között megtaláljuk a magyar kezdeményezéseket is, így Dombay Ferencnek (1758-1810), az akadémia hallgatójának, majd később a császári udvar tolmácsának latinul írt perzsa nyelvtani munkáját. Később a 19. század két neves magyar keletkutatója, Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) és Vámbéry Ármin (1832-1913) már személyesen is eljutott Perzsiába; perzsa nyelvismeretükre többször hivatkoztak. Előzetes ismeretük azonban alig lehetett a perzsáról – azaz a helyszínen megszerzett ismereteik még nem alapultak rendszerezett perzsa előtanulmányokon. Mégis Vámbéry jutott Magyarországon elsőként egyetemi katedrához, hogy perzsa nyelvet és irodalmat oktasson. Tanítványai közül Bacher Vilmos, Erődi Béla, Pozder Károly és Kégl Sándor (1862-1920) emelkedik ki. Kégl perzsiai útjáról hazatérve 1893-ban a pesti egyetem magántanára lett. Az ismereteit kezdetben ugyancsak autodidakta módon szerző Kégl tanulmányai eredeti kutatásokon alapuló, értékes szövegkiadásokat eredményeztek. Stein Aurél (1862-1943) később kibontakozó munkássága még jelentékenyebb: a közép-keleti régészet egyik legnagyobb alakja vált belőle, aki az 1920-as, 30-as években – már a Qádzsár-kor után – Iránba is több expedíciót vezetett. Hazájával élete végéig megmaradt a kapcsolata, könyvtára itthon lelt otthont az Akadémián.

A mellékelt fotókon a kiállítás két érdekessége is látható, az egyik Naser ol-Din sah 1870-1880 körüli portréja, a másik pedig egy könyv, Mozaffar ol-Din sah útinaplója, amely egy 1901-es feljegyzésnél van kinyitva: „Délután felé konflist rendeltünk, felszálltunk és először a magyarországi parlament épületéhez mentünk, melyet még építenek, még nem fejeztek be és dolgoznak rajta. Felmentünk százegy lépcsőn; igen kiváló és nagyszerű palota, melynél palota és épület jobb nem lehet, e palota minden oszlopa zöldes márványból van, melynek bányája magában Budapesten található. A szobák padlózata szép színes mozaikból készült." Megjegyezném, hogy sok hasonló ismertető szöveg olvasható a kiállítás tablóin, melyekből a fent leírtakat is merítettem ill. idéztem.

A kiállításhoz, Kelényi Béla és Szántó Iván szerkesztésében készült katalógus a 19. századi perzsa művészet lehető legszélesebb körű bemutatását tűzte ki céljául, tanulmányai és képanyaga kiváló szerzők tollából származó, alig ismert vagy egészen új tudományos eredményeket tárnak az érdeklődők elé. A kötet szerkesztésének vezérfonala a Magyarországon és a nyugati világban sem ismert Qádzsár-kor (1794-1925) történelmének, irodalmának, vallástörténetének és művészetének, a perzsa kézművesség legfőbb, reprezentatív ágainak mind teljesebb felmutatása volt. A katalógus egyes tanulmányai szorosan illeszkednek a kiállítás tematikájához. Témaválasztásukban és képanyagukban egyaránt kapcsolódnak a kiállított tárgyakhoz. A kötet első részében található tizennyolc tanulmány felöleli a 19. századi perzsa művészet valamennyi fontos vonulatát és érzékenyen mutatja be a perzsa művészet magyarországi recepciójának kérdéseit (gyűjtéstörténet, perzsa hatások), hiszen az iszlám művészet a történeti szálak révén szorosan kapcsolódik a magyarországi művészet történetéhez is. A kötet második felében 300 perzsa tárgy színes képekkel illusztrált leírását találja az érdeklődő, többek között könyveket, festményeket, páncélokat, fegyvereket, kerámiákat és szőnyegeket. A katalógus külön kötetként magyar és angol nyelven jelent meg.

Naser ol-Din portréNaser ol-Din portréAz Iparművészeti Múzeum előtti járdaszakaszt technikai okok miatt 2011. január közepétől le kellett zárni, emiatt a múzeum kiállításai az Üllői úti főbejárat helyett a Hőgyes Endre utcai kapun keresztül akadálymentesen és biztonságosan közelíthetők meg. Az intézmény minden aktuális kiállítása zavartalanul megtekinthető. Vendégeik eligazodását információs táblák és kollégáik segítik az épületben és környékén.

Két korszak határán – Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925)

Kurátorok: Kelényi Béla és Szántó Iván.

Mozaffar ol-Din útinaplójaMozaffar ol-Din útinaplójaA kiállításra műtárgyat kölcsönző intézmények, magánszemélyek: Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteménye, Déri Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Bánkuti Gábor, Saly Noémi.

A kiállítás megtekinthető az Iparművészeti Múzeumben 2011. január 28 – szeptember 18 között.

Lantai József

BEMUTATKOZOTT A VILÁGNAK A MAGYAR KAVIÁR

 

A világ legjobb séfjei kóstolták meg Lyonban, a világ legnagyobb élelmiszer, szálloda és vendéglátóipari kiállításán a magyar kaviárt. A Sirha-n való bemutatkozás után a nemzetközi siker garantált.

 

A világ legjobb séfjei kóstolták meg Lyonban, a világ legnagyobb élelmiszer, szálloda és vendéglátóipari kiállításán a magyar kaviárt. A Sirha-n való bemutatkozás után a nemzetközi siker garantált.

A Lyonban megrendezett szakkiállításon a világ 136 országából összesen 10 000 séf találkozott idén is, és különleges, magyar vonatkozása is akadt. Az Arany Kaviár Étterem termékei, valamint a Zwack 2009-es Dobogó Furmintja a kiállítás elkülönített VIP részében mutatkozott be a Hungexpo Zrt. közreműködésével.

„Szásával évekkel ezelőtt határoztuk el, hogy saját termékeket készítünk, és a magyar kaviárral felvesszük a versenyt a különben rendkívül drága kaviárokkal szemben. Akkor még nem is számítottunk arra, hogy ilyen bemutatkozási lehetőséget kapunk" – kezdi élménybeszámolóját Molnár Attila, az Arany Kaviár Étterem egyik tulajdonosa.

Az elkülönített VIP részben szó szerint a szakma krémje fordult meg abban a néhány órában, amikor a furminttal felszolgált magyar kaviárt kóstoltatták. „Felejthetetlen élmény volt, és még most is úszunk a boldogságban" – folytatja a mesélést Szása, az Arany Kaviár Étterem másik tulajdonosa – „Mindenki dicsérte a kaviárunkat, sokan örültek neki, hogy nem annyira sós, nincsen iszap, vagy egyéb más mellékíze. Nagyon más stílust képviselünk ezzel, sokkal tisztább íze van a kaviárunknak. Úgy tartják, hogy a norvégok tudnak a legjobban bánni a hallal, ezért leginkább a 2007-es Bocuse d'Or győztes norvég séf, Sven Erik Renaa dicsérete esett a legjobban. Nagyon örültem, hogy a kóstolást ezek a nagy nevek valóban komolyan vették, valódi érdeklődést mutattak és hozzáértő véleményt mondtak a termékről. Öröm volt látni, hogy úgy kóstolnak, ahogy egy valódi séf kóstol. Nem nyelték le azonnal a kaviárt, hanem a szemeket külön megforgatták szájukban, és többször visszakóstolták. Találkoztunk Joël Robuchon-nal, aki a világ legtöbb, összesen 26 Michelin csillagát birtokló séfje, és közel egy tucat éttermet vezet világszerte. Ő háromszor is visszakóstolta termékünket. Megismerkedtünk Rasmus Kofoed dán szakáccsal, a 2011-es Bocuse d'Or verseny nyertesével is."

„Elképesztő egyébként, hogy a skandináv országok hol tartanak a gasztronómia terén." – veszi át a szót Attila. „Nem véletlen, hogy a kiállítással egyidőben zajló Bocuse d'Or szakácsversenyének idei legjobbjai a dán, a svéd és a norvég indulók lettek. A többi ország séfjéhez képest ők járják a világot és mindenhol megtanulják a legkorszerűbb technológiákat, fogásokat, trendeket. Ezért olyan sikeresek az utóbbi időben." 

A kóstoltatás után Szása egy 140 fős ebédre készített üdvözlő falatkát: „Több, mint 100 Michelin csillag foglalt helyet az asztaloknál. Megismerkedtünk Thomas Keller amerikai Michelin csillagos séffel, aki az amerikai Bocuse d'Or Academy vezetője, és bemutatkoztunk Alain Ducasse-nak is, aki az első olyan szakács, akinek három étterme is 3 Michelin csillagot kapott, és még sorolhatnám. Elképesztő érzés. Vörösboros céklával pácolt füstölt tokhalat készítettem saját kaviárjával. Szerettem volna, ha az ételben megjelennek az oroszos ízek, de közben egy egzotikus, keleties formát választottam, a sushira hasonlított. Nem gondoltam volna, hogy egy olyan fogással kapcsolatban, ami nem is főétel, érkezik majd visszajelzés. Pedig érkezett. Többen is jelezték, hogy milyen különleges és finom volt."

Attila és Szása nem csak a kulisszák mögött töltötte idejét: „Természetesen körbenéztük a szakkiállításon is, hiszen itt lehet tájékozódni az iparág legfrissebb trendjeiről, a legújabb technológiai innovációkról, újdonságokról. Az összes világcég kint van, így a legnagyobb kaviárosokkal is tudtunk találkozni. Beszélgettünk velük, és közben azért felmerült bennünk, hogy ők a kiállításon azt a 150 ezer látogatót célozzák meg, akik ott megfordulnak, mi közben pedig tényleg egy olyan lehetőséget kaptunk, amivel a szakma legjobbjait, egy szűk, de nagyon mértékadó réteget tudunk megcélozni. Szerencsénk volt, hogy a kiállítással egyidőben megrendezésre kerülő Bocuse d'Or verseny névadóját, Paul Bocuse-t egy különleges apropó miatt is üdvözölték Lyonban. A vásárközpont versenynek helyet adó pavillonját mostantól hivatalosan is Halle de Lyon Paul Bocuse névre keresztelték, az épület egyik falát a világ jelenleg leghíresebb 90 séfjének kézlenyomata díszítik, akik ebből az alkalomból mind részt vettek a felavató ceremónián és a VIP teremben is mind megfordultak, ahol mi tartózkodtunk."

Hogy mi lesz a magyar kaviár sorsa, és mennyire lesz rá külföldön is kereslet, még nem tudni. Az biztos, hogy sok híres séf jelezte Szásának és Attilának, hogy a jövőben szeretnének rendelni az Arany Kaviár termékekből. Sok minden múlik a disztribútorokon is, meg a további külföldi szerepléseken.

A Bocuse d'Or ötletét 1983-ban egy lyon-i kiállításon Paul Bocuse, a kiállítás akkori elnöke fogalmazta meg. Úgy érezte, hogy jó lenne a gasztronómiai szakkiállítás ideje alatt melegkonyhás szakácsversenyt tartani. Paul Bocuse a nouvelle cuisine egyik legnagyobb alakja. Mára már világversennyé nőtte ki magát a Bocuse által életre hívott verseny, hiszen közel 50 ország indulói vesznek részt rajta évről évre.

Németh Krisztina

Francia ízek és illatok csábítottak a Sofitel Budapest Chain Bridge-ben

 

A Sofitel Budapest Chain Bridge stílusosan francia gasztronómiai héttel nyitotta meg a 2011-es évet. A légiesen könnyű és lágy fogásokat minden betérő vendég megkóstolhatta a szálloda mesés fekvésű éttermében, a Paris Budapest Restaurant-ban. Az ételeket Philippe Teixeira, díjnyertes francia séf prezentálta.

 

A Sofitel Budapest Chain Bridge stílusosan francia gasztronómiai héttel nyitotta meg a 2011-es évet. A légiesen könnyű és lágy fogásokat minden betérő vendég megkóstolhatta a szálloda mesés fekvésű éttermében, a Paris Budapest Restaurant-ban. Az ételeket Philippe Teixeira, díjnyertes francia séf prezentálta.

A nagy karácsonyi és újévi lakodalom, a sok nehéz fogás után, a francia ételek mámorító frissessége igazi felüdülés volt mindazok számára, akiket kíváncsisággal tölt el ennek a hozzánk közel eső országnak a főzőtudománya. Ez azért is volt különleges, mivel a francia konyhát nemrégiben a világörökség részének is választották, így először válhatott egy nemzet konyhaművészete a szellemi világörökség részévé. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) azonban nem egyszerűen a franciák tradicionális nemzeti ételeit, hanem a franciás jellegű étkezést vette fel a veszélyeztetett szellemi kulturális örökségek listájára, így mostantól még nagyobb felelősség hárul a francia szakácsokra, többek között Philippe Teixeira-ra is, aki a héten a Paris Budapest Restaurant vendégeit kápráztatta el. A 46 éves sokat tapasztalt mesterszakács jelenleg a Sofitel luxembourgi szállodájában konyhafőnökként dolgozik és kifejezetten erre a hétre érkezett Budapestre. Korábban különböző jó nevű éttermekben dolgozott vezető szakácsként, valamint az Európai Parlamentben évekig biztosította a képviselők kiváló lakomáját.

Érdemes tudni, hogy a gasztronómia élvezete ugyanolyan kifinomult francia hagyomány, mint a divat vagy a művészetek iránti rajongás. Ez a nemzet ráadásul már régóta birtokában van a titoknak, miszerint nem a koplalás a hízás legjobb ellenszere, hanem a változatos táplálkozás, és a kis adagok megfontolt, szinte kóstolgató, az élvezetre koncentráló elfogyasztása. Francia "találmány" az ételek és a borok meghatározott házasítása, mely a heti menüben is megjelent a szállodában, csakúgy, mint a tálalás művészete és az étkezés társasági eseménnyé emelése is.

http://www.parisbudapest.hu/

Németh Krisztina

Révay András: Ahol a varázslat megtörténik

 

 Harmincöt katalógus, bennük 335 úti cél, 650 körút, és 87 országban 6500 szálloda. Lényegét tömören összefoglalva: ez a TUI. Ám akik az iroda által kínált szolgáltatásokat csak egyszer is igénybe vették, tudják – ennél lényegesen többről van szó.

 

 Harmincöt katalógus, bennük 335 úti cél, 650 körút, és 87 országban 6500 szálloda. Lényegét tömören összefoglalva: ez a TUI. Ám akik az iroda által kínált szolgáltatásokat csak egyszer is igénybe vették, tudják – ennél lényegesen többről van szó.

 Az új nyári ajánlatok ismertetésére meghívott szakembereket Sena Uzgören, a TUI Österreich ügyvezető igazgatója köszöntötte. Elmondta: egyesült a két cég és az utasok által kedvelt Club Magic Life a továbbiakban nem külön, hanem a TUI-n belül működik tovább. Megújították működésüket és újdonságokat is kitaláltak. Gyermekkedvezményt 16 éves korig adnak azoknak, akik február 28-ig lefoglalják az utat. A sportot, szórakozást kedvelők keressék a „Magic Entertainment Special" és a Magic Sport Special" jelöléseket. De ugyanígy tartalmassá vált a „Magic Family Special" vagy a Magic Chillax Special" megjelölés is, az előző a kisgyermekes családoknak, az utóbbi – éppen ellenkezőleg – azoknak szól, akik nem szeretnének gyerekzsivajt hallani maguk körül.

 Mit mondjunk annak, aki nyári tervei összeállításakor megkérdezi: miért a TUI? – tette fel a kérdést az iroda magyarországi ügyvezetője, Gyerő Krisztina. Mindjárt válaszolt is rá. Mindig, mindenki úgy indul el, hogy az ő nyaralásával semmi baj nem történhet. Ennek ellenére azt látjuk, hogy vulkánkitörés, felkelés, repülőtér robbantás bármikor előfordulhat! A TUI-nál viszont a jelszó évek óta nem változik: „Mi mindenkit hazahozunk, azokat is, akik nem akarják!" Merthogy még szívesen maradnának. Az a pénzügyi stabilitás, ami a TUI mögött áll, garantálja a szolgáltatásokat. Fontosnak tartják, hogy a helyi képviselők minden jelentkező gondot azonnal oldjanak meg – még krízishelyzetben is – így a vendégnek nem kell utólag az irodánál reklamálni.

 A 2011. év legfontosabb újdonsága, hogy a katalógus „bruttó" árakkal jelent meg. Az árban már ott van a repülőjegy, a szállás, az ellátás, a transzfer, a repülőtéri illeték, az üzemanyag felár és a foglalási díj. Ebből jön le a kedvezmény. Feltételek nélküli az árgarancia. Nem kell a teljes összeget befizetni, a meghirdetett ár többé nem változik! Az árfolyam ingadozásától függetlenül 284 forinttal számítják át az eurót egész nyáron. Előlegként elég 10 százalék, a cég nem az előre befizetett pénzekből tartja fenn magát. Az előfoglalási kedvezmény is jár már az előleg befizetésekor. Adminisztratív és adózási okból a magyar vendégek utazását is a TUI Österreich szervezi. Ennek több előnye is van. Az utazásszervezők számára elérhető mindaz, ami az osztrák katalógusban van. Ausztria nagyobb piac ott lényegesen nagyobb a választék, de az osztrákokhoz képest nálunk alacsonyabbak az árak. Az onnan átvett gyerekkedvezmény következtében viszont előfordulhat, hogy – bármilyen hihetetlen – ha valaki gyerekkel utazik az olcsóbb lesz, mint gyerek nélkül! Utasbiztosítást viszont Magyarországon érdemes kötni. Az EUB (Európai Utazási Biztosító) még a nyaralási vízisportok sérüléseire is nyújt fedezetet.

 Sok szállodában foglalkozik majd a gyerekekkel magyar „animátor". A nagycsaládosokat segítik azzal, hogy bizonyos szállodákban 5 – 6 személy együttes elhelyezésére is van lehetőség. Budapestről indulnak a repülők Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Egyiptomba, de lesznek járatok Debrecenből is. Spanyolországba Bécsből lehet utazni. Sok üdülőhelyen mód lesz „rugalmas tartózkodásra", tehát nem kell ragaszkodni az egy- vagy kéthetes turnusokhoz, akár 10 – 11 éjszaka is választható. Ellentétben több, más utazási irodával, a TUI-nál a kedvezmények egy része kombinálható.

 Manuela Golner a TUI ausztriai kínálatainak újdonságairól szólt. Spanyolországban 13 új szállodával bővült a lehetőségek köre. Fuerteventura szigetéről egésznapos túrára indulhat az utas, egy kalózhajó fedélzetén. Tenerifén igen népszerű a bérelt autóval járó Fly & Drive kombináció. Ez utóbbi Ciprusra nézve is igaz, ráadásul a kedvezmények ott is kombinálhatók. Az egyik legkedveltebb úti cél Tunézia. Amint az ottani viszonyok megengedik, Budapestről közvetlenül Monastirba indulnak majd a járatok. A „prémium" szállodáktól kezdve a családi jellegűekig itt minden megtalálható.

 Az Ausztriában is csak harmadik éve használt Reiseladen katalógus segítségével Görögországba juthatunk el. Az ebben foglalt ajánlatok nyomán az ország egészen más arcát mutatja meg az utazónak. A kis panziókba, kisebb szállodákba, tizenhárom apró szigetre kalauzol, olyan helyekre, amiket a tömegek még nem fedeztek fel. A Magic Life katalógusban kínált gyermekárat Kos szigetén egész évben adják. Külön kell említeni a TUI Premium katalógusban található kínálatot. Azoknak szól, akik hajlandók többet áldozni, de valami különlegeset szeretnének. Fontos szolgáltatás a tengerentúli utaknál, hogy a vendég maga állíthatja össze, hol, mennyi időt szeretne eltölteni. A Frankfurtból induló Condor járatokat Budapestről – ráhordó járatokkal – úgy lehet elérni, hogy az utas csak egyetlen repülőjegyet kap, így nem maradhat le a gépről. Szintén új idén a „TUI Best Family". Kifejezetten családosoknak való, de nem klub. Kedves, barátságos szállodákat ajánlanak. Központi fekvésű, rendkívül magas színvonalú városi szállodák viszont a RIU Plaza Hotelek. Olyan helyen vannak, ahonnan minden könnyen elérhető.

A Club Magic Life szállodák vendégei igazolhatják, az all inclusive ellátás ott valóban többet jelent az átlagosnál. Törökországban, ahová minden héten 37 repülő indul, öt ilyen szálloda van, de működnek Egyiptomban, Tunéziában, ezen kívül Kos és Fuerteventura szigetén is. Az osztrák kávéházi tradícióknak megfelelő Café Sissi és az éjszakai falatozáshoz való Würstelstand – ahol finom kolbászok kaphatók – mindegyikben megtalálható. Azért ezek a szállodák sem teljesen egyformák. A különbségeket a megjelölések pontosan érzékeltetik.

 A Magic Sport Specialban különleges sportokat lehet megpróbálni. A „skike" valójában sífutás – kereken guruló talpon. Aszfalton is működik. Magyarországon is kapható már a „kangoo jumps" rugós talpú cipő. A „Magic Entertainment Special" szállodákban élő koncertek zajlanak. A „Magic Baby Club" főszereplői az 1 – 3 év közötti gyerekek. Itt még a pelenkacsere is „inclusive"! A gyerekeknek szóló ebéd, a Magic Mungo kizárólag olyan fogásokat tartalmaz, amit a gyerekek szeretnek. Aki viszont véletlenül sem akar szaladgáló gyerekekbe botlani, keresse a „chillax" jelzést. A kifejezés a chill – out (lenyugszik) és a relaxáció szavak összevonásából jött létre. Az ilyen szállodában csak felnőtteket fogadnak.

Külön érdemes szólni a Törökországban, Antalyaban található Pegasos szállodákról. A Gulet Holiday Club hotelekben az idén a gyerekek – tizenötéves korig – egy (!) euróért nyaralhatnak. A közvetlenül a tengerparton épült szállodákban sok a családi szoba, melyek akár tíz vagy tizenegy éjszakára is foglalhatók. Az igazán kényelmes, 49 m2-es családi suitekben két hálószoba található. A picik számára a kertben gyerekmedencéket is építettek. Az ellátás all inclusive, a gyerekekkel foglalkozó magyar munkatárs június közepétől augusztus végéig várja a vendégeket.

http://www.tui.hu/

Intelligens utazás

Weben keresztül kommunikáló közlekedésinformációs rendszert fejlesztett ki két magyar cég. A legkülönbözőbb forrásokból adatokat fogadni és feldolgozni képes megoldás motorja lehet az összes utastájékoztató alkalmazásnak a közösségi közlekedés bármely formájában.

Weben keresztül kommunikáló közlekedésinformációs rendszert fejlesztett ki két magyar cég. A legkülönbözőbb forrásokból adatokat fogadni és feldolgozni képes megoldás motorja lehet az összes utastájékoztató alkalmazásnak a közösségi közlekedés bármely formájában.

A Traffic Information System (TIS) névre hallgató, webes közlekedési rendszer kikísérletezése az NKTH pályázatán nyert el támogatást (BYKOKFI7 nyilvántartási számon). A Polygon Informatikai Kft. és a ByBloSys Kft. szoros együttműködésében készült, 60 millió forintos, két és fél éven át tartó fejlesztéssel egy olyan háttérrendszer jött létre, mely képes átfogó közlekedési tájékoztatást adni – közölte a Polygon projektvezetője. Verebély Károly elmondta, a szoftver motorja lehet a közeljövő számtalan, akár összes utastájékoztató alkalmazásának a közösségi közlekedés bármely formája, a turistainformáció, taxi vagy más logisztikai területeken.

Mostantól minden további nélkül megvalósítható például, hogy mobil internet segítségével bárki már a késő esti buszon utazva ellenőrizze, megvárja-e a villamos vagy Hév csatlakozás, miközben a valós idejű információs rendszer a járatok szervezőinek, diszpécsereinek is segít egymáshoz igazítani az egyes közlekedési eszközöket. Ugyanígy megoldható, hogy a megállóban várakozók bluetooth-on keresztül kapjanak értesítést egy járat kimaradásáról. De a TIS-re csatlakozva – ha ilyen irányú fejlesztésekre jelentkezik igény – akár bármely turista a saját telefonjáról megtervezheti, hogyan közelít meg látnivalókat, ott konkrétan mire kíváncsi, és képeken azt is megnézheti, mit kínál számára az adott nevezetesség. Mindezt a most kifejlesztett háttérrendszer, és a jövőben hozzá készített kiegészítő alkalmazások teszik lehetővé.

A rendszer vázlatos működése viszonylag egyszerű – vázolta a szakember. A leendő üzemeltetők, például a Volán társaságok, vagy a BKV bejuttatják a járműveik, menetrendjük releváns adatait a szoftverbe. Az ?összefésüli" ezeket, és az utasok, vagy más felhasználók számára lényeges információként továbbítja. Így lesz a menetrend és a GPS jel kapcsolatából a késésről szóló tájékoztatás, a feltöltött fényképekből, útvonaladatokból és programinformációkból pedig turistatájékoztatás.

A gyakorlatban azonban ehhez az egyértelmű működéshez rengeteg fejlesztés, munkaóra tartozik. A fenti példákon kívül számtalan rendszer eltérő jeleit kell értelmezni és feldolgozva továbbítani. Természetesen, amikor a jelenlegi projekt alapján majd valós eszközök fejlesztésére, készítésére, vagyis a ?piacosításra" kerül sor, mindegyiket optimalizálni kell majd az adott feladathoz, de ez már alig jelent munkát az alapfejlesztés mértékéhez képest ? hangsúlyozza a szakértő.

Verebély Károly aláhúzta, ezért is jó, hogy rendszeresen írnak ki pályázatokat az alapkutatások finanszírozására, hiszen a fejlesztési költséget egyetlen potenciális megrendelő sem tudná teljes egészében kifizetni. Az alapfejlesztés végeztével megnyílt az út az üzleti felhasználás előtt.

Jön a Torkos Csütörtök 2011. március 10-én!

Ismét készülhetnek a torkoskodást kínáló vendéglátóhelyek, illetve a torkoskodni kívánó vendégek, ugyanis a Magyar Turizmus Zrt. 2011-ben is meghirdeti az immár védjeggyé vált Torkos Csütörtök akciót.

 

Ismét készülhetnek a torkoskodást kínáló vendéglátóhelyek, illetve a torkoskodni kívánó vendégek, ugyanis a Magyar Turizmus Zrt. 2011-ben is meghirdeti az immár védjeggyé vált Torkos Csütörtök akciót.

 

2011-ben a néphagyományon alapuló, a Hamvazószerdát követő napon zajló akció március 10-ére esik. A csatlakozni kívánó éttermek az MT Zrt. által létrehozott http://www.menjunkenni.hu/ honlapon keresztül regisztrálhatják magukat a hatodik Torkos Csütörtök akcióban való részvételre. A már hagyományokkal bíró esemény alkalmából évről évre több étteremben fogyaszthatnak fél áron a vendégek. 2010-ben 1300 étteremben 230 ezer vendég torkoskodott.

Az akcióhoz való csatlakozás feltételei

Az akcióhoz mindazon éttermek és vendéglátóipari egységek csatlakozhatnak, akik vállalják, hogy március 10-én egész nap – teljes nyitva tartási idejük alatt – 'a la carte' kínálatukból 50%-os kedvezményt biztosítanak a számla végösszegéből a helyben fogyasztásra, készpénzes vagy bankkártyás (amennyiben az az év többi szakában is elfogadott) fizetési mód választása esetén. A csatlakozás feltétele tehát a Torkos Csütörtök hetén és az azt megelőző héten használt 'a la carte' étlap és itallap választékának és árainak teljes körű megtartása és az ÉTEL- ÉS ITALFOGYASZTÁSRA együttesen, azaz a számla teljes végösszegéből adott 50%-os kedvezmény! Külön erre az alkalomra készített úgynevezett „Torkos Csütörtök", azaz szűkített menüsorral az akcióban részt venni nem lehet. Azon éttermek jelentkezését, amelyek ellen 2010-ben jogos panasz merült fel, a 2011-es évre nem tudja fogadni a Magyar Turizmus Zrt.

A csatlakozó szolgáltató vállalja azt is, hogy az akció hatékonyságmérésének céljából a Magyar Turizmus Zrt. által összeállított elektronikus szakmai kérdőívet kitölti, és az MT Zrt. számára visszaküldi. Az eredményeket a Magyar Turizmus Zrt. az akcióban résztvevők számára eljuttatja.

Az éttermek a csatlakozási felhívást teljes terjedelmében olvashatják a http://www.menjunkenni.hu/ honlapon, ahol arra is választ kaphatnak, hogy esetleges technikai, vagy szakmai jellegű kérdéseikkel hova fordulhatnak.

Regisztráció 2011. március 7-én, 10 óráig

Az akcióban részt venni kívánó éttermek, ill. vendéglátóhelyek egészen 2011. március 7-én 10 óráig jelentkezhetnek, a korábbi évekből már ismert http://www.menjunkenni.hu/ honlapon. A regisztrált vendéglátóhelyeket, a Torkos Csütörtök hivatalos honlapja mellett az MT Zrt. az idei évben is népszerűsíti különböző médiafelületein.

Kedvezmények az éttermek részére is

A Magyar Turizmus Zrt. az akció sikere érdekében a nagykereskedések és éttermi beszállítók részére is felhívást tett közzé, hogy a kampányhoz kapcsolódó vendéglátóhelyek kedvezményekben részesülhessenek a Torkos Csütörtököt megelőző napokban.

Az akció egyik kiemelt partnere idén is a METRO, amely az éttermeknek nyújtott kedvezmények mellett, a kiadványain keresztül is népszerűsíti a Torkos Csütörtököt.

A Magyar Turizmus Zrt. másik kiemelt partnerével – a Tork termékeket előállító SCA Kft.-vel -együttműködésben éttermenként 250 db, logózott „Tork"-os Csütörtökös szalvétát biztosít ingyenesen és kiszállítással, a február 24-ig jelentkező első 1000 étterem számára!

A csatlakozó nagykereskedelmi partnerekről és a kedvezmények mértékéről a http://www.menjunkenni.hu/ honlapon az „Éttermeknek/Beszállítói kedvezmények" menüpont alatt tájékozódhatnak az éttermek.

Torkos Csütörtök: sikeresen felelevenített népszokás

A magyar néphagyomány és szokásrend egyik kiemelt jelentőségű időszaka a farsang. Ez a húsvétot megelőző, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó, váltakozó hosszúságú időszak számos érdekes, már-már elfeledett népszokásnak ad teret. Ilyen például a farsang elejét jelző "regélő hétfő" vagy a "farsang farkát" jelölő három jeles nap, a húshagyókedd, a hamvazószerda és a Torkos Csütörtök. Az egyik ilyen népszokás felelevenítésével, a hamvazószerdát követő Torkos Csütörtök újjáélesztésével szeretné a Magyar Turizmus Zrt. ráirányítani a figyelmet a hagyományok csodás tárházára. Torkos Csütörtökön – annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazószerdát követően ünnepeljük – ismét szabad volt húst fogyasztani, sőt bizonyos területeken a csütörtöki torkoskodás "kötelező" volt, már csak a farsangi maradékok elfogyasztása céljából is.

Telenor Android Workshop 2.0: magyar applikációk a piacon

Az Android operációs rendszer itthoni népszerűségében már a magyar nyelvű applikációknak is egyre nagyobb szerepük van – derült ki a Telenor tegnapi, második alkalommal megrendezett Android workshopján.

 

Az Android operációs rendszer itthoni népszerűségében már a magyar nyelvű applikációknak is egyre nagyobb szerepük van – derült ki a Telenor tegnapi, második alkalommal megrendezett Android workshopján.

 

Az eseményen a magyar nyelven elérhető hasznos alkalmazások mellett a Google App Inventor ingyenes alkalmazásfejlesztő szoftvert ismerhették meg az érdeklődők. Az alkalmazás-fejlesztésbe beszállók jónéhány hasznos tanáccsal is gazdagodhattak: például mi az, amire mindenképp érdemes figyelni, ha belevágnak. A Telenor Androideák ötletpályázatának nyertese, a „Magyar Apps" ugyancsak egy magyar alkalmazásokat összegyűjtő applikáció, amelyre több mint 1000 szavazat érkezett.

A Telenor az elmúlt évben több alkalommal is felmérte a hazai felhasználók véleményét a mobiltechnológiai fejlesztésekkel, illetve a mobiltelefonon való internetezéssel kapcsolatban, amely szerint viszonyunk az okostelefonokhoz még mindig ambivalens. A szolgáltatónak a Brain Express Innovationnel közösen végzett tavaszi kutatásában a válaszadók a praktikus felhasználási lehetőségek közül elsősorban az internetes kapcsolattartást, az információszerzést és a telefonon történő ügyintézést tartották hasznosnak, ám kötődésüket a készülékekhez mégis a szórakozás, a játékok és a közösségi oldalak figyelése alakította ki.

A Telenor megbízásából az Ipsos 2010 végén már kifejezetten az Androiddal kapcsolatos véleményükről kérdezte meg a 20-35 év közötti városi fiatalokat, akik elismerően nyilatkoztak a Google operációs rendszeréről. A megkérdezettek négyötöde egyértelműen vonzónak találta az Androidot, és 73%-a gondolta úgy, hogy az operációs rendszer kifejezetten neki való lehet.

A világtrendek szerint, amelyeket kutatásaink is alátámasztanak, a mobiltelefonon történő internetezéssel kapcsolatos félelmek jó része ma már csupán tévhiteken alapul. A Telenor célja, hogy minél több emberrel megismertesse az okostelefonok, ezen belül is az Android élményekben gazdag világát, amellyel a mindennapi élet is egyszerűbbé és rugalmasabbá válhat. Az ismeretterjesztés mellett magyar applikációk fejlesztésével, a magyar nyelvű kínálat bővítésével szeretnénk ösztönözni az embereket arra, hogy válasszanak egy mobilabb életstílust." – nyilatkozta Sigvart Voss Eriksen, a Telenor kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

Az okostelefonok és a táblagépek az utóbbi időben egyre népszerűbbek, egyre többen vásárolnak ilyen készülékeket a szabadabb életstílus megteremtése érdekében. A legújabb fejlesztésű telefonokon néhány mozdulattal elérhetjük az internetet, hozzáférhetünk e-mailjeinkhez és böngészhetjük a számunkra fontos közösségi oldalakat. Emellett segítségükkel számos más hasznos funkció is egyszerűen használható, amelyek a napi munka elvégzésében azonnali segítséget nyújtanak, így az üzletmenetet is támogatják. Ugyanakkor az egyre bővülő készülékajánlat mellett fokozatosan a mobiltelefonokon futó operációs rendszerekre tevődik át a hangsúly, kiélezve ezzel a fejlesztők és a platformok közötti versenyt.

A népszerű applikációkat listázó Androlib.com site adatai szerint jelenleg a több mint 220 ezer androidos alkalmazás és játék 64,6%-a ingyenes. Mivel Magyarországon csak ingyenes applikációk tölthetők le egyelőre, a magyar felhasználók hozzáférése erősen korlátozott. Ezért is fókuszált a Telenor Android Workshop sorozatának második része a magyar fejlesztésű alkalmazásokra, valamint az ingyenes alkalmazásfejlesztés lehetőségeire.

A csütörtöki rendezvényen az érdeklődők a leghasznosabb magyar nyelvű applikációkat próbálták ki a Telenor által felkért bloggerek irányításával, valamint a Google App Inventor ingyenes alkalmazásfejlesztő programot is megismerhették a Google előadójának közreműködésével. Emellett bepillantást kaptak egy fejlesztő munkájába is, aki jó tanácsokkal látta el a résztvevőket azzal kapcsolatban, hogy mire kell figyelni, ha valaki alkalmazás-fejlesztéssel szeretne foglalkozni. Az eseményen került kihirdetésre a decemberben elindított Androideák ötletpályázat eredménye is, melyre a vártnál is több, közel ötszáz javaslat érkezett. A legtöbb szavazatot elért három alkalmazást, a Magyar Apps-t, az S.O.S.-t és a Kerékpáros térképet a Telenor hamarosan megvalósítja, és ingyenesen elérhetővé teszi az androidos mobiltelefonnal rendelkezők számára. A magyar applikációk iránti igényt mutatja az is, hogy az első helyezést egy magyar androidos alkalmazásokat összegyűjtő applikáció érte el.

A piaci részesedésekről szóló adatok és kutatási eredmények azt mutatják: 2011 a fordulat éve lehet, az Android ugyanis a várakozások szerint ebben az évben átveszi a vezetést. A közölt statisztikák két szempontból is vizsgálják az operációs rendszerek vetélkedését: egyrészt az újonnan eladott készülékek számát, másrészt pedig a mobilinternet hálózatra csatlakozó gépek arányát tekintve. A Google platformja az Egyesült Államokban az újonnan eladott okostelefonok versenyében már 2010 végére utolérte a Blackberry RIM OS-t, amely láthatóan versenytársa növekvő népszerűsége miatt veszített sok vásárlót. Amerikában tavaly novemberben csaknem minden második új vásárló döntött androidos okostelefon mellett[1], ami pedig a mobilinternet-használatot illeti, az Android 2011 januárjában megelőzte a Blackberryt, miután 26.78%-ra nőtt a részesedése. A platform várhatóan Magyarországon is tartósan az élre fog törni idén, hiszen a hazai mobilinternet hálózatra csatlakozott készülékek számában – 28,4%-os részesedésével – már januárban megelőzte az Apple iOS-ét és a Nokia operációs rendszerét, a Symbiant is.[2]

[1] Forrás: The Nielsen Company,

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/apple-leads-smartphone-race-while-android-attracts-most-recent-customers/

2 Forrás: StatCounter

http://gs.statcounter.com/

Panda Antivirus Pro 2011 – jó eredményt ért el a nemzetközi vírusfelderítési teszten

 

A tesztek alapján is a Panda Antivirus Pro 2011 programja van a legközelebb, a nagy presztízsű AV-Comparatives.org tesztjén 99,9%-os felderítési aránnyal végzett. Ezzel a Panda Security minden versenytársát maga mögé utasította.

 

A tesztek alapján is a Panda Antivirus Pro 2011 programja van a legközelebb, a nagy presztízsű AV-Comparatives.org tesztjén 99,9%-os felderítési aránnyal végzett. Ezzel a Panda Security minden versenytársát maga mögé utasította.

Egy, az AV-Comparatives.org vírusirtókat és egyéb IT-biztonságtechnikai megoldásokat tesztelő független szakértői oldalon megjelent teszt alapján a Panda Antivirus Pro 2011 a fenyegetések 99,9%-át azonosította. Ez azt is jelentette egyben, hogy a Panda Security biztonsági megoldása az összes konkurens terméket maga mögé utasította, hiszen az egyik legnagyobb ellenfélnek tartott NOD32 is csupán 97,9%-os eredményt ért el, és az egyik legismertebb Symantec megoldása is csupán 99,6%-ot derített fel a 83 036 vírus mintából.

– Ez, azt hiszem, jelzésértékű – mondta Sándor Zsolt, a Panda Security magyarországi igazgatója. – A tesztben a vírusirtóknak az ún. PUP-eket, vagyis a nem kívánt programokat (Potentially Unwanted Programs) kellett felderíteniük, amibe az adware, a rogueware és a spyware is beletartozik. A szaknyelven csak PUP-ként összesített programok (kémprogramok és nem kívánt reklámok) a Panda által csak 2010-ben azonosított mintegy 20 millió fenyegetés nagyjából 11%-át teszi ki.

– A 99,9%-os eredménnyel gyakorlatilag elértünk a csúcsra. Azt tudom mondani, hogy a cél ennek az eredménynek a tartása, hiszen valós idejű 100%-os védelem nem létezik, de mi ehhez most a legközelebb értünk, és itt is fogunk maradni. Az egy lépés, pedig ami ahhoz kell, hogy a felhasználók teljes biztonságban érezzék magukat: a felhőben végzett (cloud alapú) aktív vírusvédelem használata. A mai tesztek egy idő pillanatban vizsgálják a programok védelmi képességét. A valóságban azonban folyamatos internetkapcsolattal rendelkeznek a felhasználók, és ha az észlelés pillanatában nem is ismeri a rendszer a PUP-ot, de köszönhetően a Panda termékek közösségen alapuló folyamatos Kollektív Intelligencia cw szerver kapcsolatának, akár egy perc vagy egy óra múlva már igen.

A munkanélküliségtől és a szegénységtől / szociális egyenlőtlenségtől félünk a leginkább

Annak ellenére, hogy világviszonylatban a "munkanélküliség és az álláslehetőség" kérdése a legfontosabb, összességében a legtöbbeket foglalkoztató témakör, az Ipsos Global @dvisor felmérésében résztvevő huszonnégy ország közül csak tizenegyben: Magyarországon, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Japánban, Lengyelországban, Szaúd-Arábiában, Spanyolországban, Svédországban, Törökországban és az Egyesült Államokban említik első helyen a válaszadók.

Annak ellenére, hogy világviszonylatban a "munkanélküliség és az álláslehetőség" kérdése a legfontosabb, összességében a legtöbbeket foglalkoztató témakör, az Ipsos Global @dvisor felmérésében résztvevő huszonnégy ország közül csak tizenegyben: Magyarországon, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Japánban, Lengyelországban, Szaúd-Arábiában, Spanyolországban, Svédországban, Törökországban és az Egyesült Államokban említik első helyen a válaszadók.

A második legaggasztóbb téma a " szegénység és a szociális egyenlőtlenség", ami Belgiumban, Kínában, Németországban és Oroszországban az első helyen szerepel. Harmadikként a "korrupciót és a politikai botrányokat" említik; de Indiában, Indonéziában és Dél-Koreában ez jelenti a fő problémát. S ezt a "bűnözés és az erőszak" követi; Argentínának, Ausztráliának, Mexikónak és Dél-Afrikának a legtöbb gondot okozva. Ötödik helyen az "egészségügyi ellátás" áll; Brazíliának és Kanadának leginkább "fejfájást" okozva.

A négy leggyakrabban említett problémakör között…

 • a felmérésben résztvevő 24-ből – az Egyesült Államok kivételével – 23 ország lakóinak válaszában szerepelt a "szegénység és a szociális egyenlőtlenség",
 • a "munkanélküliség és az álláslehetőség" – Brazília és India kivételével – 22 országban szerepelt,
 • a "bűnözés és az erőszak" 14 országban – Argentínában, Ausztráliában, Belgiumban, Brazíliában, Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában, Indiában, Olaszországban, Mexikóban, Oroszországban, Dél-Afrikában, Spanyolországban és Svédországban – kapott említést,
 • 13 ország – Brazília, Magyarország, India, Indonézia, Olaszország, Lengyelország, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Spanyolország, Svédország, és az Egyesült Államok – polgárai tartanak a "korrupciótól és a pénzügyi vagy politikai botrányoktól",
 • Az "egészségügyi ellátást" 9 országban – Argentínában, Brazíliában, Kanadában, Kínában, Németországban, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban és az Egyesült Államokban – nevesítették,
 • négy nemzet – Belgium, Kanada, Franciaország és az Egyesült Államok – állampolgárai tartanak az adóktól,
 • az erkölcsi hanyatás 3 országban – Indonéziában, Japánban és Szaúd-Arábiában ad okot aggodalomra,
 • az oktatás kérdését szintén háromban – Ausztráliában, Mexikóban és Törökországban – érzik bizonytalannak,
 • a terrorizmus kettő esetén – India és Törökország – megnevezett tényező,
 • míg a bevándorlás felügyelete egyetlen országban, Nagy-Britanniában aggasztja a válaszadókat.

A felmérésben résztvevők többsége (62%) úgy érzi, hogy országa rossz úton jár.

A világ polgárai közül csak tízből négyen (38%) – 2010 novemberéhez képest két pontot esve – vélik azt, hogy országuk jó irányba tart – a többség szerint (62%) ennek éppen az ellenkezője igaz. A régiók tekintetében a BRIC – Brazília, Oroszország, India és Kína – az a terület, ahol a legtöbben, tízből hatan (58%) gondolják úgy, hogy náluk jól mennek a dolgok. Az európai hasonló vélekedés a maga 27%-ával a sereghajtók között szerepel.

A válaszadóknak csupán egyharmada elégedett országa helyzetével.

A világ polgárainak csupán egyharmada (33%) válaszolta azt, hogy elégedett országa állapotával – amely eredmény egy ponttal kevesebb, mint 2010 novemberében volt. A BRIC országok – Brazília, Oroszország, India és Kína – élen járnak, hiszen tíz válaszadójukból 5 (48%) szerint jól mennek a dolgok náluk. Míg Európában – sereghajtóként – csupán 26%-nyian vélik így.

Hemzőváros bezárja kapuit

  Hemző KárolyHemző Károly

Már csak alig egy napig, 2011. január 30-ig, vasárnapig látható a Magyar Nemzeti Múzeumban a Hemző Károly munkásságának szentelt időszaki kiállítás.

  Hemző KárolyHemző Károly

Már csak alig egy napig, 2011. január 30-ig, vasárnapig látható a Magyar Nemzeti Múzeumban a Hemző Károly munkásságának szentelt időszaki kiállítás.

A Magyar Nemzeti Múzeumban 2010. november 4-től 2011 januárjáig látogatható Hemzőváros című kiállítás abból az alkalomból született, hogy Hemző Károly fotográfus több tízezernyi felvételét – vintázs kópiák, negatívok, diapozitívek -, kameráit, objektívjeit, több mint öt évtizedet átfogó pályájának dokumentációját a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának adományozta. A 82 éves művésztől 2010 júniusában a múzeum főigazgatója Csorba László, valamint a fényképtár vezetője, Lengyel Beatrix főosztályvezető és az adomány gondozója, Kiscsatári Marianna főmuzeológus vették át a maga nemében páratlan kollekciót.

Hemző Károly fotóművész meghatározó egyénisége a kortárs magyar fotográfiának. Sportfotósként, riporterként és dokumentaristaként, képszerkesztőként, az utóbbi évtizedekben pedig gasztronómiai fényképészként is jelentőset alkotott. A Balázs Béla-, Táncsics-díjas, Érdemes és Kiváló művész emlékezetes kiállításaival (Műcsarnok, 1976; Vigadó, 1983, 1998), albumaival (Lódobogás, 1978; Budapest fotóalbum, 1993; Fotográfiák, 1998; Csak lovak, 2005) iskolát teremtett. Sokan mesterükként tisztelik tudását, precizitását, alázatát a fotografált személlyel, témával kapcsolatosan.

A Hemzőváros című tárlathoz a 82 éves művész friss szemmel válogatott tekintélyes archívumából – a kurátorokkal együtt gondolkodva. Az alkotó több, korábbról ismert, ma már talán klasszikusnak nevezhető felvétele mellett számos olyan látható a falakon, amelyekkel eddig még nem találkozott a nagyközönség.

 

http://www.hnm.hu/hu/kiall/Exhibition.php?ID=65963

Használt buszokkal frissít a BKV és a BKK

 www.bkv.huwww.bkv.hu

A BKV Zrt. 30 darab (+ opcionálisan 75 további) használt, alacsonypadlós, klímával felszerelt szóló autóbusz megvásárlására írt ki közbeszerzési eljárást 2011. január 27-én.

 

 www.bkv.huwww.bkv.hu

A BKV Zrt. 30 darab (+ opcionálisan 75 további) használt, alacsonypadlós, klímával felszerelt szóló autóbusz megvásárlására írt ki közbeszerzési eljárást 2011. január 27-én.

 

A BKV buszállománya elöregedett, műszaki állapotuk kedvezőtlen. A BKV anyagi lehetőségeit figyelembe véve az optimális megoldást jelenleg használt autóbuszok beszerzése jelenti. A tender kiírásával a BKV és a BKK közös célja, hogy a buszkiszervezés megindításig is zavartan legyen a buszközlekedés.

A BKV Zrt. 30 darab (illetve megfelelő ajánlat esetén további 75), 2000-es évjáratnál nem régebbi, használt szóló autóbusz megvásárlására írt ki közbeszerzési eljárást. A megvásárolni kívánt autóbuszok további műszaki kritériumai, hogy alacsonypadlósak, klímával- és minimum Euro-2-es motorral felszereltek legyenek. A tenderkiírás tegnapelőtt, 2011. január 27-én jelent meg.

Ami a BKV autóbusz-állományát illeti, arra valóban ráfér a mielőbbi vérfrissítés, hiszen – mint az közismert -, ezeknek a járműveknek többsége már elérte, vagy akár meg is haladta a gyártáskor tervezett élettartamát. Az 1365 darab busz a BKV teljes járműparkjának gyakorlatilag felét (49 százalék) teszi ki, s ezeken a járműveken zajlik nap mint nap a BKV teljes utasforgalmának megközelítően 40 százaléka. A tervezett életkoron túlhaladott buszok jelentős hányada a 30 évvel ezelőtti műszaki színvonalat képviselő Ikarus 200-as buszcsaládból került ki. Eközben a BKV-nál a ma már elvárt, esélyegyenlőséget biztosító alacsonypadlós járművek – amelyek egyúttal gyorsabb utascserét és magasabb komfortfokozatot is biztosítanak – aránya elmarad a kívánatos szinttől.

A buszágazat stratégiai fontosságát aligha kell hangsúlyozni: a kötöttpályás járművek, vagy azok valamely elemének (pálya, áramellátás stb.) üzemzavara vagy tervezett karbantartása, felújítása esetén a pótlási feladatok például csak autóbuszokkal oldhatóak meg. Az autóbuszok elhasználódását, selejtérettségét, úgynevezett túlfutását tekintve tehát megnyugtató megoldást kellett és kell keresni az állomány frissítésére. Tudott dolog, hogy igazi megoldást új autóbuszok beszerzése jelentené, az ehhez szükséges beruházási költségfedezet ugyanakkor a BKV közismert gazdasági helyzete, az évek óta halmozódó elmaradások miatt nem áll a társaság rendelkezésére.

Anyagi lehetőségeiket figyelembe véve a fenti problémákat a most kiírt közbeszerzési eljárás enyhítheti, amelynek eredményeképp két évvel a 32 darab Van Hool autóbusz 2009-es beszerzése után (és a beruházás kedvező tapasztalatainak tükrében) ismét használt autóbuszokkal kívánják frissíteni az állományukat. A 2009-ben vásárolt belga járművek az előzetes várakozásoknak megfelelően, megbízhatóan üzemelnek. Forgalomba állításukkal alacsonypadlós, az esélyegyenlőségi követelményeknek megfelelő, klímával ellátott, és összességében azóta is a buszállomány folyamatosan a legmegbízhatóbb járműveivel korszerűsödött a BKV flottája. Ami pedig a legfontosabb: a sikeres beszerzéssel – alacsonyabb, egyszeri ráfordítással – javult az utaskiszolgálás minősége is. Mindez tehát igazolja, hogy átmeneti megoldásként akár jó állapotú, alacsonypadlós járművekkel is érdemes frissíteni a járműparkot, amennyiben azonos típusú járművekből hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethető darabszám áll rendelkezésre.

Szavazz a legjobb online gyermektartalomra!

 

Idén először indult a Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Díj verseny, amely a minőségi online gyermektartalmak előállítóit célozza meg és ezen tartalmak legjobbjait kívánja összegyűjteni.

 

Idén először indult a Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Díj verseny, amely a minőségi online gyermektartalmak előállítóit célozza meg és ezen tartalmak legjobbjait kívánja összegyűjteni.

A versenyt a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) szervezi, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), a SIP program (http://www.saferinternet.hu/) hazai konzorcium vezetőjének támogatásával. A magyar verseny nyertesei tovább jutnak az európai megmérettetésre, az Európai Kiváló Online Gyermektartalom Díj (European Award for Quality Online Content for Children) versenyre, melyet 14 Biztonságosabb Internet Központ és az Európai Bizottság Biztonságosabb Internet Programja közösen szervez meg.

A versenyre a 6-12 év közötti gyermek korosztályt megcélzó minőségi online tartalmak jelentkezhettek.

Értékeld a Magyar Tartalomipari Szövetség Facebook oldalán, hogy a Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Díj 2011 versenyre nevezett pályaművek közül, melyik szolgálja leginkább a 6-12 év közötti gyermekek javát!

A pályázatra beérkezett online tartalmak képeit és linkjeit „Gyermektartalom Díj 2011 – Közönségszavazás" Fényképalbumban találod

www.facebook.com/album.php?aid=49104&id=122699197754508&saved

Lájkold a szerinted legjobb gyermekeknek szóló oldalt 2011. február 7-ig!

A legtöbb lájkot összegyűjtő versenymű a „Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Közönségdíj" címet kapja.

Legyél Te is a zsűri tagja és add le szavazatod a legjobb gyermekeknek szóló online tartalomra!

Szavazás:

A versenyre benevezett honlapok nyitóképét és elérhetőségét találhatod meg a "Gyermektartalom Díj 2011 – Közönségszavazás" albumban. Ha megtaláltad kedvenc online gyermektartalmadat, nem kell mást tenned, mint az albumban a kedvenc holnapod képét lájkolnod!

Elkészült a ritka betegségekre vonatkozó EUROTERV -EUROPLAN -program hazai ország jelentése az Európai Unió számára

 

  Az Európai Unió a 2008-2011 közötti időszakban a népegészségügy területén indította az Euroterv – EUROPLAN -programot a ritka betegségekre vonatkozó Nemzeti Tervek kidolgozásának támogatására. Uniós definíció szerint ritka betegségnek (RB) azt tekintjük, amelyik 2000 ember közül maximum ötöt érint és többségük krónikus leépüléssel jár.

 

 

  Az Európai Unió a 2008-2011 közötti időszakban a népegészségügy területén indította az Euroterv – EUROPLAN -programot a ritka betegségekre vonatkozó Nemzeti Tervek kidolgozásának támogatására. Uniós definíció szerint ritka betegségnek (RB) azt tekintjük, amelyik 2000 ember közül maximum ötöt érint és többségük krónikus leépüléssel jár.

 

Ez önmagában nem nagy szám, de ha figyelembe vesszük, hogy kb. 5-8000 féle ritka betegség ismert és a terhet nem csak az érintettek (Magyarországon mintegy 800 000 ember) és hozzátartozóik, hanem az egész társadalom is viseli, akkor megérthetjük a probléma nagyságát és kezelésének fontosságát.

Az Európai Tanács ajánlásainak megfelelően – a Europlan projekt keretében – 2010 október 15-16.-án Budapesten a RIROSZ által megrendezett konferenciának 148 résztvevője volt, betegek és szervezeteik, az egyetemek kinevezett képviselői, és egyéb egészségügyi szakértők, kormányzati (Ritka betegség központ, OEP, NEFMI, stb.), és gyógyszeripari képviselők, valamint a média. A konferencián 2 plenáris ülés, 8 szekcióülés és 2 kiscsoportos vitafórum (POLKA projekt) keretében vitatták meg az „Europlan Ajánlások"-at. Ezt a munkaanyagot az Európai Tanács (összefoglalva a 2009/C 151/02 számú okiratban) és az EU szakemberei – köztük a Ritka Betegségek Központja (RBK), Ritka betegségek Országos Szövetsége (RIROSZ) magyar szakértői – két éven keresztül készítették elő. A téma fontosságát kiemeli, hogy az e területen szükséges változtatások modellként és próbaterepként is szolgálhatnak a teljes egészségügy átalakítása során.

A konferencia célja a fenti dokumentumok jobb megismerése, a hazai helyzet feltérképezése, az erősségek és hiányok meghatározása, a közös prioritások kijelölése volt. Mindezekhez hasznos alapot adtak az EUROPLAN projekt dokumentumai és segédanyagai.

 A biztos vezérfonalnak köszönhetően minden lényeges kérdés megválaszolásra kerülhetett miközben az egyes szektorok képviselőinek véleményét, szükségleteit is megismerhettük. Ezek segítségével, és az összes érdekcsoport részvételével született meg hazánk ország-jelentése erről a területről az EU számára.

 Dr. Szócska Miklós államtitkár úr személyes kérésére, az egészségügyünk átalakításának egyik motorjaként is funkcionáló ritka betegségek területére vonatkozó stratégiaalkotás eredményeit azonnal eljuttatják a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak is.

Közmegegyezés alakult ki abban a kérdésben, hogy a ritka betegségben szenvedőknek is joguk van a minőségi betegellátásra, ami a korai és megfelelő diagnózist, a korszerű egészségügyi és szociális ellátást jelenti. A ritka betegségek területén „különleges" tudásra van szükség, ezért szakértői (kutatói) központokat kell létrehozni és a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat bevezetni. Elengedhetetlen a betegszervezetek bevonása a döntéshozatalokba.

 Mindezek figyelembevételével a konferencia résztvevői az alábbi konkrét lépéseket tekintik elsődlegesnek:

 • 1. Az Országos Szakfelügyeleti, Módszertani Központ (OSZMK) jelölje ki a Nemzeti Terv szervezőbizottságát, a meglevő szakértői bizottságot kiegészítve a még hiányzó szektorok képviselőivel (kormányzat, ipar). A Minisztérium nevezze ki a szakértői bizottság felelős, döntési jogkörrel bíró vezetőjét, aki a Nemzeti Terv kidolgozását irányítja, hogy az befejeződhessen a megkívánt 2013 végéig.
 • 2. Folytatódjon az OSZMK kezdeményezése a RB területén tevékenykedő szakértői központok, kórházak, laboratóriumok akkreditációjára és nyilvántartásba vételére. Ellenőrzésüket külső felügyeleti szerv végezze EU kompatibilis szempontok (pontos betegregiszterek, kódolás, multidiszciplináris ellátás, betegek elégedettsége stb.) alapján.
 • 3. Az egészségügy és szociálisügy jelenleg folyó szükséges átszervezései során illesszék be a ritka betegségek ügyét is a rendszerbe a hazai erőforrások felmérésével és koncentrálásával, a párhuzamosságok megszüntetésével, a már meglevő informális kapcsolatok hivatalossá tételével, a betegutak meghatározásával.
 • 4. Az OSZMK honlapján található RB információs oldal kerüljön bővítésre, legyen kapcsolata orpha.net rendszerrel.
 • 5. Adaptálják a „nem látható" fogyatékosságok (fájdalom, fáradtság) mérésére alkalmas európai megoldásokat és a ritka, krónikus betegséggel élőknek is legyen lehetőségük a sajátos nevelési igényűek számára nyújtott szolgáltatások, támogatások és kedvezmények igénybevételére. Az adórendszer átalakításakor tartsák szem előtt, hogy a sokgyermekesek mellett, a máshova nem sorolható, sérült, krónikus ritkabeteg gyermeket nevelő családok is részesülhessenek adókedvezményben. Vezessenek be RITKA kártyát a betegek részére, amelyhez több szolgáltatás kapcsolható.
 • 6. Induljon tudatosító kampány a RB-ről a szakértők és a társadalom számára.
 • 7. Hozzanak létre információs és segélyvonalat a minőségbiztosítás figyelembe vételével, és ez csatlakozódjon az európai ingyenes hívószám (116) hálózathoz.
 • 8. A fentiek megvalósításához pontos ütemezési terv, számon kérhető felelősök és folyamatos, konkrét ellenőrzés szükséges.

Az októberi Euroterv konferencián megfogalmazódott fenti célkitűzések erőteljesebb megjelenítése szükséges a Semmelweis Tervben, hiszen teljesen összhangban állnak az Európai Unió Egészségügyi Miniszteri Tanácsának 2010. december 6.-án illetve 7.-én kiadott állásfoglalásaival. Ismételten felhívják a figyelmet a ritka betegségekre vonatkozó korábbi ajánlásukra (OJC151,3.7.2009.p.7) a ritka betegségekre vonatkozó megfelelő gyakorlat kidolgozására és a tagállamokban ezen a területen felgyűlt információ és tudás hasznosítására. A prioritások között szerepel az egészségügyi rendszerek kommunikációjának elősegítése, a betegközpontú ellátás, az integrált kutatás, a betegszervezetek bevonása, a jó gyakorlatok meghatározása és cseréje a tagállamok között, közösen használt regiszterek, valamint az e-egészségügy. Különös tekintettel a gazdasági válságra javasolják a határokon átívelő együttműködéseket és a tagállamok közötti párhuzamosságok megszüntetését, a gyógyszerészeti szektoron belül pedig az etikai és átláthatósági valamint a finanszírozási gyakorlat felülvizsgálatát.

További információkat a program hazai és nemzetközi honlapján találnak:

http://sites.rirosz.hu/europlan,  http://www.europlanproject.eu/

Az Euroterv egyik lényeges elemének, a ritka betegek tudatosságának fokozását szolgálja az évenként világszerte, így hazánkban – a RIROSZ által – is megrendezett Ritka Betegségek Világnapja. Az idei rendezvényt Uniós Elnökségünkre való tekintettel az egészségügyi államtitkár az EU informális központi eseményévé nyilvánította. A rendezvényre, amely szakmai előadásokból, a betegszervezetek bemutatkozásából és szórakoztató programokból áll 2011. február 26.-án a Vajdahunyad várában kerül sor. (lásd: http://sites.rirosz.hu/rbv, illetve http://www.rarediseaseday.org/

Óriási érdeklődés az Új Széchenyi Tervet bemutató körúton

http://ujszechenyiterv.gov.hu/http://ujszechenyiterv.gov.hu/ Nagy várakozás előzte meg a hazai vállalkozói szektorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezdeményezésére megvalósult bemutató körutat. Az első hét rendezvényen több mint ezer érdeklődő kísérte figyelemmel a gazdasági élénkülés beindítását célzó pályázati rendszer ismertetését, a kidolgozást végző szakemberek előadásait. A kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek képviselői kedvezően fogadták, egyöntetűen támogatták az Új Széchenyi Tervet.

http://ujszechenyiterv.gov.hu/http://ujszechenyiterv.gov.hu/ Nagy várakozás előzte meg a hazai vállalkozói szektorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezdeményezésére megvalósult bemutató körutat. Az első hét rendezvényen több mint ezer érdeklődő kísérte figyelemmel a gazdasági élénkülés beindítását célzó pályázati rendszer ismertetését, a kidolgozást végző szakemberek előadásait. A kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek képviselői kedvezően fogadták, egyöntetűen támogatták az Új Széchenyi Tervet.

Az Új Széchenyi Tervet eddig két budapesti helyszínen, Lajosmizsén, Salgótarjánban, Miskolcon, Egerben és Szombathelyen, minden alkalommal teltház előtt ismertették a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetői. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével és a helyi önkormányzatokkal közösen szervezett rendezvényeken részletes előadások hangzottak el a kitörési pontokról, a pályáztatás egyszerűsítéséről.

Az országjáró körút célja az Új Széchenyi Terv bemutatása mellett a szakmai konzultáció elősegítése is. A rendezvényeken a vállalkozók elmondhatják véleményüket és észrevételeiket a meghirdetni tervezett pályázatokról, így azok megjelenhetnek a soron következő kiírásokban. 

A hozzászólók a gazdasági felemelkedés lehetőségét emelték ki a programmal kapcsolatban, egyetértettek a kormány munkahelyteremtést és a versenyképességet előtérbe helyező gazdaságpolitikájával. Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár előadásaiban kiemelte: ha a jelenleg működő 600 ezer családi vállalkozás mindegyike csak egy fővel növeli munkavállalói létszámát az Új Széchenyi Terv segítségével, akkor 600 ezer új munkahely jöhet létre az országban.

A közönség többségét adó családi, kis- és középvállalkozók részéről megnyilvánuló élénk figyelem érezhető volt  a rendezvények végén elhangzó észrevételekben is. A megszólalók jellemzően a konkrét programok iránt érdeklődnek, de számos kérdés érkezett a pályázatok beadásával kapcsolatos könnyítésekről is.

Az Új Széchenyi Terv következő pályázati kiírásai márciusban jelennek meg. Az országjáró körút februárban újabb megyeszékhelyekre viszi el a legfontosabb információkat a 93 pályázat keretében elérhető mintegy 1100 milliárd forintnyi forrásról.

Az Új Széchenyi Tervről személyesen és telefonon is részletes felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők országszerte már most 19 ügyfélszolgálat munkatársainál. A tájékoztatási pontok köre folyamatosan bővül, hogy a pályázati lehetőségek híre vidéken is mindenkihez eljuthasson.

Az Új Széchenyi Terv honlapját http://www.ujszechenyiterv.gov.hu több mint 170 ezren keresték fel, közel másfél millió oldalletöltés történt a január 14-i indulás óta. Nagyon népszerű a Pályázati kézikönyv is, az első sorozat elfogyott, hamarosan kezdődik az utánnyomás. 

Szervátültetések Magyarországon – új esélyek az életre

http://donacio.ovsz.huhttp://donacio.ovsz.hu 2010-ben nőtt az élő és halott szervdonorok száma Magyarországon, ennek következtében több szervátültetést lehetett végezni a négy városban működő, hat magyarországi transzplantációs központban, ahol összesen négyféle transzplantációs programot működtetnek.

 

   

http://donacio.ovsz.huhttp://donacio.ovsz.hu 2010-ben nőtt az élő és halott szervdonorok száma Magyarországon, ennek következtében több szervátültetést lehetett végezni a négy városban működő, hat magyarországi transzplantációs központban, ahol összesen négyféle transzplantációs programot működtetnek.

 

   


    A Szervkoordinációs Iroda 287 donorjelentést regisztrált 2010-ben. Agyhalott szervdonorból 159 alkalommal történt transzplantációs célú szerveltávolítás, amely 13,6%-al több mint a megelőző évben.

A donorjelentések 63 kórházból érkeztek, míg 46 intézményben történt szervkivétel. A legaktívabb donorkórház 16 donort "adott" az év során.
További lényeges előrelépés, hogy 2010-től mind a négy vesetranszplantációs központban végeznek élődonoros átültetést, és így összesen 42 élődonoros vesetranszplantáció történt, amely 75%-al több mint 2009-ben. A 42 élődonor 20,9%-os arányt képvisel, az összes szervdonáció között.

A szervdonációs programok eredményeként 410 szervátültetés történt magyar donorszerv felhasználásával. Ezek között 265 veseátültetés történt halott donorból, illetve 42 élődonorból. A májátültetések száma 43, a szívátültetések száma 20, a kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetések száma 9 volt. Bécsben 33 magyar donortüdő transzplantációja valósult meg 2010-ben, amellyel párhuzamosan 9 magyar beteg kapott esélyt új életre tüdőátültetés által.

2010-ben az agyhalálhoz 67%-ban agyi érkatasztrófa vezetett, 25%-ban trauma állt a háttérben, míg 8%-ban egyéb kórok vezetett visszafordíthatatlanul agyhalál kialakulásához. A legfiatalabb életet mentő szervdonor 8 hónapos gyermek, míg a legidősebb 72 éves volt.

A szervdonációs aktivitás csökkenése 3 év után állt meg Magyarországon, amely a szervdonációs és transzplantációs szakma együttműködésének köszönhető. Mivel szervátültetés csak donorszerv felhasználásával végezhető, 2010-ben több várólistán levő beteg életét sikerült megmenteni, illetve életminőségét javítani. A Szervkoordinációs Iroda kórházlátogatási programja 28 helyre jutott el, 120 orvos és 746 szakdolgozó továbbképzését biztosítottuk. A koordinátor hálózat harmadik szintjének fejlesztési próbaéve volt 2010, hiszen 4 kórházban kezdte meg kórházi koordinátor a munkáját, illetve 5 további intézményben országos koordinátorok végeztek feladatokat a donorfelismerések érdekében. A pilot program sikerét igazolja, hogy jelentősen emelkedett a donációs aktivitás azokban az intézményekben, ahol a Szervkoordinációs Iroda kórházi koordinátorokat kezdett alkalmazni.

Az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Irodája végzi a szervkivételi riadók országos hatáskörű szervezését Magyarországon a 323/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben található felhatalmazás alapján. Az intézet a donorjelentések non-stop fogadására ingyenesen hívható donorjelentő zöldszámot biztosít a donort jelentő intézményeknek.

 http://donacio.ovsz.hu/